gdl.rozblog.com
X
تبلیغات
رایتل

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1395
رنگ pvc  که از اول کلمات poly vinil chloride پلی وینیل کلراید به وجود آمده است یک ماده پلاستیکی است و فیلم چاپ نیز کاملا حالت پلاستیکی دارد و ماده اصلی اش تیتان میباشد. 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1395

رنگ ارینت جز خمیرهای چسبی بر پایه آب و جز پیگمنت هاست.

البته امروزه ارینت بر پایه روغن هم وجود دارد.

رنگ ارینت که همان خمیر پیگمنت است که به آن پیگمنت سفید مانند تیتان اضافه نموده اند ،تا پشت پوش شود که در روش چاپ مات هم استفاده میشود 

ادامه مطلب...کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : جمعه 15 بهمن‌ماه سال 1395
مواد رنگزای راکتبو روی کالای ابریشمی معمولا برای به دست آوردن شیدهای روشن به کار میروند و غلظت دهنده ی مناسب آن آلجینات سدیم و یا غلظت دهنده ی مناسب آن آلجینات سدیم و یا غلظت دهنده نیمه امولسیون حاوی آلجینات سدیم و غلظت دهنده نیمه امولسیون حاوی آلجینات سدیم و غلظت دهنده ی امولسیون است. 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 آبان‌ماه سال 1395
سمانه بلباسی دانشجوی کارشناسی ارشد رنگ و رنگرزی موفق به تولید فرشی شده است که با دریافت نور در طول روز و نور چراغ در تاریکی مطلق شب نور دریاف شده را بازتاب می کند. 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1395
دبیر انجمن کار فرمایان نساجی استان اصفهان گفت: ا ین دستگاه با همکاری صاحب یکی از کارخانه های نساجی و یکی ازصنعتگران اصفهانی با هزینه یک میلیارد ریال در مدت 6 سال طراحی و ساخته شد. 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1392
دیگر وقت خداحافظی با «سبز زمردی» فرا رسیده، اکنون نوبت به یک بنفش چشم نواز است، یک «بنفش درخشان»؛ «بنفش ارکیده‌ای».
هرساله موسسه «انستیتو کالر پانتون» رنگ سال را انتخاب می‌کند و همان‌طور که حدس می‌زنید انتخاب رنگ سال توسط این موسسه تاثیر زیادی می‌گذارد روی طراحان مد، لباس و جواهرات و طراحان داخلی و شاخه‌های دیگر هنر و درنتیجه روی زندگی میلیون‌ها نفر از طرفداران به روز بودن. 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺎز روی ﻛﺎﻻی ﭘﻨﺒﻪای رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ

 ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ، اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ رﺷﻴﺪی ، وﺣﻴﺪ ﺻﺎدﻗﻴﺎن

ﭼﻜﻴﺪه
اﻣﺮوزه رﻧﮕﺮزی ﺟﻴﻦ ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ روز ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ. ﻋﻼوه اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ روی ﻛﺎﻻی ﺟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺎز روی ﻛﺎﻻی رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﻴﻦ % 100 ﭘﻨﺒﻪای ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻮع رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی Ricoprint OSD Serie Blue و Bemacol Blue GF ﺑﻪ روش رﻣﻖﻛﺸﻲ رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻛﺎز و ﻻﻛﺎز ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ FTIR ،DSC، اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی، ﺳﺎﻳﺶ و ﺧﻤﺶ روی ﺗﻌﺪادی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪﻋﻼوه ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺪادی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ SEM و ﭘﺮوژﻛﺘﻴﻨﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻻﻛﺎز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﻴﺎف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ و ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺎز آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ. ﭘﺴﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻻﻛﺎز، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﻧﮓ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺨﺮﻳﺐ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻛﺎز در ﭘﺴﺎب اﺳﺖ .

واژهﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﻻﻛﺎز، رﻧﮕﺪاﻧﻪ، ﻛﺎﻻی ﭘﻨﺒﻪای، ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ، رﻧﮕﺮزی


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮاج رﻧﮕﺰا از رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه روﻧﺎس(.Rubia tinctorum L )

 ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺰداﻧﺸﻨﺎس و ﺧﺴﺮو ﻓﺮﻳﺰاده و ﺳﻌﻴﺪ اﺣﻤﺪی ﻣﺠﺪآﺑﺎدی  ، ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ


چکیده:
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج رﻧﮕﺰا از ﮔﻴﺎه روﻧﺎس(.Rubia tinctorum L) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎی ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی رﻧﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج روﻧﺎس در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( دﻣـﺎ ، زﻣـﺎن، ﻏﻠﻈﺖو pH ) ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎی ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدد . از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و زﻣـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب و ﺷﻴﻔﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎی ﺟﺬب ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج روﻧـﺎس در pHﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ pH ﻫﺎی ﺧﻨﺜﻲ و اﺳﻴﺪی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج در pH ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ا ﻓـﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺗﺎ 6% ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎی رﻧﮕـﻲ (*L*a*b) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج روﻧﺎس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی : روﻧﺎس ، اﺳﺘﺨﺮاج ، رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﻧﮕﻲ (*L*a*b) 


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
آخرین مطالب
   1      2      3      4      5      6    >>

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات

مکان نمایش تبلیغ شما

بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل