X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک

دیدار دانلود کتاب های تخصصی نساجی

روشهای تثبیت عملیات حرارتی نخهای فرش ماشینی

تثبیت حرارتی نخهای فرش ماشینی با قدمت سی سال بیانگر لزوم و اهمیت بررسی جدی این فناوری میباشد. چرا که با توجه به فرآیند تولید فرش ماشینیازنخ تا فرش و حجم سرمایهگذاری ماشینآلات تولیدی این صنعت حساسیت و مصائب و مشکلات آن، مدیریت فنی در نوع انتخاب تکنولوژی صورتیبرجستهتر در این موضوع مینماید از آنجا که ما ایرانیان به جرئت میتوانیم خود را از متولیان هنر فرش بافی در دنیا و از پیشقراوان این قافله بدانیم. اهمیت این موضوع به جز بعد فنی از لحاظ کیفی قابل تأمل است. 
ادامه مطلب

معرفی و فروش ویژه کتاب تکمیل شیمیایی منسوجات


فروش ویژه کتاب تکمیل شیمیایی منسوجات
انتشارات ارکان دانش، اصفهان، قیمت 5800 تومان
دانشجویان و کارشناسان عزیز نساجی از این پس می توانند مطالب تکمیل های پیشرفته را به صورت یک کتاب فارسی در اختیار داشته باشند. به نظر می رسد که این کتاب بخشی از مطالب درس تکمیل 2 دوره کارشناسی و تکمیل پیشرفته دوره کارشناسی ارشد را تامین کند. این کتاب شامل 19 فصل بوده که مباحثی همچون تکمیل ضدروغن و آب، ضدچروک، ضد آتش، ضد الکتریسیته ساکن، پرکننده زیردست، ضد میکروب، عملیات آنزیمی، ضد بو، ضد لغزندگی و نرم کن، ضد چرکی، ضد پرزدهی، تکمیل الاستومری، بهبود ثبات رنگ، محافظت در برابر پرتو ماورابنفش، مقاومت در برابر حشرات و تکمیل های نوین به همراه فرمولهای کاربردی مطرح گردیده است.
 
ادامه مطلب

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺑﻌﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺑﻌﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ ﺣﻠﻘﻮی ﭘﻮدی ﺳﺎده
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻣﻘﺴﻢ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺨﺸﻲ
ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﭘﻮدی ﭘﻨﺒـﻪ ای ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖﺳﺎده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺴﻮج ﺣﻠﻘﻮی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در زﻣـﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺮﺳـﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ، دﻣـﺎ ی ﺣﻤﺎم، ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻠﻴﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻛﺸﺶ ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ در ﺣﻀﻮر ﺳﻮد ﺳﻮزآور ﻣﺮﺳﺮﻳﺰه ﺷـﺪ . ﺳـﭙﺲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی
ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ ﻫـﺎی ﺣﻠﻘـﻮی ﻣﺮﺳـﺮﻳﺰه ﺷـﺪه ( KC, KW, KS) ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ . اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺎم در ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺑﻌﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﺮﻳﺰه ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺎم از ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ، ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن دﻣﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻗﻠﻴـﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎد ﭘﺎرﭼـﻪ ﻫـﺎ داﺷﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﺎری ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی ( KS ) در ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﺮﻳﺰه ﺷﺪه از ﻣﻘﺎدﻳﺮی ﻛﻪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎی ﻣﺘﺪاول و ﻧﻮﻳﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﭘﺎرﭼﻪ ﺣﻠﻘﻮی ﭘﻮدی ﺳﺎده، ﺛﺒﺎت اﺑﻌﺎدی، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺳﺮاﻳﺰﻳﻨﮓ، ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺳﻄﺢادامه مطلب...

ﺳﻨﮓ ﺷﻮﻳﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻟﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ


ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺎک ﺟﻴﻦ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻃﺮح ﻣﺘﻔﺎوت روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﺟﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻨﮓﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز، از ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲﭘﺴﺎب ﺳﻨﮕﺸﻮﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮاص آن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﻳﺸﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ SEM ﻧﻴﺰ از ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺸﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﻟﻴﺖ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻨﮓ ﭘﺮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد .


واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﺟﻴﻦ، ﺳﻨﮕﺸﻮﻳﻲ، ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﺮﻟﻴﺖ، ﺳﻠﻮﻻزادامه مطلب

ضدآب کردن

مقدمه :

تکمیل ضد آب به این معناست که سطح کالا جذبه ای برای آب  ، روغن و یا هر مایع دیگری نداشته باشد . البته باید توجه داشت که هر ماده ضد آب کننده می تواند سطح را تا حدی در مقابل مایعات مقاوم کند که بنا به کاربرد کالا انتخاب می شود . ولی برای ضد روغن کردن کالا تنها می توان از پلی مر های بر پایه فلورو کربن استفاده نمود .

یک پارچه ضد آب خوب باید  به گونه ای باشد که قطرات آب بر روی سطح آن به صورت قطره باقی مانده و سپس بر راحتی از سطح لغزیده و بریزد.

ادامه مطلب

ضد آتش کردن پارچه های سلولزی

تکمیل ضد آتش تنها برای انواعی از منسوجات که دمای اشتعال پایینی دارند به کار برده می شود . برای آنکه بتوان یک تکمیل ضد آتش را به درستی درک کرد در ابتدا باید مکانیزم سوختن را بررسی نماییم .

اولین  نکته ای که می توان به ان اشاره نمود آن است که سوختن یک واکنش شیمیایی است که برای رخ دادن به سه عامل اکسیژن، گرما و ماده سوختی مناسب نیاز دارد . اگر به هر دلیلی سوختن شروع شود معمولاً واکنش خودش را کاتالیز کرده و به آن ادامه می دهد تا زمانی که یکی از عوامل فوق از منطقه در حال سوختن خارج شود . مکانیزم این عمل را می توان به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داد .

ادامه مطلب

گالری تصاویر

دیدار

........ تکسچرایزینگ

........ دانلود مقالات علمی

........ رنگرزی مصنوعی

........ تکمیل کالای نساجی

........ کارخانه های نساجی

........ آز شیمی عمومی

........ کنترل کیفیت

........ الیاف مصنوعی

........ الیاف طبیعی

........ تکنولوژی تولید الیاف

........ شیمی تجزیه

........ نظرسنجی

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق به گیل تکس می باشد
طراحی و اجرا:گیل تکس