X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک

دیدار دانلود کتاب های تخصصی نساجی

ماهنامه دنیای نساجی (شماره ۱۷)

شماره هفدهم اردیبهشت1395 1 25 1395dŒÆ^Ë{Y dŒÆ^Ë{Y ºÅ|¨ÅÃZ¼‹ ƲưŬƳřŹŚŞųř İƴǀƃŚƯ ƁźƟ ƶƿŵŚŰţř ƹ Ʊřźƿř İūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ ƲưŬƳř ƵźƿŶƯ šŚǀƷ ħźŤƄƯ ŢƀƄƳ Źŵ ƶŤƀŝřƹ ƖƿŚƴƇ ƹ İƴǀƃŚƯ ƁźƟ İƬƯ ƂƿŚưƷ ƲǀƯƺſ įŹřżĭźŝ Śŝ ƱŚƯżưƷ ƱŚƃŚĩ .Ŷƃ Źřżĭźŝ ­ƱŚƃŚĩ įŻŹƹŚƄĩ ƹ ƱŵŚƘƯ ­ƖƿŚƴƇ ­İƳŚĭŹŻŚŝ ơŚţř Źŵ ƵŚƯŶƴƠſř ƮƷŵŻřƹŵ ƁźƟ ƶƿŵŚŰţř ­Ʊřźƿř İūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ ƲưŬƳř ƵźƿŶƯ šŚǀƷ įŚƌƗř ƶĩ ŢƀƄƳ Ʋƿř Źŵ šLjĪƄƯƹ ƪŗŚƀƯƅƺƈųŹŵ­ŶƴŤƃřŵŹƺƌů źƸƃ Ʋƿř İƳŚĭŹŻŚŝ ơŚţřƹ ƱŚƃŚĩ İƴǀƃŚƯ ƹ İƳŚĭŹŻŚŝ ơŚţř žǀŗŹ - İƿLJƺţ ŵƺưŰƯ .Ŷƃ źƔƳ ƩŵŚŞţ ƹ ŦŰŝ ŢƘƴƇ įƹŹ Ƃǀě ƶǀůLjƇř ƅƺƈųŹŵ ƱŚƳŚưƸǀƯ ƶŝ ƭŶƤƯ źǀų ƲưƋ - ƱŚƃŚĩ İƴǀƃŚƯ ƁźƟ ƶƿŵŚŰţř ƹ ŢŴſ ƪƛŚƄƯ ƅƺƈųŹŵ ƵŶƃ ƭŚŬƳř įŚƷįźǀĮǀě ƹ ƮǀƤŤƀƯ įŚƷšŚǀƫŚƯ ƱƺƳŚƣ įŚƷŢǀƫŚƘƟ ƹ İƿřŶƇ ƮƷŹŚŤſřƺų ƹ ŢƠĭ ƲŴſ İĪƳŚŝ šLjĪƄƯ ƹ ƪŗŚƀƯ ƹ Źƹō ƱŚƿŻ ƲưŬƳř ƪĩźǀŝŵ - ƵŵřŻžǀŗŹ įŶƸƯŶưŰƯ .Ŷƃ ŹƺƄĩ Źŵ İūŚƀƳ įŚƷƪĪƄţ ħźŤƄƯ ƪŰƯ Żř İĪƳŚŝ šŚƣƺƘƯ ƅƺƈųŹŵ ƲưŬƳř įŚƷįźǀĮǀě Żř żǀƳ - Ʊřźƿř İūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ ƹ LJŚĩ ơŚģŚƣ Śŝ ƵŻŹŚŞƯ ƕƺƋƺƯ ƹ Źƹō ƱŚƿŻ ƹ ŢŴſ ƪƛŚƄƯ ƹ įŻŹř Ƶźǀųŷ ơƹŶƴƇ ƩŚſ İƳŚĭŹŻŚŝ ŵƺſ ƹ İĩźưĭ İƣƺƤů įŚƷƶƟźƘţ ƅƺƈųŹŵ İſŚƴƃŹŚĩ įŚƷİſŹźŝ ƖƿŚƴƇ įŵźŞƷřŹ ƶƯŚƳźŝ ƹ İţřŹŵŚƇ ƶƘſƺţ įĦţřźŤſř Ŷƴſ ƲƿƹŶţ ƹ ŢƠĭ ƲŴſ İţō Ʋƿř ƩŚƘƟ įŚƷƪĪƄţ įŹŚĪưƷ ƹ ŢĩŹŚƄƯ ŶƴƯŻŚǀƳ řŹ ƲưŬƳř Ǝſƺţ ħŚƃƺě ƹ İūŚƀƳ ŢĩŹŚƄƯ ƹ ƲǀŝŚưǀƟ įŚƷįŹŚĪưƷ ƁźŤƀĭ Śŝ ŵźĩ įŹřƹŶǀƯř Żřźŝř ƹ ŢƀƳřŵ ŢƘƴƇ Żř žě .ƮǀƃŚŝ İūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ Źŵ įźǀĮưƄģ įŚƷŢǀƤƟƺƯ ŶƷŚƃ ŚƷƪĪƄţ źŤƄǀŝ ŭŚŤŤƟř ŢƸū ƲƿźƋŚů ­ŵƺŝ İƳŚĭŹŻŚŝ ơŚţř ŹŚƷŚƳ ŢƟŚǀƋ ƹ İƳŚŝżǀƯ ƶŝ ƶĩ ŢƀƄƳ Ʋƿř İƬƯ ƂƿŚưƷ ƲǀƯƺſ Źŵ Źƺƌů ƹ İūŚƀƳ ĨƿżǀƟ ƹ ƱŚƃŚĩ ƁźƟ İƈƈŴţ ƵŚĮƄƿŚƯŻō .ŶƳŵźĩ Ţĩźů ƱŚƃŚĩ İƯLjſř ŵřŻō ƵŚĮƄƳřŵ Ţưſ ƶŝ İƴǀƃŚƯ ƁźƟ ½Z‹Z¯Ö¿Z³Z]©ZeY{ÖÀ̋Z»‰€§ÄË{ZveYÁ¾¼n¿YÀË|»cZÌÅ­€fŒ»dˆŒ¿ÕY‚³€] اخبارانجمن 25 13 1395dŒÆ^Ë{Y dŒÆ^Ë{Y Á¾Ë{Á€§ ¾Ë{Á€§ ºÅ|¨Å ÃZ¼‹ ƁŹřżĭ ƵŹŚƃř ŢƘƴƇ Śŝ ƵŚĮƄƳřŵ ƍŚŞţŹř ŢƿƺƤţ ƝŶƷ Śŝ İƴǀƃŚƯ ƁźƟ ŢƘƴƇ İƬƯ ƂƿŚưƷ ƲǀƯƺſ Śŝ ŵŚƈŤƣř źŝ ŹřŸĭźǀŧŐţ ŢƘƴƇ Ʋƿř ƖƿŚƴƇ ƱŚŞůŚƇ įƺĭƹŢƠĭ ƹ İƴǀƃŚƯ ƁźƟ ŶƿŶū įŚƷŹřŻŚŝ İƿŚſŚƴƃ ƹ ŵŚŬƿř ­ƂƿŚưƷ Źŵ ƵŶƴƴĩ Ţĩźƃ įŹƺƄĩ ƱLJƺŘƀƯ ƱŚƃŚĩ İƯLjſř ŵřŻō ƵŚĮƄƳřŵ İƳŚƃŚĩ ŶǀƄưū ƲƿŶƫřťŚǀƛ ƲƫŚſ Źŵ šřŹŵŚƇ įřźŝ İƬƬưƫřƲǀŝ ƵŚĮƄƿŚưƳ ƲǀŤƀŴƳ İƿŚěźŝ ƂƿŚưƷ Ʋƿř İŞƴū ƶƯŚƳźŝ ƲƿźţƮƸƯ .Ŷƃ Źřżĭźŝ ­ƱŚţƺƀĪƄǀě Żř ƂƿŚưƷ Ʋƿř Źŵ .ŵƺŝ İƴǀƃŚƯ ƁźƟ ƶŤƀŝřƹ ƖƿŚƴƇ İƈƈŴţ .ŶƯō ƪưƗ ƶŝ źƿŶƤţ ƂƿŚưƷ İƫŚƯ ƱŚǀƯŚů ƹ İƳŚŤſř ƹ İƬƯ ƶƳƺưƳ ƱŚĭŶƴƴĩŹŵŚƇ ƖƿŚƴƇ ƱŚŞůŚƇ ƵĦƿƹ ƵŚĮƿŚū ƹ ŶǀŬƯ Ʊōźƣ Żř İţŚƿō šƹLjţ Żř žě İƴǀƃŚƯ ƁźƟ ŢƘƴƇ İƬƯ ƂƿŚưƷ ƲǀƯƺſ žǀŗŹ -įŹŚŞųř įŶƸƯ źŤĩŵ İƳřźƴŴſ Śŝ Ʊřźƿř İƯLjſř įŹƺƸưū İƬƯ ŵƹźſ ƂŴě İūŚƀƳŢƘƴƇŹŵįřƵŹŚŤſ®İƴǀƃŚƯƁźƟ ÖÀ̋Z»‰€§d ÀÖ¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Â‡ÕY‚³€]Y֋Y‚³ گزارش 13 9 1395dŒÆ^Ë{Y dŒÆ^Ë{Y ºÅ|¨Å ÃZ¼‹ ƵŶƳƹźě ŢÊſř İŤƘƴƇ įŚƷŹƺÊƄĩ Żř į ŹŚǀÊƀŝ İŤƘƴƇ ƶƘÊſƺţ įŚÊƴŝ źÊƿŻ İūŚÊƀƳ ŢÊƘƴƇ ƶŤųřŶƳř ƵŹŚưÊƃ ƶŝ řŹ Ʊō žÊƠƳ ơŚģŚƣ ŚƯŹƺÊƄĩ Źŵ ŚƷŻƹŹ Ʋƿř ƶÊĩ ƪƿŶŝ İÊŝ İÊŤƿżƯ .Ţſ ř įřźŝ İƿLJŚŝ Ʊřƺţ ŹƺƄĩ ŻŚǀƳ ƲǀƯŚţ źŝ ƵƹLjƗ ƶĩ ŢſřżƫŚƜŤƃř İŤƘƴƇ ­İūŚƀƳ ƶĩ ŢƘƴƇ ƲƿřŹŵ ŚƯ ƹ Ţſř İƇƺƈų ƂŴŝ ŹŚǀŤųř Źŵ LjƯŚĩ ­ŵŹřŵ ƮƷ šřŹŵŚƇ .ƮǀŤƀƷ ŚǀƳŵ źţźŝ įŚƷŹƺƄĩ Lżū ŵŹřŵ ƶƗƺưŬƯ źƿŻ ƶŤƃŹ áÝ ŵƹŶů LjƯŚĩ İƐƿřźÊƃ Źŵ ­ƩŚƜŤÊƃř ŹřżƷàÝÝŚÊŝ İĭŶƳŻƹŵ İÊƠƴƇ ŶÊůřƹ ŹřżÊƷßÝ ƱƺÊƴĩř ŢÊǀƫŚƘƟ ƱřźÊƿř Źŵ ħŚÊƃƺě ơŚÊģŚƣ Ʊō Żř źÊţƮƸƯ ƹ İÊūŹŚų įŚÊƷŶƳźŝ ŚÊŝ źÊŝřźŝŚƳ .ŶÊƴƴĩƾƯ Źŵ ŵƺÊūƺƯ İÊūŹŚų ħŚÊƃƺěŶÊƇŹŵäÝŶÊƳŶƤŤƘƯ ŹƺÊƄĩ ħŚÊƃƺě ŢÊƘƴƇ ƱLJŚÊƘƟ ŵŹřƹ İưÊſŹźǀƛ įŵŚÊŞƯ Żř ƶÊĩ ŶÊƷŵƾƯ ƪǀĪÊƄţ ơŚÊģŚƣ ħŚÊƃƺě řŹ ŚƷƵŚĮÊƃƹźƟ .Ţſř ƵŶÊƃ ŵƺƃƾƯ ơŚģŚƣ Ʊřźƿř ƶŝ ħŚƃƺě ŹLJŵ ŵŹŚǀƬǀƯ â .ß ŵƹŶů ƶƳLJŚſ ƱLJƺŘƀƯ ƶŤƠĭ ƢŞƏ .ŶƴƳřŵƾƯ ŹLJŵ ŵŹŚǀƬǀƯ â .ã Śţ řŹ ŹƺƄĩ Źŵ ơŚģŚƣ ƱřżǀƯ İųźŝ ƶģźĭř ­Z‹ÂaÁÖmZˆ¿žËZÀ€¼¯€]©ZqZ«€^e پرونده 9 5 1395dŒÆ^Ë{Y dŒÆ^Ë{Y Á¾Ë{Á€§ ¾Ë{Á€§ ºÅ|¨Å ÃZ¼‹ ƵŚĭŶƿŵ Śŝ ƍŚŞţŹř Źŵ - Ʊřźƿř İūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ ƲưŬƳř ƵźƿŶƯ ŢŘǀƷƺƌƗ - ƵŵřŻ ƁƹźƠƬǀƳ Ʋƀů İƘǀŞƏ źǀƛ ŹŚǀƀŝ Ʊřźƿř ŹřŻŚŝ źŝ ƮĩŚů Ǝƿřźƃ :ŶƿƺĭİƯ ƱŚƯŹƺƄĩ ŹřŻŚŝ źŝ ƮĩŚů ŵƺĩŹ ƱŚǀŝ įřźŝ ƹ Ŷƴĩ ƱŚǀŝ řŹ ŵƺūƺƯ ƖƋƹ ŢƯŚųƹ ƢưƗ ŶƳřƺţİưƳ «ŵƺĩŹ» ƶưƬĩ ƹ Ţſř ƲŤƟźĭ Źřźƣ ƶƤŝŚſ ŚƯ ŹƺƄĩ żǀƳ Ʋƿř Żř Ƃǀě .ŵƺƃ ƵŵŚƠŤſř źĮƿŵ İŤƜƫ Żř ŶƿŚŝ ƖƋƹ Ʋƿř ŢƄě řŹ Ʊō ƶƬƇŚƟLjŝ ƹ Ţſř Ƶŵƺŝ šŶƯ ƵŚţƺĩ šŹƺƇƶŝ ŚƯř .Ţſř ƶŤƃřŵ řŹ ŵƺĩŹ Źŵ .Ţſř ƶŤƄĭŻŚŝ ƢƳƹŹ ƹ İƘǀŞƏ ŢƫŚů ƶŝ ƹ ƶŤƃřŸĭ źſ ¯ŶǀƳřŵİƯ ƶģ Źŵ řŹ ŵƺĩŹ Ʋƿř ŢƬƗ ƲǀƿŚě Ŷƿźų šŹŶƣ ŚƷźŤƯřŹŚě Ʋƿř Żř İĪƿ ­Ţſř źŧƺƯ ŵƺĩŹ Źŵ İƠƬŤŴƯ įŚƷźŤƯřŹŚě źƷ Żř Ƃǀŝ Ʊō ŹŚŧō źƋŚů ƩŚů Źŵ ƶĩ Ţſř ƮƿźŰţ ƕƺƋƺƯ ­źĮƿŵ źŤƯřŹŚě .Ţſř ƭŵźƯ ŢƠƳ Ţưǀƣ ŶƿŶƃ ƂƷŚĩ ­źĮƿŵ ƪƯŚƗ .Ţſř ƱŚƿŚưƳ ŹƺƄĩ ŵŚƈŤƣř źŝ įźĮƿŵ ƱŚƯŻ ƭŚūźŝ įřźūř ŹŚƔŤƳř ƹ ƢƟřƺţ ƕƺƋƺƯ .Ţſř Ţƫƹŵ įŚƷŶƯōŹŵ ƂƷŚĩ Ʊō İě Źŵ ƹ įŚƷĨƳŚŝ Ŷǀƫƺţ ŶƋ ŵźĪƬưƗ ­ƪƯŚƗ ƲƿźţƮƸƯ ŚƯř .Ţſř ƶŤƃřŸĭ źǀŧŚţ ŹřŻŚŝ źŝ żǀƳ ŚƷĨƳŚŝ řźƿŻ .Ţſř śźŴƯ ƵŻřŶƳř Żř Ƃǀŝ ƱŚƯŹƺƄĩ ŵŚƈŤƣř įřźŝ ƶĩ Ţſř ŹƺƄĩ ŶƇŹŵ ßß Śţ ßÝ ŵƺſ űźƳ ƹ ŶƴƴĩİưƳ ŢƿŚƗŹ ƮƷ řŹ įżĩźƯ ĨƳŚŝ šřŹźƤƯ İŤů Ţſř İƘǀŞƏ ƲƿřźŝŚƴŝ .ŶƴƿŚưƳİƯ ŢųřŵźěŶƇŹŵßâ įLJŚŝ įřƵŶƗ ƶŝ řŹ įżĩźƯ ĨƳŚŝ ŚƷĨƳŚŝ ƶĩ ƱŚƯŻ Ʋƿř Źŵ ŢſŹŵ .ŵƺƃİƯ śŸū ƂŴŝ Ʋƿř įƺſ ƶŝ İĮƴƿŶƤƳ ƶĩ ŹƺƄĩ ŵŚƈŤƣř ƶƄƿŹ ƶŝ ƶƄǀţ ƶŤſřƺųŚƳ Śƿ ƶŤſřƺų ­ŶƴŤƀƷ ŵƺų ŵƺſ źĪƟ ƶŝ ŚƸƴţ ŶƴŝŹŵƱŚĭŶƴƴĩŶǀƫƺţ­ŢǀĪſřįƹŹźŝƱŚǀĤƣŚģŚƣ دیدگاه 5 61 1395dŒÆ^Ë{Y dŒÆ^Ë{Y Á¾Ë{Á€§ ¾Ë{Á€§ ºÅ|¨Å ÃZ¼‹ ƱLjĩŵŚƈŤƣř ƱřźƿřİūŹŚųšŹŚŬţ įŵLjǀƯ÷õöùƩŚſŹŵ ŵřƺƯ ƲǀƴĤưƷ ƹ ƭŚų ŢƠƳ šřŹŵŚƇ Żř ƪƇŚů įŚƷŶƯōŹŵ ŶƃŹ ƱřŹƹŵ ­ŵŚŤƄƷ ƶƷŵ ƶŝ Ʊō įřŶŤŝř Źŵ ŹLJŵ ŵŹŚǀƬǀƯ öþ Żř ƭŚų ŢƠƳ ƁƹźƟ ŶƯōŹŵ .ŵƺŝ İŤƘƴƇ ƶǀƫƹř ƹ ƭŚų öû ƶŝ û .ö Żř İŤƘƴƇ ƶǀƫƹř ƹ ƭŚų ŵřƺƯ ƁƹźƟ ŶƯōŹŵ ƹ ŚƸŤƳř Źŵ ŹLJŵ ŵŹŚǀƬǀƯ ööý ƶŝ İƬƯ įŚƷšƹźŧ ƁƹźƟ Żř ƪƇŚů ƮǀƔƗ įŻŹř ƖŝŚƴƯ ŵƹŹƹ .Ŷƿŵźĭ ƚƫŚŝ ŹLJŵ ŵŹŚǀƬǀƯ Ʊō ƶŝ İŤƠƳ ŶƯōŹŵ ŹLJŵ ŵŹŚǀƬǀƯ ÷õ źŨĩřŶů ƶƳLJŚſ Ʊō Żř ƪŞƣ ƶƷŵ Źŵ ƶĩ įŵŚƈŤƣř įŚƷƵŵřŵ ƶŝ ŵŚƴŤſř Śŝ ƶƷŵ Ʋƿř Źŵ .Ţƃřŵ İě Źŵ řŹ įřƵŵźŤƀĭ ŜƣřƺƗ ­ŶƃİƯ ƢƿŹżţ ƶƿŚě źŝ ƹ (ƂƿřżƟř źŝřźŝ ù .ø) ŹLJŵ ŵŹŚǀƬǀƯ û÷ ƶŝ öý Żř Ʊřźƿř İưſŹ šřŵŹřƹ ­İƬųřŵ .Ŷƿŵźĭ ƚƫŚŝ (ƂƿřżƟř źŝřźŝ ù .ù) ŹLJŵ ŵŹŚǀƬǀƯ üù ƶŝ öü Żř İƳŚƸū įŚƷƵŵřŵ İƳŚƐƬſƱŚƀůř źĮƄƷƹĦě اقتصادکلان 61 57 1395dŒÆ^Ë{Y dŒÆ^Ë{Y Á¾Ë{Á€§ ¾Ë{Á€§ ºÅ|¨Å ÃZ¼‹ ŵƺěƹŹŚţ įŹŚŬţƲǀƳřƺƣƹİūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ ƲưŬƳř ƶƳŚųźǀŝŵ Ǝſƺţ ƵŶƃ ƭŚŬƳř įŚƷİĮƴƷŚưƷ Śŝ ƶĩ Ţſř İƷŚƯŶƴģ ƺƿŵřŹ ũƺƯ Żř ßÞ ŢƗŚſ ŚƷƶŞƴƃŹŚƸģ ŵƺě ƹ ŹŚţ ƱřƺƴƗ Śŝ įřƶƯŚƳźŝ Ʊřźƿř İūŚƀƳ ƹ ŚƷŢƇźƟ ƹ ŹƺƄĩ ħŚƃƺě ƹ İūŚƀƳ ŢƘƴƇ İſŹźŝ ƶŝ ƶĩ ŵƺƃİƯ ƂŴě ŵŚƈŤƣř .ŵŻřŵźěƾƯ Ʊō įŚƷŶƿŶƸţ ­ -Ʊřźƿř İūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ ƲưŬƳř ƵźƿŶƯ ŢŘǀƷ ƺƌƗ - įźƯŚƗ İƬƗ ŶưŰƯ źŤĩŵ :ƱřƺƴƗ Śŝ ­ŵƺě ƹ ŹŚţ ƶƯŚƳźŝ įŹƺƌů ƱŚưƸƯ Þàæá ƵŚƯźƸƯ ßß Ŝƃ ƶŞƴƃŹŚƸģ .ŵƺŝ (įŹŚŬţ ƲǀƳřƺƣ ƹ İūŚƀƳ) Ʊřźƿř İūŚƀƳ ŢƘƴƇ ƶĤŴƿŹŚţ źŝ İƣŹƺţ ƶŝ ƱřƺţƾƯ ƶÊĩ ŶÊƃ ŵŚŬƿř İūŚÊƀƳ ŢƘƴƇ Źŵ įŵŚÊƿŻ šŚÊƯŶų źÊǀŞĩźǀƯř ƱŚÊƯŻ Źŵ Ĩƿ ƹ İūŚÊƀƳ īŹżÊŝ ƶÊƳŚųŹŚĩ ĨÊƿ ŵŚÊŬƿř ƹ ŹƺÊƄĩ Źŵ ƲÊƿƺƳ ƖÊƿŚƴƇ įŻřŶÊƳřƵřŹ Ĩƿ ƹ ƱŚÊƃŚĩ Źŵ İƟŚŝ źƿźů ƶÊƳŚųŹŚĩ Ŷƴģ ƹ ƱřźÊƸţ Źŵ İƟŚŝ ƶÊƬģ īŹżÊŝ ƶÊƳŚųŹŚĩ Żř ƵŵŚƠŤÊſř įŚū ƶŝ ŵřŵ ŹƺŤÊſŵ źǀŞĩźǀƯř .ŵźÊĩ ŹŚÊƃř įŹŚÊſ Źŵ İĭŶƴÊƀƿŹƶÊƳŚųŹŚĩ ƶŤƟŚŝ İƫŚÊƃ ŢƟŹƾƯ ŚÊƷİūŹŚų ŜÊǀū ƶŝ Ʊō Żř ƪÊƇŚů ŵƺÊſ ƶÊĩ įźǀưÊƄĩ ƩŚÊƃ ƹ ŶƳŶÊƃ ŹŚĩ ƶÊŝ ŢÊſŵ żǀƳ ƱŚÊƯźĩ İÊƫŚƷř .ŶÊƃŚŝİƯ źÊǀƯř ƶÊŝ śƺÊƈƴƯ ƶÊĩ ŵƺÊƃ 98 FM MHZ تاروپود 57 53 1395dŒÆ^Ë{Y dŒÆ^Ë{Y Á¾Ë{Á€§ ¾Ë{Á€§ ºÅ|¨Å ÃZ¼‹ ƪƬưƫřƲǀŝ ƲƿƹŶţŻř -ƱřźƿřİūŚƀƳƖƿŚƴƇƲưŬƳřƪƬưƫřƲǀŝƎŝřƹŹŹƹŚƄƯ -ƵŵřŻžǀŗŹŽŶƴƸƯ šLJōƲǀƃŚƯƱŚĭŶƳŻŚſƲưŬƳřƹƱřźƿřİūŚƀƳ ƖƿŚƴƇƲưŬƳřħźŤƄƯƶƯŚƳƮƷŚƠţ ƱŚƯō ŹŶƿŚƴƃř ƱŚƷƺƿ śŚƴŬǀƫŚƗźǀųř źƠſ ƹźǀě :ŢƠĭ ƹ ŵřŵ źŞų žǀŗƺſ İūŚƀƳ İūŚƀƳƖƿŚƴƇƲưŬƳřŻřİĭŶƴƿŚưƳƶŝįƹ­ƱřźƿřƶŝžǀŗƺſƭźŤŰƯŹƺƸưūžǀŗŹ Switzerland) žƿřźěźŤƴƿřƩŚŝƺƬĭžǀŗƺſįřƶƤƐƴƯźƿŶƯŚŝįřƶƀƬū ŹŵƱřźƿř šŚƏŚŞţŹřįŹřźƣźŝƹ İūŚƀƳįŚƷŢŘǀƷƭřżƗřƶƴǀƯŻ Źŵ ( Global Enterprise ƹŵƺưƳŹřżĭźŝİƳřźƿř ƱřźĮŤƘƴƇŚŝžǀŗƺſİūŚƀƳšLJōƲǀƃŚƯ ƱŚĭŶƳŻŚſ źŤƄǀŝ ƲǀƃŚƯ ƱŚĭŶƳŻŚſ źŤƄǀŝƶģźƷ ƪƯŚƘţ įřźŝ šŚǀƷƭřżƗř ƹ įżƿŹƶƯŚƳźŝ ŵŚƸƴƄǀě .ŶƃŹŚŤſřƺų řŹƱřźƿřİūŚƀƳŢƘƴƇŚŝžǀŗƺſİūŚƀƳŢƘƴƇƹšLJō šLJōƲǀƃŚƯ ƱŚĭŶƳŻŚſ (ƭƺƿŻƺĜưſ) ƂƿŚưƷ įŹřżĭźŝƶŝ ƵŹŚƃř ƲưƋ ­ƵŵřŻžǀŗŹ žǀŗƺſƭźŤŰƯšŹŚƠſƮǀƤŤƀƯŢƿŚưůŚŝƱřźƸţƙźưǀſƪŤƷŹŵžǀŗƺſİūŚƀƳ İŤů) ŹřŻŚŝ ƶƘſƺţ ƝŶƷŚŝ ŽŚƷŚǀƫƺū śŚƴū žǀŗƺſ ƭźŤŰƯ źǀƠſ ƹ Ʊřźƿř Źŵ žě šŚƯŶų ƶŗřŹř ƶŝ İƀǀŗƺſ įŚƷŢĩźƃ źŤƄǀŝ ŢǀưƷř ƹ (ƮƿźŰţ Ǝƿřźƃ Źŵ ƶƀƬū Źŵ ŵƺų Ǝſƺţ ƵŶƃ ŭźƐƯ ŵŚƸƴƄǀě ŹŚƸģ ƶŝ ­İƳřźƿř ƱŚƿźŤƄƯƶŝ ƁƹźƟ Żř ƱŚĭŶƳŻŚſ ƲưŬƳř žǀŗŹ Śŝ Ʊřźƿř İūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ ƮŬƳř ƭźŤŰƯ ƪĩźǀŝŵ ħźŤƄƯ :ŢųřŵźěƵŚƯŢƄƸŞƿŵŹřäƶŞƴƃƶſŻƹŹŹŵžǀŗƺſİūŚƀƳšLJōƲǀƃŚƯ Ʋƿźųō ƩŚƤŤƳř ƶŝ ƶĩ ƱřźƸţ ƹ žǀŗƺſ Źŵ ƶƳLJŚſƹŵ įŚƷŢƀƄƳ įŹřżĭźŝ -Þ ƲưŬƳř įŚƌƗř İƴƟ įŚƷŻŚǀƳ ƖƟŹ ƲǀƴģƮƷ ƹ İĪƿĥƺƫƺƴĪţ įŚƷŵŹƹŚŤſŵ İūŚƀƳ šLJōƲǀƃŚƯ ƱŚĭŶƳŻŚſ źŤƸŝ ƹ źŤƄǀŝ İƿŚƴƃō ƹ Ʊřźƿř İūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ ŭźƐƯ ƹźŞŤƘƯ įŚƷŢĩźƃ źŨĩř ­ƶŤŞƫř .Ŷƃ ŶƷřƺų İƸŤƴƯ Ʊřźƿř ŹřŻŚŝ Śŝ žǀŗƺſ ÖÀ§ÁÕZnecÓ{Z^e‚»€«‰€§ÕÁ€eZ]€aÕZŁÁ|Ì»YZ],†ÌW‡Á½Y€ËY بینالملل 53 33 1395dŒÆ^Ë{Y dŒÆ^Ë{Y Á¾Ë{Á€§ ¾Ë{Á€§ ºÅ|¨Å ÃZ¼‹ İūŚƀƳįŚǀƳŵ ƱřźƿřİūŚƀƳƖƿŚƴƇƲưŬƳřŢưƷŚŝƶŤƀŝřƹƖƿŚƴƇƹƺŤěŢƘƴƇƵŚĮƄƿŚưƳƲǀŤƀŴƳ ƖŝźƯ źŤƯ ŹřżƷ øźŝ ƚƫŚŝ İƿŚƌƟ Źŵ šŹŚŬţ ƹ ƱŶƘƯ ­ŢƘƴƇ šŹřŻƹ ŢƿŚưů Śŝ ƹ ­ŶǀƫƺţƢƳƹŹƶŝƶūƺţ İţřŹŵŚƇŶƿŶūįŚƷŹřŻŚŝ ƲŤƟŚƿƹšřŹŵŚƇ ƁźŤƀĭƝŶƷŚŝ Źŵ ƩŚƜŤƃřƹŶǀƫƺţƶƘſƺţƹŹƺƄĩƶŝƺŤě ơŚģŚƣ ŚŝƵŻŹŚŞƯ­İƬųřŵ ƖƿŚƴƇŻřŢƿŚưů ƲƫŚſŹŵƲƿƺƳŵŚěƖƯŚſŢĩźƃƎſƺţƵŚƯŶƴƠſřßÞŢƿŚƜƫÞåŲƿŹŚţŻřŢƘƴƇƲƿř .ŶƃŹřżĭźŝƱřźƸţİƬƬưƫřƲǀŝįŚƷƵŚĮƄƿŚưƳİưŗřŵƪŰƯŽŹŚƟŪǀƬų Żř ƵĦƿƹ ƶŝ ŹƺƄĩ ƶŝ ƺŤě ƶƿƹŹ İŝ šřŵŹřƹ źǀųř įŚƷƩŚſ Źŵ Ţſř źĩŷ ƪŝŚƣ Żř įŹŚǀƀŝƶĩ įřƶƳƺĭƶŝ Ţſř ƵŵźĩƶūřƺƯ ƱřźŰŝ Śŝ řŹ İƬųřŵ įŚƷŶůřƹ ­Ʋǀģ .ŶƴƴĩİƯŢǀƫŚƘƟŢǀƟźƓƲƿźţƲǀƿŚě ŚŝŹƺƄĩŹŵƺŤěŶǀƫƺţįŚƷƶƳŚųŹŚĩ įŚƷįŶƴưƳřƺţ ƵŚĮƄƿŚưƳ Ʋƿř įŹřżĭźŝ ƭŚƿř ƩƺƏ Źŵ ƶĩ Ţſř ŮǀƋƺţ ƶŝ ƭŻLJ ƶŤƃřŸĭƂƿŚưƳƶŝįŶǀƫƺţįŚƷŢĩźƃįŚƷƶƟźƛŜƫŚƣŹŵİƬųřŵƱŚĭŶƴƴĩŶǀƫƺţ Śŝ ĨƿŵżƳ Żř İƯLjſř įřŹƺƃ žƬŬƯ ƱŚĭŶƴƿŚưƳ ƹ İŤƫƹŵ ƲǀƫƺŘƀƯ ƹ Ŷƃ Źƺƌů Śŝ ƶĩ ƵŚĮƄƿŚưƳ Ʋƿř ŭŚŤŤƟř ŻƹŹ Źŵ .ŶƳŶƃ Śƴƃō ƪųřŵ Ŷǀƫƺţ įŚƷƪǀƀƳŚŤě ŶƿŵŻŚŝŻřžě ®Ŷƃ ŹřżĭźŝšŹŚŬţƹ ƱŶƘƯ­ŢƘƴƇšŹřŻƹƪĩźƿŶƯƹ ƱƹŚƘƯ­źƿŻƹ įŚƷŢĩźƃ ƱřźƿŶƯ ƹ İūŚƀƳ ƖƿŚƴƇ ƲưŬƳř ƵźƿŶƯ šŚǀƷ įŚƌƗř ƵŚĮƄƿŚưƳ Żř ƹ ŶƴŤƟŚƿ Źƺƌů ħźŤƄƯ ŢƀƄƳ Ĩƿ Źŵ źƿŻƹ ƵřźưƷ ƶŝ ƵŚĮƄƿŚưƳ Źŵ źƋŚů İĭŶƴƿŚưƳƶŝİūŚƀƳƖƿŚƴƇƲưŬƳřƵźƿŶƯšŚǀƷƺƌƗįŵƺƈƤƯŽŚŞƗŽŶƴƸƯ .ŢųřŵźěŢƘƴƇ ƲƿřšLjĪƄƯƹ ƪŗŚƀƯ ŭźƏ ƶŝ ƱřźĮŤƘƴƇ Żř d¼€ËÁÂuZ]½Y€ËYÕÂfad ÀÃZ´ŒËZ¼¿¾Ìfˆz¿sZff§Y دنیاىنساجى 33 صاحبامتیاز: انجمنصنایعنساجىایران مدیرمسئول: محمدمهدىرئیسزاده سردبیر: مهندسسیدشجاعالدینامامىرئوف مدیراجرایى: فاطمهقیاسوند شوراى سیاستگــذارى: مهندس محمد مروج حسینى، دکترعلیمردانشیبانى،دکترحسنکاردان،مهندسرضا حمیدى،دکترمحمدعلىعامرى،دکترهوشنگنصرتى همـکاراناینشـماره: مهنـدسمحمدکاظمعمیـد،مهندس حمیدهتشکــــرى،مهندساحســــانسلطانى،مهسا دربندسـرى،رمضانرزم،مسـعودسـجودى طراحىوصفحهآرایى: فاطمهقیاسوند بخشاشتراک: مریمگرامىفهیم امورآگهى: زهراحنفى چاپخانه: چاپفارابى / نشانى: خیاباناستادنجاتالهى،کوچهسلمانپاک،پلاک 1 نشانىدفترمجله: تهران،بلوارآفریقا،انتهاىکوىتور،پلاک 8 / کدپستى: 1915654775 ماهنامهانجمنصنایعنساجىایران تلفن: 26200196 / نمابر: 26206905 www.aiti.ir www.nasajinews.com info@aiti.org.ir مقالاتو اخبار و مطالبخود راجهتدرجدر مجلهبهآدرسدفتر ماهنامهارسالفرمایید. دنیاى نساجى در ویرایش و اصلاح مقالات و مطالب ارسالى آزاد مىباشد. دیدگاهها و نظرات چاپ شده در مجله لزوما دیدگاه دنیاى نساجى نمىباشد. سالسوم - شماره 17 - اردیبهشت 1395 2 شماره هفدهم اردیبهشت1395 یادداشت متاسفانه علیرغم بحثهای مطرح شده مبنی بر گشایشهای صورت گرفته در زمینه السی و سوئیفت و تأثیر آن بر بخش صنعت، تاکنون گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتاده و گشایش اعتباری صورت نگرفته است. در واقع بانکهای کارگزارهنوز مشخص نشدهاند و بانکهایی که تولیدکنندگان با آنها کار میکنند، باید بانکهای کارگزار خود را مشخص کنند و این در حالی است که به دلیل جرایمی که در شرایط تحریم برای بانکهای اروپایی وضع شده بود، در حال حاضر بانکهای خارجی جرأت همکاری با طرفهای ایرانی را ندارند. شرایط تولید را برای سال جاری بدتر از سال گذشته پیشبینی میکنیم در حال حاضر بیش از سی درصد ظرفیتواحدهایتولیدیدر صنعتنساجی فعال استوامسال تعدادیازکارخانههایاینصنعتتعطیل شدهاندکهالبتهاینکارخانهها بهطوررسمیتعطیلیخود را اعلامنمیکنند،زیرا اینکارباعثمیشودتا بدهکاران بهاین واحدها، بدهی خود را بهآنها نپردازند. بسیاریاز واحدهای تولیدی با تعدیل نیروی کار مواجه شدهاند، اما سعی میکنندکارخانهرا باز نگهدارندو چراغشان روشن باشد،هر چندتولیدینداشتهباشندتا ازاینطریق،عنوان تعطیلبهآنها اتلاقنشود. ً معمولاتعدیلنیرودرابتدای هر سال اتفاقمیافتدوپیشبینیما ایناستکهامسال تعدیل بیشتری در این بخش درکارخانهها داشتهباشیم و سال سختتریپیش رویصنعتگران خواهدبود، زیرا رکود موجود بهیک رکود مزمن تبدیل میشود وهمین مسئلهوضعیتصنایع را وخیمترمیکند. اگرچهدر حال حاضردولتتلاش میکندتا تورمرا تک رقمی کندکه کنترل تورم،کار آسانترینسبتبهبرطرفکردن رکود استاما تشدیدرکودباعثتعطیلیکارخانهها خواهدشد. متاسفانه در شرایط فعلی بهترین کار این است که سرمایهگذاران، سرمایه خود را در بانک سپردهگذاری و بدون دردسر، سود دریافت کنند و هیچ جذابیتی در تولید وجود ندارد که سرمایهگذار ریسک آن را بپذیرد و سرمایهگذاریکند. اجراییشدناصلاحیهقانونمالیاتها اولینشکلواحدهاینساجیدر شروع سالجدیدبودکه منجربهتعطیلیناخواستهبرخیواحدهاوبیکاریکارگران آنها شد. این قانون یک طرفهوبدون مشورتگرفتن با افرادمرتبطتهیهشدهوتردیدینداریمکهدولتمجبوربه تغییراینقانون خواهد شد. طبقاینقانون،ممیزمالیاتی میتوانددستورزندانیشدنمؤدیمالیاتیراصادرکنددر حالیکهبرایصدورحکمزندانبایددادگاهتشکیلشودنه اینکهباتصمیمیکممیز،ایناتفاقبیفتدوشکنکنیدکه درصورتاجرایاینقانون،کارخانههایتولیدیبیشتری بهطورناخواستهتعطیلخواهندشد. * رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجى ایران تعدیلنیرویانسانیدرصورتتداومرکودفعلی *محمد  مروج حسی موضوع اقتصاد مقاومتی، دامنه گستردهای از برنامهها و اقدامات عمیق، راهبردی و پایدار را دربرمی گیرد که انجاماصولیوپیگیرآنهادرنهایتمنجربه شکلگیری گونهای از اقتصاد مقاوم میشود که در عین پویایی و چابکی در برابر چالشها و نوسانات گوناگون قدرت اثرگذاریوانعطافپذیریبالاییخواهدداشت. خوداتکایی، رشد مداوم و پایدار، اشتغالزایی، ایجاد ثروت و سرمایهملی و در نهایتدرونزایی و برونگرایی از جمله مهم ترینشاخصههایایننوع اقتصاداستکهباعنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب صورت بندی شده است. توجه به الگوهای رشد بومی در کنار تکیه بر فرصتها و ظرفیتهای عظیم داخلی میتواند راهگشای نیل به اهداف تبیین شده در فرآیند اقتصاد مقاومتیقلمدادشود. اتفاقیکهدرکناررشدتولیدناخالص داخلی به توسعههمه جانبهو موزون نیز منجر میشود. اقتصادمقاومتینهتنهامیتوانداقتصادکشوررادرمقابل نوساناتاقتصاد جهانیبیمهکند، بلکهالگوییازپیشرفت ملی را نیز ترسیم میکند که در آن تمامی بخشهای حکومت در کنار آحاد جامعه در قبال توسعه و رونق آن مسئولیتداشتهودرهرعرصهآنسهیمواثرگذارهستند. ازاینرو،دستیابیبهاهدافاقتصادمقاومتیتنها برعهده دولتنیست،هرچنددربخشاجرایی،بیشترینمسئولیت رامتوجهایننهادمیکنداماوظایفومسئولیتهایقوای مقننهوقضاییهنیزدراینفرآیند حائزاهمیتاست. تبیین شیوه نامههاواتخاذ سیاستهایکلان اقتصادی مبتنی بر شاخصههای اقتصاد مقاومتی بر عهده دولت است. اگر در این زمینهها برنامههای کلان تدوین و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور درازمدت تبیین شود، عرصههای گوناگون اقتصادی بهمنظور دستیابی بهاهدافاقتصاد مقاومتی برای سایربخشها و فعالان اقتصادی مهیا میشود و مردم و بخش خصوصی هم بهتر و با انگیزه بیشتری میتوانند در این فرآیند ملی فعالیت کرده و اثرگذار باشند. اما دولت زمانی میتواند دراتخاذ سیاستهاوتدوینبرنامههایاقتصادمقاومتی موفق عمل کند که مجلس هم در رفع موانع در این عرصه با جدیت و آگاهی کافی اقدام کند. در حال حاضر در بسیاری از حوزههای اقتصادی، قوانین کهنه و دست وپاگیر مانع از آن میشود تا بخش خصوصی واقعی بتواند در کنار دولت اقدام به تقویت و توسعه اقتصاد ملی کند. تا آنجا که در حد اختیارات و مسئولیتهای بخش خصوصی بوده فعالان این بخش در همکاری با دولت به شناسایی بسیاری از موانع نیل به اقتصاد مقاومتی و از جمله قوانین ناقص و انسدادکننده مبادرت کردهاند و اینک بر عهده نمایندگان مجلس است تا در رفع، تصحیح یا تقنین قوانین موردنیاز و اثرگذار در عرصه اقتصاد مقاومتی اقدام کنند. از سوی دیگر، رشد و پویایی اقتصاد مقاومتی نیازمندفضای سالم برای اقداموعمل است. بدون تردید وجود فسادها، امتیازات و رانتهای اقتصادی از جمله عمده ترین موانع است. $ کل انجمن صنایع نساجى ایران * دب% اقتصادمقاومتیالگویپیشرفتملی *محمدمهدی رئیس زاده شماره هفدهم اردیبهشت1395 3 متاسفانه پس از اینکه تلاشهای قبلی برای خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا ناموفق ماند؛ در آغاز سال جدید شاهد تغییــــر شیوهنامه اجرایی عــرضه محصولات در بورس کالا هستیم و این شیوهنامه به نفع صنایع پایین دستی نخواهد بود؛ چرا که امکان حضور تولیدکنندگان کوچک و متوسط در کنار تولیدکنندگانی که از سهمیه سالیانه بسیار بالایی برخوردارند در بورس وجود نخواهد داشت و به نظر میرسد در این راستا واحدهای تولیدکننده کوچک و متوسط، بیشتر از سایرین متضرر شوند. من هر چه فکر کردم متوجه نشدم دلیل تغییر امکان ورود با سهمیه ۱۲/۱ در هر ماه به سهمیه کل سالیانه چه نفعی و چه امکان بهتری در اختیار مصرف کنندگان واقعی این مواد میگذارد. مشکل دیگــــری که بدلیل این شیوه نامه جلو روی مصـــرف کنندگان واقعــــی قرار میگیرد عدم امکان تامین ۱۰ درصدوجه اولیه برای ورود در بــــورس برای حجـــم سالیانه میباشد و مسلمــــا با ادامــه این وضع شاهد فعــالیت مجــــدد دلالان و واسطههای ویژه خواهیم بود. مسلما در شرایط رکود کنونی که به همت دولتمردان و صنعتگران واقعی و دلسوز اولین قدمهای خروج از آن برداشته شده است منطقی به نظر نمیرسد که چنین نقدینگی لازم در واحدها وجود داشته باشد. چطور روشی که در سالهای گذشته اجرایی شد و کوچکترین مشکلی هم برای هیچکس پیش نیاورد و حالت تعادلی در بازار مواد پتروشیمی بوجود آورد یک مرتبه دچار تلاطمی اینچنینی میگردد. اصلاحیـه قانـون مالیاتهـای مسـتقیم از نظـر بنـده بسـیارمترقی و هوشـمندانهاسـت و یکی از مترقـی تریـن قوانین محسـوب میشـود اما متاسـفانه بـه دلیـل عـدم آگاهی همه اقشـار و اطلاعرسـانی ناکافی و نحوه اجـرای کنونی آن بازهـم ایـن تولیدکننـده واقعـی اسـت کـه بـار سـنگینی آن راهماننـدمالیات بـر ارزش افزوده بـر دوش خواهد کشـید. زمانیکـه خریـداران بـهمـا مراجعـهمیکننـدبه محـض اینکـه متوجه شـوند قصد صـادر کردن فاکتـور بـرای آنهـا را داریـم بلافاصلـهاز خریـد خـود منصرف میشـوند. چـرا که مایـل به ثبت نامشـان در دفاتر و پیگیریهای مالیاتی نیسـتند و به سـمت و سـوی کالاهـای وارداتـی قاچاق میرونـدآنهـم نـهبدیـن علت کـهایـن کالاها کیفیـت بـالا یـا قیمـت پایینتـری دارنـد. بلکه بـهایـن خاطـرکـهفاکتوری صـادر نمیشـود و نـام خریـدار درهیـچ دفتـری ثبـت نمیشـود و بـهتبـع آن مالیاتـی هـم پرداخت نمیشـود. لذا تولیدکننـده میمانـد و مشـکل فـروش کالا و مالیـات پرداختـی کـه بازهم بـه حلقـه انتهایی ایـن رنجیره منتقل نشـده اسـت. مسـئولین قطعـا در این راسـتا با تدبیـر و درایت و مشـاوره بـا صاحبـان صنایـع و دریافـت پیشـنهادات سـازنده صنعتگـران بـا تجربـه و فعـال، بـهتقویت این قانـون مالیـات میپردازند و تصمیمـات لازمرا اتخـاذ خواهندکرد اما بنظر میرسـد اصـرار بـر اجـرای ایـن قانـون همانند قانـون مالیات بـرارزش افـزوده از حلقـه ابتدایی یعنـی تولیدکننـدگان و صنعتگران موجب فشـار بیـش از حـدبـهواحدهـای تولیـدی و تعطیلـی آنـان خواهد شـد. انجمـن صنایع نسـاجی ایـران هم بر ایـن باور اسـت کـه اجـرای ایـن قانـون بـرای تولیـد و صنعـت بسـیار مفیـد خواهـدبود اما به شـرطی که بـرای همه زنجیـره تولید یعنـی تولیدکننده و توزیعکننـده و مصرفکننـده اجـرا شـود و چنانچـه بـا هـر ملاحظـهای بخشـی از ایـن زنجیـره درگیـر نباشـند اجـرای این قانـون بی اثـر خواهـد بود. اجـرای اصلاحیـه قانـون مالیاتهای مسـتقیم از ابتـدای سـال ۹۵نیازمنـد اطلاعرسـانی بهتر و آموزشهـای مرتبـط میباشـد میبـود وای کاش کـه دولـت قبـل از اجرای قانـون زنجیره تولیـد و توزیـع و فـروش و حتـی مصرفکننده را بـا ایـن قانـون آشـنا میکـرد و در گام بعدی نسـبت بـه اجـرای قانـون اقـدام میکـرد چـرا کـه هـم اکنـون بسـیاری از صنعتگـران و مشـتریان آنـان در بـازار از وجـود ایـن قانـون و تکالیـف و جرایـم آن بـی اطـلاع هسـتند و بـدون تردیـد اصـرار دولـت بـه اجـرای ناقص ایـن قانـون در شـرایط رکـود فعلـی نتیجـهای جـز تعطیلـی واحدهـا و بیکاری ناخواسـتهدهها هـزار کارگـر نخواهد داشـت. البته انجمن صنایع نساجی پیگیر موضوع است و در خواست برگزاری نشستهایی را در این خصوص پیگیری میکند که امیدواریم به نتیجه برسد. * نائب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران شیـــوهنامهجدیدفـــروشمحصـولات پتروشیمیدربورسکالاواصلاحیهقانون مالیاتهایمستقیم *علیمردان  شیبا/ 4 شماره هفدهم اردیبهشت1395 یادداشت به یاد دارم در اوایل انقلاب که بنده سمتی در اتاق بازرگانی داشتم، صادرات فرش دستباف صرفا در قبال پیمانسپاری ارزی انجام میگرفت. ولی درهمان زمان تعداد قابلملاحظهای از تجار این صنف، قالی ایرانی را به صورت قاچاق صادر میکردند و پول آن را به کشور بازنمیگرداندند که در پی این اتفاق، سازمانی مسئول شناسایی این افراد شد. در آن زمان من به مسئولین وقت عرض کردم با توجه به این سختگیریهایی که انجام میدهید، باید به قاچاقچیهای فرش دستباف دستمریزادو خستهنباشیدبگوییمچوناگرمیخواستند براساسقوانینموجودعملکنند،مطمئنافرشیازایران بهبازارهایخارجینمیرسیدو جایخالیفرشایرانیرا در بازار اروپا و حتی آمریکا، فرشهای چینی، پاکستانی، رومانیایی، روسی و... پرمیکرد. البته که سخنان آن روز من مورد سرزنش قرار گرفت ولی چون واقعیت را گفته بودم، ابداً پشیمان نیستم و امروز هم دقیقا در نقطه مقابل آن زمان، باید از صادرکنندگان مجازوغیرمجازکالاهایترکیهبهایران تشکر کنم که با اقدامات موزیانهای که برای پر کردن بازار کشور با انواع کالاهای نساجی و پوشاک خود انجام دادند، به نوعی مسئولان مملکت را بیدار کردند تا برای نجات باقیمانده صنعت نساجی و پوشاک کشور اقدامی انجامدهند. به یاد دارم زمانی که آقای تورگوت اوزال رییس جمهور فقید ترکیه به ایران آمده بود، در جلسهای در اتاق بازرگانی زمانی که یکی از حضار از او در مورد برنامههایش برای آینده ترکیه سوال کرد، این مرد بدون لحظهای تامل گفت: من سه برنامه برای ترکیه در نظر گرفتهام کهبا تمامتوان از آنها حمایت میکنم: ١ (حمایتازصنایعگردشگریوتوسعهآندرتمامسطوح ٢ (تقویت صنایع اتومبیل سازی ٣ (فراهم ساختن بستر مناسب برای توسعه صنایع نساجی و پوشاک. او معتقد بود اگر این سه صنعت بتواند سرپا بایستند، علاوه بر اشتغالزایی و سودآوری بالا میتوانند اقتصاد ترکیه را زیر و رو کرده و به سمت توسعه و پیشرفت رهنمون کنند. جالباینکهاوبدون اینکهتامل ودرنگی داشته باشد، این پاسخ را به فرد سوالکننده داد یعنی معلوم بود این برنامه از مدتها قبل برای ترکیهتدوین شده است. وی تاکیدداشت بایددر این سهمورد موفق عمل کنیم چون اطمینان داریم در حین اجرا بسیاری از مسائل موجود در کشور ترکیه حل خواهد شد. کما اینکه پس مدت کوتاهی شاهد نتایج و دستاوردهای اجرای برنامههای وی در کشور ترکیههستیم. درستبرخلافکشور ماکه سالیان سال و نزدیک به٣ دههاستکهبرنامههایمختلفتوسعهتدوینمیشوند ومشکلاتبخش تولیدو صنعتوراهکارهایرفع آنها از جانب ما و خود مسئولین گفته میشود ولی در عمل کاری از پیش نبرده ایم. پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی کشور میتوانند در قالب یک کار تحقیقاتی، به محاسبه هزینههایی که سالانه صرف مقابله با جرایم اجتماعی و اخلاقی، نگهداری از زندانیان و اداره زندانها، هزینههای مربوط بهنیرویانتظامیودادگاهها،هزینههایانجامشدهبرای مبارزه با قاچاق کالا، هزینههای نگهداری بزهکاران در کانون اصلاح و تربیت یا سازمان بهزیستی،هزینههای خرید و نصب میلیاردها تن میلهها و نردههای فلزی که روی دیوارهای جلوی در و پنجره منازل و ادارات در سراسر کشور نصب شده، هزینههای دزدگیر منازل و خودروها، بیمههای بیکاری،همچنین هزینههایی که برایتربیتنیرویجوانتحصیلکردهازمقطع ابتداییتا دانشگاه صرفشده،و... بپردازندودر طرفدیگرمعادله، هزینههای ناشی از معافیتهای مالیاتی، کاهش سهم کارفرمایانازبیمهتامیناجتماعیو حذفبیمهتکمیلی، معافیتهای گمرکی برای واردات ملزومات تولید اعم از مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات و...، حذف یا کاهش هزینههای انشعاباتآب، برق وگاز و... را قرار دهند. نمیدانم در کدام کشور به اندازه کشور ما به سازمان تامین اجتماعی پول پرداختمیشود؟ درکدامکشور در ازای این همه پولی که سازمان مذکور دریافت میکند چنین خدماتی کم ارزشی به بیمهشده تحویل میدهد؟ بهدلیلخدماتضعیفاینسازمان، اجباراًکارگرانبرای زنده ماندن باید بیمه تکمیلی داشته باشند که عملا به قیمتگزافیبرایصنعتوصنعتگرتماممیشود. همه ما از اوضاع اقتصادی کشور آگاهیم. آمارها نشان میدهد که بدهی دولت چه رقم سرسام آور و عجیبی شده و چقدر بیکار بیسواد و با سواد و دانشگاهرفته بیکار در کشور داریم؟ همگی به نواقص قانون کار واقف هستیم و متاسفانه قوانین مزاحم و ضدتولید در کشور بهوفور دیده میشود. با رکودی کهدر این سالها در اقتصاد حاکم بوده اکنون شاهد اجرای تبعیضآمیز اصلاحیهقانون مالیاتهایمستقیم هستیم؛ یعنی هنوز اکثر تولیدکنندگان صنایع نساجی مشکلشان با اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده که صنعت را به رکود رسانده حل نشده، قانون جدیدی وضع میشود؛ آنهم قانونی کهبهراحتی میتواندبرای صاحبان صنایع دردسر ایجاد کند و تولیدکننده را به زمین بزند. اگر در حال حاضر و سریعاً راه حلی برای وضع موجود نیابیم متاسفانه شاهدفجایع بسیار زیادی خواهیم بود. تقاضا میکنم فراموش نکنیم: سرمایهگذاران و تولیدکنندگان که به دنبال عشق به مالکیت و تولید، خود را به هزاران آب و آتش میزنند، در صورتی که به عاقبت زندگی توجه کنند که باید همه را بگذارند و بروندوعنایتبهاین حقیقتداشتهباشندکهمال، مال اجتماع است نه مال آنها، چنین کار شاقی را برگردن نمیگیرند. پس بگذاریم مردم بدین عشق وقت خود را صرف ترقی و تکامل نمایند، بگذارید تا این انگیزه و عشق بماند و نتیجهاش تولیدات زیادتر و فراوانی باشد تا من و شمایی که کمتر کار میکنیم از برکت کار آنها زندگی بهتری داشته باشیم. از صاحبان پول و سرمایه نهراسیم، صاحبان زر (سرمایه) و صاحبان زور (مقام) اصالتا بدنیستندوقتیکه ظالم ومتجاوز شدندبد میشوند. یک آدمفاقدزر و فقیرهم وقتی کهدرهمان محدوده خودش مثلا به زن و بچههایش ظلم و به حقوقشان تجاوز کند، بدمیشود. البتهوقتی سرمایهدار و یا زوردار فاسد و ظالم شد تعفنش بیشتر است و فضای وسیعتری را آلوده میکند و تعداد زیادتری را میآزارد، همانگونه که وقتی فیل بگندد، بوی تعفنش بیش از فساد یک گنجشک اطرافیان را مشمئزمیکند. «این گندیدن استکهبداستنهبزرگ بودن.» * عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجى ایران ایجادانگیزهتولید،تنهاراهحلمشکلات *جمشید  $ ی طهرا/ بص% شماره هفدهم اردیبهشت1395 5 دیدگاه حسن نیلفروش زاده - عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران - در ارتباط با رکود حاکم بر بازار کشورمان میگوید: شرایط حاکم بر بازار ایران بسیار غیر طبیعی است و کلمه «رکود» نمیتواند عمق وخامت وضع موجود را بیان کند و برای بیان این وضع باید از لغتی دیگر استفاده شود. پیش از این نیز کشور ما سابقه قرار گرفتن در رکود را داشته است. اما بهصورت کوتاه مدت بوده است و بلافاصله آن را پشت سر گذاشته و به حالت طبیعی و رونق بازگشته است. علت این رکود را در چه میدانید؟ پارامترهای مختلفی در رکود موثر است، یکی از این پارامترها قدرت خرید پایین مردم است. پارامتر دیگر، موضوع تحریم است که در حال حاضر آثار آن بیش از هر زمان دیگری بر اقتصاد کشور نمایان است. عامل دیگر، کاهش شدید قیمت نفت و در پی آن کاهش درآمدهای دولت است. موضوع توافق و انتظار اجرای برجام نیز بر بازار تاثیر گذاشته است. اما مهمترین عامل، عملکرد ضد تولید بانکهای کشور است که برای اقتصاد کشورمان بیش از اندازه مخرب است. زیرا بانکها حتی مقررات بانک مرکزی را هم رعایت نمیکنند و نرخ سود ٢٠ تا ٢٢ درصد بانک مرکزی را به عدهای بالای ٢٥درصدپرداخت مینمایند. بنابراین طبیعی است که نقدینگی به سوی این بخش جذب میشود. درست در این زمان که بانکها تنها به فکر سود خود هستند، خواسته یا ناخواسته تیشه به ریشه اقتصاد کشور قاچاقچیانبررویاسکیت،تولیدکنندگاندربند 6 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دیدگاه میرنند. جای خالی این نقدینگی را در بازار برگهای به نام چک گرفته است که آمار برگشت آن به مرز ٥٠درصد رسیده است. متاسفانه بانکها بهعنوان یک بنگاه اقتصادی وارد حوزههایی از اقتصاد شدهاند که هیچ ارتباطی با آن بخشها ندارند و در اموری فعالیت میکنند که با شرح وظایف بانک در تضاد است. حتی بعضا از منابعی به گوش میرسد که بانکها وارد حوزه قاچاق نیز شدهاند. راههای برونرفت از این وضعیت را چه میدانید؟ راهکارهای برونرفت از این بحران علاوه بر ایجاد یک آرامش و نظم سیاسی، اتخاذ تصمیمات سنجیده، موثر و قاطع از سوی مدیران ارشد دولتی است که بتوانند نقدینگی را در کشور به تعادل برسانند و رفتار بانکها را اصلاح نمایند. دولت میتواند با کمک ارگانهای ذیربط تصمیم قاطعی را برای نرخ سود سپرده بانکها اتخاذ کند. البته ممکن است این باور بوجود آید که با این تصمیم، این پول از شبکه بانکی خارج شود و خود باعث ایجاد تورم شود. تورم در یک سطح معقول باعث تحریک اقتصاد میشود و تحت فشار قرار دادن برای کنترل تورم تا حدی قابل قبول است و بیشتر از آن ممکن است عارضه اقتصادی ایجاد کند، درست مانند وضعیتی که کشور ما بدان دچار شده است. بنابراین در حال حاضر باید با حفظ تورم فعلی به سمت خروج از رکود حرکت کنیم. به نظر من، دولت باید سود سپردهها را کاهش دهد، آنهم نه در حد یک یا دو درصد، زیرا این مقدار کاهش هیچ اثرمثبتی نخواهدداشت. بایدمطابق با نرخ تورمی کهبانک مرکزی هرسالهمحاسبهو اعلاممیکند، سود سپردهها نیز به همراه آن کاهش یابد و این موجب میشود تا سرمایه به جای آنکه در بخشهای غیر مولد بلوکه شود به سمت تولید روانه شود. متاسفانه در حال حاضر بانکها سرمایههای خود را در پروژههای بسیار بزرگ غیر مولد، سرمایهگذاری کردهاند و عملا سرمایههایشان در این بخشها بلوکه شده است. رفت و آمدهای هیاتهای خارجی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این تعاملات بر اقتصاد ما موثر است؟ طبیعی است که این کشورها با سفر به کشور ما و دیگر کشورها بهدنبال سودآوری برای خودهستندکه این یک امر غیر طبیعی نیست. این کشورها میدانند که شرایط فعلی کشور ما گذرا است و اطلاعات دقیقی از کشور ما دارند و سفرهایشان با برنامهریزی دقیق انجام میشود. اما تا زمانیکه اقتصاد کشور ما سامان پیدا نکند و امنیت اقتصادی در این کشور برقرار نشود نه تنها سرمایهگذاران خارجی، بلکه سرمایه داران داخلی هم بر روی تولید سرمایهگذاری نخواهند کرد. بنابرابن در حال حاضر آنها به بازار کشور ما به چشم یک بازار فروش مناسب نگاه میکنند. نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور چگونه ارزیابیمیکنید؟ دلار باید همانند یک کالا قیمتگذاری شود و هرچه قیمت دلار را پایین نگه داریم برای تولیدکنندگان خارجی کار ایجاد کردهایم و باعث میشویم کالای آنها ارزانتر از کالای داخلی باشد و قاچاق افزایش یابد. بدین معنی که تنها بخشی از قیمت تمام شده کالای داخلی متاثر از نرخ دلار است، درحالیکهکالای خارجی ١٠٠ درصد با نرخ دلار ارتباط مستقیم دارد. قیمت دلار باید بهصورت طبیعی و در بازار بوسیله عرضه و تقاضا کنترل شود، نه اینکه با فشار پایین نگه داشته شود. زیرا در این صورت تولیدکننده داخلی همواره از سوی وارد کنندگان تهدید خواهد شد. بنابراین نرخ دلار باید بهصورت طبیعی پایین نگه داشته شود و اگر قرار باشد دولت با سوبسید نرخ دلار را ثابت نگه دارد بخشهای دیگر اقتصاد کشور آسیب خواهند دید. متاسفانه رکود حاکم بر بازار به شدت بر صنعت نساجی و پوشاک تاثیر گذاشته است و گردش سرمایه در این صنعت به شدت طولانی شده است بهطوریکه این گردش، در حدود ١٥ ماه به طول میانجامد. وی افزود: هرچند ماشینآلات و تجهیزات در صنعت نساجی کشور ما بروز نیستند و در چند سال اخیر سرمایهگذاری در این صنعت بسیار اندک بوده است. اما واقعیت این است که این صنعت در کشور ما پتانسیل بسیار بالایی دارد و اگر اندکی شرایط اقتصادی کشور طبیعی باشد، صنعتگران این بخش بهراحتی میتوانند با دیگر کشورها رقابت کنند. قاچاق منســوجات و نقش آن در رکــود مذکور را چگونه میبینید؟ وی در ارتباط با قاچاق محصولات نساجی به داخل کشور متذکر شد: عمده قاچاق از کشور ترکیه به ایران در بخش پوشاک، آنهم بهصورت سازمان یافته است. بدین صورت که حتی نمایندگان تولیدکنندگان کشور ترکیه که در نمایشگاه ایران حضور داشتند، اعلام آمادگی میکردند که محصولات خود را در داخل ایران به خریداران تحویل دهند. حتی اگر تعرفههای گمرکی صفر شود تاثیری بر ورود این حجم وسیع کالای قاچاق نخواهد داشت. زیرا کسانی که کالای قاچاق وارد میکنند هیچ نام و نشانی از خود باقی نخواهند گذاشت و با استفاده از کارتهای بازرگانی جعلی این کار را میکنند. هنوز نمیتوان در ارتباط با طرح GS1 قضاوتی کرد چرا که به تازگی به مرحله اجرا درآمده است. اما بهطور کلی در بازار آشفته فعلی طرحهای کوچکی مانند GS1 نمیتوانند تاثیر بزرگی داشته باشند. بهتر است برای مبارزه با قاچاق ریشههای آن خشکانده شود. انجمن صنایع نساجی بارها به این مسئله اشاره کرده است که کارتهای بازرگانی جعلی باید جمعآوری و باطل شوند و قاچاقچیان واقعی شناسایی شده و با آنها برخورد شود. به نظر من واردات در این صنعت باید تخصصی شود و کسانی این مسئولیت را بر عهده گیرند و برای آنها کارت بازرگانی صادر شود که در این رشته فعال هستند و کارتهای بازرگانی موقت بهطور کل باطل شود تا زمینهای برای سوء استفادههای فرصت طلبان فراهم نشود. صنعتگران به هیچ وجه با وارداتی که مورد نیاز کشور باشد مخالف نیستند. بلکه اعتقاد دارند که وارد کننده و تولیدکننده باید در شرایط عادلانه قرار گیرند. در شرایط فعلی باید هر امری که به تولیدکننده فشار میآورد از جمله انواع مالیاتها، شامل حال وارد کننده نیز باشد آیا این توقع زیادی است؟ آنگاه با شرایط برابر است که عیار تولیدکننده داخلی نشان داده میشود. مشخص میشود که آیا محصولات تولیدکننده داخلی رقابتپذیر است یا خیر. اما در شرایط فعلی تولیدکننده داخلی مظلوم واقع شده است. زیرا با وجود ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای کشور، انواع هزینهها را نیز متحمل میشوند. با قوانین موجود تنها از واردکنندگان کالای قاچاق که با این کار به اقتصاد کشور ضربه میزنند، حمایت میشود و بستر کار خلاف کاملا برای آنها مهیا است. میتوانیم بگوییم با این قوانین فرسوده قاچاقچیان را روی اسکیت قرار دادیم و تولیدکنندگان داخلی را به زنجیر بستهایم. در شرایط فعلی تنها مقام معظم رهبری هستند که میتوانند با تدابیر و رهنمودهای ارزشمند خود، منجی صنعتگران داخلی و آینده جوانان و امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این خاک باشند. شماره هفدهم اردیبهشت1395 7 مهندس محمدجعفر شهلایی - عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن تشبیه وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور به بیماری که در کما به سر میبرد، میگوید: در حال حاضر بدهیهای کشور بسیار زیاد است. البته نباید منکر این موضوع شد که دولت تدبیر و امید کشور را در شرایط نابسامان تحویل گرفت. دولت فعلی سیاستهای کلی خود را برای مهار تورم اتخاذ کرده است. متاسفانه شرایط کنونی کشور به علت واردات بی رویه کالا آنهم بهصورت قاچاق رسمی، نابسامان است. بدین معنی که عدهای با کارتهای بازرگانی جعلی دست به واردات بی رویه کالا میزنند و نه مالیاتی پرداخت میکنند و نه ردی از خود به جای میگذارند. این قاچاقچیان با تولیدکنندگانی رقابت میکنند که همه اطلاعاتشان شفاف و در دسترس است و انواع مالیاتها و حق بیمه را پرداخت میکنند. بنابراین تولید به بن بست میرسد و به اینجا میانجامد که بسیاری از کارخانجات تعطیل میشوند و آنهایی هم که همچنان به تولید ادامه میدهند با ظرفیت پایین تولید میکنند که انگیزه اصلی آنها ملیگرایی، کشور دوستی و ایجاد اشتغال برای کارگران و هموطنانشان است. آیا همه مشکلات مذکور نشأت گرفته از قاچاق است؟ علاوه برقاچاق یکی دیگرازعوامل بوجود آمدن وضعیت فعلی را فقدان یک نظام تعریف شده و انعطاف پذیر کسب و کار است. بهعنوان مثال در شرایط حساس فعلی و رکود حاکم بر بازار، سازمان امور مالیاتی فشار را بر تولیدکنندگان مضاعف میکند، تولیدکنندگانی کهدر این زمان نفسهای آخر را میکشند. درحالیکه دولت در حال حاضر باید با حذف هزینههای اضافی تولیدکنندگان، قیمت تمام شده محصولات آنها را کاهش دهد تا در این شرایط بحرانی بتوانند باقی بمانند و با ایجاد ارزش افزوده و افزایش صادرات کشور را از رکود خارج کند. قاچاق،خورهایدرجانتولید باعث تاسف است که دولت دقیقا همان کاری را انجام میدهد که نباید انجام دهد. البته تصمیمات بسیار خوبی در کمیتههای کارشناسی مبارزه با قاچاق کالا اتخاذ میشود اما متاسفانهدر اجرا به خوبی عمل نمیشود. درحال حاضر طبق آمار رسمی گمرک کشورمان ٥/٥ میلیون دلار پوشاک از مبادی رسمی وارد ایران شده است. درحالیکه طبق آمارکشور ترکیهبیش از ٦٠٠ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر شده است. قطعا این حجم وسیع قاچاق نه بهصورت چمدانی بلکه با کانتینر و بهصورت سازماندهی شده وارد کشور میشود. کشوری همچون ایران که از لحاظ امنیتی از امکانات وسیعی برخوردار است و بهراحتی میتواند گروههای تروریستی از جمله افراد داعش را شناسایی و دستگیر کند، طبیعتا میتواند عاملان قاچاق کالا را شناسایی و با آنها برخورد کند. هم اکنون زمان ورود نیروهای امنیتی به این حوزه است. توجه داشته باشید که قاچاق در صنعت نساجی به علت نوع محصول نهایی در این صنعت، بیش از سایر صنایع است، طرح GS1 از این لحاظ که به کمک آن راحتی میتوان تشخیص داد که یک کالا از مبادی رسمی وارد شده است یا خیر طرح خوبی است. اما باید مراقب باشیم که به عاقبت طرح شبنم دچار نشود. هرچند که هم اکنون هم زمزمههای ورود GS1 جعلی به گوش میرسد. انجمن بارها پیشنهاد داده است که برای ورود برندها به داخل کشور باید با برنامهریزی وارد عمل شویم. بهطور مثال صاحب برند باید بهصورت رسمی برند خود را ثبت و نمایندگیهای خود را معرفی کند و تعهد دهد به مدت ٣ سال بین ٢٠تا٣٠درصدکالای خود را در ایران تولید کند. اما متاسفانه جزئیات این پیشنهاد جدی گرفته نشد و همانند شیر بییال و دندان شد. در حال حاضر اگر تولیدکنندهای قصد داشته باشد بهصورت مدتدار به کشور ترکیه کالا صادر کند در ابتدای امر ٦ درصد گمرکی از او دریافت میکنند. بدین ترتیب که زمانی که ما کالا را بهصورت چند ماهه به یک شرکت ترکیهای واگذار میکنیم، آن وارد کننده باید در ابتدا٦درصدبهگمرک پرداخت نماید. درحالیکه در ایران اینگونه نیست و تولیدکننده ترکیهای 8 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دیدگاه بهراحتی کالایش را بهصورت قاچاق به ایران صادر میکند و جه آن را دریافت میکند. البته این را هم در نظر داشته باشید که کشورها از قانون دامپینگ و ضددامپینگ به بهترین نحو استفاده میکنند. فرض کنید کشور ما در صادرات پلیاستر به کشور ترکیه دارای مزیت است. کشور ترکیهبرای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود، بلافاصله با ایجاد دامپینگ این مزیت را برای کشور ما خنثی میکند. متاسفانه در توافقنامه تجاری میان کشور ما و ترکیه از سوی مسئولین کشور ما بسیار ناشیانه عمل شده است و بهتر بود که دولتمردان ما پیش از عقد قرارداد از نظرات انجمن صنایع نساجی ایران و دیگر تشکلهای ذینفع بهره میبردند. دیدگاه شما نسبت به شرایط ایجاد شده پس از برجام و رفت و آمدهای هیاتهای تجاری به کشور چیست؟ کشورما اگربهدنبال جذبسرمایهگذاران خارجی است بایدابتدا بستری فراهم کندکه سرمایهگذار داخلی با عشق و علاقه در تولید سرمایهگذاری کند. چرا که سرمایهگذاران خارجی در ابتدا به عملکرد سرمایهگذاران داخلی نگاه میکنند تا از امنیت سرمایهگذاری آسوده خاطر باشند. دیدگاه شما نسبت به نوسانان نرخ ارز چیست؟ تقریبا تا دو سال پیش به مدت ١٢ سال به هر قیمتی نرخ ارز را ثابت نگه داشته بودیم. بدین صورت که بعداز مدتی حقوق کارگر از٤٠ هزار تومان به ٦٠٠ هزار تومان رسیده بود که البته باز هم کفاف زندگی او را نمیداد. هر ساله در ١٥ فروردین ماه نرخ آب و برق و گاز ١٥ درصد افزایش مییافت و طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی هر ساله ١٧ درصد تورم ایجاد میشد. بنابر این اگر نرخ ارز را ثابت نگه داریم تولیدکنندگان ما ضربه خواهند خورد. کشور ما میتواند با الگو برداری از کشورهای دیگر و استفاده از ابزارهای اقتصادی به راهحلهای مناسبی برای خروج از رکود برسد. همانطور که ترکیه و برزیل و هند نیز پیش از این همین کار را کردهاند و موفق بودهاند. نرخ ارز و بهطور کلی همه پارامترهای موجود در اقتصاد باید بهصورت طبیعی به تعادل برسند. اگر یک پارامتر را بیش از اندازه کنترل کنیم به دیگر بخشهای اقتصاد ضربه وارد میشود (نظریه دست نامرئی آدام اسمیت). زمانیکه نرخ دلار با نرخ تورم حرکت نکند موجب میشود به تولیدکنندگان خارجی سوبسید دهیم. اتفاقی که در ٨ سال گذشته در کشور ما رخ داد و ریشههای تولید را خشکاند. در حـال حاضـر اگر بـا نگاه خوشـبینانه کشـور خـود را یـک کشـور درحـال توسـعه بدانیـم. بایـد هزینههـای اضافـی که بـر تولیـد تحمیل میشـود را کاهـش دهیـم تا بـا افزایـش تولید و ایجـاد رونـق بـه سـوی پیشـرفته شـدن گام برداریـم. زمانیکـه کشـورمان بـه یـک کشـور پیشـرفته تبدیـل شـد آنـگاه میتوانیـم از تولیدکننـدگان انتظـار داشـته باشـیم کـه توان پرداخـت انـواع مالیاتهـا و دیگـر هزینههـای اضافـی را داشـته باشـند. آیا با افزایش نرخ ارز ارزش پول ملی کاهش مییابد و مردم فقیرتر میشوند یا خیر؟ بله کاهش مییابد و اتفاقا باید کاهش یابد چرا که دوای درد کشور ما هم اکنون همین است و علت اصلی آنکه تولید در کشور ما رو به نابودی است پول بسیار زیادی است که از طریق تولید بدست نیامده و میتوان گفت این نوعی پول نامشروع است که در جامعه توزیع شده است و این پول باید پاک شود. تنها باید پول حاصل از تولید یا ارائه خدمت در چرخه اقتصاد وجود داشتهباشد. تعریف سرمایهمشروع این است که هر فردی در برابر تولید کالا یا ارائه خدمت پول دریافت کند و مالیات پرداخت نماید. متاسفانه در قبال اکثر سرمایههایی که از سرمایهگذاریهای غیر مولد بدست میآید مالیاتی پرداخت نمیشود. صنعتگری که با تمام وجود خود یک واحد تولیدی را راهاندازی کرده است، آن واحد را به مانند فرزند خود میداند و راضی به نابودی آن نیست. بخاطر داشته باشیم که در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ کشور ما بیکاری است و صنعت نساجی تنها صنعتی است که قابلیت ایجاد بیشترین اشتغال را با کمترین سرمایهگذاری دارا است. اطلاعیهواحدمشاورهحقوقى انجمنصنایعنساجىایران کلیه اعضاى محترم انجمن صنایع نساجى ایران مىتوانند از مشاورههاى تخصصى واحد حقوقى انجمن در زمینههاى امور حقوقى، قراردادها، مسائل بیمه و مالیات و پیمانکارى بهرهمند گردند. زمان حضور مشاور حقوقى در دفتر انجمن سه شنبهها ساعت 15-17 همچنین اعضا با هماهنگى قبلى با دبیرخانه از مشاوره در زمینه امور مالیاتى، تامین اجتماعى و قانون کار مىتواند بهرهمند باشند. شماره هفدهم اردیبهشت1395 9 پرونده صنعـت نسـاجی زیـر بنـای توسـعه صنعتی بسـیار ی از کشـورهای صنعتی اسـت مزیتـی بـی بدیل کـه این روزها در کشـورما قاچاق نفـس آن را به شـماره انداخته ا ست. نساجی، صنعتی اشتغالزاست که علاوه بر تامین نیاز کشور توان بالایی برای صادرات هم دارد، کاملا در اختیار بخش خصوصی است و ما دراین صنعت که حدود ٤٠ رشته زیر مجموعه دارد جزء کشورهای برتر دنیا هستیم. اکنـون ٢٠هـزار واحـد صنفـی دوزندگی بـا٣٠٠هزار اشـتغال، در شـرایطی کاملا نابرابـر بـا برندهـای خارجـی و مهمتـر از آن قاچـاق پوشـاک در ایـران فعالیـت میکننـد. فعـالان صنعـت پوشـاک کشـور معتقدنـد٧٠درصـدپوشـاک خارجـی موجـود در فروشـگاهها را پوشـاک قاچـاق تشـکیل میدهـد کـه از مبـادی غیررسـمی وارد شـده است. طبق گفته مسئولان سالانه حدود ٢ .٥ میلیارد دلار پوشاک به ایران قاچاق میشود اگرچه برخی میزان قاچاق در کشور را تا ٦ .٥ میلیارد دلار میدانند. تبرقاچاقبرکمرصنایعنساجىوپوشاک 10 شماره هفدهم اردیبهشت1395 پرونده برخی دست اندرکاران حوزه پوشاک و البسه معتقدند حجم عمده قاچاق که توانسته است بخش قابل توجهی از بازار پوشاک کشور را از آن خود کند از مبادی قانونی وارد میشود و قاچاقچیان بهصورت رسمی در بازار فعالیت میکنند تا آنجا که به راحتی از خدمات سیستم بانکی و چک استفاده میکنند. این حجم بالای پوشاک قاچاق، علاوه بر اسیب وارد کردن به تولیدکنندگان داخلی و تهدید اشتغال و کسب و کار سبب شده است حقوق دولت به علت شفاف نبودن فعالیتها از جمله درآمدهای مالیاتی و حقوقی گمرکی محقق نمیشود. دولت با هدف کاهش قاچاق و حمایت از صنعت نساجی کشور منطقی کردن تعرفهها را در دستور کار قرار داده است که هرچند کمی از آلام تولیدکنندگان داخلی و فعالان این صنعت را کم میکند اما کارشناسان مشکل اصلی این صنعت را بالا بودن هزینه تولید پوشاک در ایران میدانند. در حال حاضر هزینه تولید پوشاک در ایران بهطور متوسط ٣٠ درصد بالاتر از میانگین دنیاست و نجات صنعت نساجی و پوشاک منوط به نوسازی ماشینآلات، افزایش تولید و به تبع آن کاهش قیمت تمام شده و در نهایت رقابتپذیر شدن تولیدات داخلی از لحاظ کیفیت و قیمت است. محمود نوابی - رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت- میگوید: در حوزه پوشاک ٦ میلیون دلار کالا از مبادی ورودی کشور وارد شده در حالی که ٥،٢ میلیارد دلار قاچاق میشود. برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق در بخش پوشاک موضوع ساماندهی واحدهای صنفی فعال در این زمینه در دستور کار است و باید تلاش کنیم که واحدهای فاقد پروانه نسبت به دریافت مجوز در این حوزه اقدام کنند. جواد درودیان نقوسیان - رئیس اتحادیه پیراهندوزان - با اشاره به مشکلات مبتلا به دوزندگان البسه میگوید: بزرگترین مشکل ما واردات بیرویه پوشاک از کشورهایی مثل چین است که باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و به تبع آن بیکاری بخش عظیمی از فعالان و کارگران شده است. امیـر قدیمـی نـژاد - رئیـس اتحادیـه بنکـداران و طاقهفروشـان پارچـه - پائیـن آمـدن تعرفـه را علـت تشـدید واردات میدانـد و میگویـد: بـا توجـهبهکاهـش تعرفـهواردات پوشـاک، فروشـندگان ایـن صنـف بیشـتر بـه واردات روی آوردهانـد و نقدینگیهـای موجـود در ایـن بخـش به جیـب تولیدکننـدگان خارجی مـیرود بـه گونـهای کـه بیشـتر مغـازهداران و فروشـندگان پوشـاک ترجیـح میدهند سـرمایه نقـد خـود را صـرف واردات کننـد. قدیمی نژاد؛ واردات، مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای سنگین و قطع یارانههای حمایت از تولید را چهار عامل ضد تولید میداند که توان صنایع نساجی را گرفته است و میافزاید: سیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صنعت پوشاک و نساجی مانند تبری است که بر کمر صنعت فرود میآید و همه تولیدکنندگان را زمین گیر کرده است. وی تاکید میکند دولت اگر میخواهد به صنعت نساجی و پوشاک کمک کند باید از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بخشهای تولید از پارچه تا بخش آخر که پوشاک است چشمپوشی کند و تنها از مصرفکننده نهایی در زمان خرید در فروشگاهها مالیات بگیرد. محمد مروج - رئیس هیات مدیره انجمن نساجی ایران - میگوید: وضع اسفناکی بر صنعت نساجی و پوشاک کشور حاکم است چرا که بیش از ٧٠ درصد پوشاک فروشگاهها بهصورت قاچاق وارد شده است. بخشی از پوشاک که تولید داخل است نیز برای فروش چارهای ندارد که با مارکهای خارجی در فروشگاهها عرضه شود. رئیس انجمن نساجی ایران با رد این موضوع که برخی تولیدات داخل از کیفیت لازم برخوردار نیست، تصریح میکند: مگر خودروهای داخلی دارای کیفیت مناسب است که مورد توجه و حمایت همه جانبه قرار دارد؟ ضمن اینکه پوشاک داخل اگر از مطلوبیت کافی برخوردار نبود که با مارک خارجی به فروش نمیرفت. دولت اعلام میکند که سالانه ١٥ میلیارد دلار سوخت از کشور قاچاق میشود و شوربختانه این پول کثیف در بازارهای ترکیه به پوشاک تبدیل و وارد کشور میشود. تولیدکننـدگان تـرک هـم وقتـی میبیننـد مبالـغ نقـدی دریافـت میکننـد تخفیفهایـی میدهنـد کـه بـرای وارد کننـدگان سـودهای کلانـی به همـراه دارد امـا تولید داخـل را نابود میکنـد. مروج تاکید میکند: تولیدکننده داخلی چگونه میتواند با کالای خارجی رقابت کند، در حالی که قاچاقچیان پوشاک از انواع مالیاتها و حتی مالیات بر ارزش افزوده هم در امان هستند و ریالی نمیپردازند. سـازمان حمایـت کنترلهـای زیـادی بـر تولیـدات داخـل دارد و تمامـی حسـاب و کتابهـای آنهـا را محاسـبه میکنـد امـا هیـچ کنتـرل و نظارتـی بـر فروشـگاههایی کـهکالاهـای قاچـاق را بـا مـارک و برندهـای معـروف خارجـی میفروشـد، وجـود نـدارد در حالـی کـه هیـچ یـک از ایـن برندهـا در ایران نمایندگـی فـروش نـدارد و کسـی هـم جلـوی ایـن متخلفـان را نمیگیـرد. صـدق آمیـز - مشـاور فرهنگـی اتحادیـه پوشـاک-؛ قاچاق پوشـاک به کشـور را ٥،٤ تا ٥،٦ میلیـارد دلار اعـلام میکند و معتقد اسـت ٨٥ درصـد قاچـاق پوشـاک از مرزهـای جنوبی کشـور انجـام میشـود کـه بـه جـز حـدود ١٨ درصـد قاچـاق کـه از ترکیـه وارد میشـود عمدتـاً از چیـن، ویتنـام، بنـگلادش و هنـد به کشـور راه پیـدا میکنـد. صدق آمیز میگوید: سهدلیل اصلی برای قاچاق وجود دارد، اول صرفه اقتصادی بسیار بالا برای قاچاق که در گمرکات امکان کم اظهاری وجود دارد و کنترل قاچاق در مرزها مطلوب نیست، دوم مطالبه مردم از این نوع کالا به دلایل متعدد، سوم ناتوانی رقابت تولید داخلی با محصولات خارجی است. محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه واردات بی رویه منسوجات به هیچ وجه برازنده کشور نیست، میگوید: در حالی که کشور قادر به حضور در بازار صادراتی محصولات نساجی است، درست نیست شاهد واردات انواع محصولات بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش شماره هفدهم اردیبهشت1395 11 افزوده از مبادی مختلف به کشور باشیم. وی بـا بیـان اینکـه بیـش از ٤٠ واحـد صنعتی تولیـد پتـو در کشـور فعـال اسـت میافزایـد: مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیـد پتـو از مـواد پتروشـیمی گرفتـه تـا رنـگ مـورد نیـاز ان در صنایـع داخلـی تولیـد میشـود و واحدهـای موجـود قادرند بـا تولید رقابتـی و جلب رضایت مشـتری در بازارهـای صادراتـی نیـز حضـوری موثـر داشـته باشـند. نعمتزاده از پیگیری مجدد طرح نوسازی صنایع نساجی خبر داد و میگوید: تاکنون برخی واحدهای قدیمی بهسازی شده است و واحدهای جدید نیز باید ایجاد شود. وی صنعت نساجی را موتور محرک دیگر صنایع در اکثر کشورهای پیشرفته میداند و میافزاید: متاسفانه در قالب سیاستگذاریهای صنعتی در سالهای اخیر به صنایع نساجی خیلی توجه نشد و این صنعت را دچار رکود کرد و واردات هم افزایش یافت. نعمـتزاده بـا بیـان اینکـه پوشـاک یکـی از نیازهـای ضـروری بشـر بعـد از مـواد غذایـی اسـت وهـر چـهدرآمد سـرانهافزایـش مییابد میـزان تقاضـا بـرای آن نیـز بیشـتر میشـود؛ میگویـد: صنعـت نسـاجی کامـلا اقتصـادی اسـت و بانکهـای کشـور بایـد مشـارکت بیشـتری در طرحهـای نسـاجی داشـته باشـند، صنایـع نسـاجی بـه هیـچ وجـه غیـر اقتصادی نیسـت و در صـورت مدیریت صحیـح، تولیدات رقابتـی بـه بـازار عرضـه میکنـد. گلنار نصرالهی - مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت - میگوید: براساس آمارهای مستند و میزان پارچهای که در دوزندگیها به البسه تبدیل میشود، توان تولید سالانه ٣٠٠ هزارتن پوشاک را در داخل کشور داریم. نصرالهی با بیان اینکه نیاز سالانه ما به پوشاک حدود ٤٠٠ تا ٤٥٠ هزار تن است، میافزاید: طبق آمارهای جهانی، در سال ٢٠١٤ سالانه بالغ بر ٧٠٠ میلیون دلار پوشاک وارد ایران شد که تنها ١٠ درصد آن از مبادی قانونی بود و٩٠ درصد ان قاچاق میشد. وی میگوید: بیش از ٦٠ درصد از بازار پوشاک کشور در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد اما پوشاک قاچاق چون تعرفه پرداخت نمیکند به تولید داخلی آسیب میرساند. نصرالهی با بیان اینکه ریسک قاچاق پایین است، میافزاید: البته صنعت پوشاک ما قوی است و بهرغم همه این فشارها و قیمت تمام شده بالای تولید در برابر واردات مقاومت میکند و اگر پوشاک از مبادی رسمی وارد شود، تولیدات پوشاک ما قابل گسترش است و میتواند تولیدات بهتری به لحاظ کمی به بازار عرضه کند ضمن اینکه از نظر کیفی هم قول میدهم که آن چه در صنعت نساجی تولید میکنیم از نظر کیفیت و مواد اولیه بسیار خوب است. وی میگوید: پوشاک خارجی استوک و خارج از فصل دیگر کشورها با قیمت ارزانتر وارد میشود که به تولید داخلی و به اشتغال کشور ما اسیب میزند، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا برنامه کنترل کالا در مبادی عرضه و کارهای فرهنگی مثل ارایه توانمندیهای این صنعت را باهدف حمایت از صنایع نساجی بهاجرا گذاشته است. نصرالهی با اشاره تعیین تعرفه ٧٥ درصدی پوشاک در کتاب تعرفههای سال ٩٤ میافزاید: پوشاک قبلا در گروه کالایی ١٠ قرار داشت که تعرفه آن دو برابر یعنی١٥٠ درصد محاسبه میشد و چند ماه قبل از گروه کالاهای ١٠ خارج شد. وی بـا بیـان اینکه سـال آینـده تعرفه پوشـاک ٥٥ درصـد خواهـد شـد؛ میگویـد: در بحـث تعرفـه و حقـوق گمرکـی دسـتگاههای دیگری هـم دخالـت دارنـد امـا تعرفههـا بـه شـرط آنکـه بـه تولید داخلـی آسـیب نزنند بـه تدریج کاهـش مییابنـد. نصرالهی میافزاید: ٢٠٠ ردیف تعرفهای داریم که پوشاک از جمله آنها است تعرفه ترجیحی ترکیه تاثیر چندانی در قاچاق پوشاک ندارد، تعرفه ترجیحی ترکیه ١٠ردیف از این ردیفها را تشکیل میدهد، سال گذشته ٢٠٠ هزار دلار پوشاک از ترکیه وارد میشد که اکنون به یک میلیون دلار رسیده است و این رقم در مقابل قاچاق ٧٠٠ میلیون دلاری پوشاک معنا دار نیست. وی میگوید: صنعت پوشاک، صنعت پتو، صنعت فرش ماشینی و کل صنعت نساجی در مقابل واردات رسمی که حقوق ورودی مناسب خود را بپردازد مشکلی ندارد آنچه به صنعت نساجی لطمه میزند واردات غیررسمی است که هیچ کنترلی بر روی آن وجود ندارد. وی میگوید: از همه مسئولان درخواست میکنم بحث قاچاق در صنعت نساجی را جدیتر بگیرند چرا که تولیدکنندگان ما روی مباحث مد و تعرفه سهم خود را ادا کردند و از این به بعد دستگاههای ذیربط باید سهم خود را در کنترل قاچاق ایفا کنند. نصرالهـی بـا بیان اینکـه در پتو هـم ٩٠ درصد قاچـاق داریـم، میافزایـد: بـه نظـر مـا مناطق آزاد محلـی بـرای ورود کالاهای سـاخته شـده اسـت و نسـاجی از ایـن مناطـق خیلـی صدمه میبینـد مـا فکـر میکنیـم کل محصـولات نسـاجی کـه وارد مناطـق آزاد میشـود وارد سـرزمین اصلـی میشـود. وی میگوید: از گمرکات هم ممکن است وارد شود البته من میدانم همکاران ما در گمرک به شدت روی این موضوع کار میکنند الان هم کشفیات مقداری افزایش یافته و البته ممکن است از طریق گمرکات هم باشد یا یک قسمتهایی کم اظهاری شود. نصرالهی میافزاید: بررسیهایی که در برخی از استانها انجام دادیم به نظر میرسد بخشی از همین ١٠ درصد واردات رسمی هم غیررسمی وارد میشود. وی میگوید: در پوشاک سالانه حدود ١٢٠میلیون دلار صادرات داریم در داخل کشور نیز از سالهای گذشته روی برند کار کردیم به ویژه در پوشاک مردانه برندهای مطرحی داریم اما در بخش زنانه این برند کمتر است. نصرالهی میافزاید: حدود سه سال اخیر سرمایهگذاران را به حضور در این عرصه تشویق کردیم و خودشان متوجه شدند برای اینکه سهمی در بازار داشته باشند باید روی برند کار کنند چون برند نمادی از اطمینان برای مشتری است. محمدمروج - رئیسانجمنصنایعنساجی - هم گفت: متاسفانه باید بگویم پتو ابزاری برای قاچاق کالاهای دیگر شده است. 12 شماره هفدهم اردیبهشت1395 پرونده مروج میافزاید: پتو وسیلهای برای بستهبندی گوشی تلفن همراه، قطعات رایانهای و. . . است. هنگامی که شما کالای اصلی را لای پتو وارد میکنید پتو همچون کارتن و جعبه ابزاری برای دیگر کالاها میشود. مروج با اشاره به نخستین نمایشگاه تخصصی پتو میافزاید: بهرغم امکانات، ظرفیت تولید و بازار مصرف خوب پتو در کشور، آمار و اطلاعات دریافتی از گمرکات کشورهای صادرکننده حاکی از واردات سالانه ٧ .٥ میلیون تخته پتو به کشور است. مروج میگوید: البته آقایان از شرایط موجود باخبرند اما ابزار شدن پتو برای قاچاق کالاهای دیگر موضوعی خاص است، در واقع پتو برای قاچاقچی مجانی تمام میشود. اما آنچه که درباره صنعت نساجی و پوشاک واقعیت دارد مزیت نسبی این رشته صنعتی است؛ صنعتی که ضمن کمک به رشد اقتصادی کشور، ارزآوری مناسب و ایجاد ارزش افزوده از توان بالایی در حل معضل بیکاری دارد. قدرت خلق ارزش افزوده با در نظر گرفتن قیمت ٢ تا ٦ دلار برای هر کیلوگرممواداولیهموردنیاز این صنعتکهبخش قابل توجهی از آن از طریق منابع داخلی قابل تامین است، میتوان در این صنعت محصولاتی را تولیدکردکه حدود٢٠٠دلار درهرکیلوگرمیا حتی بیشتر بهفروش میرسد. چنین ارزش افزودهای را در یک فضای رقابتی به جز در صنایع فناوری برتر «های تک» نمیتوان به راحتی در صنعتی دیگر جست وجو کرد. قدرت ارز آوری براساس اعلام سازمان تجارتجهانی (WTO،( حجم گردش مالی منسوجات و پوشاک در جهان سالانه بالغ بر ١٥٠٠میلیارد دلار برآورد زده میشـــود و سهـــم ارزآوری این محصولات از کل تجارت کشورهای صـــاحبنام در این صنعت نظیر چین، ترکیه، هند، اندونزی، ویتنام بالغ بر ٢٠ درصد است. برخی دیگر از کشورها همچون بنگلادش، سریلانکا، پاکستان، کامبوج اصولا از ارز حاصل از صادرات محصولات این صنعت زندگی میکنند و سهم ارزآوری این رشته از فعالیت بیش از ٥٠ درصد و بعضا تا ٨٠ درصد از کل صادرات را شامل میشود. قدرت اشتغالزایی با نگاهی به آمار و ارقام موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشخص میشود که سرمایه مورد نیاز برای اشتغال هر نفر در صنعت نساجی و به ویژه صنعت پوشاک در مقایسه با کل صنعت بسیار کمتر و تا یک پنجم است، یعنی صنعت نساجی و پوشاک کشور این توانایی را دارد که با حجم سرمایهگذاری بسیار پایینتری نسبت به سایر صنایع اشتغال بیشتری ایجاد کند که تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی کشور و کاهش نرخ بیکاری دارد. سهم بخش نساجی و پوشاک از سهم ارزش افزوده صنعت ٣ درصد است. :|¿Z‡ Ö» Zvf‡Y Ä] Y €Ë cZ°¿ ,ÖmZˆ¿ ÕZÌ¿{ Ä»ZÀÅZ» ­Y€f‹Y Ây{ Z¼‹ dËZÀŸ µ~] Y €°Œe Z] ÃZ¼‹ Ä] Y €œ¿ {» ÄmÁ Z¨· .d‡Y Ã|‹ ŽzŒ» €Ë µÁ|m { dˆa ÄÀ˂Š[ZˆfuY Z] ½M ÄmÁ Á ­Y€f‹Y ÃÁ{ -1 ¶Ì¼°e ¹€§†b‡ Á ‚ËYÁ ÖmZˆ¿ÕZÌ¿{ Ä»ZÀÅZ» ¹Z¿ Ä] 137 |¯ ևÁ{€§ Ä^ ‹ Ö¸» ®¿Z]ÕZ^̇ 0109410997002 [Zˆu .|ÌËZ¼¿ µZ‡Y 26206905 †¯Z§ ÃZ¼‹ Ä] Y Ö°¿Z] ŠÌ§ Á Ã|‹ .|¿Â‹ ­€fŒ» 26200196 ÃZ¼‹ Z] …Z¼e Z] |À¿YÂe Ö» ½Y€Æe ¾¯Z‡ ½Y|À» īԟ -2 .......................... :†Ì‡Ze xËZe/|·Âe xËZe ................................................. :Ã|ÀÀ¯ ¹Y|«Y Ö³{Y¿Zy ¹Z¿ Á ¹Z¿ ....................................... :d¯€‹ ¹Z¿ ¢¸^» Ä] ................................................. w» ................................................. ÃZ¼‹ Ö°¿Z] ŠÌ§ d‡ÂÌa Ä] ................................................. :d¼‡ .{‹ Ö» µZ‡Y ½M |Ë|¼e / ­Y€f‹Y ~yY d]Z] µZË ................................................. ÃZ¼‹ Y Á€‹ ÃZ¼‹ €Å Y {Y| e Ä·Z‡Á{ Ä·Zˆ°Ë :d‡YÂy{ c|» ........................................................................ :Öf‡YÂy{ ¾ÌŒÌa ÕZÅ ÃZ¼‹ ................................................................................................................................................................................................................................. :Ö¿ZŒ¿ ................................................. :†°§ ................................................. :¾¨¸e ................................................. :Ö¼« Ã{ Öfˆa|¯ ƶƫŚſ ƹŵ ƶƫŚſ Ĩƿ ħřźŤƃř ƕƺƳ µZË 1/200/000 µZË 600/000 Õ{ZŸ dˆa µZË 1/400/000 µZË 700/000 ֋Z¨‡ dˆa شماره هفدهم اردیبهشت1395 13 گزارش اشاره سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی با هدف تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت فرش ماشینی و گفتوگوی صاحبان صنایع این صنعت تأثیرگذار بر اقتصاد با مسئولان کشوری شرکت کننده در همایش، ایجاد و شناسایی بازارهای جدید برای صادرات در سالن غیاثالدین جمشید کاشانی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار شد. مهمترین برنامه جنبی این همایش برپایی نخستین نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنایع وابسته فرش ماشینی بود. در این همایش از پیشکسوتان، صادرکنندگان نمونه ملی و استانی و حامیان مالی همایش تقدیر به عمل آمد. جایگاه ویژه صاحبان صنایع ســومین همـــایش ملـــی صنعت فـــرش ماشینی پس از تلاوت آیـــاتی از قرآن مجیــــد و پخش سرود ملـــی جمهــــوری اسلامی ایـــران با سخنرانی فرشماشینی؛ستارهایدرصنعتنساجی گزارشىازبرگزارىسومینهمایشملىصنعتفرشماشینى 14 شماره هفدهم اردیبهشت1395 گزارش دکتر مهدی اخباری- رئیس همایش و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان- آغاز شد. وی پس از خوشامدگویی به میهمانان همایش، عنوان داشت: صنعت فرش ماشینی ایران در سال ١٣٥٠ با کارخانجات مخمل ابریشم کاشان فعالیت خود را شروع کرد و سپس توسط خانواده لاجوردی و شرکت فرش راوندگسترش پیداکرد، پس از انقلاب و مصادره واحدهای مذکور، بهدلیل سوءمدیریتها، این کارخانهها رو به افول گذاشتند و تا مرزهای نابودی پیش رفتند اما توسط افرادی در همان اوایل انقلاب رشد کردند بهطوریکه در حال حاضر شاهد وقوع انقلاب بسیار بزرگ در صنعت فرش ماشینی کشور هستیم و مدیران شرکتهایی مانند قالی سلیمان، ستاره کویر یزد، فرش مشهد و. . . در این زمینه پیشکسوت هستند و در این مسیر از جان و مال و آبروی خود مایه گذاشتهاند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان اذعان داشت: اگر زمانی در یونان نشان انسانیت، پهلوانی بود و اگر روزگاری در اروپا، قدیسان مصداقهای انسانیت بودند بیشک در روزگار کنونی، سمبل انسانیت افرادی هستند که گره از مشکلات مردم باز میکنند، کسانی که زندگی را برای سایرین زیباتر میسازند و در این میان صاحبان صنایع جایگاه ویژهای دارند. استقرار صنایع دانشبنیان حمیدرضا مومنیان- سرپرست فرمانداری کاشان- سخنران بعدی همایش فرش ماشینی بود. وی گفت: تاریخ کاشان در هر حوزه و هر حرفهای همواره سرآمد دیگر مناطق بوده است و نمونههای بسیار زیادی از آثار برجستهو مفاخر شایسته میتوان مثال زد که در اوج درخشانی از حوزه تمدنی کاشان منشأ اثر بودهاند. تمدن سیلک را قدیمیترین حوزه تمدنی و مدنی بشر در شهرنشینی میدانیم و شاهد اختراعات برجسته و بی نظیر در این حوزه میباشیم. وی افزود: اختراع چرخ سفالگری با قدمت هفت هزارسال یکی از نمادهای تکنولوژی حوزه تمدنی سیلک است؛ اختراعی که نشان از عظمت نساجی این منطقه دارد. مومنیان اذعان داشت: فرش پازیریک کهقدمت آن بالغ بر۲۵۰۰ سال تخمین زده شده بهاذعان بسیاری از کارشناسان، فرش ایرانی است. ُعد سوم به رسیدن به این تکنولوژی و افزودن ب پارچه با وجود محدودیتهای علمی و فناوری زمان خود نمونهای از خلاقیت ایرانیهاست. به اعتقاد کارشناسان، بشر در زمانهای گذشته بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سال زمان نیاز داشت تا با مقدورات و محدودیتهایی که داشته است بتواند بعد سوم را به پارچه اضافه کند و محصولی به نام «فرش» را تولید نماید. سرپرست فرمانداری کاشان یادآور شد: به گفته بسیاری از کارشناسان فرش پازیریک با توجه به گرهها و نقوش آن، ایرانی است و از مجموع مستندات و مقالات موجود، میتوان نتیجه گرفت که تاریخ نساجی کاشان به قدمت تاریخ تمدن کاشان است و از این رو به خود میبالیم. بهگفته وی، کاشان به خوبی در این حوزه شناخته شده است و تاریخ معاصر نساجی کاشان نیز غرورآفرین است؛ البته شعاع این افتخارات دامنه کشور را هم گرفته است. پایههای این صنعت و بنیانگذاری آن را میتوانیم در منطقه کاشان جستجو کنیم و شخصیتهایی نظیر ارباب تفضلی - پدر نساجی کشور- از خطه کاشان میباشند. سرپرست فرمانداری کاشان تصریح کرد: کاشان در حوزه پارچهبافی مثل مخمل و زری نیز اثرگذار بوده و هنوز هم با دستگاههای ابتدایی قابل تولید است. خلق این آثار با محدودیتهایی که در تاریخ سراغ داریم و بدون وجود تکنولوژی بیش از آن که تولیدات سنتی باشد آثار هنرمندانه و خلاقانهای است که بهدست مردم کاشان رقم خورده است. مومنیان ضمن بیان این مطلب که کاشان در دیگر حوزههایصنعتی نیزاثرگذار و داراینقشی والا میباشد که برجستهترین آن فرش ماشینی است، افزود: در حالحاضر شاهد میزان بالای اشتغال، سرمایهگذاری و تولید در حوزه فرش ماشینی شهرستان هستیم که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مولفههای مذکور در کشور مربوط به این منطقه جغرافیایی است و در شهرکهای صنعتی کاشان و آران و بیدگل ایجاد شده که نویدبخش است و همچنین نیازمند تأمل بیشتر برای رفع آسیبها و تقویتفرصتهای این حوزه میباشد. سرپرست فرمانداری کاشان اضافهکرد: مولفهها و ظرفیتهای ویژهای در منطقه کاشان برای شکوفایی روزافزون این صنعت وجود دارد که باید به آن توجه نماییم. ضمن اینکه وجود دانشگاههای آزاد اسلامی و دانشگاه کاشان با ظرفیتهای فنی و تکنولوژی و علمی بالا و اعضای هیئت علمی توانمند و برجسته و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی بستر مناسبی برای شکوفایی بیش از پیش صنعت فرش ماشینی در منطقه ایجاد نموده که شایسته است شماره هفدهم اردیبهشت1395 15 مورد بهرهبرداری مناسب قرار گیرد. وی، وجود اتاق بازرگانی با قدمت نزدیک به ۱۲۰ سال را از دیگر ظرفیتهای کاشان برشمرد و گفت: اتاق بازرگانی کاشان جزو ۵ اتاق بازرگانی برتر کشور است و ضروری است حوزه تجارت و بازرگانی را تقویت کنیم تا هرچه تولید میشود بهصورت شایسته و در موعد مقرر و به فراخور شأن تولیدکنندگان و محصول در بازارهای کشور و جهان بهدست مصرف کننده رسیده و به فروش برسد. مومنیان، توجه به استقرار صنایع دانشبنیان را یکی از رویکردهای مهم در حوزه صنعت دانست و تأکید کرد: باید تلاش کنیم تا صنایع به طرف تولیدات دانشبنیان حرکت نمایند. میتوانیم برای خدمات و صنایع جانبی از این مقوله استفاده کنیم. وی تأکید کرد: برای حفظ سرمایههای انسانی فرهیخته و توانمند و عدم ترک وطن، باید به آنان اعتماد کرد و از حضورشان در صنعت بهرهمند شد؛ شاید این قبیل افراد در اپراتوری بدنه صنعت، دارای ضعف باشند اما قطعاً نخبگانی هستند که به سرعت میتوانند خود را با شرایط سازگار نموده و با خلاقیت و نوآوری موجب ارتقای صنعت شوند. سرپرست فرمانداری کاشان تصریح کرد: از دیگر ظرفیتهای منطقه در تعالی صنعت نساجی و فرش ماشینی میتوان به تنوع رشتههای دانشگاهی در این حوزه اشاره کرد و دانشگاههای منطقه از فرصتهای علمی در حوزه مکانیک، کامپیوتر، نساجی، رنگرزی در صنعت فرش و نساجی بهرهمند است. مومنیان به برجام نیز اشاره کرد و گفت: برجام، نتیجه تلاش دو سال و نیم دولت محترم تدبیر و امید است که افقهای تازهای را برای کشور گشود که امیدواریم در برنامهریزیها و سیاستگذاریها در حوزه اجرایی برجام نیز با دقت نظر و استفاده از کارشناسان و صاحب نظران شاهد اجرای دقیق برجام باشیم. وی، یکی از مهمترین جهتگیریهای اساسی دوران پساتحریم را صادرات برشمرد و گفت: نقشه راه جامعی در خصوص فرش ماشینی کشور و با محوریت کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش ایران تدوین شده و مطالعات علمی کاملی در محورها و شاخصهای این حوزه انجام گرفته است. مومنیان یادآور شد: مقایسه تطبیقی در منطقه کاشان با صنعت فرش ماشینی ترکیه و فرصت و تهدیدهای این حوزه بررسی شده که این مطالعات توسط کانون فرش ایران و با همراهی فرهیختگان دانشگاهی به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی کاشان انجام گرفته و میتواند چراغ راه در این حوزه باشد. سرپرست فرمانداری کاشان با اشاره به این نکته که باید از موازیکاری پرهیز کنیم؛ گفت: تولید تکراری با بهرهوری پایین هدر دادن سرمایههای کشور است. وی، گسترش فرهنگ نوآوری و خلاقیت را ضروری دانستوگفت: نیاز داریم تا باهمافزایی ظرفیتها از موازیکاری و اتلاف سرمایهها جلوگیری نماییم که برگزاری همایشهایی از این دست میتواند به هم افزایی کمک نماید. مومنیان در پایان خاطرنشان ساخت: باید کمک کنیم این همایش تبدیل به یک همایش بینالمللی شده و نمایشگاه فرش ماشینی کشور نیز در کاشان ( قطب تولید فرش ماشینی) برگزار شود. صنعت نساجی؛ صنعتی پویا، پرکار، بهروز و افتخارآفرین کشور محمود تولایی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کاشان- فرش ماشینی را ستارهای در صنعت نساجی دانست و آن را صنعتی پویا، پرکار، بهروز و افتخارآفرین کشور توصیف کرد. وی ادامه داد: صنعت نساجی و فرش ما به بلوغ کامل رسیده و از مرزهای کشور گذشته است. سالهاست آرزو داریم صنعت پوشاک را خودمان تهیه کنیم اما سالهاست افتخار میکنیم که فرش زیرپایمان را خودمان تهیه میکنیم و حتی به کشورهای دیگر از جمله ترکیه صادر میشود، امیدوارم این وضعیت در تمام بخشهای صنایع نساجی ایجاد شود. بهاعتقاد تولایی، فرش ماشینی با توانمندی بخش خصوصی، اتکا به منابع مالی خود و ارزهای آزاد نوآوری، ایجاد و توسعه یافته است. وی، گام بعدی فعالان صنعت فرش ماشینی را حضور در بازارهای جهانی برشمرد و گفت: با رفع مشکل قاچاق بخش عمدهای از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان برطرف خواهد شد که در این زمینه خواستار حمایت وزارت صنعت و معدن هستیم البته منظور از حمایت ارائه یارانه و پول نیست بلکه قرار گرفتن صنعت نساجی در اولویتهای این وزارتخانه و کمک به حضور موفق و پربار تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بینالمللی است. رئیس اتاق بازرگانی کاشان در ادامه تصریح 16 شماره هفدهم اردیبهشت1395 گزارش کرد: حدود ٧٠ درصد از فعالان حوزه فرش در منطقه کاشان مستقرهستند و٣برابر نیاز کشور دارای کارخانه، ماشینآلات و امکانات میباشیم پس باید به جذب بازارهای بینالمللی بپردازیم. بهگفته وی، راهاندازی «مرکز مطالعات و تحقیقات فرش ماشینی» بسیار ضروری است و با ایجاد این مرکز میتوان بهصورت فنی، علمی و عملیاتی جهت مطالعه و نحوه ورود به بازارهای جهانی سرمایهگذاری کرد. تولایی گفت: در صنایع نساجی عام از جمله پوشاک، محصولی منطبق با شرایط و قواعد بینالمللی برای عرضه نداریم پس لازم است در انجمن نساجی، پروژههایی تدوین شوند که با کار فنی تخصصی قابل عرضه و پذیرش شرکتهای بینالمللی برای سرمایهگذاری باشد. رئیس اتاق بازرگانی کاشان با اعلام این مطلب که از تحریمها گذر کردهایم، یادآور شد: باید در شرایط کنونی از فرصت پس از برجام جهت سرمایهگذاری و توسعه نساجی( به خصوص فرش ماشینی) استفاده کنیم. وی اذعان داشت: تصمیم ندارم یأس را به جامعه تولید و صنعت منتقل کنم اما واقعیت این است که واحدهای صنعتی ما حال خوبی ندارند و در شرایط مساعدی به سر نمیبرند؛ امیدواریم شرایط مطلوب و شوکهای تحرکی در بازار ایجاد شود و از برخوردهای ناعادلانه و سلیقهای برخی دستگاههای دولتی با صنایع اجتناب گردد. تولایی اعلام کرد: جامعه صنعتی ما از اجرای نادرست مالیات برارزش افزوده، نظام جامع مالیاتی، قوانین و مقررات ضد تولید ترسیده است و نمیداند سال آینده چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود. بهاعتقاد این فعال نساجی، تولیدکنندگان ایرانی نیازمند توانبخشی روحی هستند و باید اقدامات ثمربخش آن در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، وزارت کار، محیط زیست و... به سرعت مشهود شوند. وی سخنان خود را با این مصراع بهاتمامرساند: «خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار» صنعت نســـاجی به قالیبافی محدود نمیشود در ادامـه همایـش مهنـدس محمـد مـروج- رئیـس هیاتمدیره انجمن صنایع نسـاجی ایـران- بـه جایـگاه سـخنرانی دعوتشـد. وی بیـان داشـت: جملـه «تحریمهـا فرصتاسـت» حـرف سیاسـتمداران بـرای آرام کـردن مـردم اسـتامادانشـگاه مکانی اسـتکه سـخنان باید بـراسـاس تحقیق زده شـود. تحریمها تمام شـد ولـی هیـچ بانـک اروپایی گشـایش اعتبـار انجام نمیدهنـد زیـرا سالهاسـت بـا رکـود مزمـن مواجـههسـتیم؛ رکودیکهاگربهدادآن نرسـیم تـا سـالهایآینـده نیـزادامـه خواهدداشـت. این پیشکسوت نساجی اذعان داشت: صنعت نساجی فقط به قالیبافی و فرش ماشینی محدود نمیشود؛ ما در بسیاری از رشتهها مانند نانو الیاف و یا صنعت نانو در صنعت نساجی هیچ اقدامی انجام ندادهایم در حالیکه این صنعت میتواند مبنای توسعه باشد. وی سپس به مقوله کارآفرین و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: هیچیک از کارآفرینان به معنای واقعی کارآفرین نیستند. کارآفرین فردی مانند استیو جابز است که محصول و کالایی که تاکنون وجود نداشته، محصولات جدید خلق میکند اما تولید فرش با دستگاهها و طرحهای مشابه به معنی کارآفرینی نیست! بهگفته مروج، در شهر کاشان استعدادهای زیادی وجود دارد که پنهان است برای مثال در این شهر، ماشینی طراحی شده که میتواند فرش ماشینی را بهصورت گرهدار ببافد. دولت و دستاندرکاران صنعت و اتاق بازرگانی باید از این قبیل افراد حمایت کنند تا بتوانند در ساخت دستگاهها موفق شوند. رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران، کل ارزش تولید ناخالص داخلی کشور را ( حتی با احتساب فعالیت بانوان در خانه) از میزان فروش یکی از برندهای معتبر صوتی و تصویری جهان، کمتر دانست و گفت: کل ارزش شرکتهای بورسی کشور از ارزش یکی از برندهای خارجی کمتر میباشد؛ باید واقعیات دنیای واقعی را بپذیریم و نباید از دولت انتظار کمک داشته باشیم زیرا در مملکتی با تعداد زیادی مرکز قدرت زندگی میکنیم که یکی تصمیم میگیرد و دیگری آن تصمیم را خنثی میکند ! بنابراین باید به توان خود تکیه کنیم. مروج اضافه کرد: طی سالهای متمادی، تغییری در فرش ماشینی به وجود نیامده و دستگاهها همان است و تراکم آن از هزار شانه به ١٢٠٠ شانه و یا ١٥٠٠ شانه تغییر کرده و در نهایت به «مخملبافی» میرسد. بهگفته رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران، امتیاز شهر کاشان در دنیا، توانمندی در ارائه رنگ و طرحهای جذاب و چشمگیر است که این موفقیت حاصل صدها سال پیش است نه ِهنر امروز! ِ دفـاع تمـام قـد از سـرمایهگذاران و صنعتگـران گلنار نصرالهی- مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و چرم وزارت صمت- ضمن اعلام این مطلب که هرچند صنعت نساجی محدود به فرش ماشینی نیست اما یکی از رشتههای بسیار قدرتمند و با ارزش نساجی محسوب میشود، اذعان داشت: بیش از ٩٥ درصد از تولیدات نساجی کشور مانند فرش ماشینی، موکت نخ، الیاف، پارچههای کشباف،گردباف، تاریپودی، رنگرزی، چاپ و... توسط بخش خصوصی انجام میشود. وی ادامه داد: در سال ١٣٦٢ ،٧ واحد فرش ماشینی در ایران به فعالیت میپرداخت، پیش از انقلاب نیز ٣ واحد فرش ماشینی در ایران وجود داشت ( دو واحد در کاشان و یک واحد در رشت) اما در حالحاضر حدود هزار واحد فرش ماشینی بهصورت صددرصدتوسط بخش خصوصی اداره میشوند. بهگفته نصرالهی، از ابتدا تولید فرش ماشینی توسط بخش خصوصی توانمند و بر اساس «برند» پایهگذاری شد و امروز حدود یکهزار واحد فرش ماشینی در کشور وجود دارد که تعدادی از آنها در استان اصفهان و کاشان مستقر شدهاند و همگی برند خاصی را دنبال میکنند. این مقام مسئول تصریح کرد: واحدهای فرش ماشینی، قویترین شبکه توزیع را دارند و کمک کردهاند تا صنعت فرش ماشینی ایران روی پاهای خود بایستد. وی، میزان صادرات سالانه فرش ماشینی ایران را ٣٥٠ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: پس از چین، ترکیه، هند و بلژیک، بهعنوان پنجمین کشور صادرکننده فرش ماشینی در دنیا شناخته میشویم. نصرالهی به حضور ٢٧ واحد از فرش ماشینی شماره هفدهم اردیبهشت1395 17 و کفپوش در دموتکس آلمان نیز اشاره کرد و افزود: کمک گرفتن از پیشینه فرش دستباف و قاچاقپذیرنبودن محصولاتاین بخش، بهرونق و توسعه فرش ماشینی کشور در جهان کمک کرده است. مدیرکل دفتر نساجی وزارت صمت، به آسیبهای ناشی از قاچاق محصولات نساجی نیز پرداخت و گفت: انجمنها و تشکلهای ما باید یکصدا و یکدست، خواستار جلوگیری از واردات غیر رسمی صنعت نساجی شوند. وی سپس به ارائه آمار وزارتخانه متبوع خود در مورد تولید پوشاک پرداخت و گفت: بالغ بر ٦٠ درصد تولیدات پوشاک کشور، توسط واحدهای داخلی انجام میگیرد منتها تولیدات به دو دسته تقسیم میشوند که یکی از آنها تولیدات با پارچههای داخلی و دیگری پوشاکی که با پارچه وارداتی اما در داخل کشور است؛ در حالی که واردات غیررسمی حدود ٣٥ درصد برای یک صنعت «بسیار زیاد» است، بهعبارت بهتر صنعت نساجی بسیار قوی است که قادر به مقابله با چنین حجم گستردهای از قاچاق میباشد. نصرالهی اذعان داشت: بخشنامههایی در خصوص مبارزه با قاچاق صادر شده و آخرین بخشنامه مختص به بخش پوشاک بود، براین اساس مهلتی تعیین شد که تمام برندهای خارجی ثبتنام کنند تا پس از آن عرضه محصولات با مارک خارجی از طریق مجاری رسمی پیگیری شوند. وی، خواستار تشدید مبارزه با قاچاق صنایع نساجی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و سپس ابراز داشت: در صنعت نساجی، افراد بسیار توانمندی به فعالیت میپردازند و نباید بیش از حد به سیستم دولتی وابسته باشند زیرا ممکن است بهدلایلی، دولت نتواند خواستههای آنان را پاسخگو باشد و موجب نومیدی بخش خصوصی از دولت شوند، اگرچه امیدوارم هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد. نصرالهی ادامه داد: در زمینه بازسازی و نوسازی صنایع فرش ماشینی بودجههای خاصی قرار دادهایم که براساس طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی با نگرش «صادرات محور» به متقاضیان اختصاص خواهد یافت و امیدواریم این طرح را در زمینه بازسازی و نوسازی و توسعه سایر بخشهای نساجی از جمله الیاف اکرلیک داشته باشیم. وی تأکید کرد: معتقدیم بازسازی و نوسازی واحدهای فرش ماشینی بر اساس طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی باشد و صنعتگرانی که درخواست نوسازی واحدها را دارند برآوردهای لازم را انجام دهند و اقدامی انجام ندهند تا شرایط موجود را با مشکل مواجه نمایند. مدیرکل دفتر نساجی وزارت صمت ابراز امیدواری نمود که در کاشان طرح چادر مشکی، ریسندگی و بافندگیهای تار و پودی، رنگرزی و چاپ و تکمیل به وجود آید، ضمن اینکه مواردی مانند تسهیلات برای بازسازی و نوسازی صنعت نساجی، تأمین سرمایه در گردش، جدیت در مبارزه با قاچاق و لزوم پیگیری شهرکهای پوشاک در انجمنها و تشکلها مورد بررسی قرار گرفته است. وی در مورد تشکیل «کمیته پیگیری مسائل و مشکلات خاص صنعت نساجی» بهدستور ریاست جمهور گفت: در این کمیته مواردی مانند ارائه «تسهیلات برای بازسازی و نوسازی صنایع نساجی»، «تأمین سرمایه در گردش»، «جدیت در مبارزه با قاچاق»، «لزوم پیگیری ایجاد شهرکهای پوشاک» در اولویت قرار دارند. نصرالهی، ضمن اشاره به رکود در فروش محصولات نساجی، ابراز امیدواری نمود تا وضعیت بهبود یابد. وی، مشاغل سخت و زیانآور را یکی از مسائلی عنوان کرد کهمشکلاتی برای صنعت نساجی به وجود آورده است و گفت: انجمن صنایع نساجی ایران، جلسات متعددی در این زمینه با مسئولان وزارت کار برگزار کرده تا رفع چنین مشکلاتی از طریق تشکلها مورد پیگیری قرار گیرد. وی ضمن ابراز خرسندی از لغو تحریمها گفت: قطعاً مدتی طول خواهد کشید تا اثرات منفی تحریمها از بین برود، کما اینکه برخی از سرمایهگذاران خارجی در بخش چرم و کفش جهت حضور و سرمایهگذاری در ایران اعلام آمادگی کردهاند اگرچه هنوز تردیدهایی وجود دارد که رفع آن نیازمند گذشت زمان است. نصرالهی در پایان گفت: من و تمام همکارانم در وزارت صنعت، به احترام تمام سرمایهگذاران صنعتی که اشتغال بخش وسیعی از جامعه را برعهدهدارند، تمامقدمیایستیم. (تشویق حضار) در پایان همایش از پیشکسوتان، صادرکنندگان نمونه ملی و استانی و حامیان مالی همایش تقدیر به عمل آمد. 18 شماره هفدهم اردیبهشت1395 گزارش پیشکسوتان برگزیده استاد سیدامیرحسین افسری کاشانی- متولد ١٣١٤ کاشان- طراح نقاش و استاد مسلم بافندگی فرش کاشان، صاحب سبک در مینیاتور قلمی، مهارت کامل در مسائل تکنیکی بافت، استاد مسلم قالیبافی کشور در سالهای ١٣٤٢ و ١٣٤٣ از طرف وزیر صنایع، مشاور طراحی صنایع فرش راوند، عضو هیات علمی گروه فرش دانشکده معماری و هنر، مدرس گرایش طراحی فرش در داشگاه کاشان استادمرتضی انگوری - متولد١٣٢٩اصفهان- ورودبههنرستان هنرهایزیبایاصفهان در سال ١٣٤٢ ،استخدام در شرکت صنایع راوند کاشان در سال ١٣٥٣ تا اواخر سال ١٣٥٦ ،استخدام شرکت پلی اکریل اصفهان در سال ١٣٥٦، مشاور طراحی در شرکت دناژ شیراز، مشاوره در راهاندازی و تأسیس شرکت قالی سلیمان، عضو هیات علمی انجمن طراحان و نقاشان اصفهان، خالق طرح و نقشههای آفرین، بختیاری، گنبد، کاشمر، جوشقان و. . . در سالهای گذشته. استاد سید علی سبطینی- متولد ١٣٢١ آران و بیدگل- استخدام در شرکت حریر و مخمل کاشان در سال ١٣٥٢ ،سرپرست بخش طراحی شرکت حریر و مخمل کاشان در سال ١٣٥٢، موسس اولین دفتر مستقل و خصوصی طراحی نقشههایفرش ماشینی ایران، ارائه طرح نقشهبه شرکتهایینظیرفرشمشهد،فرشنگینمشهد، زمرد مشهد، فرش محتشم کاشان، فرش شیراز، فرش ستاره طلایی دلیجان و. . . تا سال ١٣٧٥، خالق دو طرح فرش ماشینی «درختی» و «افشان گل مرغ» در سال ١٣٩٤ . استاد امیرحسین کریمپور- متولد ١٣٢٧ کاشان- سابقه فعالیت در رشته طراحی نقشه فرش دستباف و ماشینی حدود٥٠ سال، تدریس رشتههای طراحی رنگ و بته فرش دستباف در دانشگاهمعماریوهنرکاشانودیگردانشگاهها از سال ١٣٧٥ تاکنون، طراحی نقشههای فرشهای دستباف به عتبات عالیات، حرمهای حضرت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، کاظمین، عسگرین، خیمهگاه و در حال حاضر حرم حضرت علی(ع)، عضو موسس و عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران از سال ١٣٨١ ،عضو انجمن طراحان ونقاشان کشوردرمرکزملی فرش ایران، عضو انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف استان اصفهان،عضوکانون هماهنگیهای فرش ایران، عضو مرکز پژوهش فرش ایران در کاشان، عضوهیاتعلمیدانشکدهمعماریوهنر. صادرکنندگان برگزیده تقی رحمانی- مجتمع نساجی آسایش کاشان و صادرکننده نمونه ملی ّیاب- مدیرعامل شرکت تمدن فرش علی در کاشان و صادرکننده نمونه استانی عباس بهادری- مدیرعامل شرکت نگین مشهد اردهال و صادرکننده نمونه استانی سید مرتضی سجادی بیدگلی- مدیرعامل شرکتنگیناطمینان مشهدکاشان وصادرکننده نمونهاستانی محمدپامیلی - مدیرعاملگلرنگفرشبیدگل و صادرکننده نمونهاستانی مهدی بلالی بیدگلی- مدیرعامل شرکت نسترن گل بیدگل و صادرکننده نمونه استانی حامیان مالی همایش حسین جمال- مدیرعامل شرکت ریسندگی و بافندگی خاطره کاشان سیروسآریانپور - مدیرعاملشرکتفرشخوب حمید مشیری- مدیرعامل شرکت فرش مشهد اردهال احمد فتاحی- مدیرعامل شرکت فرش یلدای کویر احمد فرهی- مدیرعامل شرکت فرش فرهی محمود برادران - مدیرعامل شرکتریس سنج سیدجواد سجادی بیدگلی - مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی شهرستان آران و بیدگل علیرضامیرزایی- مدیرعاملشرکتفرشثمین محمـــودتــولایی- مدیرعــاملشــــرکت اتحـــادیهفرش ماشینی کاشان و اتاق بازرگانی کاشان محمدمهدیروحانی- مدیرعامل شرکتفرش سرای ابریشم علی عصار- مدیرعامل شرکت نساجی عصار کاشانی محسنرمضانزاده - مدیرعاملشرکتفرشتاپ نعمتااللهجامعی- مدیرعاملشرکتفرشماندانا مهدی مهتری- مدیرعامل گروه نساجی آوین پویای تهران محمد عنایتی بیدگلی- مدیرعامل کانون تبلیغاتیآریا زهرا صحرایی- رئیس مرکز آموزش بازرگانی کاشان مهدی واصفی- مدیرعامل اداره صنایع و معادن کاشان شماره هفدهم اردیبهشت1395 19 هجدهم اسفندماهودر حاشیهاولین نمایشگاهپتو که به همت انجمن صنایع نساجی ایران برگزار گردید، نشست مشترکی با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت و برخی از مسئولین بلند پایه این وزارتخانه و تعدادی از صنعتگران بخش پتو و خبرنگاران حوزه صنعت و اقتصاد، شکل گرفت کهدر آن بخشی از مسائل و مشکلاتاین بخش ازصنعتنساجیبررسیگردیدودرانتهایجلسه مسئولین به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. در آغاز این نشست محمدمهدی رئیسزاده - دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران - به بخشی از اقدامات موثر انجمن صنایع نساجی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: واردات رسمی پتو در گمرک جمهوری اسلامی ایران یک میلیون دلار ثبت شده است. ولی طبق آمار کشورهایمبدا،٦٠میلیون دلار پتویقاچاق وارد کشور میشود. که البته اطلاعات موجود در بازار نشان میدهد اخیرا با اجرای طرحها و راهکارها شناسایی کالاهای قاچاق تا حدودی ورود کالای قاچاق کاهش یافته است و امیدواریم با اجرای کامل مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا شاهد کاهش چشمگیر این حجم از قاچاق باشیم. مهندس مقصودی - عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی - که به نمایندگی از تولیدکنندگان پتو در این نشست سخن میگفت با اشاره به اینکه اولین واحد صنعتی تولید پتو در سال ١٣٣٠ در اصفهان با کارخانه ریس باف شروع به کار کرده است گفت: بعد از آن کارخانه مشکات در تهران مشغول بهکار شدو پس از آن ایجادکارخانجاتمتعددیکهبه سرعترشدپیدا کردند رواج یافت. صنعت پتو به سرعت همراه با نیاز جامعه دگردیسی کرده و از تکنولوژی روز بهره برده است. در همان زمان شروع تولید پتو، تعداد واحدهای تولید پتو در شهرهای اصفهان و یزد به٧٠واحدرسید. اما بعدها بهدلایل مختلفی ازجمله واردات قاچاق برخی از این کارخانجات تعطیل شد. وی در ادامه گفت: در صنعت پتو سه نوع پتو وجود دارد که دو نوع آن نیتینگ است که شامل پتوی راشل و پتوی پلوش میباشد. پتوهای تار پودی هم نوعی از انواع پتو هستند که همان پتوهای قدیمی هستند که در ابتدا تحت عنوان پتوی نمدی تولید شده بودند. درحال حاضر هم یکی از واحدهای موجود در کشور جدیدترین سیستم چاپ را خریداری کردهاند که آخرین دستاورد در این زمینه است و پیشبینی میشود در چند ماه آینده چاپ دیجیتال پتو در کشور نصب و راهاندازی خواهد شدکهاین نشان دهنده بهروز بودن صنعت پتوبافی در کشورمان است که توانسته خود را بهراحتی با تکنولوژی روز دنیا تطبیق دهد. در حال حاضر ٣٥ واحد تولیدی در سیستم تارو پودی و٩واحددر سیستم راشل و١ واحددر سیستم پلوش فعال هستند. مهندس مقصودی در ادامه افزود: توان تولید واحدهای راشل، ٥/١٢ میلیون تخته در سال است و در واحدهای تار و پودی اگر حداقل ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تخته در سال که حداقل تولید یک واحد تولید پتو در سال است را در نظر بگیریم، در حدود ٨ تا ٩ میلیون تخته پتو در سال تولید میکنند که جمعا در حدود٢٠ میلیون تخته پتو، سالانهدر داخل کشور تولیدمیشود. به گفته وی، بخش عمدهای از تولیدکنندگان تاروپودی با توجهبهنیاز مشتری بهتولیدپتوهای سبک تحت عنوان «پتوهای سفری» روی آورد که حدود ٣٥ تا ٤٠ هزار تخته از این نوع پتو تولیدمیشود و با توجهبهقیمت پایین آن، بسیار پرمصرفاست. وی در ارتباط با سرمایهگذاریهای انجام شده در این بخش از صنعت گفت: در بخش تولید پتوی راشل که ماشینآلات مدرن مورد استفاده قرار میگیرد، حدود٥٠میلیون یورو برایماشینآلات و١٣٠میلیارد تومان برای تاسیسات و تشکیلات داخلی کارخانجات سرمایهگذاری شده است. وی تصریح کرد: باعث افتخار است که صددرصد مواد اولیه مصرفی از داخل کشور تهیه میشود و این یکی از نقاط قوت این صنعت است. که اگر تعطیل شودمواداولیهآنهم باید خامفروشی شود و به کشورهای دیگر صادر شود یا بهطور کلی تولیدمواد اولیهمتوقفشود. مهندس مقصودی ضمن اشاره به این مطلب که اهم مصرفمواددر اینصنعتنخ پلیاستراضافه کرد: میزان مصرف سالیانهنخ پلی استر در کشور صنعت،معدنتجارت گزارشیازنشستمشترکمدیرانصنعتپتو با وزیر 20 شماره هفدهم اردیبهشت1395 گزارش ٤٠ هزار تن است که از چیپس تولیدی مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان و سایر واحدهای پتروشیمی داخلی تهیهمیشود. مهندسمقصودیگفت: نیازمصرفداخلیحدود ١٠ میلیون تخته پتوی غیر نظامی و غیرامدادی است که در مقایسه با تولید پتوهای راشل (١٢ میلیون تخته) نشان میدهد نه تنها نیاز داخلی پوشش داده میشود بلکه مازاد تولید هم وجود دارد. این صنعتگرنساجی ادامهداد: طبق آمارگمرکات کشور مبدا گرفته شده است در سال ٢٠١٤ در حدود٦میلیون تختهپتوواردکشور شدهاستکه در آن سال کشورما از ظرفیتتولید٥/١٢میلیون تختهپتوتنها توانست٥/٧میلیون تختهپتوتولید کند. آمار نشاندهنده آن است که واردات ٦ میلیون تختهای یک ضربه ٥ میلیون تختهای را به واحدهای ما وارد کرده است و موجب شده بخشی از تولیدکنندگان داخلی توان خود را از دستبدهند. وی در ادامه از وزیر و معاونین و مدیر کل دفتر نساجی وپوشاک بهدلیل صدور بخشنامهاخیردر مورد کنترل قاچاق پتو تشکر کرد و یاد آور شد: به محض اجرایی شدن بخشنامه: بازتاب مثبت آن در بازار دیده شد و صنعت پتوبافی به یک رونق نسبی دست پیدا کرد. ضرر و زیان مربوط به بخش قاچاق نه تنها به واحدهای پتو، بلکه بخش عمده آن به بودجه کشور باز میگردد. اگر قیمت ٦ میلیون تخته پتو را که از تولید ما به واسطه قاچاق خارج شد بهصورت میانگین، ٥٠ هزارتومان در نظر بگیریم در حدود ٣٠٠ میلیارد تومان از بودجه کشور خارج میشود و حداقل ٢٧ میلیارد تومان از درآمد مالیاتی کشور کاسته میشود. این عضوانجمن در ادامهافزود: در٤ سال گذشته قیمت تمام شده بهصورت تکلیفی ١٤١ در صدو به واسطه تغییر نرخ ارز١١٦ درصد افزایش یافته است و بهصورت خود به خودی قیمت تمام شده تولیدکنندگان داخلی ٦٠ درصد از رقبای خارجی بیشتر شده است. وی با بیان این مطلب که سال ٩١ ،بهترین سال برای تولیدکنندگان پتو بود، افزود: قیمت ارز در آن دوره تا حدودی واقعی شد و همه واحدها با ظرفیت کامل فعالیت کردند و به تدریج با افزایشهایی کههر سال در نرخ ارز به وجود آمد بخشی از توان تولیدکنندگان کاسته شد. مهندس مقصودی در جمعبندی سخنانش به نمایندگی از سایر صنعتگران خطاب به وزیر خواستههایفعالیناینبخشازصنعترا اینگونه برشمرد؛در صورتاصلاح نرخ ارز، نهتنها صنعت پتوبلکهراه برای تولیدو رونق همه صنایع هموار میشود. میتوان ارز را نیز به مانند یک کالا دید کهتورم سالیانهدر آن موثرواقع گرددو قیمتآن همپای سایرکالاها افزایش یابد. وی گفت: ممنوعیت واردات پتو، یا حداقل محدودیتوارداتآن برایمدتی محدودمیتواند توان از دست رفته تولیدکنندگان داخلی را بازگرداند تا بتوانند خود را احیا کنند. در قبال آن، تمامتولیدکنندگانپتوتضمینمیکنندنیازداخلی کشور را با کیفیت بالا تامین کنند و با مدیریت منطقی قیمترا ثابتنگهدارندوبا قیمتجهانی آن را بهفروش برسانندتا مطلوبیتمصرفکننده نیز در نظر گرفته شود. مبارزه با قاچاق کالا، یکی دیگر از راههای میانبر برای نجات تولیدکنندگان داخلی است. محمدرضا نعمتزاده - وزیر صنعت معدن و تجارت - در جمعبندی مسائل و موضوعات مطرح شده گفت: بنده و همکارانم کما بیش در جریان این مسائل قرار داریم و مبنا را هم بر این قرار دادهایم که برای تولید محصول کیفی و رقابتپذیر جان خود را هم بدهیم و این را جزو وظایف خود میدانیم. وی با اعلام اینکه محدود کردن واردات به معنای ایجاد انحصار نیست، گفت: تعداد زیادی واحدهای تولیدی با تاریخچهای طولانی در کشور وجود دارند که با یک حمایت مقطعی، نه تنها میتوانند بین واحدهای داخلی رقابت کنند بلکه این واحدها در شرایط رقابت جهانی نیز قرار خواهندگرفت. نعمتزاده با اشاره به جلسه خود با معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با واردات غیر مجاز و همچنین جلسهای در ارتباط با شفافسازی عملیات اقتصادی گفت: هدف دولت این نیست که صرفا ورود کالا را ممنوع کند بلکه اگر هم قرار است واردات انجام شود از مجاری قانونی صورت پذیرد. برای جلوگیری از ورود غیر قانونی بخشنامهای صادر شده است حتی هدف از برگزاری این نمایشگاه به نمایش گذاشتن توانمندی تولیدکنندگان داخلی و کاهش ورود کالای قاچاق است. به گفته وزیر صنعت، برای مبارزه با ورود کالای قاچاق باید از روشهای سلبی و تشویقی در کنار هم استفاده شود. وی در ادامه سخنانش تولیدکنندگان را به فعالیت بیشتر در زمینه تبلیغات و ارتباط بیشتر با مصرفکنندگان داخلی تشویق کرد و گفت: ملت ایران اگر بدانندکه صلاح خود و کشورشان در گرو مصرف کالاهای داخلی است قطعا از تولیدکنندگان داخلی حمایت همه جانبه خواهند داشت. وی همچنین با اشاره به سخن امام خمینی (ره) که صدا و سیمای دولتی باید نقش دانشگاه عمومی و اجتماعی را داشته باشد گفت: در این حوزه نباید از نقش صدا و سیما غافل شد چرا که نقش تعیین کنندهای در این زمینهدارد. نعمتزادهدر ارتباط با نرخ ارزگفت: یکی ازدلایل ایجاد فساد وغیر شفاف بودن اقتصاد، چندنرخی بودن ارز استکهعلتآن محدودیتهایدولتدر دوران تحریم بودهاستکهوزارتصنعتومعدن و تجارت بهدنبال تک نرخی کردن آن است چرا کهمعنایرقابتاین استکههمهدر یک شرایط مساوی به فعالیت بپردازند. صنعتگران هم باید به گونهای به فعالیت خود بپردازند که در حق مصرفکنندگان از لحاظ کمی و کیفی اجحاف نشود و این فرصت خوبی است برای آنکه نشان دهندمحصولی با کیفیت بالاتر از کالای خارجی تولیدمیکنند. درحال حاضرتولیدکنندگانیداریم که شعارشان این است کهکالا را باکیفیت آلمان و قیمت چین تولیدمیکنندو این نشان از قدرت صنعتگران کشور در شرایط سخت دارد. وی در ادامه، تولیدکنندگان را تشویق به صادرات کرد و صنعتگری را مثال زدکهدفاتر فروش خود را در سایر کشورها دایر کرده است و موفق به صادرات شده است. بهاعتقاد نعمتزاده، اینکهدر داخل دفتر خود و در شهر خود بنشینید و انتظار داشته باشید مصرفکنندگان خارجی به دنبال کالای شما بیایندمنطقی نیستبلکهبایدپویایی لازم را داشته باشیم و در متن بازارهای خارجی حضور داشته باشیم تا در امر صادرات موفق باشیم. ضمنا در زمینه صادرات، واحدهای تولیدی داخلیدر بازارهایخارجی، نبایدبا شکستقیمت با یکدیگر رقابت کنند بلکه باید با قیمت ثابت و ایجاد تقاضای گسترده برای کالای خود با یکدیگر بهرقابت بپردازند. شماره هفدهم اردیبهشت1395 21 همزمان با برگزاری نمایشگاه پتو، یک نشست خبری برگزار گردید که در آن مدیر کل دفتر نساجی و برخی از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. در ابتدا یکی از خبرنگاران مهمترین معضل موجود در صنعت نساجی را جویا شد که گلنار نصرالهی پاسخ داد یکی از مشکلات بسیار مهم موجود در صنعت نساجی مسئله واردات غیر رسمی کالا است. زمانیکه حقوق ورودی پرداخت نشود مانند این است که صنعت را بدون هرگونه حمایتی رها کرده باشیم. هیچ صنعتی در هیچ کشوری بدون رعایت تعرفه ورودی مناسب به تولید خود ادامه نمیدهد. ولی صنعت نساجی کشور ما علیرغم واردات بسیار زیادی که در بخش پوشاک و پتو وجود دارد همچنان به رقابت با کالاهای قاچاق میپردازد. وی ادامه داد: مشکل دیگر صنعت نساجی این است که در حال حاضر طرح جامعی برای بازسازی این صنعت ارائه نشده است. اما از نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود و توسعه و ایجاد واحدهای جدید بر اساس طرحهای توجیهی و فنی و اقتصادی در اولویت است. وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه راهکاری و برنامه مشخصی برای حمایت از این صنعت وجود دارد، گفت: نصرالهی گفت: برای اولین بار سند استراتژی صنعت نساجی (که شامل اقدامات لازم است و نشان میدهد که توسعه در چه بخشهایی و به چه میزان باشد) تدوین شده است. در این سند مواردی مربوط به برندسازی و تسهیلات ریالی آورده شده است. نصرالهی تصریح کرد: براساس جلسات برگزار شده در ریاست جمهوری موظف به تشکیل کارگروهی در وزارتخانه شدهایم کهاین کارگروه هم اکنون تشکیل شده است و پیشنهادات را جمعآوری وبه ریاست جمهوری ارسال کرده است؛ امیدوار هستیم بتوانیم تسهیلات ریالی را هم برای سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی فراهم آوریم. این مقام مسئول یادآور شد: پیشبینی شده است که در مرحله اول٣٠٠ میلیون دلار برای صندوق توسعه ملی نیاز است تا بتوان از واحدها حمایت کرد. با توجه به اینکه با برداشته شدن تحریمها سرمایهگذاران زیادی تمایل به سرمایهگذاری پیدا کردهاند. خبرنگاری خطاب به مدیرکل دفتر نساجی گفت: آمارهای متفاوتی از میزان قاچاق نساجی و پوشاک ارائه میشود برآورد شما بهعنوان مسئول نساجی کشور به چه میزان است و در مقایسه با تولید داخل و نیاز کشور چگونه است؟ نصرالهی در پاسخ گفت: آمارهایی که از جانب وزارتخانه اعلام میشود مستند به صادرات کشورهای مبدا به کشور ما است. اما بعضا از نشستخبریباخبرنگارانحوزهصنعت 22 شماره هفدهم اردیبهشت1395 گزارش جانب برخی، رقمهایی اعلام میشود که مستند نیست. در سال ٢٠١٤ بر اساس آمارهای یونیدو و سازمان تجارت جهانی در بخش پوشاک حداقل ٧٠٠ میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. طبق آمارهای موجود بالغ بر ٦٠ درصد از بازار پوشاک در دست واحدهای داخلی است. زیرا بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کالای خود را با نام برند خارجی به فروش میرسانند. یکی دیگر از خبرنگاران گفت: برخی از آمارها نشان میدهد که بیشترین میزان قاچاق از کشور ترکیه وارد کشور ما میشود. آیا قرارداد تعرفه ترجیحی با این کشور تاثیری بر میزان ورود کالای قاچاق از این کشور داشت؟ نصرالهی در پاسخ گفت: آمارهای وزارتخانه نشان میدهد که بیشترین میزان قاچاق از کشور چین وارد کشور ما میشود. حدود ٢٠٠ ردیف تعرفه در بخش پوشاک وجود دارد که١٠ ردیف آن مشمول تعرفه ترجیحی ترکیه است. طبق آمار موجود در وزارتخانه بالغ بر ٨٠ و حتی ٩٠ درصد واردات غیر رسمی به کشورمان از کشور چین است. بیشترین آمار واردات در بخش پتو از کشور چین است. به نظر میرسد در بخش پتو کیفیت کالاهای ما قابل مقایسه با کالاهای اروپایی است درحالیکه قیمت این محصولات قابل رقابت با کشور چین است. خبرنگار دیگری در مورد نتایج اجرای طرح کنترل کالای قاچاق سوال کرد که نصرالهی گفت: مسئول اجرای این طرحها همکاران بنده در سایر بخشهای وزارتخانه هستند. اما از آنجایی که بخش تولیدات نساجی برای ما حائز اهمیت است جلسات متعددی با همکاران خود برگزار و اطلاعات لازم را از آنان دریافت میکنیم. به گفته وی، کار ثبت برندها تمام شده، مدارک تعدادی از آنها بررسی شده و برخی هم در دست بررسی است. بر اساس آخرین جلسه مهلت کالاهایی که باید برچسب GS1 بر روی آنها قرار میگرفت تمام شده و دو بخشنامه به گمرکات فرستاده شده و در حال پیگیری است. مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت در پاسخ به این سوال که در طرح اخیر برای مبارزه با کالای قاچاق قرار است چه برخوردی با کالای قاچاق شود، اذعان داشت: در حال حاضر قاچاق بسیار گسترده شده است. این مسائل باید با آرامش پیگیری شود و در مراحل ابتدایی با تذکر میتوان آغاز کرد چرا که هیچکس مایل نیست به یک ناهنجاری و کار غیر قانونی دامن بزند. این موضوع در حال پیگیری است و از تولیدکنندگان داخلی خواسته شده تولیدات خود را با مارک ایرانی عرضه کنند. همچنین از رسانهها و خبرگزاریها خواسته شده است که بر روی تولیدات داخلی تبلیغات انجام دهند. یکی از دیگر اقدامات انجام شده نشان دادن توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی است. خبرنگار دیگری گفت: آمار پایین واردات رسمی نشان میدهد سیاست تعرفهای که در تمام این سالها اتخاذ شده است هیچ تاثیری بر میزان قاچاق نداشته است. اما در موضوع تغییرات تعرفه ترجیحی خیلی از تولیدکنندگان نسبت به کاهش تعرفه اعتراض داشتند. وی نظر مدیرکل دفتر نساجی در وزارت صنعت و معدن و تجارت را در این باره جویا شد. نصرالهی در پاسخ گفت: بهتر است این سوال از خود تولیدکنندگان پرسیده شود. به نظر بنده مطالبی که در باب تعرفههای ترجیحی از جانب صنعتگران عنوان شد بیش از اینکه به نفع صنعت نساجی باشد به ضرر آن تمام شد. چرا که این صنعت را به گونهای نمایان ساخت که از واردات واهمه دارد و در برابر آن جبهه میگیرد! بهاعتقاد وی، تغییرات تعرفهبهتنهایی نمیتواند در کاهش قاچاق موثر باشد. بهعنوان مثال وجود مناطق آزاد (که ماهیت آن محلی است) برای صادرات کالا، تبدیل به محلی برای واردات غیررسمی کالا شده است. نصرالهی اعلام کرد: در حال حاضر صنعت نساجی از معدود صنایعی است که بدون دیوار تعرفهای با کالاهای خارجی رقابت میکند. یکی دیگر از خبرنگاران موضوع جذب سرمایههای خارجی را مطرح کرد و گفت: آیا در این رفت و آمدهای پسابرجام نشستی با دیگر کشورها بخصوص کشورهای موفق در این زمینه انجام شده است؟ نصرالهی در پاسخ گفت: درخواستهای زیادی به دفتر بنده آمده است که شرکتهای خصوصی با شرکتهای خارجی از جمله ایتالیا، استرالیا و ترکیه مذاکرات اولیه خود را انجام دادهاند و این شرکتهای خارجی تمایل به سرمایهگذاری در کشور ما را دارند. تنها کافی است که شرایط به طور کامل مهیا گردد تا این همکاریها آغاز گردد. در ادامه این کنفرانس خبری تریبون در اختیار مهندس محمد مروج- رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران - قرار گرفت. وی، ریشه همه مسائل و مشکلات موجود در اقتصاد کشور دانست و گفت: اقتصاد جریانی شماره هفدهم اردیبهشت1395 23 نیست که عکسالعمل ناگهانی داشته باشد. بلکه مشکلات امروز آثار اتفاقات و تصمیمات سالهای پیش است. دولت جدید یک اقتصاد تخریب شده را تحویل گرفت. وی در ادامه گفت: ٨٠٠ هزار نفر در دوره ٨ ساله رئیس جمهور پیشین به نیروهای دولتی اضافه شدند. همانطور که میدانید جمعیت ژاپن به مراتب بیشتر از کشور ما است، اما ٣٠٠ هزار نفر پرسنل دولتی اداره میشود در حالیکه کشور ما با جمعیتی به مراتب کمتر با٤میلیون پرسنل دولتی اداره میشود! بنابراین مشکل اساسی دولت این است. وزیر نفت یا وزیر اقتصاد کشور ما برای پرداخت یارانه و حقوق پرسنل دولتی دچار مشکل میشوند. مروج در ادامه افزود: از٨٠٠هزار میلیارد تومانی که مردم بهصورت سپرده نزد بانکها دارند تنها ١٠٠ هزار میلیارد تومان آن فعال است به همین دلیل بانکها توان حمایت و همکاری و سرمایهگذاری را ندارند. وی با اعلام این مطلب که علت میل به قاچاق کالا تعرفه بالا یا پایین نیست، اذعان داشت: عدم ثبت مشخصات قاچاقچی و فرار از مالیات است. علت بخشی از مشکلات موجود خود ما هستیم چرا که میتوانیم کالای تولید خودمان را با برچسب خارجی به قیمت بالاتر به فروش برسانیم غافل از اینکه این کالا توسط خود ما یا خانواده ما و هموطن ما خریداری میشود. اما متاسفانه از زمان مظفرالدین شاه تا به حال مصرف کالای خارجی برای ما افتخار محسوب میشود. کالایی که از ترکیه وارد کشور ما میشود کالای ترک نیست، بلکه کالای چینی است که نیمی از آن از طریق ترکیه و نیمی دیگر آن از طریق دبی وارد کشور ما میشود. نصرالهی ضمن تایید سخنان مهندس مروج گفت: اقدامات انجام شده اندکی زمان میبرد تا به نتیجه برسد متاسفانه در چند سال گذشته میزان سرمایهگذاری در کشور روند ثابتی را طی میکرد. با رونق اقتصادی در شرایط جدیدتقاضا برای سرمایهگذاری در صنعت نساجی افزایش مییابد. یکی از خبرنگاران از ایجاد ١٣ منطقه آزاد در کشور خبر داد و نظر رئیس انجمن صنایع نساجی را در ارتباط با نتایج حاصل از آن را جویا شد. مروج گفت: ایجاد مناطق آزاد در صورتیکه کاربری آن که محلی است برای صادرات محصول نهایی و واردات کالاهای سرمایهای و تجهیزات و ماشینآلات، تغییر نکند بسیار عالی است اما اگر قرار باشد تبدیل به محلی برای واردات کالاهای غیر رسمی شود فاجعه است. در سال گذشته ٢٢٠ هزار تن پارچه وارد کشور شده است که ٥٠ هزار تن آن را گمرک اظهار کرده است و ٨٠ هزار تن آن از مناطق آزاد وارد کشور شده است و ٩٠ هزار تن از آن هم هنوز مشخص نیست که از چه کانالی وارد کشور شده است. نصرالهی در ادامه به مشکلات صنعت با بخش بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بانکها ترجیح میدهند از کنار طرحهای صنعت نساجی عبور کنند و علت آن است که واقعیتهای صنعت نساجی بیان نشده است. بهعنوان مثال: تمام واحدهای حاضر در نمایشگاه پتو واحدهای توانمندی هستند که قطعا با طرحهای بازسازی و نو سازی و توسعه به مراتب در اداره واحدهای خود موفقتر خواهند بود. در عین حال که مسائل و مشکلات صنعت نساجی بیان میشود نباید این صنعت را طوری نمایان کنیم که طرحهای آن دارای توجیهات اقتصادی و فنی نیست. خبرنگار دیگر عنوان داشت: بهتر است مسئولین علاوه بر اینکه نقاط مثبت صنعت نساجی را که حاصل تلاش شبانه روزی صنعتگران است بیان میکنند، حقایق تلخ موجود در این صنعت را نیز بیان کنند. بهعنوان مثال بگویند که امسال چه تعداد افراد در صنعت نساجی بیکار شدند و یا اینکه چند کارخانه در این صنعت تعطیل شدند و علت آن چه بوده است؟ نصرالهی پاسخ داد: کل آمارهایی که از جانب دفتر نساجی و پوشاک وزارتخانه ارائه شد کاملا صحیح بوده است وهرگز مسائل و مشکلات موجود از جانب ما کتمان نشده است. دکتـر علیمـردان شـیبانی - نایـب رئیـس انجمـن صنایـع نسـاجی - خطـاب بـه نصرالهـی گفـت: توانمندیهـای صنعتگـران را در نمایشـگاه مشـاهدهکردیـد. شـاید شـماهـم بهعنـوان دولتمـرد حاضردر این جلسـهمسـئول ایـن مسـائل نباشـید. ولـی صنعتگـران از وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت بهعنـوان متولـی صنعـتکشـور انتظـار دارندکـه لااقـل برخی از مشـکلات موجود در صنعت نسـاجی را (کهبنده معتقـدم تنها یکی از آنها مسـئلهقاچاق اسـت) برطـرف نمایند. شیبانی افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده محصول نهایی در صنعت نساجی به دلایلی که شاید مربوط به وزارتخانه هم نباشد بالا است و بالا بودن قیمت تمام شده قدرت رقابت و قدرت 24 شماره هفدهم اردیبهشت1395 گزارش خرید مردم را کاهش میدهد. وزیر محترم صنعت میتواند این مسائل را در هیات دولت پیگیری نماید. در هیچ کجای دنیا به صنعتگر وام با بهره پایه ٢٤درصد (که گاه تا ٣٠ درصد هم میرسد) داده نمیشود. نصرالهی ضمن تایید سخنان دکتر شیبانی گفت: نرخ بهره بانکی برای صنعتگران منطقی نیست و این مسائل مورد تایید وزیر صنعت و معدن و تجارت نیست و رایزنیهایی با بانکها انجام شده است و همانطور که میدانید برای امسال نرخ بهره چند درصد کاهش پیدا کرد و مشکلات باید به تدریج حل شود چرا که کلید حل تمام مسائل در دست وزارت صنعت و معدن و تجارت نیست و بایدباهمهوزارتخانهها هماهنگیهای لازم انجام شود. وی به برگزاری جلسات مختلف با سازمانها و نهادهای دولتی مرتبط اشاره کرد که آخرین مسائل و مشکلات و راهحلهای پیشنهادی آنها را به کمیتهای که بهدستور آقای رئیس جمهور و معاون اول ایشان در وزارتخانهتشکیل شده است میفرستیم و در حال پیگیری است. دکتر شیبانی در بخش دیگری از این جلسه گفت: یکی از علل افزایش قیمت تمام شده کالاها در کشور ما این است که صنعتگران در کشور ما بالاترین حق بیمه پرداختی در دنیا با نرخ ٢٣ درصد را میپردازند. وی در ادامه گفت: انجمن صنایع نساجی پیشنهاد میکند که از محل یارانهای که قرار بود به بخش صنعت پرداخت شود به بیمههای اجتماعی پرداخت شود که هم بیمههای اجتماعی توانمندتر شوند و هم صنعتگران به جای حق بیمهای با نرخ پایینتر پرداخت نمایند. اینها راهکارهای عملی کاهش قیمت تمام شده کالا هستند. پس از پایان این نشست خبری و پرسش و پاسخ میان خبرنگاران بخش صنعت با مسئولین، اعضای انجمن بههمراه خانم نصرالهی مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک جلسه را ادامه دادند. نصرالهی گفت: علاوه بر جلسه فوقالعادهای که با وزیر خواهیم داشت جلسات متعددی را هم میتوانیم در ریاست جمهوری داشته باشیم که میتوانیم مسائل و مشکلات را بهصورت کاملا شفاف در جلسهای با آقای وزیر مطرح کنیم و یا اینکه در قالب یک گزارش به آقای وزیر تقدیم کنیم. مروج گفت: انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک تصمیم گرفتند که از تاریخ ١٥ اسفند ماه تا١٥تیرماه کار را به دلیل موجودی بیش از حد کالا در انبار تعطیل کنند. وی اضافه کرد: متاسفانه وقتی دولت با رکود و تورم همزمان مواجه شد، برای حل مشکل راهحل آسانتر یعنی کاهش تورم را انتخاب کرد. دولت با یک انضباط نسبی تورم را کاهش داد و از طرفی قدرت خرید مردم هم کاهش یافت. اعضای انجمن صنایع نساجی ایران به این نتیجه رسیدند که در فروش کالای خود به بازار برای خریدار فاکتور صادر نمایند. اما خریدار به محض آنکه مطلع شود که برای او فاکتور صادر میکنیم از خرید منصرف میشود و به دنبال جنس قاچاق میرود تا نامش در سیستم مالیاتی ثبت نشود! بنابراین کالای ما در انبار میماند. متاسفانه اداره دارایی به دنبال متخلفین و کسانی که از پرداخت مالیات فرار میکنند نمیرود بلکه مالیات را از کسانی دریافت میکند که به آنها دسترسی دارد. ما کالا را به شرکتهایی میفروشیم که تمام مشخصات آنها در سایت قرار دارد بعد از چند سال اداره دارایی اعلام میکند که آن شرکت در لیست سیاه قرار داشته است و بر این مبنا ما را بهصورت میلیاردی جریمه میکند. این مسائل حاصل از برخورد نادرست سیستم اداری در کشور ما است. محمدرضا بادامچی - از فعالین صنعت پتو- گفت: وقتی قانون و مقرراتی قرار داده میشود باید آن را اجرا کنند. برنامهای که اداره دارایی برای مالیاتهای مستقیم ارائه داده است فوقالعاده است. جلوگیری قاچاق باید از آخرین حلقه این زنجیره آغاز شود و مامور اداره دارایی باید از مغازه دار فاکتور طلب کند. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: چرا قانون چک در کشور اجرا نمیشود؟ در حال حاضر ماهیانه ٢٥ درصد از چکهای ما برگشت میخورند. چرا قانون چک برگشتی اجرا نمیشود؟ اگر این قانون اجرا شود من فروشنده هم میتوانم کالای خود را بهصورت قسطی بفروشم. یکی از صنعتگران گفت: متاسفانه وضعیت به جایی رسیده است که شهرداریها با هماهنگی محیط زیست، کارخانهها را جزو صنایع آلاینده قرار میدهند برای اخذ آن یک درصدی که توسط دارایی وصول و توسط شهرداری مصرف میشود و این اتفاق در حال حاضر در برخی از شهرها روی داده است. این نشست با جمعبندی حاضرین مبنی بر تداوم برگزاری جلسات همفکری با مدیریت انجمن صنایع نساجی ایران به پایان رسید. شماره هفدهم اردیبهشت1395 25 اخبارانجمن نشست مشترک هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه فرش ماشینی کاشان همزمان با برگزاری سومین همایش ملی فرش ماشینی و صنایع وابسته در دوازدهم اسفندماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان، برگزار شد. در این نشست که اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه فرش ماشینی کاشان واتاق بازرگانی این شهر حضورداشتند،درخصوصمسائل ومشکلات پیش روی صنعت بحث و تبادل نظر شد. محمودتولایی - رئیساتاق بازرگانی و اتحادیه فرشماشینیکاشان - ضمن خیرمقدمبهمیهمانان درخصوصاصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و پیگیریهای انجام شده درخصوص مشاغل سخت و زیان آور و مسائل و مشکلات بانکی سخن گفت و خواستارهم صدایی و فعالیتهای مشترک تشکلهای نساجی در کشور شد. محمدمهدی رئیسزاده - دبیرکل انجمنصنایعنساجیایران - نیزازپیگیریهایانجمندرخصوصمعوقاتبانکی از محل صندوق ذخیره ارزی و مشاغل سخت و زیان آور و موضوع مبارزه با قاچاق کالا و بررسیهای کارشناسی درخصوص تعرفههای حقوقی گمرکی و سود بازرگانی سال آتی سخن گفت و تدوین سند استراتژی توسعه صادراتی و برنامه راهبردی صنایع نساجی و پوشاک توسط انجمن را نیازمند مشارکت و همکاری تشکلهای فعال این صنعت دانست و ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاریهای فیمابین و مشارکتبیشترتشکلها شاهدموفقیتهایچشمگیریدر صنایع نساجی باشیم. پس از این نشست که به میزبانی و ضیافت ناهار اتاق بازرگانی بود، حاضرین جهت افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرش کاشان و فیزیک نساجی و حضور در سومین همایش ملی فرش ماشینی به سمت دانشگاه آزاد اسلامی کاشان حرکت کردند. برگزارىنشستمشترکهیاتمدیرهانجمنواتحادیهفرشماشینىدراتاقبازرگانىکاشان 26 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اخبارانجمن دبیرکلانجمنصنایعنساجىایران: استقراضوبهرهگیریازانواعفاینانستنهاراهخروجازرکود محمدمهدی رئیسزاده با اعلام این مطلب که پس از لغوتحریمها مدتی به طول خواهدانجامید تا سرمایهگذاران نسبت به ثبات بازار به اطمینان برسند؛ افزود: در حال حاضر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و احتمال استمرار این روند رو به کاهش، قطعاً با کسری بودجهها روبرو خواهیم بود که برخی کارشناسان، منابع مالیاتی را جهت تأمین درآمدهای موردنیاز کافی میدانند اما طبق آمارهای موجود، مالیات تاکنون بر گرده تولید فشار وارد کرده است و با تداوم رکود، بهرهگیری از سرمایهگذاریهای خارجی ضروری به نظر میرسد اما سرمایهگذاری خارجی اقتضائاتی را میطلبدکهدر حال حاضر با توجهبهناآرامیهای منطقه،سرمایهگذارانخارجیترجیحمیهندمنابع مالی خود را بهعرصههای قابل اطمینان و باثبات اختصاصدهند. دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، ضمن اشاره به حضور هیاتهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف به ایران تصریح کرد: این واقعیت بارها به هیاتهای تجاری مذکور یادآوری شده که ایران، درآمدهای سرشار نفتی سالهای گذشته را در اختیار ندارد و به همین دلیل نمیتوانند به آسانی کالاها و محصولات خود را به ایران بفروشند و به سودهای کلان دست یابند بنابراین هر فعال تجاری و صنعتی که تصمیم به حضور در بازار گسترده و توانمند ایران را دارد باید به فکر تأمین منابع مالی خود نیز باشد و برای بازپرداخت باید در بازار کشورهای ثالث نیز کمک کند تا محصولات تولیدی حاصل از سرمایههای خارجی به آن کشورها عرضه شود که از محل صادرات و فروش کالاها، بتوان فاینانسها را تسویه کرد در مجموع باید گفت استقراض و استفاده از انواع فاینانس یکی از راهکارهای اصلی برونرفت از رکود است. وی افزود: در صورتی که بدون انجام مطالعات و محاسبات کارشناسی، مراحل استقراض و بهرهگیری از انواع فاینانس، صورت گیرد به شدت تورم را افزایش خواهد داد. رئیسزاده با اشاره به سفر اخیر هیات تجاری ایتالیا به ایران و برگزاری جلسهای با حضور میهمانان ایتالیایی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: در این جلسه، یکی از شرکتهای ایتالیایی که سالهاست در بازار ایران به فعالیت میپردازد؛ اذعان داشت که دیگر در اقتصاد امروز ایران، درآمدهای هنگفت نفتی وجود ندارد و به دلیل تحریمها و فشارهای سیاسی و اقتصادی، تولیدات برخی از صنایع به پیشرفت قابل توجهی دستیافته؛ پروژههایی که در گذشته صد درصد آن توسط متخصصین و تکنسینهای خارجی انجام میشد در حال حاضر ٧٠ درصد اجرای آن برعهده شرکتهای ایرانی است و سهم شرکتهای خارجی به ٣٠-٢٠ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل باید برنامههایی برای فروش کالا یا خدمات خود در ایران داشتهباشندو بهامیددرآمدهای نفتی ایران ننشینند! تمهیدات دولت برای کنترل قاچاق؛ موثر یا ناکارآمد؟ ! دبیرکلانجمنصنایع نساجیایران اذعان داشت: طبق آمارهایرسمی، طلا (با رقم ٣میلیارد دلار) بیشترین حجم قاچاق به کشور را در بر میگیرد و پوشاک با ٧/٢ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد (بهعبارت بهتر بیش از١٠درصدکل حجم قاچاقی کهوارد مملکت میشود. ) وی در پاسخ بهاین سوال کهاجرای برنامههایی مانند GS1 یا تغییر تعرفههای گمرکی جهت کاهش قاچاق تا چه میزان موثر است؛ عنوان داشت: شایدتمامراهکارهای ارائه شده بتوانندتا حدودی در کاهش قاچاق موثر باشند اما واقعیت این است زمانی که از پوشاک صحبت به میان میآید، وارد یک زنجیره توزیع چندمیلیونی در سطح کشور میشویم و توان کنترل این رقم بسیار دشوار به نظر میرسد. رئیسزاده اضافه کرد: قاچاق یک فعالیت اقتصادی است پس در گام نخست باید مقرون به صرفه بودن قاچاق را از بین برد تا دیگر برای قاچاقچی ادامه فعالیت، سودآوری خود را شماره هفدهم اردیبهشت1395 27 از دست بدهد، در مرحله بعدی باید ریسکهای قاچاق به اندازهای افزایش پیدا کند که کمتر کسی حاضر شود چنین ریسکهایی را تقبل کند. به گفته وی، قرار بود GS1 در آذر سال جاری اجرایی شود اما باید موفقیت یا عدم موفقیت اجرای این طرح را از سازمانهای ذی ربط، جویا شویم. رئیسزاده، ثبت رسمی برندهای خارجی در کشور و تهیه شناسنامه برای واردات تمام محصولات، را ضروری دانست و افزود: در صورتی که اختلاف قیمت تمام شده میان کالای وارداتی رسمی و کالای قاچاق بسیار زیاد باشد؛ طبعاً قاچاقچی به دلیل صرفه اقتصادی، ریسک قاچاق را میپذیرد. دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران یادآوری کرد: پوشاک جزو اولویت دهم بود که تعرفه واردات آن ١٥٠ درصد بود اما در حال حاضر به اولویت نهم منتقل شده است لذا تعرفه آن به ٧٥ درصد رسید در صورتی که این موضوع با برخی از تعرفههای ترجیحی ایران با سایر کشورها (مانند ترکیه) هم راستا شود؛ مشمول تخفیف ٤٠ درصدی خواهد شد؛ بنابراین اختلاف قیمت میان کالای وارداتی از مبادی رسمی با کالای قاچاق به حداقل خواهد رسید و قاچاق، سودآوریو اقتصادیبودن خودرا ازدست خواهدداد. وی، افزایش تعدادتجهیزاتنرمافزاری و سختافزاریدرگمرکاتومبادیرسمی کشور را ضروریدانستوبهمصاحبهرئیسکل گمرک ایران استناد نمود و گفت: به گفته آقای دکتر کرباسیان«در کل کشور، حدود ١٣-١٢ دستگاه ایکس ری وجود دارد!» اما به اعتقاد من این رقم برایسرزمینپهناوروگستردهایمانندایرانبسیار اندک است و هر اندازه تعداد دستگاههای کنترلی در مبادی ورودی کشور افزایش پیدا کند، شاهد کاهشقاچاقخواهیم بود. رئیسزاده به موضوع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز پرداخت و گفت: ورود کالا به این قبیل مناطق تابع قوانین و مقررات خاص است و محدودیت چندانی وجود ندارد به همین دلیل باید واردات آن از کشور اصلی را تحت کنترل قرار داد که به یکی از مبادی واردات غیرقانونی تبدیل شده است. دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران ضمن اشاره به مقوله «قاچاق سازمان یافته» که این روزها در محافل صنعتی و تولیدی به دفعات از آن یاد میشود؛ گفت: شاید بهتر است از واژه «کم اظهاری» و «بداظهاری» به جای قاچاق سازمان یافته استفاده شود. به این ترتیب انواع پارچه با کیفیتهای مختلف در کانتینر قرار میگیرد و بهعنوان کالای کمارزش اظهار میشود در حالی که اگر این کانتینر باز شود و تحت کنترل دستگاهای ایکس ری قرار گیرد مشخص خواهد شد که کالای واقعی (مشمول تعرفه دیگر) در آن پنهان شده است! یکی دیگر از مجاری واردات کالا (که شاید نتوان نام قاچاق به آنها اطلاق کرد) اسکلههای تحت نظارت سازمانها و نهادهای دولتی هستند که در دوران تحریم تحت عنوان وصول مطالبات دولت سراغ کشورهایی مانند هند رفتهاند و به ازای طلب دولت ایران، نخ و پارچه دریافت و وارد کشور کرده اند؛ این کالاهای بی کیفیت با قیمت بسیار اندک روانه بازار مصرف شدند و به آشفتگی بیشتر بازار تولید دامن زدند. رئیسزاده در پاسخ به این سوال که راهکارها و برنامه انجمن صنایع نساجی در زمینه کاهش قاچاق چیست؛ گفت: در کارگروه پوشاک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مسئولیت آن بر عهده قائم مقام وزیر صنعت- آقای خسروتاج- است؛ نمایندگان انجمن حضور داشته و دارند که منجر به مصوبات بسیار موثر شد و در صورتی که جنبه اجرایی به خود گیرد، نقش موثری در کنترل قاچاق خواهند داشت. وی سپس به حضور در جلسه اخیر «کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه» اشاره کرد و گفت: موضوع این جلسه پیگیری و رصد پیشرفت برنامههای جامع مبارزه با قاچاق کالاهای نساجی و پوشاک بود که چهار تصمیم اساسی گرفته شد. اولین تصمیم با توجه به تعدیل آثار و پیامدهای حاصل از تعدیل تعرفهها در میزان واردات رسمی و میزان برآوردی قاچاق از مبادی غیر رسمی به خصوص مرز بازرگان و پوشاک وارداتی از ترکیه قرار شد توسط گمرک مورد بررسی قرار گیرد و مدت زمان اجرای آن نیز دوهفته است. رئیسزاده، مصوبه دوم را آسیب شناسی و بررسی کارشناسی حجم و میزان واردات انواع کالاهای نساجی (پارچه، پوشاک و پتو) از مرزهای غربی و جنوبی کشور (بوشهر، هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه) طی هشت ماه گذشته و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته اعلام کرد و افزود: گمرک و پلیس ناجا بهعنوان مسئولین اجرای این مصوبه تعیین شدهاند. وی ادامه داد: در مورد مصوبه سوم مقرر شد تا سازمان حمایت با همکاری اتاق اصناف و انجمنهای ذی ربط مانند انجمن صنایع نساجی ایران، به بررسی و تهیه گزارشی از وضعیت بنگاههای باربری و انبارهای پوشاک بپردازد و نحوه فعالیت آنها را تهیهو در جلسات بعدی ارائه نماید. طبق مصوبه چهارم نیز تمام دستگاهها و سازمانهای مجری ابهامات اجرایی موجود در استانهای مرزی را جهت مبارزه با قاچاق (به خصوص در مورد کالاهای نساجی و پوشاک) به دبیرخانه کارگروه منعکس نمایند تا پس ازجمعبندی جهت پیگیری به دفتر معاون اول رئیس جمهور منتقل شود. چتری برای صنایع نساجی و پوشاک رئیسزاده با یادآوری این مطلب که انجمن صنایع نساجی ایران یکی از قدیمیترین تشکلهای کارفرمایی در کشور محسوب میشود؛ بیان داشت: خوشبختانه انجمن علیرغم تمام شرایط نامطلوب و دشوار این صنعت، به جایگاه شایستهو مطلوبی دست یافته است. از سوی دیگر طی سالهای متمادی، تشکلها و اتحادیههای مختلف در زمینه صنعت نساجی و پوشاک راهاندازی شدهاند و برخی از آنها در استانهای کشور بهعنوان انجمنهای همگن به فعالیت میپردازند که از توان خوبی بهرهمند هستند به همین دلیل با توجه به ارتباطات مثبت و موثر انجمن صنایع نساجی با سایر تشکلهای این صنعت و حضور نمایندگان آنها در جلسات مختلف انجمن، موضوع تشکیل «کنفدراسیون صنایع نساجی و پوشاک ایران» مطرح شد. نکتـــه دیگــــر این که بــــرای برخی از تصمیمگیریهای کلان صنعت لازم است صدای واحدی از نساجی و پوشاک شنیده شود که شکل گیری کنفدراسیون به رساتر و جدیتر شنیدن این صدا توسط مسئولان و دولتمردان کمک خواهد کرد. 28 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اخبارانجمن محمدمهدی رئیسزاده - دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- تجهیز گمرکات بهدستگاههای مدرن و پیشرفته ایکسری و... را بسیار ضروری دانست و گفت: البته بهدلیل محدودیتهای بودجهای، دولت منابع مالی کافی در اختیار گمرکات قرار نداده است؛ ضمن اینکه وجود روزنههای قانونی کمک بسیاری به افزایش واردات میکند. وی ضمـن اشـاره بـه جلسـه روزهـای پایانـی سـال بـا دکتـر کرباسـیان- رئیـس کل گمرک ایـران- ادامـه داد: در ایـن جلسـه دوسـاعته رئیـس و برخی از اعضای هیـات مدیره انجمن و تعـدادی از نماینـدگان تشـکلهای اسـتانی، تولیدکننـدگان پتـو، پارچـه و... حضور داشـتند، مسـائل و چالشهـای مختلـف صنعتگـران نسـاجی همچـون کماظهـاری، بداظهـاری و بیاظهـاری، کانـال مناطـق آزاد و ویـژه بـا گمـرک مطرح شـد. بهاعتقاد رئیسزاده، روزنههای قانونی که به استناد یکسری مصوبات در استانهای مختلف کشور وجود دارند، باعث واردات انبوه کالاهای مختلف از جمله منسوجات و پوشاک شده است که به صنعت و تولیدکننده داخلی آسیبهای بسیاری وارد میکند. دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، ضمن اشاره به این مطلب که یکی از بخشهای عمده پوشاک وارداتی از طریق مناطق آزاد اقتصادی و کالاهای همراه مسافر صورت میگیرد، افزود: وجود ٦٥ ردیف معافیت گمرکی به افزایش واردات دامن میزنند. وی به نصب و راهاندازی سیستمهای جدید و مکانیزه در گمرکات کشور نیز اشاره کرد و گفت: در جلسه مذکور برخی از این سیستمها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و محمولههای وارداتی و مشخصات کامل آنها بهصورت آنلاین از طریق دفتر رئیس کل گمرک ایران قابل مشاهده بود که مورد تقدیر و تشکر اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت. وی اضافـه کـرد: پـس از اظهـار کالا از طریق سـایت گمـرک، ارزیـاب مربوطـه (کـهممکـن اسـت در شـهر دیگـری مسـتقر باشـد)، بـه ارزیابـی اظهارنامـه واردکننده میپـردازد، تداوم ایـن رونـد موجـب میشـود ماننـد سـالهای گذشـته یک نفر ِ ارزیاب مشـخص بـا واردکننده در ارتبـاط نباشـد و بـه ایـن صـورت از بـروز فسـاد اداری و پرداخـت رشـوه و... جلوگیری به عمـل میآیـد. رئیـسزاده اذعـان داشـت: گمـرکات بایـد از لحـاظ سـختافزاری تجهیـز شـوند ضمـن اینکـه اغلـب نیروهـای انسـانی شـاغل در برخـی از گمـرکات مـرزی و مبـادی ورودی کالا بـه ایـران، جـوان و تحصیلکـرده هسـتند کـه حقـوق و تسـهیلات چندانـی دریافـت نمیکننـد و کار بسـیار دشـواری اسـت که این افـراد در مقابـل پیشـنهادهای میلیـارد تومانـی برخـی واردکنندگان وسوسـه نشـوند پـس باید نظـام پرداخـت به ایـن قبیل کارمنـدان گمرک و ً اصـولا نیـروی انسـانی هـر سیسـتمی در حاکمیـت مـورد بازنگـری قـرار گیرد تـا آنقدر از نظـر مالـی تأمیـن باشـند کـه بـه سـادگی تسـلیم نشـوند. دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران با یادآوری این مطلب که طبق قانون، ورود اقلام و کالاهای مختلف به مناطق آزاد منع قانونی ندارد، خاطرنشان کرد: خروج کالا از این منطقه، مشمول قوانین صادرات و واردات گمرک میشود پس ً عملا دو گمرک وجود دارد که این دوگانگی، باعث بروز ناهماهنگیهای احتمالی و سوءاستفادههایی خواهد شد. وی از برگزاری جلسـات مسـتمر انجمن صنایع نسـاجی ایـران بـا مدیـران و معاونیـن گمـرک در بخـش تعییـن ارزش کالا خبـر داد و ابـراز امیـدواری کـرد کـه واردات بیرویـه کنتـرل شو د. رئیـسزاده در بخـش دیگـر ایـن مصاحبـه بـه برگـزاری اولیـن نمایشـگاه تخصصـی پتـو بـا حضـور وزیـر صنعـت، هـدف اصلـی برگـزاری ایـن نمایشـگاه را نمایـش توانمندیهـای صنعـت پتـو دانسـت و گفـت: پتـو بهعنـوان لفـاف بسـیاری از محصـولات قاچـاق ماننـد داروهـای مخـدر، تلفـن همـراه، لـوازم صوتـی و... مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد و در بـازار با قیمـت بسـیار نـازل عرضـه میشـود. رئیسزاده تصریح کرد: در نمایشگاه مذکور، چندین شرکت بهعنوان تولیدکننده مواد اولیه واحدهای پتوبافی و حدود١٧ شرکت تولیدکننده پتو حضور داشتند. طبق آمار ظرفیت اسمی تولید پتو ٣٠ میلیون تخته و میزان نیاز کشور حدود ١٠ میلیون تخته است پس واحدهای پتوبافی به خوبی قادر به رفع نیازهای بازار داخل و هم صادرات هستند. وی ادامه داد: طبق بخشنامه وزارت صنعت، امسال پتو بهعنوان کالای آزمایشی انتخاب شد یعنی از ابتدای سال ٩٥ هر نوع پتویی( اعم از تولید داخل یا وارداتی) که لیبل آن نصب نشده باشد و در سایت مرکز اصناف و سایتهای مربوطه رویت نشود بهعنوان کالای قاچاق ضبط خواهد شد. دبیـرکل انجمـن صنایـع نسـاجی ایران یـادآور شـد: قـرار بـود ایـن نمایشـگاه همزمـان بـا نمایشـگاه مـد ولبـاس فجـر برگـزار شـود کـه بهدلیـل جابجایـی زمانـی و مکانـی ایـن نمایشـگاه، اولیـن نمایشـگاه تخصصـی پتـو بهصـورت مجـزا برگـزار شـد کـه بـه دلیـل نزدیکـی بـا روزهـای پایان سـال و شـب عید، زمـان چنـدان مناسـبی بهنظـر نمیرسـید امـا علیرغـم تمـام انتقـادات ایـن نمایشـگاه توانسـت پیـام خـود را بـه بهتریـن نحـو بـه شـخص وزیـر صنعـت، نماینـدگان مجلـس، مدیـران دولتـی و تصمیمگیران صنعـت انتقال دهـد و توانمندیهـای واحدهـای پتوبافـی بـه نحـو احسـن از طریـق رسـانههای مختلـف به مخاطبـان منعکـس شـد. دبیـرکل انجمن صنایع نسـاجی سـپسخبـرداد: سـال ٩٥ ،نمایشـگاه پتودرکنار نمایشگاه صنایع نسـاجی، فـرش ماشـینی و کفپـوش برگـزار خواهد شـد. دبیرکلانجمنصنایعنساجىایران: نساجیوگمرکدورمیزمذاکرهوتعاملبیشتر شماره هفدهم اردیبهشت1395 29 مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ٦٠ درصد تولیدات پوشاک کشور در داخل تولید میشود. به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، گلنار نصرالهی در سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران اظهار کرد: ٩٥ درصد تولیدات صنعت نساجی توسط بخش خصوصی صورت میگیرد و در قبل از انقلاب فقط سه شرکت فرش ماشینی در کشور فعال بود که دو کارخانه در شهر کاشان و دیگری در شهر رشت بود. وی با بیان اینکه درحدود هزار واحد تولیدی فرش ماشینی در کشور وجود دارد که ٩٠٠ واحد تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری در شهرستان کاشان به فعالیت مشغول هستند، گفت: در سال گذشته ٣٥٠ میلیون دلار صادرات فرش از کشور انجام شده است و کشور ایران از لحاظ صادرات بعد از کشورهای چین، ترکیه، هند، بلژیک در رتبه پنجم دنیا ایستاده است. وی با اشاره به حضور ٢٧ واحد صنعت فرش ماشینی و کف پوش در نمایشگاه دموتکس آلمان در سال جاری افزود: کمک گرفتن از پیشینه فرش دستباف و قاچاق پذیر نبودن این عرصه از جمله مواردی است که به رونق و توسعه فرش ماشینی کشور در جهان کمک کرده است. نصرالهی با اشاره به پیشینه فرش دستباف در ایران خاطرنشان کرد: فرش ماشینی قاچاقپذیر نیست چون پیشینه فرش دستباف در کشور وجود دارد و به نظر میرسد انجمنها و تشکلها، یک دست باید خواستار جلوگیری از واردات غیررسمی صنعت نساجی بشوند. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ٦٠ درصد تولیدات پوشاک کشور در داخل تولید میشود البته این تولیدات به دو دسته تقسیم میشود یک سری پوشاکی که فقط در داخل کشور تولید میشوند و سری بعد پوشاکی که پارچه آنان وارداتی بوده و دوخت آن در داخل کشور انجام میشود. به گفته وی، واردات غیررسمی ٣٠ درصدی برای یک صنعت بسیار زیاد است و صنعت نساجی قوی است و میتواند در برابر این قاچاقها مقاومت کند. وی همچنین در خصوص فرش ماشینی بیان کرد: برای بازسازی و نوسازی واحدهای فرش ماشینی بودجه خاصی در نظر گرفته شده است ولی معتقدهستیم بازسازی و نوسازی واحدهای فرش ماشینی بر اساس طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی باشد و صنعتگرانی که درخواست نوسازی واحدها را دارند برآوردهای لازم را انجام دهند و اقدامی نکنند که شرایط موجود را با مشکل مواجه کنند. مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و چرم وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طرحهای توجیهی، فنی و اقتصادی باید با دید صادرات محورانجام شود مثلا در شهر کاشان اگر طرح چادر مشکی، ریسندگی، بافندگی تارو پودی، رنگرزی و چاپ ارائه شود با جدیت بیشتری مورد پیگیری خواهد بود. مدیرکلصنایعنساجىوزارتصنعت،معدنوتجارت: صادرات 350 میلیوندلارىفرشایران یک محمولهبزرگ قرص روانگردان ترامادول به ارزش هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال که در محموله پتو جاسازی شده بود، توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محموله قاچاق حاوی حدود ١٣ میلیون قرص ترامادول که از بندر خرمشهر با رویه ترانزیت کالا و بهعنوان محموله پتو اظهار و بارگیری شده بود، در حالی که جهت تخلیه محموله قاچاق از مسیر منحرف شده بود، توسط سربازان گمنام امام زمان عج، در انباری در اطراف تهران کشف و توقیف شد. لازم به ذکر است، در صورت تخلیه داروها و بارگیری پتو به جای آن و بستن پلمپها هیچگونه مشکلی بابت ترخیص کالا در گمرک مقصد به وجود نمیآید، چرا که (در مقصد) بار محموله و اظهارنامه با هم مطابقت دارند. قاچاقچیان داروهای مذکور را تخلیه نمودند و در حال بارگیری پتو بودند که طی عملیاتی هماهنگ، عناصر اصلی این شبکه دستگیر و روانه زندان شدند. بر اساس گفته کارشناسان سازمان غذا و دارو، ایران واردات رسمی داروی ترامادول از هیچ کشور خارجی ندارد و با توجه به مخدر بودن داروی مذکور، صادرات آن نیازمند دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو است. همچنین فروش این دارو در ایران کنترل شده و فقط با نسخه پزشک و از طریق داروخانه به بیماران میباشد. قیمت داروی مذکور با توجه به مخدر بودن آن، با نسخه پزشک بستهای ١٧٥٠٠ تومان به فروش میرسد که در بازار آزاد قیمت آن حداقل ١٠٠ هزار تومان است. کشف 7 /5 تنداروىقاچاقتوسطوزارتاطلاعات 30 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اخبارانجمن عضو انجمن صنایع نساجی با اشاره بهافزایش تعرفه واردات پنبه از ابتدای امسال، گفت: در سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل نامگذاری شده است، واردات نخ ارزانتر از واردات پنبه تمام میشود. به گزارش خبرگزاری بسیج، احد کرمانی در پاسخ به این سوال که در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، چه اتفاقی باید در بخش نساجی بیفتد تا شاهد تحقق این شعار در این صنعت باشیم؟ اظهار داشت: متأسفانه سال جاری را با افزایش تعرفه واردات پنبه، بهعنوان ماده اصلی مورد نیاز برای تولید نخ و محصولات نساجی آغاز کردیم که به ضرر تولید داخل است. وی با بیان این که «سالی که نکوست، از بهارش پیداست» گفت: افزایش تعرفه واردات پنبه باعث شده تا واردات نخ ارزانتر از واردات پنبه تمام شود و در نتیجه شاهد افزایش واردات نخ و تضعیف تولید نخ در کشور خواهیم بود. کرمانی با بیان اینکه تا کنون تجدید نظری در مورد تعرفههای افزایش یافته پنبهصورت نگرفته است، افزود: تعرفه واردات پنبه از ٤ درصد به ١٠ درصد افزایش یافته و علاوه بر این، تعرفه واردات پلیاستر از ٧ به ١٠ درصد و تعرفه واردات ویسکوز از ٤ به ٥ درصد افزایش یافته است که در مجموع باعث بالا رفتن قیمت تمامشده تولید نخ و محصولات نساجی خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس برای بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان با نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار، گفت: متأسفانه دولت این مسئله را اجرایی نکرد و طبق آییننامه دولتی، تولیدکنندگان باید بدهی خود را با ارز به نرخ مرجع ١٢٢٦ تومان پرداخت کنند که تاکنون هیچ واحدی برای این کار اقدام نکرده است. عضو انجمن نساجی همچنین با انتقاد از افزایش قاچاق محصولات نساجی به کشور، گفت: تولید صنعت نساجی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که افزایش تعرفه واردات مواد اولیه و همچنین افزایش حضور شرکتهای خارجی در بازار پوشاک ایران، وضعیت این صنعت را وخیم کرده است. وی با بیان اینکه حضور شرکتهای ترک در ایران در حال افزایش است، گفت: یکی از برندهای تولیدکننده پوشاک ترک، در حال افزایش شعب خود در ایران است و حتی برای اینکه از تعرفه پایینتری در واردات برخوردار شود، در حال مذاکره است و بر این مسئله اصرار دارد که متأسفانه دولت نیز از این خواسته تمکین میکند. کلاف سردرگم صنعت نساجى باز هم پیچیدهتر شد؛ واردات نخ ارزانتر از واردات پنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه اهتمام خوبی به صنعت نساجی دارد اما بایدنظام بانکی کشور کمک کند و برخلاف نظر عده ای، این صنعت اقتصادی بوده و با کشورهای دیگر قابل رقابت است. به گزارش شاتا، محمدرضا نعمتزاده در حاشیه نخستین نمایشگاه صنعتپتوافزود: ظرفیتهای خوبی در بخشهای مختلف از جمله نساجی، پوشاک و پتو داریم و اینکه بیش از نیاز داخلی از مبادی مختلف و مناطق آزاد و ته لنجیها و مرزها پتو بدون مالیات و حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده وارد کشور میشود، به زیان تولید داخل است. نعمتزاده با بیان اینکه ظرفیت و فضای مناسبی برای توسعه این صنعت وجود دارد، عنوان کرد: بااین وجود واردات غیررسمی این کالا تولید داخل را مختل کردهودر این راستا برایبرگزاری چنین نمایشگاهی به جمعبندی رسیدهایم تا توان تولیدملی را بهنمایش بگذاریم. وی از تولیدکنندگان خواست تا محصولات خود را در مناطق آزاد نیز ارائه کرده و در زمینه صادرات نیز فعالیت کنند. نعمتزادهاظهارکرد: مواداولیهازگرانول پلیاستر پتروشیمی تا نخ و رنگ در ایران تولید میشود و قابلیتخوبی براینیازکشوروهمچنین صادرات وجود دارد. وی به وجود بیش از ٤٠ واحد تولیدی پتو در کشور اشاره کرد و گفت: اشتغال خوبی در این زمینه ایجاد شده و تولیدات داخلی قابل رقابت با مشابه خارجی است. این عضو کابینه دولت یازدهم به واگذاری واحدهایی مانند نساجی قائمشهر و مازندران اشاره و تصریح کرد: این صنایع برای بازسازی و نوسازی واگذرا شدهاند و خود صاحبان آنها نیز باید علاقه مند بوده و ماشینآلات و تکنولوژی خود را به روز کرده وهمچنین واحدهای طراحی خود را فعال کنند. وی با تصریح بر اینکه باید واحدهای جدیدی در این زمنیه ایجاد شوند، عنوان کرد: طرح نوسازی واحدهای نساجی در گذشته وجود داشت که باید مجددا فعال شود. نعمتزاده از اصلاح و حمایت بیشتر تعرفهای در زمینه نساجی در سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: مشکل اصلی تعرفه نبوده بلکه قاچاق است و بالا بودن تعرفه، باعث قاچاق بیشتر شده است. وزیرصنعت،معدنوتجارت: نساجى،صنعتىاقتصادىاست عضوانجمنصنایعنساجىایران: شماره هفدهم اردیبهشت1395 31 نهصدویکمیننشستهیاتمدیرهانجمنصنایع نساجی ایران صبح روز یکشنبهنوزهم اردیبهشت ماه در طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور آقای محسن جلال پور؛ ریاست اتاق وهومن حاجی پور؛ معاونت امور تشکلهایاتاق ایران برگزار شد. درایننشستکهاکثریتهیاتمدیرهانجمنحضور داشتند، دکتر علیمردان شیبانی؛ نائب رئیس هیات مدیرهانجمنضمنمعرفیاجمالیانجمنتوضیحاتی رادرخصوصاهمیتصنایع نساجیدردنیایامروز ارائهفرمودندوازنقشوجایگاهصنایعنساجیدرسایر کشورهاسخنگفتندوبا اشارهبهاینکه خوشبختانه قاطبه این صنعت در کشورمان در اختیار بخش خصوصیاستازرئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزیایرانبهعنواننمایندهبخشخصوصی درنشستهاوجلساتمختلفخواستتاتوجهکافی ودرخوراینصنعتراداشتهباشد. دکترشیبانیباتشریحشرایطسخترکودفعلی،اجرای اصلاحیهقانونمالیاتهایمستقیمرافشارمضاعف وناعادلانهبهبخشتولیدوبخصوصصنعتنساجی دانست؛ چراکهاین صنعتسالهاستاز قاچاق بی رویهرنجمیبرد. شیبانیدربخشدیگریازسخنان خودبااشارهبهسخناناخیررهبرمعظمانقلابمبنی برممنوعیتوارداتکالاهاییکهتولیدداخلدارنداز مسئولینخواستتادرسالاقداموعملبرایعملی شدنمنویاتایشانهمتنمایندوموضوع مبارزهبا قاچاقوحمایتازتولیدداخلیراسرلوحهبرنامههای امسالقراردهند. در ادامه این نشست محمدمهدی رئیسزاده؛ دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران گزارش مختصری از فعالیتهای انجمن صنایع نساجی ایران ارائه نمود و به پیگیریهای مستمر انجمن درخصوص حل مشکلات مربوط به بدهکاران صندوقذخیرهارزیدرطیسالهایگذشتهاشاره نمود و از انجمن صنایع نساجی به عنوان یکی از تشکلهای پیشرو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزییادنمودو خواستارتوجهو حمایتبیشتر اتاق از تشکلهایعضو شد. رئیسزاده با اشاره به پیگیریهای انجام شده درخصوص حل معضل مشاغل سخت و زیان آور به جلسات و مصوبات آن اشاره نمود و خواستار حمایتبیشتراتاق در این خصوصشد. رئیسزادهدر جمع بندیمشکلاتفعلیواحدهای تولیدی به مشکل سرمایه در گردش و ضعف بانکها و منابع بانکی در این خصوص اشاره نمود و از جلال پور خواست تا در جلسات شورای عالی پول واعتبارپیگیراینمشکل باشد. دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به مشکلرکودوقاچاق بیرویهمحصولاتنساجی، اجرایتبعیضآمیزاصلاحیهجدیدقانونمالیاتهای مستقیم را علیرغم محاسن آن در جهت شفافیت بیشتر،یکیازعواملیکهمیتواندمنجربهتعطیلی واحدهای نساجی در سال جاری شود خواند و با اشارهبهپیشنهادمدونانجمنصنایع نساجیایران درخصوصتشکیلکمیتههایاستانیوکشوریبا نامکمیتهبحرانبرایتشخیصبحرانیبودنتک تک واحدهایتولیدیو حمایتبیشتراز صنعتو تعیینمیزانتنفسموردنیازبرایواحدهایتولیدی اشاره نمود تا حداکثر طی دوره٣ ساله به پیشنهاد کمیته و نظرات کارشناسی به واحدهای تولیدی برایبازپرداختبدهیهاومعوقاتآنهادرزمینههای مختلفمالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی ونظائرآن فرصت داده شود تا بتواند با بازسازی و نوسازی و بازیابیتوانخود، برایپرداختمعوقاتمهیاشوند. محسن جلال پور؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در جمع بندی موضوعات مطرح شده از سوی هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران به سوابق فعالیتهای تجاری و اجتماعی خود اشاره نمود و مهمترین هدف این دوره اتاق را ارتقای جایگاه اتاق دانست و از تشکلها نیز خواست تا در گام اول جایگاه واقعیخودرا بشناسندوبرایرسیدنبهآنجایگاه تلاشکنند. جلال پور استفاده بهینه از فرصتهای به وجود آمده در تغییر پارادایمهای اقتصادی کشور را فرصت مناسبی برای بخش خصوصی دانست و ضرورت شکل گیری اقتصاد خصوصی در کشور را یادآور شد. جلال پوردر جمع بندیمطالبخودبهبرنامههای دولت و پیگیریهای اتاق برای خروج از رکود در بودجه سال آتی اشاره نمود و بحث پرداخت بدهیهای دولت و افزایش سرمایه بانکها و تسهیلاتدرنظرگرفتهشدهتاسقفدههزارمیلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و در کنار آن تحریک بازار و تدوین آیین نامههایی برایتشویق صادرات را مهمترین رویکردهای اتاق در مبارزه با رکود دانست. همچنین در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی هیات مدیره انجمن، جلال پور قول مساعد داد ضمن پیگیری مشکلات مربوط به قاچاق، مالیات، تامین اجتماعی و خروج از رکود در جلسات شورای گفتگو، جلسات دورهای منظمی را نیزبا انجمنصنایع نساجیدراینخصوصترتیب دهد. پیشنهادتشکیلکمیتهبحرانبراىحمایتازصنایع 32 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اخبارانجمن مناینجاعاشقاینخاک ازآلودگىپاکام مناینجاریشهدرخاکم چهارشنبه٢٢اردیبهشت ماه، آمفی تئاتر مهندس ساداتدانشکدهمهندسینساجیدانشگاهصنعتی امیرکبیر میزبان نمایندگان هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران بود. در این همایش که به دعوت دانشکده مهندسی نساجی و با حضور دانشجویان این دانشکده برگزار شد، آقایان دکتر علیمردان شیبانی، محمدمهدی رئیسزاده، محمدعلیعامری،محمدکاظمعمیدوسیدشجاع الدین امامی رئوف از انجمن صنایع نساجی ایران حضورداشتند. در بخش ابتدایی این برنامه نائب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران طی سخنانی ضمن اشاره به جایگاهواهمیتدانشجویاندرمناسباتاجتماعی، علمیوصنعتیکشوراز حضوردرایننشستابراز خشنودی نمودندو با اشاره بهمشکلات عدیده در ارتباطباصنعتدانشگاهفعالیتهایانجام شدهدر این خصوص را ناکافی خواند و خواستار تقویت و گسترشاینهمکاریها شد. شیبانی نقش دانشگاهها را در تعلیم و تعلم و پرورش فکری دانشجویان و نخبگان دانشگاهی بی بدیل دانستوبا انتقاداز روندمدرک گرایی در کشور در طول سالهای اخیر انتقاد نمود و ارتقای سطح علمی - تخصصی و فنی فارغ التحصیلان دانشگاهی را مهمترین موضوع در حوزه تعلیم و تعلمدانست. شیبانی با اشارهبهاخلاق حرفهایونقشدانشگاه در تربیتفارغ التحصیلان توانمندو متعهدبهاین آب و خاک از روندمهاجرت نخبگان در سالهای گذشته انتقاد نمود و خواستار برنامه ریزی بیشتر سرمایهگذاران و مدیران برای حفظ فرزندان گرانقدر این مملکت شد و سخنان خود را با این شعراز فریدون مشیریبهپایان برد. من اینجا ریشهدر خاکم من اینجاعاشق این خاک از آلودگی پاک ام پس از سخنان دکتر شیبانی، دکتر عامری طی سخنانی نسبت به تقسیم بندی سیر تحولات و توسعه صنعتی پرداخت و اختراع ماشین بخار را آغازانقلابصنعتیاول، اختراع برقرا آغازانقلاب صنعتیدوم، اینترنتووسایلارتباطجمعیرا آغاز انقلاب صنعتی سوم دانست و به عصر حاضر که عصر انقلاب صنعتی چهارم است اشاره نمود و رقابتبین شرکتها رادر این دوره بسیار سختو دشوارعنوان کرد. دکتر عامری با اشاره به فاصله بین نیروی ماهر و غیرماهر، متخصص و غیر متخصص در این دوره بسیار زیاد خواهد شد؛ تربیت مهندسین توانا وکارآمدرا توسط دانشگاه بسیار ضروریدانست. محمدمهدی رئیسزاده دبیرکل انجمن صنایع نساجیایراننیزدرسخنانکوتاهخودبهذکرنکات مدیریتی بسنده کرد و گفت: متاسفانه عدم توجه به دانش مدیریت، سبب شده که کشور در برنامه ریزیواجرادچار مشکلاتی باشدوما نتوانیم پس از سالها بهیکتوسعههمه جانبهوپایداربرسیمو متاسفانهبا تغییرمدیریتچهدر سطح کلان و چه در سطح بنگاههامسیر حرکتی به طورکامل تغییر کرده است. وی با اشاره به سیاستهای نادرست در دولتهای گذشته،عدمتوسعهبخش صنعتو بخصوصصنایع نساجیوپوشاکرازاییدهفقدان عزم جدیدردولتمردان دانست. رئیسزاده با اشاره به حضور صنایع نساجی در کنار صنایع پتروشیمی، فولاد و خودرو در برنامه راهبردی ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار خوشبینی نمود که صنایع نساجی و پوشاک کشور هم بتواند با توجه بیشتر دولت به این بخش رشد قابل توجه و درخور شان خود را داشتهباشد. رئیسزاده در ادامه سخنان خود به ارائه کلیاتی از فعالیتهایانجمنصنایعنساجیایراندرخصوص بازسازی و نوسازی صنایع، مبارزه با قاچاق کالای نساجی و پوشاک و مشاغل سخت و زیان آور پرداختوابرازامیدواریکرد: با برداشتنمشکلات پیش روی این صنعت، شاهد رشد صادرات این حوزهدر سالهایآتی باشیم. دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران صنایع نساجی و پوشاک را صنایعی با مزیت نسبی بالا و ارزش افزوده مناسب خواند و با توجه به میزان سرمایهگذاریسرانهاینصنعتدرمقایسهبا سایر صنایع، آن را صنعتی راهبردی برای ایجاد اشتغال دانست. پسازسخنانایشاندکترلطیفیریاستدانشکده مهندسینساجینیزضمن تشکرازهمکاریهای انجمنصنایعنساجیایرانبادانشکدهابرازامیدواری کرد که همکاریهای فیمابین گسترش یابد و صنعت و دانشگاه بیشتر بتواننددرکنارهم باشند. در پایان این مراسم پس از پرسش و پاسخ، از دانشجویان برتر دوره کارشناسی تقدیر به عمل آمد. لازم به توضیح است که این مراسم باهمت دانشجویان انجمن علمی دانشکده مهندسی نساجیبرگزارگردید. شماره هفدهم اردیبهشت1395 33 دنیاینساجی نخستیننمایشگاهصنعتپتووصنایعوابستهباهمتانجمنصنایعنساجیایران و با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضایی بالغ بر۳ هزار متر مربع باهدفگسترش صادراتویافتن بازارهایجدیدصادراتی توجهبهرونقتولید، حمایتازصنایع داخلی،مبارزهبا قاچاق پتوبهکشوروتوسعهتولیدواشتغال در اینصنعتازتاریخ١٨لغایت٢١اسفندماهتوسطشرکتسامعپادنویندرسالن خلیجفارسمحلدائمینمایشگاههایبینالمللیتهرانبرگزارشد. قابل ذکر است در سالهای اخیر واردات بی رویه پتو به کشور به ویژه از چین، واحدهای داخلی را با بحران مواجهکرده است بهگونهای کهبسیاری از کارخانههایتولیدپتودرکشوربا پایینترینظرفیتفعالیتمیکنند. لازم به توضیح است که در طول ایام برگزاری این نمایشگاه توانمندیهای تولیدکنندگانداخلیدرقالبغرفههایشرکتهایتولیدیبهنمایشگذاشته شد و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نزدیک با پتانسیلهای تولید داخل آشنا شدند. در روز افتتاح این نمایشگاه که با حضور وزیر،معاون ومدیرکلوزارتصنعت،معدن وتجارتبرگزار شد؛ پسازبازدید از نمایشگاه اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی و مدیران شرکتهای حاضر در نمایشگاه به همراه وزیر در یک نشست مشترک حضور یافتند و مهندسعباسمقصودیعضوهیاتمدیرهانجمنصنایعنساجیبهنمایندگی از صنعتگران به طرح مسائل ومشکلاتاین صنعتپرداخت. افتتاحنخستیننمایشگاهصنعتپتوىایرانباحضوروزیرصمت 34 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دنیاینساجی مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی شهرستان آران و بیدگل از اخذ مجوز لازم برای ایجاد نمایشگاه بینالمللی دائمی فرش ماشینی و تولیدات نساجی در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل خبر داد. سیدجواد سجادیبیدگلیدر حاشیهنخستیننمایشگاه تخصصی بینالمللی صنایع وابسته فرش ماشینی در محل دانشگاه آزاد کاشان در گفتوگو با خبرنگارایلنا در این شهر،گفت: با ایجاد نمایشگاه بینالمللی دائمی فرش ماشینی و تولیدات نساجی در کنار موقعیت مناسب این شهرستانها، قطعا این صنعت با رونق بیشتری مواجه میشود. سجادی کمبود برخی از اقلام مواد اولیه مرغوب و نقدینگی، قانون مشاغل سخت و زیانآور و مشکلات عدم اجرای صحیح و درست قانون مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد را از مهمترین مشکلات صنعت نساجی عنوان کرد و گفت: بعضی از واحدهای تولیدی کاشان و آران و بیدگل با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند. عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران از اعلام آمادگی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان در زمینه آموزش صنایع نساجی در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل خبرداد. وی گفت: در صورتی که فضای لازم در منطقه داشته باشیم ادارهکل فنی و حرفهایاستان اصفهان آمادگی تامین استاد، تجهیزات و مربی را دارد. سجــادی بیدگلی ضمن تشکــــر و قـــدردانی از پیگیریهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و همکاران ایشان در مورد نوسازی صنایع فرش ماشینی، از عدم تحقق این امر از محل صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: تاکنون بانکهای عامل به ١٨٨درخواست کارخانههای تولیدی نساجی شهرکهای سلیمان صباحی بیدگلی و هلال آران و بیدگل پاسخ ندادهاند. نمایشگاهدائمیفرشماشینیدرشهرستانهایکاشانوآرانوبیدگلایجادمیشود مدیرعاملشرکتتعاونىتولیدکنندگانفرشماشینىشهرستانآرانوبیدگل در سومین همایش ملی فرش ماشینی کاشان از اکبر لاجوردیان، مهندس محمدمروجحسینیومهندسرضاحمیدیبهعنوانبنیانگذارانوپیشکسوتان صنعت فرش ماشینی با اهدا لوح و مدال تقدیر شدکهبا توجهبهعدم حضور لاجوردیان در کشور لوح و مدال ایشان تحویل رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن وکشاورزی کاشان گردیدو لوح و مدال مهندس حمیدی نیز بهنیابت از ایشان بهمهندس عباس مقصودی تقدیم گردید. در این مراسم همچنین از تعدادی از طراحان پیشکسوت و صنعتگران و صادرکنندگان و واحدهای نمونه استانی نیز با اهدای لوح و مدال تقدیر بهعمل آمد. گزارش کامل و لیست تقدیرشوندگان این همایش را در همین شماره در بخش گزارش بخوانید. تقدیرازپیشکوتانفرشماشینیدرکاشان شماره هفدهم اردیبهشت1395 35 نایبرئیسانجمنصنایعنساجى: هیچجایدنیادرزمانرکود،مالیاترا افزایشنمیدهند نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: هیچ جای دنیا در زمان رکود مالیات را افزایش نمیدهند اما در بودجه سال ١٣٩٥ درآمدهای مالیاتی افزایشپیداکرده استکهمنطقی نیست. دکتر علیمردان شیبانی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که ما نباید از اهرم تعرفه در جهت امکان فروش، صادرات و بازاریابی کالاهای نساجی استفاده کنیم، اظهار کرد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم کهدیر یا زود خواهیم شد، موضوع تعرفه منتفی خواهد شد و باید به سوی بهسازی قوانین داخلی مرتبط با صنعتوتولیدبرویم. ویبا اشارهبهنحوهبرخورد صنعتگران با موضوع تولیددرکشور تصریح کرد: باید موانع دست و پاگیر سر راه صنعت شناسایی شود، چرا که اگر کالا با قیمت تمام شده پایین و کیفیتمطلوب و متنوع تولید شود دیگرنیازی به استفاده از اهرمتعرفهنخواهیم داشت. نایب رئیس انجمن صنایع نساجی با بیان این که باید به جای بازی با تعرفهها اصل قضیه تولید را اصلاح کنیم، ادامه داد: باید تا حدی کیفیت را افزایش و قیمت تمام شده را کاهش دهیم که همه کشورها رغبت به خرید محصول ما داشته باشند و ما نیز نسبت به خرید محصولاتی که تولیدداخل ندارندمقاومت نکنیم. شیبانی با بیان این که قرار داد تعرفه ترجیحی با ترکیهدر دو تا سهمورد در بخش منسوجات مورد بازبینی قرار گرفت و معقولتر شد، اضافه کرد: اعتقاد داریم که مواد اولیهای که در داخل کشور تولیدنمیشود بایدبا تعرفه صفر واردکشور شود، چرا که در حال حاضر میزان تولید ما در مورد بسیاری از مواد اولیه مثل پنبه به مراتب کمتر از نیاز است. وی با بیان این که در سالهای اخیر در بهترین حالت ایران سالانه٥٠ تا٦٠ هزار تن برداشتپنبهداشتهاست، اظهارکرد: این در حالی است که میزان نیاز ما در سال حدود ١٨٠ هزار تن است و گذاشتن تعرفه روی واردات مواد اولیه مثل پنبهتنها قیمتتمام شده را افزایش میدهد. نایب رئیس انجمن صنایع نساجی اظهار کرد: در حال حاضر سود بازرگانی واردات مواد اولیه پنبه حداقل چهار درصد است که شنیده ام آن هم به پنج درصد افزایش پیدا کرده که امیدوارم درست نباشد. شیبانی وضع هرگونه تعرفه روی مواد اولیه را اشتباه دانست و ادامه داد: در حال حاضر قاچاقچیان نه هزینه تعرفه نه مالیات بر ارزش افزوده و نه عوارض قانونی دیگری را پرداخت میکنند و دولتمردان اگر بگویند که نمیدانیم چگونه کالاها به کشور قاچاق میشوند قابل قبول نیست، چرا که خوشبختانه ما سیستم اطلاعاتی بسیار کامل و قدرتمندی داریم. وی در ادامه درباره کاهش سقف تعرفه کالاهای وارداتی به ٥٥ درصد نیز اضافه کرد: حتی اگر تعرفه واردات به ٥٥ درصد و با تعرفه ترجیحی ترکیه به ٣٠ درصد هم برسد باز هم سود قاچاقچیان کار بلدهمین مقدار از ما جلوتر است؛ بنابراین ما باید امکاناتی را فراهم کنیم که تولید در کشور از پایه درست شود تا محلی برای حرکت و سود قاچاقچیان میسر نشود. نایب رئیس انجمن صنایع نساجی درباره راهکارهایبهبودوضعیتتولیدنساجیوپوشاک در کشور گفت: در ابتدا باید بهره بانکی معقول شود، چراکه صنعتی که سودش در بهترین حالت حتی به درصد تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد توان پرداخت ٢٤ درصد بهره بانکی را ندارد. شیبانی ادامهداد: از سوی دیگر نبایدانتظار داشته باشیم که تولیدکننده ٢٣ درصد از حقوق کارگر خود را هر ماه به تامین اجتماعی پرداخت کنددر حالی کهاین رقم درکشورهایرقیبتک رقمی است. شایداشاره بهقانون سخت کار و نیز اضافه شدن قانون کارهای سخت وزیان آور نیز در بالا بردن تمام شده بی مناسبت نباشد. وی با بیان این که در حال حاضر قانون مترقی مالیات بر ارزش افزوده که میتواند بسیار تاثیرگذار باشد، بیشترین لطمه را به صنعت و صنعتگر میزند، خاطر نشان کرد: براساس قانون باید مصرفکننده نهایی یکبار برای خرید یک کالا مالیات بر ارزش افزوده بپردازد، اما در حال حاضر به تولیدکننده گفته میشود که موظف است به هر شکل ٩ درصد از مبلغ فروش خود را ظرف سه ماه به سازمان مالیاتی پرداخت کند که در غیر این صورت با صدها مشکل مواجه خواهد شد؛ مسلما در شرایطی که امکان اخذ وجه کالای فروخته شده بهدلیل رکود حتی ٨ تا ١٠ ماهه، هم امکان ندارد چطور و از چه محل تولیدکننده آن را حداکثر سه ماهه پرداخت کند. نائب رییس انجمن صنایع نساجی با اشاره به تعطیلات بسیار، آنهم بیشتر در وسط روزهای کاری هفته در کشور بیان کرد: تولیدکنندگان ما در زمان تحریمها به کمک جوانان برومند کشور به خوبی توانستند از پس مشکلات برآیند، اما ما نمیتوانیم با تحریمهای داخلی بجنگیم، چرا کهگذشتن از تحریمهای داخلی یعنی مقاومت و ایستادن در برابر برخی از قوانین مجلس و آیین نامههای دولت که این کار خلاف قانون است و اگر این کار را بکنیم خلافکار هستیم و هیچ صنعتگر واقعی نمیخواهد علیه قانون و مقرارت رسمی کشورش حرکت کند. وی با بیان این که برای صادرات کالای داخلی بهبازارهایخارجی بهیک کار فرهنگی، سیاسی، اجتماعینیازداریم،گفت: نمیتوانیم انتظارداشته باشیم که مردم دنیا باهم روابط بالا و پایینی که طی سالهای گذشته با ما داشتهاند به یکباره به سوی کالاهای ایرانی آغوش باز کنند بلکه باید برای این کار بستر فرهنگی ایجاد کنیم. نائبرییس انجمن صنایع نساجی ایران ادامهداد: البته این موضوع و روابط ایران با دنیا در چند سال اخیربهتر شده و تیم سیاسی دولتبحق کار ارزندهای در این زمینه انجام داد که امید دارم با حذف موانع تولیدبخش خصوصی، تیم صنعتی و اقتصادی کشور نیز بتواند به سهم خود دینش را ادا کند. 36 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دنیاینساجی آزمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و فیزیک نساجی وابسته به مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان بهعنوان مرجع تخصصی صنعت فرش ماشینی ایران با حضور سر کار خانم رفیعی مدیر دفتر طرح و برنامه وزارت صمت و جمعی از هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و مدیران و فعالین صنعت فرش ماشینی کاشان، اعضای اتاق بازرگانی و اتحادیه فرش ماشینی کاشان و تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی آران و بیدگل در کاشان راهاندازی شد. این مرکز در فضایی به وسعت ٣٥٠مترمربع در دو طبقه شامل فضای اداری و دو سالن آزمایشگاهی به مساحت ٣٠٠ مترمربع احداث شده است. پس از افتتاح این آزمایشگاه حاضرین از نمایشگاه جانبی سومین همایش فرش ماشینی که در دو سالن و با حضور شرکتهای فعال در صنایع وابسته فرش ماشینی برگزار میشد، بازدید کردند و پس از آن در سالن غیاث الدین جمشید کاشانی آغاز رسمی این همایشراکلیدزدند. در سومین همایشملی فرش ماشینی از پیشکسوتان صنعت فرش ماشینی ایران و همچنین از جمعی از طراحان و پیشکسوتان طراحی معاصر با اهدای لوح و مدال و تندیس تجلیل شد. رونمایی از کتاب «فرش ماشینی» حاوی تاریخچه صنعت فرش ماشینی کشور نوشته منصور دیاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان و تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی فرش ماشینی کاشان از دیگر برنامههای این همایش بود. شهرستان کاشان با دارا بودن حدود دو هزار واحد صنعتی یکی از قطبهای صنعتی کشور است، در هفت ماه نخستامسال بیش از٩٢میلیون دلار و٤٧نوع محصول توسط ١١٦ شرکتتولیدی از گمرک کاشان صادر شده است. سرپرست فرمانداری کاشان با برشمردن ظرفیتها و قابلیتهای کاشان برای سرمایهگذاری گفت: بیش از٧٠ درصدفرش ماشینی کشور در منطقهکاشان تولید میشود. حمیدرضا مومنیان در سومین همایش ملی فرش ماشینی ایران افزود: دانشگاه کاشان و آزاد اسلامی، تشکلهای صنفی و اتاق بازرگانی بهعنوان یکی از پنجاتاقبازرگانیبرترکشور، انجمنتشکلهایعلمی،صنایع دستیوگردشگریاز جمله ظرفیتهایارزشمنداین منطقههستند. ویوجود نخبگان و رشتههایخوب دانشگاهیدرمقاطع مختلفرا ازدیگر ظرفیتهایمنطقهبرشمرد. مومنیان در ادامه گفت: در حوزههای هنری نیز این شهرستان سرآمد است، از جمله دومین کنگره بینالمللی ملک الشعرای بهار اول و دوم اردیبهشت ماه در این شهرستان برگزار میشود. وی در کنار ظرفیتهای منطقه به سرانجام رسیدن برجام که موجب رفع تحریمها، مهار تورم و کنترل رکود میشود، اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در حوزههای اجرایی با نظر کارشناسان، این مساله به خوبی پیش رود. مومنیان حرکت در مسیر صادرات را از جهت گیریهای اساسی لازم برای صنایع عنوان کرد و افزود: توسعه دانش بنیان نیز موجب بکارگیری تحصیلکردهها و خلاقیت و نوآوری میشود و در این مسیر، نیاز به هم افزایی و نشستهای تخصصی است. وی با اشاره به قابلیتهای کاشان در زمینه فرش ماشینی گفت: این شهرستان ظرفیت ایجاد نمایشگاه فرش ماشینی را بهعنوان بازار بورس فرش دارا است. سرپرستفرماندارىکاشان: ۷۰درصدفرشماشینیکشوردرکاشانتولیدمیشود آزمایشگاهتخصصیفرشماشینیوفیزیکنساجی درکاشانراهاندازیشد شماره هفدهم اردیبهشت1395 37 رضا لاجوردی - عضوهیاتمدیرهانجمنصنایع نساجی ایران - اقدامات ذیل را جهت برونرفت از رکود حاکم بر بازار فعلی موثر دانست: تجهیز منابع مالی که میتواند نقطه شروعی برای سازو کارهای خروج از رکود باشد. منظور از تجهیز منابع ایجاد منابع جدید و یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی میباشد. برنامهریزی برای بهبود وضعیت بانکها، از نظر مطالبات معوق و برنامهریزی برای تبدیل بازار بورس به نهادی مناسب برای جمعآوری پس اندازهای خرد سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز در بنگاههای بزرگ اقتصادی. تسهیل و تشویق صادرات و کاهش مالیات و افزایش مخارج عمرانی دولت که منجر به فعال نمودن بخش تقاضا در اقتصاد میشود. وی در ارتباط با حضور هیاتهای اقتصادی کشورهای دیگر در ایران نیز گفت: این مراودات به سرمایهگذاری مشترک خارجیان در ایران منتهی نخواهد شد. زیرا کشورهای خارجی حاضر به سرمایهگذاری در تولید کشورهای دیگر و ایجاد رقیب برای خود نیستند و تنها به فروش و عرضه محصولات و ماشینآلات خود فکر میکنند. لاجوردی، وضعیت کنونی صنعت نساجی ایران را اینگونه توصیف کرد با این وجود که صنعت نساجی ایران از قدیمیترین صنایع کشور میباشد اما امروزه در مسیر فعالیت خود با پیچ خمها و دست اندازهای متعددی روبرو است، حتی در برخی جوامع این موانع چرخ صنعت را متوقف کرده است. تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، بازار فروش، قوانین دست و پاگیر مالیاتی، تامین اجتماعی و بهداشت محیط زیست از جمله تنگناهای کنونی صنعت نساجی کشور به شمار میآیند. درحالیکه پس از اجرای برجام انتظار میرود این صنعت که نسبت به سایر صنایع از وضعیت خوبی برخوردار نیست از رونق بیشتری برخوردار شود. وی در ارتباط با قاچاق در صنعت نساجی کشور گفت: بر اساس آمار ارائه شده بیش از٧٠درصد از پوشاک مصرفی در کشور را کالاهای خارجی پوشش میدهند. اما بر پایه آنچه مسئولان بارها اعلام کردهاند بیش از ٩٠ درصد از پوشاک وارداتی از مبادی غیر رسمی وارد کشور میشود. برای جلوگیری از قاچاق و کاهش واردات غیر رسمی پوشاک باید کمیتهای ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شود. لاجـوردی در ارتبـاط با اقدامـات وزارت صنعت و معـدن و تجارت در زمینه جلوگیری از قاچاق، از جملـه طـرح GS1 و تغییـرات تعرفههـای گمرکـی گفـت: از آنجـا کـه طرحهای پیشـین از جملـه طـرح شـبنم کارایـی لازم را نداشـته و صنعـت نسـاجی از یـک گسـتردگی و یـک بـازار وسـیع برخـوردار اسـت و نظـارت بـر آن دشـوار میباشـد، اسـتفاده از نظـام تعرفـهای آنهـم بـدون بسـتر سـازی بـرای جلوگیـری از واردات غیـر رسـمی بـی نتیجه اسـت. بنابراین بایـد بـا یک برنامهریـزی دقیق و نظـارت قوی و بسـتر سـازی لازم میتـوان انتظار داشـت به موقعیتـی مناسـب دسـت یابیم. وی در ادامه به یکی از اقدامات موثر انجمن صنایع نساجی در راستای مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: انجمن با تشکیل جلسات متعدد با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نمایندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت، به نتایجی دست یافته که قاچاق محصولات نساجی را محدودتر ساخته است. این عضو فعال انجمن صنایع نساجی ایران در پایان گفت: یکی از عملیترین راهکارهای خروج از رکود، بازاریابی و صادرات است. ایران امروزه دارای صدها قلم کالای ارزشمند برای صادرات است. از صنایع دستی و محصولات نساجی و پوشاک گرفته تا محصولات پتروشیمی و دام و طیور و محصولات کشاورزی که متقاضیان بسیار زیادی در کشورهای همسایه و سایر کشورها دارد. اما به دلیل انسداد سوئیفت پس از تحریمها نمیتوانیم در ازای کالای صادراتی ارز وارد کشور کنیم. اما انتظار میرود پس از اجرای برجام این مشکل نیز حل شود. افزایش نرخ سود بانکی و همچنین عدم گشایش اعتبار برای صادرکنندگان و نقل و انتقال پول از مشکلات مهم صادرکنندگان است که باید مدنظر سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد و دولت نیز باید حمایتی جدی و اساسی را از تولیدکنندگان داشته باشد. راهبرونرفتازبحران: راههایخروجازرکود،پیشرویماست 38 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دنیاینساجی قاچاق منسوجات و پوشاک، برنامهها و قوانین، دستورالعملها و اقدامات انجام شده نهادهای دولتیوتشکلهاینساجیوپوشاکازمهمترین بخشهایبرنامهتلویزیونی «تیترامشب» بودکه با حضور نخعی- مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز-، گلنار نصرالهی- مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت- و محمدمهدی رئیسزاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجیایران- موردبحثوتبادل نظرقرارگرفت. عباس نخعی- مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز- گفت: طی٩ماه امسال حدود١٢٢٠میلیارد ریال (١٢٢ میلیارد تومان) پوشاک قاچاق کشف شده استوبیشترین کشفیاتطی سالهایاخیر متعلق به سال ١٣٩١ با رقم ٣ هزار میلیارد ریال میباشد. وی ادامه داد: برنامه پیشگیری از قاچاق کالای نساجیکهبا اهتمامتمامدستگاههایمرتبطعضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جلسه اصلی ستاد، ارائهو مصوب شده، دارای سهبخش اصلی به شرح زیراست: پیشگیری: بهمعنیرقابتپذیرکردنوحمایت ازتولیدداخلبا اولویتهایتعیینشدهاست. برای مثال نوسازی و بازسازی ماشینآلات، تأمین نقدینگی وتولید چادر مشکی. بدیهی استدر این زمینه از ظرفیت دستگاههای دولتی در بعضی از مواردماننداصلاح نظاممالیاتیاستفاده خواهد شد. اقداماتفرهنگی: مبارزهباقاچاقنیازمندعزم ملی و مشارکت مردم است که اقدامات مربوط به بستهفرهنگیاینموردانجامشدهاست. بخش مقابلهای و مبارزه ای: در مبادی ورودیو سطح عرضهانجام خواهد شد. نخعی، عامل اصلی موثر در افزایش قاچاق به خصوص پوشاک را محدودیت و ممنوعیتهای ناشیازافزایشتعرفهوارداتپوشاکوتفاوتنرخ ارز بین سالهای ٩٠ و٩١ و قرار گرفتن پوشاک در ردیفدهم کالایی دانستو افزود: خوشبختانه این محدودیتهادردولتیازدهم برداشته شدند. گلنار نصرالهی- مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارتصنعت، معدن و تجارت- نیزدر این گفتگو ضمن اشاره به برنامههای وزارت صمت برای مبارزهباقاچاقمنسوجاتوپوشاکگفت: درزمینه تدوین استراتژی توسعه صنعت نساجی، نوسازی و بازسازی کارخانههای نساجی، کاهش تعرفه و گسترشصنعتپوشاکاقداماتمتعددیدردست اجراست. بهاعتقاداینمقاممسئول، حقوقورودی برای حمایت از تمام صنایع لازم است اما حجم گستردهوارداتغیررسمی، نیازمندکنترلونظارت بهمراتببیشتراستضمن این که طبقآمارهای موجود، واردات قاچاق پوشاک به مراتب بیشتر از ارقامیاستکهمورداشارهآقاینخعیقرارگرفت. عباس نخعی- مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهایهدفستادمرکزیمبارزهباقاچاقکالاو ارز- قاچاقرا یکمتغیروعارضهمزاحم دراقتصاد دانست و گفت: برنامهریزیهای مربوط به مبارزه با قاچاق در دولت یازدهم به این ترتیب به ثمر رسیدهکهتمامیمسئولینمملکتیدر خصوصبه صرفهکردن واردات قانونی وهم چنین حمایتاز تولیدبهتلاشخودادامهمیدهند. ویگفت: طبق آمارهای مستند، میزان واردات پوشاک قاچاق از سمت مبادی جنوبی کشور به شدت کاهش یافته است. محمدمهدی رئیسزاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- بهعنوان یکی از میهمانان این برنامه گفت: باید بپذیریم که قاچاق یک مقوله اقتصادی استو تا زمانی کهانجامقاچاق، مقرون به صرفهباشد،هم چنان تداوم خواهدداشت. وی اضافه کرد: مبارزه به قاچاق بهعنوان یک پدیده فرابخشی، نیازمند مشارکت همگانی است کهنبایدبهآسانی ازکنار آنهاعبورکرد. به گفته رئیسزاده، چارچوب سیاستگزاریهای مبارزه با قاچاق، ً کاملا منطقی و صحیح تدوین شده است اما نحوه مبارزه برای رسیدن به هدف موفقنبودهزیرا ابتدا بایدعلتقاچاق راریشهیابی کرد. دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران سپس این پرسش را مطرح کرد که آیا در صورت صفر شدن کاهشتعرفهوارداتپوشاک، قاچاق کاهش خواهدیافت؟وپاسخ داد: خیر! مقایسهآمارگمرک جمهوری اسلامی ایران با آمار گمرکات چین، ترکیه و دوبی نشان میدهند که اختلافات بسیار دربرنامه «تیترامشب» بررسىشد: قاچاقپوشاکوحلقهمفقوده شماره هفدهم اردیبهشت1395 39 فاحشی در اعداد و ارقامگمرک کشور وجود دارد. وی افزود: به نظر میرسد شبکه سازمان یافتهای از قاچاق درکشوروجودداردکهبهصورتگسترده عمل میکند زیرا ورود سه کانتینر در هر ساعت، امری آسان و پیش پا افتاده نیست و توسط کوله بارانجامنمیشود! گلنار نصرالهی- مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به این موضوع که گمرک ترکیه، میزان صادرات پوشاک به ایران طی شش ماه نخست سال ٩٤ را ٦٠٠ میلیون دلار اعلامکرده در حالی کهگمرک ایران اینرقم را٥ /٥میلیون دلارمیداند! توضیح داد: به نظرمیرسدواردات٦٠٠میلیوندلارچندانصحیح نیستو٥٠میلیوندلاررقمواقعیمیباشد. وی بیان داشت: طبق آمارهای یونیدو، گمرکات سایر کشورها ٧٠٠ میلیون دلار به کشور ما صادرات پوشاک انجامدادهاندو خروجی گمرکات ما٩میلیون دلار است. در ادامه این مصاحبه، عباس نخعی- مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزیمبارزهباقاچاقکالاوارز-عنوانداشت: طبققانون،مرجعاعلامرسمیمیزانقاچاق،ستاد استو سایرافرادونهادها برایاعلاممیزانقاچاق باید مستندات دقیق و صحیح ارائه نمایند. نخعی اذعانداشت: رسوبیکهاز طریقوارداتبهمناطق آزاد و ثبت سفارش واردات از مناطق آزاد بهداخل کشور به وجود میآید بهصورت غیرمجاز انجام میشود. وی با اعلام این مطلب که در برخی از گذرهایمرزیشمال غربکشورهرنفر١٠کیلو بستهرا برای سایرین واردکشور میکندکه ً کاملا خلاف است، افزود: اگر کارکردهای فعلی مستند بهقوانین جاری کشورهم باشند، حجم قاچاق به شدتکاهش پیدا خواهدکرد. مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف اضافهکرد: سرریزبرخی معافیتهای قانونی باید درکانال خودوارد شوندکهدربسیاریازموارداین چنیننیست. نخعیضمنعدمپذیرشموضوع مافیایوارداتو ورود سهکانتیردرهر ساعت،گفت: اگرازگمرک جمهوریاسلامی ایران،کالایهم نامی در جوف کالایدیگریوارد شودکهبهدلیلنبودایکسری تشخیص داده نشود، تحت عنوان «تخلف گمرکی» محسوب میشود نه قاچاق اما اگر کالا از دروازههای گمرک عبور کند و اصلاحات لازم انجامنشود، طبققانون بهمنزلهقاچاق است. وی یادآور شد: اگرچه ممکن است فرد یا افرادی با خلاف اظهاری یا سایر اقدامات متقلبانه، کالا واردکشور نماینداما اعتقادبهوجودمافیایقاچاق درستنیست. نخعی، رقم کشفیات قاچاق در سال ١٣٩٠را٨٣٢ میلیاردریال، سال١٣٩١ حدود٣هزارمیلیاردریال اعلامکرد. محمدمهدی رئیسزاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- گفت: در سال ٩٤ در قانون و مقررات صادرات و واردات تمام تعرفهها بهصورت یکسان ٣٢ درصد شدهاند و برخلاف گذشته، چادرمشکیازاینقاعدهمستنثینیست. وییکیازروزنههایوارداتغیرقانونیرامناطق آزاد اقتصادی دانست و سهم آن را در کل قاچاق ٢٠درصدبرشمردوگفت: حدود٨٠درصدواردات نیز از طریق گمرک و نهبهصورت قاچاق بلکهدر قالب بداظهاری، کم اظهاری و اظهار خلاف واقع صورتمیگیرد. رئیسزاده سپس این سوال را مطرح نمود که چه سرنوشتیدرانتظارمحمولههایکشفشدهاست؟ وگفت: کالاهادراختیارکمیتهکالایمتروکهقرار میگیردو طیبرگزاریمزایده،صاحباصلیکالا با حضور در مزایده، شکل قانونی به واردات خود میدهد! عبدالمجید اجتهادی- مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی– که بهصورت تلفنی در این بحث حضور داشت، گفت: وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به پروندههای تخلفاستگفت: درموردمبارزهباقاچاقپوشاک، جلسات مختلفی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده و برنامهریزیهای خوبی نیز انجام گرفته اما معتقدم مشکل، عدم اجرای این برنامهریزی هاست! از سوی دیگر حجم آیین نامههای مربوطهبهاندازهای متعدد استکههنوز ازتصویبنهاییدولتعبورنکردهاند. وی، مبارزه با قاچاق را یک موضوع فرابخشی عنوان کرد و افزود: در زمینهقاچاق کالا نمیتوان گفت کدام دستگاه مقصر است یا کم کاری کرده زیرا این موضوع ً کاملا فرابخشی و دستگاههای مختلف در این امر دخیل هستندو طبق ماده سه قانون، نهاد هماهنگ کننده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در مورد پوشاک و منسوجات، کارگروه مربوطه به ریاست آقای مهندس خسروتاج، جلسات مختلفی برگزار کردهاند. یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسات، تعرفهاستکه (طبقشنیدهها) قراراست متعادلتراز قبلشود. اجتهادی تصریح کرد: بههر حال کالای قاچاق با تمهیدات و اَشکال مختلف وارد کشور میشود اما سوال مهم این است که چرا راهکار موثری برای مبارزهباعرضهعلنیوآشکارپوشاکومنسوجات قاچاقدرکشورانجامنمیشود؛علیرغم اینیکی از برنامههای راهبردی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به همین مطلب است و باید نا امن کردن عرضه منسوجات قاچاق بهعنوان یک برنامهکوتاه مدت موثردر دستورکار قرارگیرد اما متأسفانهبرخی دستگاهها اعتقادی چندانی بهاین امرندارند. در ادامه،گلنار نصرالهی- مدیرکل دفترنساجی و پوشاکوزارتصنعت،معدنوتجارت- جلوگیری از قاچاق کالا را یک اقدام دشوار توصیف کرد و گفت: با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، انجمنها و تشکلهای صنفی و صنعتی، در راستای اجرای تبصره یک ماده١٣ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ثبت نمایندگی از برندها مطرح شده است به این معنا کهتمامواردکنندگان منسوجاتوپوشاکخارجی بایدناموعنوانخودرادر سامانهمرکزاموراصناف ثبتنمایندوگردش کار خودرا بهما اعلامکنند. به گفته وی، ممکن است برخی برندها رسمی باشند و بخشی از محصولاتشان از طریق مبادی رسمیوارد شودودرکنارمحصولاتیکهازمبادی غیررسمی وارد شده اند، توزیع شوند. وی به بخشنامه مربوط به اختصاص کد GS1 نیزاشارهکردوگفت: این بخشنامهدر شهریورماه ارائه شد و شش ماه فرصت اجرا به آن داده شده است؛مامیخواهیماینکارباکمترینهزینهانجام شودامامتأسفانهاقداماتانجام شده طیسالهای متمادیبهکاهشهزینهقاچاقومقرونبهصرفه بودن آن منجر شده است! نصرالهی با اعلام این مطلب که قیمت تمام شده تولیدات داخلی به دلایل مختلف بالاتر از کشورهایدیگراز جملهترکیهاست، افزود: حقوق ورودی در تمام کشورها برای حمایت منطقی از تولیداتداخلاست،کما اینکهترکیه (باصادرات ٢٧ میلیارد دلاری صنعت نساجی و پوشاک) بلافاصله پس از واردات ٤ هزار تن نخ و الیاف 40 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دنیاینساجی پلیاسترازایران،دیوارتعرفهرا برایما بالا میبرد. به گفته این مقام مسئول، در برنامههایی که با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمنهاینساجیوپوشاکصورتگرفتهاصلاح ساختار قوانین، توسعه مناسب صنعت پوشاک به طور جدی مدنظر قرار دارد. نصرالهی ادامهداد: در حال حاضرتمامی دستگاههای مربوط بهمبارزه با قاچاق پوشاک با یکدیگر هماهنگ هستند و ما از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهعنوان یک دستگاهثالثاستفادهمیکنیمتادرراستایحمایت ازصنایع پوشاکداخلیفعالیتکند. محمدمهدی رئیسزاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن تأکید به ضرورت انجام اقدامات فرهنگی در زمینه پوشاک و منسوجات خارجی گفت: اقداماتفرهنگی یعنی بایدبهمردم تفهیم شودکه٩٠درصدبرندهای خارجی موجود دربازار،غیرواقعیهستندوتعدادانگشتشماربرند واقعی درکشور بهثبترسمی رسیدهاند. وی، خواستار تسهیل و تسریع فرایندهای قانونی ثبتبرندهایخارجی درکشور شدو افزود: بخش خصوصی (بهعنوان تولیدکننده) باید بر کاهش قیمتتمام شده، افزایشکیفیتمحصول، ارتقای بهرهوری و مدیریت داخلی بنگاههای اقتصادی متمرکز شود؛ الته بخشهایی نیز خارج از اراده و اختیار بخش خصوصی است کهدر قالب «فضای کسب وکار» شناخته میشود. رئیسزاده به وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و متناقض با اصل حمایتاز تولیدداخل نیزاشارهکرد. عبدالمجید اجتهادی- مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی- در پاسخ به این سوال که چند درصد از پروندههای قاچاق پوشاک و منسوجات به سرانجام میرسند؛ گفت: بیشاز٩٨درصدپروندههاییکهبه سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشوند؛ در مدت زمانیتعیینشدهتوسطقانونگذار،موردرسیدگی قرارمیگیرنداما آیا سازمان حمایتیا اتاق اصناف (مسئول اجرایماده١٨قانون مبارزهبا قاچاقکالا و ارز ) یا سایر دستگاههای متولی در این زمینه، فعالیتهایموثرودر خور انجاممیدهند؟ تنوع در بازارهای داخلی باعث شده انواع محصولات نساجی تولیدوبهبازارهایمصرفعرضه شودکهاین تنوع تولید باعث بالا رفتن هزینههای تولید و قیمت تمام شده محصول میشود. البته در برخی موارد به دلیل رکود در بازار، نوسانات مختلف و واردات بی رویه محصولات مشابه که در بیشتر موارد دارای کیفیت چندانی نیست و همچنین قاچاق یا اشباع بازار از انواع محصولاتتولیدیصنعت نساجیباعثشدهگاهیفعالیتخطتولیداینکارخانه برایمدتی با رکودمواجه شود. وارداتبی رویهو خارج ازبرنامهمحصولاتنساجیصدماتاساسیرا بهتولید وارد میکند. البته این شرکت هم اکنون با تمام توان درحال تولیداستولی این بی برنامهگیها باعثشده ضربات جبران ناپذیری به تولید محصولات نساجی وارد شود و بخشی از بازارها از دستبرودکهاین امرتا حدزیادی بر میزان تولیدو اشتغال تاثیر منفی گذاشته است. قاچاق محصولاتنساجی نسبتبه سایر صنایع از حجم بالاتری برخوردار است، زیرا علاوه بر کالای قاچاق، محصولات مشابهی از مبادی قانونی وارد میشود که این صنعت را با مشکلات اساسی مواجه کرده است. همچنین تعرفه عوارض واردات مواد اولیه بیشتر از محصول آماده است که این امر مشکلات فراوانی را برای واحدهای نساجی ایجاد کرده با این حال تاکنون مشکل تامین مواد اولیه برای خط تولید ایجاد نشده است. این درحالی است که متاسفانه پنبه تولیدی کشور جوابگوی صنایع نساجی کشور نیست و هم اکنون پنبه تولیدی کشور فقط ۶۰درصد نیاز واحدهای نساجی کشور را تامین میکند و ۴۰درصد باقی مانده به وسیله واردات تامین میشود. این در حالی است که پنبههای تولید داخل به دلیل برخی ناخالصیها که به آنها «الیاف غریبه» گفته میشود مشکلاتزیادیرا برایخطتولید «نخورنگآمیزی» ایجاد کرده است. به همین منظور شرکت بافندگی و ریسندگی یزدباف برای جداسازی این الیاف اقدام به وارد کردن ماشینآلات جدید با فناوری روز کرده تا با درصد کمتری از ضایعات روبه رو شود. در یک دوره زمانی این واحد بهصورت مستقیم با کشاورزان پنبه کار در ارتباط بود و حتی کارشناسان خود را برای نظارت برروندکاشتتا برداشتپنبه، در مزارع مستقر میکرداماهم اکنونبهدلیلپایینآمدننقدینگی، بالا رفتن هزینههایتمام شدهتولید، ایجادبازارهاینابرابر رقابت با محصولات بی کیفت وارداتی و بلاتکلیفی تولید محصولات نساجی، به اجبار از این نوع عملکرد فاصله گرفته شده که امیدواریم با بهبود وضعیت موجود، بار دیگر شاهداجرای این امر برای تامین مواد اولیه باکیفیت باشیم که البته برنامهریزیهای لازم در دستورکار قرار دارد. مظلومترین نهاد کشور تولید است و زحمت اصلی در کشور برعهده تولیدکنندگان و صاحبان صنایع است ولی این دلالان و فروشندگان هستندکه سوداصلی را با بهرهکلان دریافتمیکنند. بهعلاوهدر طول۳۰سال گذشتهصنعتنساجیکشور با مشکلاتفراوانی دستوپنجهنرمکردهکهاین امر منجربه تعطیلی بسیاری از واحدهای نساجی شده اما خوشبختانه این شرکت با مدیریت درست و انسجام در تولید محصول باکیفیت، هرگز عقب ننشست و با مشکل جدی روبهرو نشدبهگونهای کهبا مقاومتدر برابر مشکلات هم اکنون بهعنوان یکی از نشان(برند) های مهم جهانی در صنعت نساجی شناخته شده که ۶۰ سال افتخار تولیدانواع محصولات نساجی را یدک میکشدوقابلیترقابتبا بسیاریازمحصولاتمشابه کشورهای صاحب نشان(برند) در سطح دنیا را دارد. با این وجود، حدود ۳۰درصد از ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در این مجموعه با استفاده از طراحی معکوس تولید شده است. در حال حاضر سعی شده با توجه به برداشته شدن تحریمها با انجام طرحهای پژوهشیو سوقدادن کارخانهبه سمتتولیدمحصول باکیفیتوقابل رقابتبا نمونههایموجوددر بازارهای داخلی و خارجی حرفی برای گفتن در بازارهای بین المللی داشته باشیم. در این بین علاوه بر جذب سرمایهگذار خارجی، حمایتهایدولتنیزبرایاجرای برنامههای توسعهای در خط تولید این کارخانه و سایر واحدهای نساجی لازمو ضروری است. در نهایت باید برایننکتهنیزتاکیدکردکههموارهتولیدبایدبهعنوان یک ارزش دیده شود، زیرا تبدیل مواد خامبهمحصول پایانیدرواحدهایتولیدیبهویژهصنایع نساجیکهاز ارزش افزوده بالایی برخوردارندوبهتولیدثروتکمک فراوانی میکند، از اهمیتویژهایبرخوردار است. کلام آخر آنکهتولیدهمواره میتواندبا ایجاد ثروت در رونق اقتصاد و اشتغال نقش اساسی داشتهباشد. سید ابوالفضل طباطبایى - قائم مقام و مدیر داخلى شرکت بافندگى و ریسندگى یزدباف حمایتهایدولتبرایتوسعهنساجی شماره هفدهم اردیبهشت1395 41 تعطیلی سه واحد تولیدی نساجی با ۴۰ سال سابقه فعالیت در مشهد و بیکاری کارگران آن باعث شد تا چندتن از کارگران بیکار شده با مراجعه به روزنامه خراسان از وضعیت رکود در فروش محصولات و تعطیلی این سه واحد تولیدی انتقاد کنند. یزدانی یکی از کارگرانی که سالها در این کارخانه کار کرده است در گفت و گو با خراسان گفت: این واحدها از ۲۸ اسفندماه تعطیل شده و کارگران زحمتکش این واحدها بیکار شدهاند و فقط تعدادی از کارگران در بخشهای نگهبانی، حسابداری و مالی مشغول به کار هستند. وی ادامه داد: در این وضعیت اقتصادی و بیکاری در جامعه یک کارگر چگونه زندگی خود را بگذراند. وی افزود: برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کردیم که گفتهاند ۵۰ روز دیگر بیایید تا بررسی کنیم بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد یا خیر. وی ادامه داد: تا کنون کسی به ما پاسخگو نبوده که در این فاصله دو ماهه هزینه زندگیمان را چگونه تامین کنیم. نماینده هیات مدیره و مدیر اجرایی این مجموعههای نساجی نیز در گفت و گو با خراسان در پاسخ به این که چرا این واحدهای تولیدی تعطیل شده است، اظهار کرد: این گروه از سال ۱۳۵۶آغاز به کار کرده است و تا سال گذشته۱۵۰۰نفر کارگر مشغول بهکار بودندو سالانه۳۰۰میلیارد تومان فروش محصولات داشت تا این که از سال ۹۴ با مشکلات متعددی مواجه شدیم طوری که با رکود در فروش محصول و طبیعتا رکود در تولید کارخانه تعطیل و کارگران بیکار شدند. شروین بادامچی ادامه داد: از ابتدای امسال قانون جدید مالیاتی مبنی بر خوداظهاری آمده است که کارخانجات و بازرگانان شفاف عمل کنند و سازمان امور مالیاتی دسترسی به حسابهای بانکی دارد و میتواند بسیار دقیق نظارت کند و طبق این قانون برای مدیرعامل یا پرسنلی کهاز زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند جزای زندان در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: بازاریان و عرضه کنندگان هم با رعایت این قانون مجبور میشوند کالای دارای صورتحسابخریداریکنندوهمین کارموجب میشود تا کالای قاچاق از بازار جمع آوری شود. وی با بیان این که تا سال گذشته بازاریان از ما خرید بدون صورت حساب انجام میدادند و ما را مجبور میکردند تا از شرکتهای صوری صورت حساب تهیه کنیم و ما بابت این کار جریمه پرداخت میکردیم، اظهار کرد: امسال با اجرای این قانون که خیلی دقیق تر انجام میشود ما این روند را تغییر دادیم و بر اجرای دقیق قانون اصرار داریم چون تبعات سنگینتری دارد اما بازار معتقد است میتواند فرار مالیاتی داشته باشد ضمن این که اطلاع دقیقی از قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای فرار مالیاتی ندارد بنابراین زیر بار اجرای این قانون هم نمیرود. نظارتی بر واردات کالای قاچاق نیست. بادامچی با بیان این که واردات کالای قاچاق هم یکی دیگر از مهمترین مشکلات ماست افزود: اگر جنس وارداتی بهصورت قانونی و با پرداخت تعرفهوارد کشور شود باعث میشود رقابت در بازار افزایش یابد. ما معتقد به حذف کالای وارداتی نیستیم چون باعث افزایش کیفیت و برنده شدن اجناس با کیفیت و قیمت مناسبدر بازار میشود اما متاسفانهبراین بخش هم نظارت چندانی نمیشود. وی ادامه داد: هم اکنون رقابت درست و عادلانهای نیست چون جنس قاچاق وارد کشور میشود و مغازه داران و بازاریهاهم راغباندکه از آنها خریداری کنند چون هیچ ردپایی برای آنها باقی نمیگذارد و به راحتی میتوانندفرار مالیاتی انجامدهندو امروزه بیشترین انگیزه خرید بازاریان از جنس قاچاق برای این است که به راحتی میتوانند از قانون مالیاتی فرار کنند و همین موضوع موجب شده است تا ما تحت فشار قرار بگیریم و بازار فروش خود را از دست بدهیم. وی افزود: ما اصرار داریم که فروش بهصورت قانونی باید انجام شود اما بازار هیچ واکنشی به این موضوع ندارد و همین باعث انباشت محصولات تولیدی ما شده است. وی با بیان این که پتویی که ما تولید میکنیم دارای استاندارد است و کیفیت مناسبی دارد اما واردات پتو از چین و دبی و ترکیه به صنعت ما ضربه زده است، ادامه داد: تنها دلیلی که اجناس خارجی جایگزین پتوی ما شده است این بوده که رقابت ناسالم دارد. اگر تعرفههای گمرکی و هزینههای مالیاتی آن پرداخت شود از لحاظ قیمت اصلا صرفه اقتصادی ندارد و کیفیت بسیار نازلتری هم دارد اما متاسفانه تا کنون هیچ برخورد محکمی با آن نشده است و صدای تولیدکنندگان هم که به جایی نمیرسد. بادامچی با اشاره بهتعطیلی واحدتولیدمواد اولیه نساجی گفت: وقتی پتو و منسوجات فروشی نداشته باشد طبیعتا مواد اولیهای هم مصرف نمیشود و در نتیجه واحد تولیدی مواد اولیه نساجی هم تعطیل شده است. وی با اشاره به این که مخالف واردات قانونی کالای خارجی نیستیم تصریح کرد: تولیدکننده علاوه بر مالیات باید هزینه ارزش افزوده آن را هم بپردازد که در همین مسئله بامالیات ارزش افزوده کالای قاچاق ۹ درصد از کالای ما ارزان تر تمام میشود. اجرای ناقص قانون فشار بر بخش تولیدوی گفت: وقتی قانون به طور کامل و در همه بخشها اجرا نمیشود این مشکلات ایجاد میشود و فشار بر بخش تولیدی وارد میشود در حالی کهبا اطلاع رسانی و نظارت دقیق میتوان بر اجرای قانون مالیاتی در بازار هم نظارت کرد و با حذف کالای قاچاق باعث رونق بخش تولید شد. وی در پاسخ به این سوال که چند کارگر بیکار شدهاند و چه مقدار محصول در واحدهای زیرمجموعه انباشته شده است؟ گفت: از ابتدای امسال فقط بخش فعال در این واحدها بخش فنی است که در زمینه نگهداری از تجهیزات تعطیلیسهواحدنساجیوبیکاریکارگرانآن همزمانبااجرایىشدناصلاحیهقانونمالیاتازابتداىسال 95 42 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دنیاینساجی فعالاندو۸۰۰نفر ازکارگران بیکار شدهاندو اگر اقدامی نشود بقیه کارگران هم بیکار میشوند. وی افزود: در دو واحد به اندازه چهار ماه تولید و در واحد دیگر به اندازه ۲ ماه تولید محصول انباشت شده است. دبیرکل شورای اسلامی کار نیز در گفت و گو با خراسان گفت: در روزهای گذشته حدود ۱۵۰۰ کارگردر چندمجموعهنساجی در شهرستانهای استان بیکار شدند که دلیل اصلی آن ورود بی رویه کالاهای خارجی به کشور است. رحمت اله پورموسی با اشاره به این که با توجه به شعار سال باید مسئولان به طور جدی به مسئله اشتغال و حمایت از واحدهای صنعتی بپردازند تا شاهد بیکاری گسترده کارگران نباشیم، اظهار کرد: متاسفانهبا وضعیت رکود حدود۵۰درصداز واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل هستند. وی مسئله واردات قاچاق و بدون حساب و کتاب نخ و دیگر محصولات را موجب تعطیلی واحدهای صنعتی بیان کرد و ادامه داد: وقتی نتوانیم با ورود کالای قاچاق مبارزه کنیم کارگر بیکار میشود و خودش هم به علت پایین بودن درآمد و بیکاری مجبور است از کالای قاچاق که قیمت کمتری نسبت به کالای تولیدی دارد استفاده کند. وی ادامه داد: حدود ۱۵۰۰ نفر از کارگران کارخانههای نساجی به دلیل همین مشکلات بیکار شدهاند و ما پیگیر حقوق این کارگران در اداره کار هستیم. تعطیلی واحد صنعتی موضوع جدیدی نیست، آن را بررسی میکنیم. مهندس ناصری معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در گفت و گو با ما گفت: تعدادی از کارخانجات و واحدهای تولیدی استان به دلیل انباشت محصول به حالت نیمه تعطیل درآمدهاند و این مسئله جدیدی نیست. وی افزود: چارهای نیست این ایراد وجود دارد و باید بررسی کنیم ببینیم چه راهکاری میشود ارائه داد. اداره کار پاسخی نداد! ابدی مدیر کل امور مالیاتی استان در گفت و گو با ما گفت: بر اساس برنامهای که در دستور کار است و در سال جاری اجرایی میشود مشکل فرار مالیاتی در بازار نیز به طور جدی رفع میشود. وی افزود: با نصب صندوقهای فروش در واحدهای فروش مسئلهفرار مالیاتی در بازار رفع میشود و خرید و فروش بر اساس اطلاعات همین صندوقهای فروش انجام میشود و درآمد بهصورت شفاف رصد و مالیات از بازار به درستی دریافت میشود. وی خاطرنشان کرد: نصب این صندوقها در واحدهای فروش الزامی است و در غیر این صورت جلوی فعالیت آن واحد فروش گرفته میشود. اعضاىانجمنصنایعنساجىبه نعمتزادهنامهنوشتند تعطیلیناخواسته کارخانجاتنساجیبا اجرایاصلاحیهقانون مالیاتهایمستقیم اعضای انجمن صنایع نساجی به دنبال اجرای اصلاحیه قانون اخیر مالیات مستقیم با ارسال نامهای به وزیر صنعت نگرانی خود را از خطر توقف قریب الوقوع فعالیت کارخانجات اعلام کردند. به اعتقاد اعضای انجمن صنایع نساجی ایران، بیکاری ناخواسته دهها هزار نفر شاغلین در این صنعت به دلیل رکود بی سابقه و عدم اجرای صحیح قانون مترقی مالیات که متأسفانه همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده باز هم اجرای آن متوجه صنعتگران تولید میشود از مشکلات فعلی فعالان این بخش است کهدرخواست پیگیری این موضوع را از وزیر صنعت دارند. شماره هفدهم اردیبهشت1395 43 مشاور اتحادیه پوشاک از بیکاری هزاران کارگر ایرانی به دلیل واردات بیرویه پوشاک ترکیه خبر داد. به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» محمدجواد صدقآمیز در رابطه با وضعیت کنـــونی بازار پوشاک داخلی بیان داشت: طی دو سال گذشته وضعیت بازار پوشاک ایران مـــانند سایر بازارها دچار رکود بوده که البتــــه شاید رکود در سال ٩٤ مـــانند سال ٩٣ بود، اما یک تفاوت بزرگ وجود داشت و آن هم این بود که مـــا سال گذشته نسبت به سال ٩٣ آمادگی بیشتری در مواجهه با مــوضوع رکود داشتیم. وی ادامه داد: همین آمادگی باعث شده بود تا آسیبهای ناشی از رکود بازار کمتر گریبان این صنف را بگیرد اما در کل میتوان گفت سال ٩٤ هم دستخوش رکود بودیم و اجناس در انبارها ماند و بسیاری از آنها باز هم به فروش نرسید و این در حالی است که در کل ظرفیت تولید بسیاری از کارخانهها و مراکز تولیدی کاهش چشمگیری داشته است. مشاور فرهنگی اتحادیه پوشاک تصریح کرد: فروش پایین در سال ٩٤ و حتی در آستانه ایام عید باعث شد تا در حقیقت نهتنها انبارها بلکه سطح فروشگاهها نیز مملو از جنس باشد به طوری که بسیاری از این کالاها از مد خارج شده و قابل استفاده در زمانهای آینده هم نیستند بنابراین همکاران ما ضرر و زیان زیادی را متحمل شدند. وی گفـت: موضـوع دیگـر ایـن اسـت کـه حداقـل یـک سـهم ٣٠ تـا ٣٥ درصـد بازار پوشـاک در سـطح بینالمللـی متعلـق بـه فستفشـنها اسـت کـه قبـلا در ایـران سـهم آنها حـدود یک نهایتـا ٢ درصد بود امـا در شـرایط جدیـد و به دلیـل ورود چند مـارک ترکیـهای بـه ایـران کـه برندهـای معتبـری هـم نیسـتند امـروز یـک سـهم سـیدرصدی بـرای ایـن مارکهـا ایجـاد شـده اسـت و اینهـا در واقـع سـهم بـازار شـرکتهای ایرانـی را میگیرنـد. وی اظهار داشت: صدمه به صنعت پوشاک ایران زیان زیادی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد اما با روند پیش گرفته و در صورت حمایت نکردن آن باید منتظر این صدمات باشیم به طوری که میتوان گفت که بیش از چند ده هزار نفر کارگران و فعالان این حوزه در تهران بیکار شدند زیرا ٧ هزار تولیدکننده این صنعت مجبور شدند ٤٠درصد ظرفیت تولید خود را کاهش دهند بنابراین بیکار شدن آنها چیزی خلاف ذهن نخواهد بود. دبیرکل انجمن صنایع نساجی از نامه نگاری تولیدکنندگان نساجی با وزارت صنعت و گمرک برای تجدید نظر در تعرفه واردات مواد اولیه و محصولات نساجی خبر داد و گفت: تعرفه واردات پوشاک طبق مصوبه جدید دولت ۲۰ درصد کاهش یافته است. محمدمهدی رئیسزاده اظهار کرد: پیشنهاد تولیدکنندگان صنعت نساجی در مورد تعرفه واردات بهوزارت صنعت ارائه شدهکهبر اساس آن درخواست کاهش تعرفه واردات مواد اولیه ارائه شد، به طوریکه این رقم در حد حداقلها یعنی ۴ درصد حقوق ورودی فعلی باقی بماند. وی تصریح کرد: این در حالی است که تغییر تعرفهها در دولت طوری بوده که حداقل تعرفه واردات مواد اولیهیک درصدافزایش یافتهو به ۵رسیده است و بر این مبنا، تعرفه واردات مواد اولیه برحسب ضریبی از ۵ یعنی ۵ ،١٠ و ١۵ تعیین شده است. وی با بیان اینکه تعرفه واردات پارچه نیز ٣٢ درصداست، گفت: سقف تعرفه واردات پوشاک نیز از ٧۵ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافته است. به گفته رئیسزاده، در همه جای دنیا روند تعیین تعرفه واردات مواد اولیه کاهشی و برای واردات محصولات ساخته شده افزایشی است، اما در ایران این اتفاق نیفتاده و به همین دلیل تولیدکنندگان محصولات نساجی خواستار تجدید نظر دولت در این مورد هستند. وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه قرار است ایران عضو سازمان تجارت جهانی شود، باید تعرفهها روند کاهشی داشته باشد، به همین دلیل رسیدن تعرفهواردات پوشاک به۵۵درصد خیلی مورد اعتراض نیست، زیرا باعث کاهش قاچاق خواهد شد، اما حساسیت تولیدکنندگان روی مواد اولیه است. دبیرکل انجمن نساجی افزود: بهعنوان مثال، پنبه یکی از مواد اصلی مورد نیاز صنعت نساجی است کهدر کشورهای همسایه ایران تعرفه واردات هر کیلو پنبه تنها یک سنت است. وی با بیان اینکه تعرفه مشخص شده برای واردات پنبه در ایران ١٠ درصد است، اظهار کرد: تولید پنبه در کشور در سال جاری۴٠هزار تن بود،درحالیکهبهواردات ١٠٠ هزار تن پنبه نیز نیاز است. رئیسزاده تأکید کرد: در این شرایط، کیفیت پنبه داخلی نیز در حد مناسبی نیست و به همین دلیل نمیتوان گفت تعرفه واردات پنبه در جهت حمایت از تولید داخل وضع شده است. رئیسزاده همچنین با اشاره به رویکرد جهانی به تولید پنبه ارگانیک، گفت: دولتها در کشورهای دیگر، به بخش کشاورزی یارانه پرداخت میکنند تا بتوانند پنبه ارگانیک و بدون مواد شیمیایی تولید کنند. نامهتولیدکنندگاننساجیبهوزارتصنعتوگمرک وارداتلباسهایخارجیهزارانکارگرراخانهنشینکرد اتحادیهپوشاک: 44 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دنیاینساجی عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ضمن گلایه از رکود در بازار پوشاک و نبود تقاضای مناسببرای پوشاک ایرانی، اعلام کرد که بازار عید امسال بیشتر در اختیارپوشاکچینیوترکبودومصرفکنندگان نیز بیشتر به این نوع پوشاک روی آوردند. سعید حسینزاده در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره وضعیت تولیدکنندگان صنعت نساجی در سال گذشته و همچنین امسال گفت: در سال گذشتهبهدلیل رکود حاکم بر بازار تولیدکنندگان ما انگیزهای برای تولیدنداشتندو از آنجاکهتولید بازار پوشاک بیشتر مربوط به سه ماه آخر سال استو تا پایان سال رکود بربازار حاکم بود، تولید داخلی شرایط مساعدی نداشت. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در اسفندماه تا حدودی نسبت به کل سال رکود کمتر شد، تولیدکنندگان ایرانی میتوانستند تولیداتی داشته باشند اما از آنجاکه در کل سال رکود بود و تولیدکنندگان از شرایط آینده چندان آگاه نبودند نتوانستند تولید مناسبی داشته باشند و بازار شب عیدبیشتردر اختیار محصولات چینی و ترک بود و مصرفکنندگان نیز بیشتر به این نوع پوشاک روی آوردند. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، با اشاره به حجم زیادکالای قاچاق درکشورگفت: بازار ما را محصولات قاچاق احاطه کرده است و انگیزهای برای تولیدکنندگان برای شروع سال جدید وجود ندارد. اگر همینطور پیش رود شرایط بدتر هم میشود و در بخش نساجی نمیتوان منتظر شرایط خوبی بود. حسینزاده درباره وعدههای مسئولان در مورد صنعت نساجی نیز اظهار کرد: سال گذشته مسئولان از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت قولهایزیادیدادند، امامتاسفانههیچ کدامیک از این وعدهها عملی نشد؛ بهعنوان مثال قرار بود سهم بیمه کارفرما شامل معافیت قرار گیرد، اما این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر نیز معافیتهایی را اعلام کردهاند که قبلا هم آن معافیت را قائل شده بودند و هیچ صحبت جدیدی در راستای تقویت صنعت نشده است. وی افزود: از نظر تولیدکنندگان بهتر است که بتوانیم جلوی قاچاق کالا را بگیریم، چرا که تولیدکنندگان با توجه به وضعیت فعلی هیچ توقعی ندارند غیر از اینکه جلوی قاچاق کالا گرفته شود، چون در آن صورت است که صنعت داخلی میتواندرشدکند. حسین زادهادامهداد: با توجهبه صحبتهایمقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی اگر بتوانیم جلوی قاچاق بیرویه کالا را بگیریم، میتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید کرد: یکی از راهکارها برای جلوگیری از قاچاق این است که دولت اجازه ندهد از مناطق آزاد پوشاک وارد شود، البته آنقدر راه برای قاچاق به کشور وجود دارد که اگر دولت بتواند فقط ٢٠ درصد از قاچاق کالا را کم کند، تولید دو برابر خواهد شدو به سمت تولیدبهتر خواهیم رفت. حسینزاده اظهار کرد: برای سبد خانوار چیزی بهعنوان بودجه پوشاک نداریم و مردم مجبورند از مخارج دیگرکسر و پوشاک تهیهکنند. بازارپوشاکنوروزیدراختیارچینوترکیهبود عضوهیاتمدیرهاتحادیهتولیدوصادراتنساجىوپوشاکایران: دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه درباره وضعیت رکود برای سال ۹۵ اظهار داشت: چیزی کهمشخص است این است کهواردات و قاچاق بسیار زیاد بوده و هر روز هم بیشتر میشود. واردات ضمن اینکه برای تولید داخلی بهعنوان یک رقیباستانگیزه تولیدکننده داخلی راهم از بین برده و او نیز واردات را بر تولید ترجیح میدهد. مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره بیکاری ۱۵۰۰ نفر از کارگران نساجیمشهدبهخاطرورودبیرویهکالاهایخارجیبه خبرنگارترازگفت: بههرحالدر شرایطموجود،وضعیت اقتصادیکشورنامناسببودهوبا توجهبهرکود،واردات کالاهایخارجینیزمزیدبرعلتشدهاست. ویدرباره اظهارات پورموسی، دبیرکل شورای اسلامی کار درباره واردات نخ از انگلستان با ۵۰ درصد قیمت تمام شده در داخل، خاطرنشان کرد: تا جایی بنده اطلاع دارم عمده نخهای موجود در کشور از هند وارد شده و ما هیچوارداتنخیازانگلستاننداریم. یکتا افزود: رکودی که سال گذشته در کشور وجود داشته، امسال خودش را نشان داده و تولیدکننده ایرانی به هزار و یک دلیل نمیتواندکالایخودرا بفروشدوبرایهمینمجبوربه تعطیلیکارگاه خودیا تعدیلنیرومیشود. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه درباره وضعیت رکود برای سال ۹۵ اظهار داشت: چیزی کهمشخص است این است کهواردات و قاچاق بسیار زیاد بوده و هر روز هم بیشتر میشود. واردات ضمن اینکه برای تولید داخلی بهعنوان یک رقیباستانگیزه تولیدکننده داخلی راهم از بین برده و او نیز واردات را بر تولید ترجیح میدهد. وی درباره افزایش نمایندگی برندهایخارجی پوشاک در بازار ایران تصریح کرد: به هرحال آنها به دلیل وجود بازار بزرگ ایران، علاقه مند به حضور در این بازارهستند. حضور و افزایش این برندها در ایران صد در صدباعثکاهش تولیدوفروش محصولاتداخلی خواهد داشت. یکتا افزود: تنها تاثیر مثبت حضور این برندها در بازار ایران افزایش تنوع و رقابت است که زمینهرشد سرمایهگذاریرا افزایش میدهد. این فعال صنفیدربارهتعرفهوارداتپوشاکبهترازگفت: تعرفه ۷۰ درصدی برای واردات پوشاک وجود دارد و امروز ما شاهد حضور بیش از ۹۰ درصدی پوشاک وارداتی تحت عنوان قاچاق در کشور هستیم. وی ادامه داد: الان حدود۷ سال است که در بخش پوشاک واردات قانونی نداشته و تقریبا تمام پوشاک خارجی از طریق قاچاق وارد کشور میشود. یکتا درباره اقدامات دولت در جهت حمایت از صنعت نساجی در سال گذشته خاطرنشان کرد: دولت تا به حال درباره خروج اقتصاد از رکود هیچ اقدامی انجام نداده است و من امید چندانی نیز به اقدامات دولت در سال آینده ندارم. وی در خاتمه گفت: آنچه در ۲ . ۵ سال گذشته از دولت دیدهایم صرفا شعار و حرف بوده است. وارداتبیرویهدرکناررکودوقاچاقکالا،دلیلتعطیلیکارخانههاواخراجکارگراناست شماره هفدهم اردیبهشت1395 45 براساس اعلام دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی مطابق با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال ١٣٩٤ ،کل صادرات صنایع نساجی کشور با احتساب رنگ، ماشین آلات و فرش دستباف بالغ بر ٧/٩٣٥ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته افت ٨ درصدی داشته است. صادرات محصولات صنایع نساجی بدون احتساب رنگ، ماشینآلات و فرش دستباف طی سال ٩٤ برابر با ٩/٦١٥ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ٩٣ افت ٧ درصدی داشته است. کفپوش با صادرات ٨/٢٩٤ میلیون دلار صدرنشین صادرات محصولات نساجی بوده بطوریکه در مقایسه با صادرات این محصول در سال ٩٣ رشد ١درصدی داشته است. براساس این گزارش عمده ترین اقلام صادراتی پس از کفپوشهای نساجی طی سال گذشته از نظر ارزش به ترتیب عبارتند از : انواع الیاف به ارزش ٦/٥٥ میلیون دلار، انواع نخ به ارزش٤/٤٨ میلیون دلار و پس از آن پوشاک با اختلاف اندکی به ارزش ٢/٤٨ میلیون دلار و سپس پارچه به ارزش ٩/٣٤ میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار دارند. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال ١٣٩٤ کل واردات نساجی کشور با احتساب ماشینآلات و رنگ با افت ٢٥ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ٥٧٠/١ میلیارد دلار رسیده است. واردات صنایع نساجی کشور بدون احتساب رنگ و ماشین آلات، در این مدت بالغ بر ١٥١/١ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته ٢١ درصد افت داشته است. در سال ٩٤واردات انواع الیاف بالغ بر٢/٣٢٥میلیون دلار بوده که در مقایسه با واردات سایر محصولات نساجی در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن واردات پارچه به ارزش ٢٩٥ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد. واردات پارچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ١٩ درصدی داشته است. واردات نخ به ارزش ٢٦٨ میلیون دلار پس از الیاف و پارچه بیشترین واردات را در میان محصولات نساجی داشته است. اما مقدار آن نسبت به سال ٩٣ افت ١٨ درصدی داشته است. گزارشآماروارداتوصادراتکلکشورطىسال 1394 رشد نسبت به مدت مشابه واردات مبلغ سال 93 ٪-۲۲/۵۳ ۴۱,۴۹۹ کل- ۱ ٪-۲۱ 1,151 نساجی صنایع- ۲ ۳ -صنایع نساجی با احتساب فرش دستباف، رنگ و ماشینآلات ۵۷۰,۱ ۲۵٪ - صادرات غیرنفتى مبلغ رشد نسبت به مدت مشابه سال 93 ٪-۵۲/۴۲ 6,664 گازى میعانات- 1 ٪-۲/۲۰ 35,751 پتروشیمى محصولات- 2 ٪-۱۶/۱۱ 42,415 کالاها سایر- 3 ٤ -کل صادرات غیر نفتی 615/9 ۷٪- ٪-۸ 615/9 نساجى صنایع- 5 6 -صنایع نساجى با احتساب فرش دستباف، رنگ و ماشینآلات 7/935 ۱۱٪- آمار صادرات کل کشور و صنعتنساجی طی سال ١٣٩٤) واحد: میلیون دلار) آمار واردات کل کشور و صنعتنساجی طی سال ١٣٩٤) واحد: میلیون دلار) تهیهوتنظیم: دفترمطالعاتآماریوراهبردیانجمنصنایعنساجیایران 1395 اردیبهشت 46 شماره هفدهم 830,517,98 آمارات، ترکیه، کره، چین، هند، ازبکستان، تاجیکستان پنبه 2 226,205,325 چین، آلمان، آمارات، تایوان، ترکیه، هند انواع الیاف به جز پنبه (ابریشم،پشم، کنف، انواع الیاف مصنوعى و سنتتیک) 1 ارزش دلاری کشور طرف معامله شرح ردیف دنیاینساجی 086,010,268 ترکیه، هند، چین، کره، آمارات انواع نخ (ابریشم، پنبه،کنف، پشم، انواع الیاف مصنوعى، نوار،، قیطان، بند، طناب، ریسمان) 3 989,276,295 آمارات، ترکیه، چین، هند مخمل، نمد) انواع پارچه به جز تعرفه چادرمشکى(ابریشم، پشم، پنبه، الیاف مصنوعى، تارو پودی، گازباف، توربافی، کتان، کشباف، دانتل، حولهای، 4 957,662,71 آمارات، کره پارچه چادر مشکی 5 315,219,14 چین، ترکیه، آمارات، آلمان انواع پوشاک (لباس مردانه و زنانه و نوزاد، ورزشی، جوراب، لباس زیر، کلاه، شال، پالتو، ژاکت، لباس شنا) 6 927,167,1 ازبکستان انواع کفپوشها (فرش ماشینی و ) موکت 7 924,929 ترکیه، آمارات، چین انواع پتو (سفری، راشل، مینک، نمدی) 8 781,100,15 آلمان، چین، هند، آمارات، تایوان انواع علاقبندی (گلدوزی، قلاب دوزی) 9 142,929,60 آلمان، ایتالیا، تایوان، چین، ترکیه، آمارات، هند، کره روتختی، تسمهنقاله، فتیله، چادر، اشیاءشستشوییتوالتوآشپزخانه،کمربندوبندلباسوباندهایسادهوغیره) سایرمنسوجات (کرکوپرزوآواتالیاف، برچسبونشان، جوال،کیسه، پردهکرکره، پوششهایدیواری،کفشورها،دستمال تزئینی، 10 177,020,151,1 جمع کل واردات بجز ماشینآلات و رنگ 661,658,94 چین، ترکیه، آمارات، کره، هند انواع رنگها و مواد تکمیلى منسوجات 11 447,396,324 ایتالیا، چین، هند دوزندگی وغیره) انواع ماشینآلات (ریسندگی وبافندگی، شانهزنی، حلاجی، آهارزنی، برش، تکسچرایزینگ، کشش، کشبافی، ژاکارد، چرخهای 12 285,075,570,1 جمع کل واردات با ماشینآلات و رنگ آمار واردات نساجی کل کشور براساساطلاعات موجود و کارشناسی نشده طی سال ١٣٩٤ 47 1395 اردیبهشت آمار صادرات نساجی کل کشور براساساطلاعات موجود و کارشناسی نشده طی سال ١٣٩٤ شماره هفدهم ارزش دلاری کشور طرف معامله شرح ردیف 561,665,55 ترکیه، آذربایجان، عراق، افغانستان، ترکمنستان انواع الیاف (ابریشم،پشم، پنبه، کنف، انواع الیاف مصنوعى و سنتتیک) 1 813,395,48 آذربایجان،افغانستان، ترکیه، عراق، ترکمنستان انواع نخ (ابریشم، پنبه،کنف، پشم، انواع الیاف مصنوعى، نوار،، قیطان، بند، طناب، ریسمان) 2 883,919,34 عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ترکیه انواع پارچه (ابریشم، پشم، پنبه، الیاف مصنوعى، تارو پودی، گازباف، توربافی، کتان، کشباف، دانتل، حولهای، مخمل، نمد) 3 557,248,48 عراق، افغانستان، تاجیکستان، آمارات، آذربایجان انواع پوشاک (لباس مردانه و زنانه و نوزاد، ورزشی، جوراب، لباس زیر، کلاه، شال، پالتو، ژاکت، لباس شنا) 4 992,872,294 عمان، عراق، ترکمنستان، افغانستان انواع کفپوشها (فرش ماشینی و موکت) 5 368,001,3 عراق، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان انواع پتو (سفری، راشل، مینک، نمدی) 6 065,643 ترکیه انواع علاقبندی (گلدوزی، قلاب دوزی) 7 سایر منسوجات (کرک و پرز و آوات الیاف، برچسب و نشان، جوال، کیسه، پرده کرکره، پوششهای دیواری، کفشورها، دستمال 8 023,235,130 ترکیه، عراق، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان تزئینی، روتختی، تسمه نقاله، فتیله، چادر، اشیاءشستشویی توالت و آشپزخانه، کمربند و بند لباس و باندهای ساده و غیره) 262,982,615 جمع کل صادرات بجز رنگ وماشینآلات و فرش دستباف 025,372,2 آذربایجان، عراق انواع رنگها و مواد تکمیلى منسوجات 9 946,830,314 ژاپن، آلمان، سوئیس، انگلیس فرش و سایر کفپوشهاى دستباف 10 296,537,2 افغانستان دوزندگی وغیره) انواع ماشینآلات (ریسندگی وبافندگی، شانهزنی، حلاجی، آهارزنی، برش، تکسچرایزینگ، کشش، کشبافی، ژاکارد، چرخهای 11 529,722,935 جمع کل صادرات با رنگ وماشینآلات وفرش دستباف 48 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دنیاینساجی نمودار میزان واردات طی سال ١٣٩٥ نمودار میزان صادرات طی سال ١٣٩٥ ردیف شرح ارزش دلاری سال 94 ارزش دلاری سال 93 درصد تغییرات الیاف انواع 1 55,665,561 -۲۴ 72,998,536 -۱۲ 54,688,876 48,395,813 55,665,561 2 -63 54,506,315 34,919,883 نخ انواع 3 -42 63,481,762 48,248,557 پارچه انواع 4 ۱ 291,562,979 294,872,992 پوشاک انواع 5 -۳۹ 4,909,606 3,001,368 کفپوشها انواع 6 ۱۳ 567,046 643,065 پتو انواع 7 ۱۱ 117,737,399 130,235,023 علاقبندی انواع 8 جمع کل صادرات بجز رنگ و ماشینآلات و فرش دستباف 262,982,615 519,452,660 ۷- -۵۰ 4,718,360 2,372,025 منسوجات تکمیلى مواد و رنگها انواع 9 -۱۰ 347,990,328 314,830,946 باف دست کفپوشهاى سایر و فرش 10 -۵۳ 5,449,355 2,537,296 ماشینآلات انواع 11 جمع کل صادرات با رنگ وماشینآلات وفرش دستباف 935,722,529 562,610,018,1 ۸- ردیف شرح ارزش دلاری سال 94 ارزش دلاری سال 93 درصد تغییرات 443,874,425 325,205,226 الیاف انواع 1 -27 -۱۶ 117,108,800 98,517,830 پنبه 2 -۱۸ 328,428,039 268,010,086 نخ انواع 3 -۱۹ 366,083,208 295,276,989 پارچه انواع 4 -۲۳ 93,239,037 71,662,957 مشکی چادر پارچه 5 ۱۶۷ 5,323,963 14,219,315 پوشاک انواع 6 -۶۱ 3,015,218 1,167,927 کفپوشها انواع 7 ۱۳ 825,133 929,924 پتو انواع 8 75 8,627,910 15,100,781 علاقبندی انواع 9 -29 86,135,808 60,929,142 منسوجات سایر 10 -12 1,452,661,541 1,151,020,177 رنگ و ماشینآلات بجز واردات کل جمع -65 270,012,244 94,658,661 منسوجات تکمیلى مواد و رنگها انواع 11 -11 364,376,326 324,396,447 ماشینآلات انواع 12 -25 2,087,050,111 1,570,075,285 رنگ و ماشینآلات با واردات کل جمع مقایسه ارزشواردات نساجی کل کشور طی سال ١٣٩٤ با مدت مشابه سال گذشته مقایسه ارزشصادرات نساجی کل کشور طی سال ١٣٩٤ با مدت مشابهسال گذشته شماره هفدهم اردیبهشت1395 49 ردیف شرح ارزش دلاری سال 94 ارزش دلاری سال 93 درصد تغییرات -۳۰ 44,665,387 31,280,283 الیاف انواع 1 -۹ 16,731,817 15,234,024 نخ انواع 2 -33 7,872,211 5,274,589 پارچه انواع 3 -20 4,934,524 3,924,090 پوشاک انواع 4 -۱۸ 45,533,634 37,255,305 کفپوشها انواع 5 -۴۱ 1,180,386 696,220 پتو انواع 6 ۱۶ 109,804 127,619 علاقبندی انواع 7 ۱۲ 35,988,059 40,194,208 منسوجات سایر 8 جمع کل صادرات بجز رنگ و ماشینآلات و فرش دستباف 822,015,157 822,015,157 ۱۵- -۳۰ 2,459,142 1,732,000 منسوجات تکمیلى مواد و رنگها انواع 9 ۴۳ 7,645,746 10,946,296 باف دست کفپوشهاى سایر و فرش 10 -۳۳ 816,167 545,432 ماشینآلات انواع 11 جمع کل صادرات با رنگ وماشینآلات وفرش دستباف 877,936,167 877,936,167 ۱۲- ردیف شرح ارزش دلاری سال 94 ارزش دلاری سال 93 درصد تغییرات 174,952,777 154,458,348 الیاف انواع 1 -12 ۰ 49,748,763 49,761,045 پنبه 2 -۸ 138,299,391 127,491,455 نخ انواع 3 -۲۰ 133,148,660 106,827,106 پارچه انواع 4 -۲۹ 20,199,326 14,350,523 مشکی چادر پارچه 5 ۱۵۲ 898,411 2,260,199 پوشاک انواع 6 -۵۶ 1,081,602 474,266 کفپوشها انواع 7 ۵ 311,875 327,555 پتو انواع 8 186 2,307,140 6,608,029 علاقبندی انواع 9 -31 31,767,305 21,827,929 منسوجات سایر 10 جمع کل واردات بجز ماشینآلات و رنگ 455,386,484 250,715,552 21- -3 17,183,904 16,601,471 منسوجات تکمیلى مواد و رنگها انواع 11 -14 40,761,343 35,183,874 ماشینآلات انواع 12 جمع کل واردات با ماشینآلات و رنگ 800,171,536 497,660,610 12- مقایسه حجم واردات نساجی کل کشور طی سال ١٣٩٤ با مدت مشابهسال گذشته مقایسه حجم صادرات نساجی کل کشور طی سال ١٣٩٤ با مدت مشابهسال گذشته 50 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دنیاینساجی مکاتبات انجمن لازم به توضیحاینکهصورتجلسه مذکور درصفحه٤٢ همینشمارهازمجله دنیاینساجیبهچاپرسیدهاست. شماره هفدهم اردیبهشت1395 51 52 شماره هفدهم اردیبهشت1395 دنیاینساجی لازم به توضیحاست که با پیگیریهایانجمنصنایع نساجیایران، نهایتا درتاریخ١٩/٠٢/٩٥ نحوه عرضه ومعاملات محصولات مذکور دربورسکالابهروالسالگذشتهبازگشتکهجهترویتمستنداتمذکورمیتوانیدبهبخشاطلاعرسانیتاریخ٢٢ اردیبهشتسایت انجمنصنایعنساجیایرانبه نشانیir.aiti.www مراجعه فرمایید. شماره هفدهم اردیبهشت1395 53  بینالملل مهندس رئیسزاده- مشاور روابط بینالملل انجمن صنایع نساجی ایران- از برنامهریزیبرایتدوینتفاهمنامهمشترکانجمنصنایعنساجیایرانوانجمن سازندگانماشینآلاتنساجیسوئیسخبردادوگفت: پیروسفراخیرعالیجناب یوهان اشنایدر آمان رئیس جمهور محترم سوئیس به ایران، وی به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی ایران در جلسهای با مدیر منطقهای سوئیس گلوبال اینترپرایس (SwitzerlandGlobalEnterprise ( درزمینهاعزامهیاتهای نساجی و برقراری ارتباطات بیشتر سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس با صنعتگران ایرانی برگزار نمودوپیشنهادبرنامهریزیواعزامهیاتبرایتعامل هرچهبیشتر سازندگانماشینآلاتوصنعتنساجیسوئیسباصنعتنساجی ایرانرا خواستار شد. رئیسزاده، ضمن اشاره بهبرگزاری همایش (سمپوزیوم) سازندگان ماشینآلات نساجیسوئیسدرهتلسیمرغتهرانباحمایتمستقیمسفارتمحترمسوئیس در ایران و سفیر محترم سوئیس جناب جولیاهاس باهدف توسعه بازار (حتی در شرایط تحریم) و اهمیت بیشتر شرکتهای سوئیسی به ارائه خدمات پس از فروش بهمشتریان ایرانی، به چهار پیشنهاد مطرح شده توسط خود در جلسه مشترکدبیرکلمحترمانجمنصنایع نساجیایران بارئیسانجمنسازندگان ماشینآلاتنساجیسوئیسدراردیبهشتماهپرداخت: ١ -برگزاری نشستهای دوسالانه در سوئیس و تهران که به انتقال آخرین دستاوردهایتکنولوژیکیوهمچنینرفع نیازهایفنیاعضایانجمنصنایع نساجی ایران و آشنایی بیشتر و بهتر سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس ایرانوسوئیس،باامیدروزهاىپربارتر، روىفرشقرمزتبادلاتتجارىوفنى 54 شماره هفدهم اردیبهشت1395 بینالملل با بازار ایران منتهی خواهد شد. البته، اکثر شرکتهای معتبر و مطرح سازنده ماشینآلات نساجی سوئیس در کشور ما دارای نمایندگیهای شناختهشده هستند که حضور دو سال یکبار مدیران اصلی این شرکتها در ایران، نویدبخش ارتباطات موثرترو مستمرمیان ایران و سوئیس و نظارت به درک عمیق تر مبحث خدمات پس از فروش در ایران خواهد بود. ٢ -برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی برای متخصصین جوان و خلاق دومین موضوع مطرح شده توسطویبودکهبا توجهبهاینکهبرخیازتکنسینهای تازه کار در حوزه صنعت نساجی با ضعف دانش فنی مواجه هستند و متأسفانه در اغلب موارد خروجی دانشگاهها مبتنی بر نیاز صنعت نیست به همین دلیل مقرر شددرقالبانعقادتفاهمنامهایمیانانجمنصنایع نساجی ایران و انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس، شاهدبرنامهریزیمشترکبراینیلبهبرپایی دورههایعلمیکاربردیبرایمتخصصینوکارشناسان ایرانیدرصورتحصول توافقنهاییطرفین باشیم. ٣ -اعزام هیاتهای تجاری سوئیسی برای حضور فعال در نمایشگاههای نساجی ایران سومین مورد پیشنهادی انجمن در راستای همکاری مشترک بود. ٤ -بهرهگیریازتجاربوتخصصشرکتهایسوئیسی در زمینه کمک به توسعه صادرات محصولات نساجی ایران نیز از جمله موارد پیشنهادی برای همکاریهای مشترکبودکهموردتوجهقرارگرفتوبا توجهبهاینکه انجمنماشینسازانسوئیسمیتواندمکملزنجیرهارزش انجمن صنایع نساجی ایران باشد؛ چرا که آنها طراح و سازندهماشینآلاتصنعتیهستندوما (صنعتگرانایرانی)، تولیدکنندهمحصولاتنهاییهستیم. دراینارتباط،انجمن صنایعنساجیایرانباحمایتازاعضادرصورتعقدتفاهم نامه مشترک همکاری با انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس می تواند در توسعه صادرات منسوجات تولیدداخل، نقشموثرتریایفا نماید. رئیسزادهادامهداد: مواردفوقدرصورتتصویبهیاتمدیرهطرفینودرقالب تفاهمنامهای میان انجمن صنایع نساجی ایران و انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس مورد بررسی قرار خواهندگرفتوامیدوارمبهتدوینسندراهبردیمشترک مبتنیبرمنافعدوطرفمنجرشود. مشاوربینالمللانجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ بهاین سوال کهآیا پس از انعقاد تفاهمنامهمشترک، شاهدانتقال دانش فنی وعدم اتکای محض به فروش ماشینآلات سوئیسی خواهیم بود گفت: سمپوزیوم ماشینسازان سوئیس در تهران برای نخستینبار و در دوره پساتحریم برگزار شدو شاید درگامنخست، بحثانتقال دانش فنی کمی عجولانهو زودبهنظربرسدونیازمندگذشتزمان وتعامل بیشتردو طرفباشد. ویافزود: شرکتهایبزرگسوئیسیبهدلیل برخی از مسائل ایجاد شده توسط دولت آمریکا در مورد تحریمایرانوانتخاباتپیشرودرآمریکا،ترجیحمیدهند تا مهیا شدن بسترهای حضور فعال و گسترده در ایران، اندکیتأملنمایند. رئیسزاده در ادامهگفت: بحثتوجه ویژه به ارائه خدمات پس از فروش را نیز با توجه به عدم رضایت برخی از تولیدکنندگان ایرانی با مدیران انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس در میان گذاشتیم تا با ازسرگیری روابط تجاری، علمی و فنی دو کشور شاهد ارائه خدمات پس از فروش بهصورت منطقی و گسترده داشتهباشیم وهمچنین ماشینآلات و تجهیزات صنعتی سوئیسی را با قیمتهای مناسب تری بتوانیم به کشور وارد کنیم. وی در مورد اعطای نمایندگیهای جدید سوئیسیها به شرکتهای ایرانی گفت: اکثر شرکتهای عضو انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی سوئیس که سازندگان مطرح و دارای دانش فنی هستنددر ایران نماینده دارندو بخش عمدهای از آنان نیز در سمپوزیوم تهران حضور فعال داشتندکهمورد استقبال صنعتگران ایرانی قرار گرفتند. وی به انعقاد تفاهمنامه مشترک همکاری میان انجمن صنایع نساجی ایران و انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی فرانسه و همچنین امکان انعقاد تفاهم نامه مشترک با ایتالیا نیز اشاره کرد که خود آغازگر توسعه سطح تعاملاتسازنده و روابط انجمن باهمتایان پیشرو اروپایی خود و جامعهبینالملل خواهدبود. رئیسزاده در پایان، ضمن اذعان بهاین نکتهکه خود از نزدیک نظاره گر زحمات بی شائبههیات مدیره محترمانجمن صنایع نساجی ایران در راستای حل مسائل و مشکلات صنعت نساجی کشور و همچنین، حمایت خالصانه و صادقانه مدیریت ارشد اجرایی انجمن صنایع نساجی ایران از اعضایخودبرایرسیدنبهجایگاهواقعیصنعتنساجی کشور بوده است؛ قدردانی و تشکر نمود. علاوه بر این، وی به عنوان یک عضو کوچک حوزه روابط بینالملل مراتب قدردانی خود را از زحمات بی وقفهوزارت محترم امور خارجهکهدر شرایط حساس کنونی و در مسیررفع موانع موجود در دوره پساتحریم تلاش می کنند، ابراز و عنوان کرد که امیدواریم بستر فراهم شده سبب توسعه روابط مشترک با سایر کشورهای صاحب دانش فنی در حوزهنساجیشود. در تاریخ دوشنبه۶ اردیبهشت ماه سال جاری هیاتی از کشور هندوستان به ریاست آقایآشرکجیراجانیرئیسهیاتمدیره شورایتوسعهصادراتپوشاک (AEPC ( تحتحمایتوزارت منسوجات دولتهندوستان بهاتفاق آقایان لالیتگلاتی؛ رئیس هیاتمدیرهگروهمدلاماوپرمالاُداتی؛رئیسهیاتمدیرهاتحادیهتولیدکنندگانلباس هند و آقای ویرندر اُپال از بخش دولتی صادرات هند در محل انجمن صنایع نساجی ایران حضور یافته و نسبت به همکاری متقابل با اعضای انجمن ابراز علاقه نمودند. دبیرکل انجمن نیز با ابراز علاقهبهتوسعهروابط صنعتی تجاری فیمابین دو کشور و اینکهانجمن در سال جاری در نمایشگاه 2016 ITMA هند حضور خواهندداشت، شمهای از راهکارهای همکاری متقابل نظیر مشارکت، سرمایهگذاریهای مشترک در زمینهپوشاک و توسعهبرندهای بین المللی با امکانات تولیدداخل را بیان نموده و طرف هندی نیزبا بیان توانمندی اعضای خودکهبالغ بر۸۰۰۰عضوهستندو دارای ۶۰موسسهآموزشی در زمینهپوشاکمی باشدو سالانهفقط۱۸میلیارددلار صادرات پوشاکتوسط اعضایخوددارند، ابرازعلاقهنمود. در مورخ ۲۲/۰۲/۹۵ ،آقای Rajani G Ashok نسبت به ارسال ایمیل به دبیرکل انجمن اقدامنمود و ضمن سپاسگزاری از جلسهمذکور نسبتبهدعوت بهنمایشگاه پوشاک هند که در مورخ ۱۸ ،۱۹ و ۲۰ جولای در دهلی نو برگزار می شود، اقدام نمود. حضورهیاتهندیدرانجمن شماره هفدهم اردیبهشت1395 55 مهندس رئیسزاده- مشاور روابط بینالملل انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن اشاره به برگزاری جلسه مشترک مدیران سازمان توسعه تجارت ایتالیا با دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران عنوان داشت: باهدفتوسعهروابط تجاری و صنعتی میان ایران و ایتالیا، روز دوم خرداد(۲۲ می) ۲۵ شرکت مطرح و معتبر نساجی ایتالیا (عضو انجمن سازندگان ماشینآلات نساجی ایتالیا- ACIMIT (به شهرهای تهران، یزد، اصفهان و مشهد سفر خواهند کرد تا از نزدیک با شرکای تجاری فعال و توانمند ایرانی آشنا شوند. رئیسزاده با یادآوری این مطلب که سومین حضور هیاتهای عالی رتبه ایتالیایی هفته گذشته انجام شد و طی آن عالیجناب ماتئو رنزی-نخست وزیر محترم ایتالیا- اعلام نمود تمام تلاش خود را به عمل خواهند آورد تا روابط موثر و دوجانبه ایران و ایتالیا در سطح کاغذ باقی نماند؛ افزود: پس از توافق برجام و ورود هیاتهای عالی رتبه اروپایی و به تبع آن ایتالیا که هم در دوران تحریم و هم پساتحریم بهدنبال توسعه روابط تجاری با ایران بودند باید اذعان داشت که ایتالیا در اوج تحریمهای بینالمللی علیه ایران، همواره رفتار مناسبتری در مقایسه با سایر هم پیمانان اروپایی خود داشته است. رئیسزاده در ادامه به بیان پیشنهادات ارائه شده در جلسه مشترک انجمن صنایع نساجی ایران با کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایتالیا پرداخت که نخستین مورد آن همکاری در سطح تفاهمنامههای اجرایی بود. وی در این زمینه توضیح داد: سازمان توسعه تجارت ایتالیا بهعنوان یک سازمان دولتی، تفاهمنامه همکاری با سازمان همتای ایرانی خود دارد اما تاکنون تفاهمنامهای در سطح انجمنها و تشکلهای دو کشور منعقدنشده است کهبراین اساس، برای اولین بار پیشنهاد انعقاد تفاهمنامه اجرایی فیمابین انجمن صنایع نساجی ایران با سازمان توسعه تجارت ایتالیا و همچنین انجمن سازندگان ماشینآلات ایتالیا مبتنی بر منافع طرفین مطرح شد که این تفاهمنامه مواردی مانند انتقال دانش فنی طرف ایتالیایی، اعزام هیاتهای فنی ایران به نمایشگاههای معتبر ایتالیا و بالعکس، انجام مطالعات و پژوهشهای دانشگاهی و ... را در برخواهد گرفت. رئیسزاده اضافهکرد: این پیشنهاد مورد استقبال مدیران سازمان توسعه تجارت ایتالیا قرار گرفت و در جلسات بعدی، در صورت حصول توافق نهایی، برنامههای اجرایی آن مطرح خواهد شد. دومین پیشنهاد جلسه مذکور «انجام سرمایهگذاری مشترک» بود که با توجه به علاقهمندی اعضای انجمن صنایع نساجی ایران برای انجام پروژههای مشترک درحوزه سرمایهگذاری خارجی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. لازم به توضیح است که دو بانک محلی و معتبر ایتالیا فعالیتهای اقتصادی خود را با ۶ بانک ایرانی از سرگرفتهاند ولی البته برای انجام پروژههای مختلف در صنایع بزرگ و حجم تجاری بالا حتما نیازمند حضور بانکهای بزرگ هستیم که انتظار میرود با تلاشهای مستمر دولتمردان کشور و در رأس آن وزارت محترم امور خارجه بتوانیم تا چند ماه آینده شاهد رفع تحریمهای بانکی کامل ایران باشیم. وی اذعان داشت: ممکن است در بدو امر موضوع سرمایهگذاری مشترک در زمینه ماشینآلات دشوار به نظر برسد زیرا نیازمند وجود تولیدکنندگان و سازندگان قدرتمند ماشینآلات در ایران هستیم بههمین دلیل توجه مدیران سازمان توسعه تجارت ایتالیا را به سرمایهگذاری مشترک در بخش محصولات نساجی و تولیدات مولد جلبکردیم کهاین مورد نیز با استقبال طرف ایتالیایی قرار گرفت. مشاور روابط بینالملل انجمن صنایع نساجی ایران، دقت و حساسیت بیشتر در مورد ارائه خدمات پس از فروش سازندگان ماشینآلات نساجی به خریداران ایرانی را یکی دیگر از پیشنهادات و دغدغههای انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد و افزود: متأسفانه برخی از شرکای اروپایی که پیشتازان ساخت ماشینآلات نساجی جهان به شمار میآیند، همکاری چندان مطلوبی در زمینه ارائه خدمات پس از فروش به خریداران ایرانی نداشتهاند و در بسیاری از موارد با بیمهری آنان روبرو هستیم، قطعاً این نکته در دوران پساتحریم نمیتواند و نباید تداوم داشته باشد بههمین دلیل از طرف ایتالیایی خواستیم تا درو هله نخست شرکتهای معتبر و مطرح خود را به ما معرفی نمایند و در مرحله بعدی، نحوه ارائه خدمات پس از فروش بهمشتریان ایرانی را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهند که این مسأله نیز مورد تاکید و موافقت آنان قرار گرفت. بهگفته وی، پیشنهاد دیگر وی، برندسازی مشارکتی با ایتالیا بود. ایتالیا در حوزه نساجی و مدیکی از کشورهای پیشرو و صاحبنام شناخته میشود که با توجه به تمایل صنعتگران نساجی و پوشاک ایران مبنی بر برندسازی مشترک، این موضوع را با مدیران سازمان توسعهتجارت ایتالیا سازندگانبزرگماشینآلاتنساجیایتالیادرراهایران 56 شماره هفدهم اردیبهشت1395 بینالملل در میان گذاشتیم و آنان پذیرفتندکهاین موضوع را در برنامههای آتی خود قرار دهند. رئیسزاده به این مطلب نیز اشاره کرد که همکاریهای مشترک دو کشور باید طبق برنامه مشخص و دقیق انجام گیرد و به صرف حضور هیات ماشینساز محدود نشود؛ بلکه با توجه به نیاز حوزههای مختلف نساجی ایران، شاهد حضور هیاتها و شرکتهای مختلف ایتالیایی به ایران باشیم تا به نتایج ملموستر و در خور شأن تولیدکنندگان ایرانی دست یابیم. همچنین، با توجهبه جایگاهانجمنصنایع نساجی ایران به عنوان انجمن سراسری صنایع نساجی که دربرگیرنده منافع همه اعضا از شاخههای مختلف صنایع نساجی در سرتاسر ایران میباشد و به منظور تعامل هرچه بیشتر با انجمنهای نساجی محلی و شهرستانها، بنابر پیشنهاد دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران به منظور توسعه خدمات و ظرفیتهای صنایع نساجی، نسبت به برنامه ریزی هرچه وسیعتر سازمان توسعه تجارت ایتالیا با مسئولین انجمنها و اتاقهای بازرگانی محلی و دانشگاهها باهمکاری صمیمانهانجمن صنایع نساجی ایران تاکید شد. از اینرو و بنا بهپیشنهاد طرف ایتالیایی و در این راستا قرار است، فردی به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت ایتالیا پیش از ورود هیات تجاری نساجی ایتالیا به تهران، یزد، اصفهان و مشهد جهت بازدید از کارخانهها و واحدهای موفق و برتر نساجی ایران و همچنین برگزاری جلسات با مسئولین دولتی، مدیران دانشکدههای نساجی و انجمنهای محلی هر یک از استانهای فوق جهت انجام هماهنگیهای بیشتر تعیین شود که این امر تا چند روز آینده محقق خواهد شد. رئیسزاده ابراز امیدواری نمود که ورود هیات نساجی ایتالیا فتح بابی برای گسترش روابط تجاری، فنی و تکنولوژیکی میان ایران و ایتالیا شود تا صنعتگران نساجی همگامبا صنایع پیشرو اروپاییبهفعالیتبپردازندوموجبتقویتاشتغال مولددرکشور شوندو جایگاه صنایع نساجی ایران را به جایگاه شایستهو در خور برسانند. رئیسزاده در پایان از تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و در رأس آن جناب آقای مهندس پورفلاح- رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا- اتاق محترم بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت توسعه روابط صنعتی، تجاری و فنی دو کشور تشکر و قدردانی به عمل آورد. سهشنبـــه سی و یکـــم فروردین ماه،هتل اسپیناس میزبان جمعی از مدیران شرکتهــــای نمایندگی ماشین آلات صنایع نساجی و پـــوشاک و نماینــدگان تشکلهای مربوطه بود. در ایـــن ضـیافت که به میزبانی شــرکت تکنیک فوآر چلیک مجریبرگزاری ITM 2016 نمـــایشگاه و با همکاری دفتر تویاپ در تهران برگزار میشد، اطلاعات تکمیلی درخصوص این نمایشگاه ارائه گردید، 2016 ITM از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ خرداد ماه سال جاری در مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول برگزار میشود. در این نمایشگاه که یکی از سه نمایشگاه بزرگ و مطرح ماشین آلات نساجی دنیاست و با همکاری انجمن تمساد ترکیه (انجمن صنایع ماشین آلات نساجی و قطعات یدکی) و مرکز نمایشگاهی تویاپ و شرکت آی تی ام با حضور بیش از ۱۰۰۰ شرکت غرفه گذار در ۱۲ سالن و در مجموع در مساحت سرپوشیده ۱۲۰۰۰۰ مترمربع برگزار خواهد شد. مجریان برگزاری این نمایشگاه انتظار ۵۰۰۰۰ بازدیدکننده حرفهای از ۸۰ کشور جهان را در این نمایشگاه دارند. در مراسم ضیافت این شرکت در هتل اسپیناس پس از سخنرانی مختصر مدیرعامل شرکت برگزارکننده، مهندس مروج رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در سخنان کوتاهی با اشاره به همکاریهای تجاری فیمابین ایران و ترکیهابراز امیدواری نمود این همکاریها به صورت دو طرفهو برمبناینیازهایطرفینوباهدفتوسعهوپیشرفتطرفینبرنامهریزی گردد تا در قالب یک تجارت برد - برد در سطح منطقه منجر به توسعه و پیشرفت صنایع نساجی و پوشاک دو کشور گردد. ITM 2016 میزبانبزرگاننساجیجهاندراستانبول شماره هفدهم اردیبهشت1395 57 تاروپود نساجیوقوانینتجاری چندماهی است که با هماهنگیهای انجام شده توسط دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران برنامهای با عنوان تار و پود چهارشنبهها ساعت ٢١ از موج رادیو اقتصاد پخش میشود که به بررسی صنعت نساجی و پوشاک کشور و فرصتها و تهدیدهای آن میپردازد. دکتر محمد علی عامری - عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران-میهمان حضوری یکی از برنامه های تار و پود، با عنوان: (نساجی و قوانین تجاری) بود که ذیلا ماحصل این گفتگو را خواهید خواند. تورقی بر تاریخچه صنعت نساجی ایران در زمـان امیرکبیـر خدمـات زیـادی در صنعت نسـاجی ایجاد شـد کـه میتوان به راهانـدازی صنایـع نویـن در کشـور و ایجـاد یـک کارخانـه بـزرگ نسـاجی و یک کارخانـه بـزرگ چلـه بافی در تهـران و چند کارخانـه حریر بافی در کاشـان و یک کارخانـهریسـندگی در سـاری اشـار کـرد. امیرکبیر دسـتور داد به جای اسـتفاده از شـال کشـمیری کـه سـود حاصـل از آن به جیـب خارجیهـا میرفت شـالی بافته شـود کـه منصـوب بـه امیـر میباشـد. اهالـی کرمـان نیز دسـت بـه کار شـدند و 98 FM MHZ 58 شماره هفدهم اردیبهشت1395 تاروپود شـالهای بسـیار عالـی بافتنـدکهبا شـالهای کشـمیری رقابـت میکردنـد و قیمـت آنها به طاقـهای ١٦٠ تومـان میرسـید در حالیکه یک طاقـه شـال معمول و متـداول در آن روزگار٣٠ یـا٤٠تومـان بـوده اسـت. زمامـداری امیرکبیر اگرچـه کوتـاه بود ولـی نام و یادش همیشـه به نیکـی در تاریـخ بجـای ماند. شـهادت امیرکبیر نـه تنهـا باعث شـد راهش ناتمـام بمانـد، بلکه آنچـه رشـته بـود هم پنبه شـد. بعد از شـهادت وی در صنعت نسـاجی اقدامـی صورت نگرفت و سـیل واردات منسـوجات به سـوی کشـور ما سـرازیر شد. دکتر محمدعلی عامری در مقدمه گفت: در زمان امیرکبیر شال کشمیری بسیار معروف بود و در اروپا نیز خریداران زیادی داشت و با همت وی شال کرمان جای شال کشمیری را گرفت و به اقصی نقاط دنیا از جمله کشورهای صاحب صنعت نساجی مانند انگلیس و فرانسه نیز صادر شد. وی در ارتباط با دغدغههای صنعت نساجی و قوانین حاکم بر آن گفت: مشکلات صنعت نساجی، همان مشکلاتی است که گریبانگیر کل صنعت کشور است. برخی از آنها مربوط به مشکلات قوانین کار و برخی از نارساییهای قوانین تامین اجتماعی و قوانین صادرات و واردات و دیگر قوانینی که برای کل صنعت مشکل آفرین است میشود و دائما در رسانهها به آن اشاره میشود. دکتـر عامـری در ادامـه افـزود: در حـال حاضر دو مسـئله مهـم وجـود دارد کـه یک سـری از آنها مسـائل صنعتـی کلان هسـتند و دیگری مسـائلی هسـتند کـه در گـروه صنعـت وجـود دارنـد. صنعـت نسـاجی بیـش از صنایـع دیگـر تجـارت پذیـر اسـت و ورود کالای قاچـاق در آن بسـیار زیاد اسـت و بـه نوعی نهادینه شـده اسـت. آمـار واردات کشـور مـا از ترکیـه طبـق آمـار گمـرک کشـور ٥ میلیون یورو بوده اسـت امـا وقتـی از ترکیـهآمـار صـادرات بهایـران را بدسـت میآوریـم این رقـم ٧٠٠ میلیـون یورو میباشـد کـه این تفـاوت ناشـی از ورود کالای قاچـاق به کشـور میباشـد. ایـن عضـو هیـات مدیـره صنعـت نسـاجی، یکـی از راهکارهـای مبـارزه بـا قاچـاق کالا را وضـع آئیـن نامههـا و قوانینـی دانسـت کـهبـا همـکاری وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت و انجمـن صنایـع نسـاجی و گمرک تدوین شـده اسـت. وی اذعـان داشـت ایـن قوانیـن تاثیـر مختصـری داشـته اسـت و خروجـی آن، آنطور کـه بایـد قـوی و موثـر نیسـت. بایـد کالاها از مبـادی رسـمی وارد شـوندو از مجـاری قانونی توزیـع شـوند و توسـط فروشـگاههای رسـمی عرضـه شـوند و کمتر توسـط زیـر پلههایی که جـواز کسـب ندارنـد عرضه شـوند. وی در ادامه افزود: برای مبارزه با ورود کالای قاچاق راهکارهای شناخته شدهای نیز وجود دارد که شرط اصلی در موفقیت آنها اجرای آن است و همراهی وزارت صنعت و معدن و تجارت که بالاترین مرجع است در این رابطه لازم است، اما باز هم کافی نیست. دکتر عامری در ادامه گفت: زمانی که به کشوری یک حمله نظامی میشود ارتش و سپاه در محور قرار میگیرند و بقیه وزارتخانهها به این تشکیلات خدمات ارائه میدهند و در جهت اهداف این تشکیلات حرکت میکنند. اما اکنون دوره لشگرکشی ابرقدرتها به دیگر کشورها سپری شده است و آنها اکنون بازار کشورها را اشغال میکنند. متاسفانه در حال حاضر بازار بسیاری از صنایع کشور ما در دست چین و هند و کره و ترکیه است. بنابراین در این شرایط وزارت صنعت و معدن و تجارت باید محور باشد و سایر وزارتخانهها مانندبانک مرکزی در جهت اهداف تعیین شده وزارت صنعت و معدن و تجارت باشند و متخصصین هم در این راستا اهداف مترقی را تعریف نمایند و در جهت این اهداف، قوانین و آئین نامهها وضع شوند و نرخ سود بانکی تعدیل شود. وی گفـت: در حـال حاضـر بـرای مبـارزه بـا قاچـاق دو اقـدام اساسـی بایـد انجـام شـود: ١ -قیمـت تمام شـده کالاهـای داخلی کاهش یابنـد. ٢ -کیفیـت و برندسـازی و زیباسـازی را ترفیـع دهیـم. اگـر قیمـت تمـام شـده و قیمت کالا را کاهـش داده و کیفیـت را افزایـش دهیم قاچاقچـی خـود به خود بیـکار میشـود. ضمن کاهـش قیمـت تمـام شـده کالا بایـد قیمـت تمـام شـده بـرای شـبکه توزیـع هـم کاهـش یابـد تـا قیمت تمـام شـده بـرای مصرفکننده نیـز کاهش یابـد. از طرف دیگـر بخش کیفیت کالا و بخـش زیبـا سـازی و برنـد سـازی آن کـه موجب جلب مشـتری میشـود ترفیـع داده شـود. وی در پایـان گفـت: کشـور مـا بایـد در بخشهایـی از صنعـت کـه ضعـف دارد بـرای مدتـی از کارشناسـان خارجـی اسـتفاده کنـد. در ادامه برنامه تار و پود از رادیو اقتصاد، ارتباط تلفنی با آقای گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برقرار شد. وی گفـت: قوانیـن صنعـت نسـاجی نسـبت به قوانیـن سـایر صنایع از جمله در حـوزه تعرفهها متفـاوت اسـت. بهعنـوان مثـال تعرفههـای پوشـاک چندیـن برابـر تعرفـه قطعـات خـوردو و لـوازم یدکـی اسـت. در ارتبـاط بـا معافیتها نیـز بـرای نوسـازی صنایـع نسـاجی و انتقـال کارخانههـا بـه شـهرکهای صنعتـی معافیتهـای مالیاتـی و تسـهیلاتی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. وی با اشاره به مزیت اشتغالزایی صنعت نساجی گفت: برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی نیاز به ٣٠ میلیون تومان سرمایهگذاری است در حالیکهبرای ایجاد یک شغل در سایر صنایع نیاز به سرمایهگذاری بیش از ٣٠٠ میلیون تومانی است. بنابراین باید حمایتهای زیادی از این صنعت به عمل آید. وی افزود: متاسفانه به دلیل وجود قاچاق وسیع اثرگذاری تعرفهها کم شده است و در درجه اول باید قاچاق را از بین برد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با قبول این نکته که خود تعرفهها منجر به ورود کالای قاچاق گردیده است گفت: ما انتظار داریم که مجریان قوانین، ازجملهدولت و وزارت صنعت و معدن و تجارت، مشکلات موجود را در غالب یک لایحه یک صفحهای بنویسند و در مجلس حضور یابند تا با همفکری یکدیگر مشکلات را حل کنیم و با الگو قرار دادن کشورهای پیشروی منطقه در این صنعت مانند ترکیه به موفقیتهایی دست یابیم. دکتر عامری پیرو سخنان گروسی گفت: تفاوت صنعت نساجی در مقوله قاچاق، با صنایع دیگر این است که در صنعت نساجی کالای نهایی بهصورت قاچاق وارد میشود نه مواد اولیه. از طرف دیگر امروز ما در شرایط اقتصاد جهانی و تجارت جهانی زندگی میکنیم شماره هفدهم اردیبهشت1395 59 و دیگر، کشورهای همسایه مثل ترکیه برایمان مطرح نیستند و حتی دورترین کشورها از لحاظ جغرافیایی اگر بتوانند کالا را با قیمت پایین و کیفیت بالا تولید کنند به سادگی میتوانند با کشور ما رقابت کنند. کشور ما با ایجاد واحدهای صنعتی بزرگتر در جهت کاهش قیمت تمام شده و شبکه توزیع و ایجاد فروشگاههای بزرگ که هزینه فروشگاهها را کاهش میدهد میتواند بخشی ازهزینهمصرفکننده را کاهش میدهد. گروسی ضمن تایید سخنان دکتر عامری گفت: لازم است با ایجاد تسهیلات، زنجیره تولید را از ابتدا تا انتها برای ورود ماشینآلات و تجهیزات تقویت کنیم و در کنار آن شبکه توزیع هم ترمیم شود تا کالا با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود. وی در ارتباط با قوانینی که در گذشته برای حمایت از تولید در صنعت نساجی تصویب شده است گفت: این قوانین، قوانین خوبی بوده است اما کافی نیست. دولت و مجریان امر باید در این راستا اشکالات موجود را بررسی کرده و در غالب لایحهای جهت اصلاح صنعت نساجی به مجلس ارائه دهند. گروسی در پایان به جامعیت و مانعیت قوانین تاکید کرد و گفت: قوانین باید جامع باشند از این لحاظ که صنعت نساجی را پوشش دهد و مانع باشد از این لحاظ که روزنههای دور زدن آن بسته باشد. زاویه دید رسانه مزایای عضویت در WTO برای صنعت نساجی ایران ایران با عضویت در این سازمان میتواند از مزایای آن بهرمند شود و به تولید و تجارت کشور کمک کند و این میتواند برای صنعت نساجی (که از صنایع اولویتدار کشور است) مفید باشد. پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برای صنعت نساجی نیز مانند سایر صنایع مزایایی به دنبال دارد. یکی از این مزایا رونق سرمایهگذاری خارجی و امنیت اقتصادی است. از دیگر مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کشور ما که در طی سالهای اخیر تمام صنایع آن ازجمله صنعت نساجی تحت تاثیر تحریمها قرار گرفته بودند این است که تولید و صادرات کشور را افزایش داده و همچنین موجب نفوذ تولیدات ما در بازار جهانی شود. بنابراین اگر کشور ما عضو WTO شود به طور قطع از صنعت نساجی حمایت میشود. مزیت دیگر عضویت در سازمان جهانی تجارت افزایش رقابتپذیری و کیفیت تولیدات داخلی است که این امر به طور طبیعی حمایت از مصرفکننده را نیز به همراه دارد. البته فقط حضور در سازمان جهانی تجارت برای ما در بخش تجارت مفید و مثمر ثمر نیست. بلکه صنعت نساجی ایران میتواند مانند سایر صنایع کشور بعد از عضویت در سازمان جهانی تجارت در زمینه جذب فناوری و تکنولوژیهای روز دنیا از سرعت و قابلیت بیشتری برخوردار شود. ضمن اینکه این موضوع باعث ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات کشور است و کاهش ریسک تجاری این صنعت را به همراه خواهد د اشت. دکتر عامری ضمن تایید یادداشت زاویه دید رسانه در ارتباط با صادرات و سرمایهگذاری خارجی گفت: متاسفانه مسیر واردات در کشور ما بسیار بیشتر از مسیر صادرات است. شرایط WTO جهانی است و دنیا را احاطه کرده است. کشور ما علاوه بر بخش زیربنایی و صنعت و تولید باید در بخش قوانین نیز بهصورت آنلاین باشد. در حال حاضر کشور چین و ترکیه به محض اینکه متوجه میشوند واردات یک کالا به کشورشان در حال افزایش است بلافاصله و با سرعت بسیار بالا یک قانون و تعرفه وضع میکنند. اما متاسفانه این مسئله در ایران با تاخیر فراوانی انجام میشود و در ابتدا باید دولتمردان را از وجود مسائل آگاه کرد و سپس انتظار کشید که آیا دولتمردان قدرت اجرای آن را دارند یا خیر. وی افـزود: یکـی از مزایـای کارخانجـات نسـاجی ایـران دسترسـی بـه مـواد اولیـه بوده اسـت. بهعنـوان مثـال پیـش از انقلاب کشـور مـا ٢٥٠ هـزار تـن پنبـه تولیـد میکـرد کـه قسـمت عمـدهای از آن صـادر میشـد. امـا در حـال حاضـر٥٠هـزار تـن پنبهتولیـدمیکنیم کـه این مقـدار پاسـخگوی کمتر از نصـف نیاز داخلـی اسـت. در حـال حاضـر کشـور مـا در بخشهـای پلیاسـتر و ویسـکوز کاملا وابسـته اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه پتروشـیمی تندگویـان بـه راحتـی میتوانسـت پلیاسـتر با کیفیـت بـالا تولید کنـد. اما به علت مشـکلات مدیریتـی در ایـن زمینه موفق نشـد. در صنعت ریسـندگی بیـن ٦٠ تـا ٦٥ درصـد قیمـت تمام شـدههزینـه مـواد اولیـهاسـت که شـامل پنبه پلیاسـتر، ویسـکوز، مودال و بعضـی از پلیمرها و مواد رنگی اسـت. اینها در حالی اسـت که در زمـان صفویـه کارشناسـان انگلیسـی بهصورت یک سـاله در ایران مسـتقر میشـدند تـا بدانند صنعتگـران ایرانـی، رنگهای متنـوع فرش را به چـه صـورت تولیـد میکنند. دکتـر عامـری اضافـه کـرد: مرکز پژوهشـهای مجلـس بسـیاری از مشـکلات تولیـد را بـا جزئیـات آنهـا در ایـن چنـد سـاله بررسـی کـرده اسـت و حتـی محاسـبه شـده اسـت که هـر مشـکل چنـد درصـد در تولیـد تاثیرگـذار اسـت وهمـه زوایـای امـر از جملـه: نرخ سـود بانکـی، تـورم، کمبـود نقدینگـی، قانـون کار و تامین اجتماعی بررسـی شـده اسـت. این مرکز پژوهشـها کـه بـه مجلـس نیـز نزدیـک اسـت بایـدمـورد توجـهمجلس قـرار گیـرد و مجلس نیـز بایـد بهصـورت جدی ایـن مسـئله را برای کل صنعـت و نـه فقـط صنعـت نسـاجی دنبال کنـد. درسـت در زمانهایـی صنعـت نسـاجی کشـور مـا رشـد داشـته اسـت کـه مدیـران و متولیان کشـور قـدرت اجرایـی و مدیریت قوی داشـتهاند. بهعنـوان مثـال پیـش از انقـلاب اسـلامی، شـخصی متولـی صنعـت نسـاجی ایـران بوده اسـت کـه این شـخص هـر زمانی کـه اراده بـه دیـدار رئیـس مجلـس میکـرد ظـرف ٢٤ سـاعت بـا او ملاقـات میکـرد یـا در اولیـن فرصـت میتوانسـت بـا وزیـر صنایع دیـدار کند. وی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از زحمات خانم نصرالهی - مدیر کل دفتر صنعت نساجی وزارت صنعت و معدن و تجارت - که وی با عنوان مدیر زحمتکش، دلسوز و دانا از او یاد کرد گفت: صنعت نساجی کشور نباید در سطح اداره کل اداره شود و باید مانند هندوستان وزارت صنعت نساجی داشته باشیم. وی همچنیـن بـه نواقـص برخـی از قوانیـن از جملـه قانـون تامیـن اجتماعـی اشـاره کـرد و گفـت: در صـد حـق بیمـه کارگـر و کارفرمـا جمعـا٣٠درصـد اسـت کـه قیمـت تمام شـده 60 شماره هفدهم اردیبهشت1395 تاروپود کالا را افزایـش میدهـد. در حالیکـه ایـن عدد در همـه کشـورها حداکثر ١٥ درصد اسـت. اگر اقتصـاد دنیـا در شـرایط تجـارت جهانـی نبود، هرقـدرهـم که قیمـت تمام شـده کالا افزایش مییافـت در بـازار داخلـی بـرای آن تقاضـا موجـود بـود. امـا زمانـی کـه عضـو سـازمان تجـارت جهانـی هسـتیم بایـد نـرخ تامیـن اجتماعـی در کشـور هماننـد سـایر کشـورها باشـد تـا بتوانیـم در قیمـت تمـام شـده کالا با آنهـا رقابـت کنیـم. درحـال حاضـر نـرخ بیمه پرداختـی خیلـی بـالا اسـت و تامیـن اجتماعی حتـی با ایـن نـرخ هـم نمیتواند هزینـه هایش را جبـران کنـد. وی در ادامـه پیشـنهاد تاسـیس یـک صنـدوق بـرای صنعـت را داد و گفـت قانـون ایـن اجازه را داده اسـت کـه صندوقهـای مختلـف ایجـاد شـوند. ایـن صنـدوق میتوانـد بـا نـرخ ١٥ درصـد مشـغول بـه کار شـود ضمـن اینکـه گسـتردگی تامیـن اجتماعـی را نداشـتهو بهتـر خدمـات دهـد. دکتـر عامـری همچنیـن در ارتبـاط بـا بانکها گفـت: در حـال حاضـر بانکهای ما مشـکلات فراوانـی دارنـدزیرا بسـیار از نقدینگی خود را بر روی داراییهـای ثابـت و ملک سـرمایهگذاری کردهانـدو پولـی ندارنـدکـه بـا نـرخ پایین وام دهنـد. بنابرایـن از بانـک مرکـزی پـول قرض میگیرنـد و بانـک مرکزی هم آنهـا را جریمه میکنـد و نمیتواننـد بـا نـرخ پاییـن کار کنند. بانـک صنعـت و معـدن کـه پـول خـود را بـر روی سـرمایههای ثابـت سـرمایهگذاری نکرده اسـت بـا نـرخ ١٥درصد کـه یک نـرخ ایده آل اسـت وام میدهـد. امـا سـرمایهای بـه انـدازه کل کشـور نـدارد و نمیتوانـد جوابگوی صنعت باشد. وی در پایـان گفـت بایـد بـرای ایجـاد شـهرکهای نسـاجی در اطـراف شـهرهای بـزرگ قوانیـن و تسـهیلاتی در نظـر گرفتـه شـود تا تولیدکننـدگان کالاهایشـان را با هزینه توزیـع پاییـن عرضـه کننـد. قانـون تجـارت کـه قانـون اداره کشـورها اسـت چندیـن سـال پیـش توسـط مجلـس وقـت از اروپـا وارد کشـور مـا شـد و بـدون کوچکتریـن تغییراتـی مصـوب و اجـرا شـده اسـت و یکـی از بهترین قانونهـای موجـود در کشـور اسـت. زیـرا در روابط شـرکتها بـرای حل مشـکلات بهترین راهحـل رجـوع به قانـون اسـت. این قانـون در حـدود ٤٠٠ سـال در اروپـا کاربـرد داشـته و رفـع نقـص شـده اسـت. بنابـر ایـن کشـور مـا میتوانـد قوانیـن خـوب را هـم ماننـد هـزاران چیـز دیگـر کـه از جـای جـای دنیـا وارد ایران میشـود را نیـز وارد کنـد. آگهى فروش ماشین آلات 1 -دو دستگاه پشت پاک کنى وندویلکوپلشده عرض 5 متر همراه با تیغ تراشپشت فرشعرض 60/3 2 -یکدستگاه چله پیچىمستقیم وندیلبا 3240 سرنخ 3 -سه دستگاه درافت بعداز کاردینگمخصوصریسندگىالیافبلند (اکریلیک) سالساخت 2003 و 2004 4 -یک دستگاه تراشپاولوسعرض 20/3 ،دو هد، همراه فنمکنده،مناسب موکت و فرشماشینى 09122404753 شماره هفدهم اردیبهشت1395 61 اقتصادکلان تجارتخارجیایران درسال۲۰۱۴میلادی دهه هشتاد، دوران رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و همچنین مواد خام و اولیه صنعتی بود. درآمد فروش نفت خام از ۱۹ میلیارد دلار در ابتدای آن به ۱۱۸ میلیارد دلار در انتها و درآمد فروش مواد خام و اولیه صنعتی از ۱ .۶ به ۱۶ میلیارد دلار بالغ گردید. ورود منابع ارزی عظیم حاصل از فروش ثروتهای ملی به اقتصادی که در دهه قبل از آن سالانه حداکثر ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به آن تزریق میشد، عواقب گستردهای را در پی داشت. در این دهه با استناد به دادههای داخلی، واردات رسمی ایران از ۱۸ به ۶۲ میلیارد دلار (۳ .۴ برابر افزایش) و بر پایه دادههای جهانی از ۱۷ به ۷۴ میلیارد دلار (۴ .۴ برابر افزایش) بالغ گردید. احسانسلطانی پژوهشگر 62 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اقتصادکلان شاید باور عمومی بر ایفای نقش بیبدیل اعمال تحریمها در تغییر نگاه تجاری ایران باشد، اما پیش از تحریمها نیز چرخش تجاری به طرف کشورهای فوقالذکر در جریان بود، بهصورتی که در طی دهه هشتاد (۸۹-۱۳۸۰ (با وجود افزایش صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن به نسبت ۲ .۴ و۲ .۶برابر بهایران (کمتر از رشدمتوسط)، صادرات چین و آماراتمتحدهعربی به نسبت ۱۳ برابر و هند و ترکیه در حدود ۹ برابر بالا رفت. صادرات چین در طی این دهه با شتاب تندی افزایش یافت و در سال ۱۳۹۰ از اتحادیه اروپا پیشی گرفت. با توجه به قیمت نازل کالاهای چینی نسبت به اروپایی، آمریکایی و ژاپنی، برآورد میشود که در عمل حجم واردات کالاهای مصرفی بین ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش یافته باشد. صادرات کشورهای توسعهیافتهاروپایی، ژاپنی و آمریکایی ً معمولا کالاهای اصلی، باکیفیت، گرانقیمت، تکنولوژی بالا و سرمایهای محسوب میشود، لذا نه تنها تهدیدی برای صنایع داخلی محسوب نشده که در نهایت ارتقاء کمی و کیفی آنها را فراهم میسازند. این صادرات کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین، ارزانقیمت، بنجل و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی با کارگر ارزان و اعمال شرایط دامپینگ است که نظر به بهای پایین آنها به تولید داخلی صدمات شدیدی وارد کرده و به زیان اقتصادی کشور نیز تمام میشود. همچنین با توجه به قوانین و مقررات دقیق و سختگیرانه کشورهای توسعهیافته در ارتباط با فساد تجاری، تقلب و پولشویی، تجارت با این کشورها از درجه فساد به مراتب پایینتری در برابر کشورهای در حال توسعه برخوردار است. در کل دهه هشتاد، مادامی که میزان مغایرت ارزش تجاری وارداتی گمرک ایران با گمرکهای آماراتمتحدهعربی و چین به ترتیب مثبت ۸۶ و منفی ۴۰ درصد میباشد، این مقدار برای واردات از آلمان فقط ۰ .۹ درصد بوده است. تجـارت خارجـی ایـران بـر پایـه دادههـای آمـاری کشـورهای طرف تجـاری ایران در سـال ۲۰۱۴ میلادی (دی مـاه ۱۳۹۲ لغایـت دی مـاه ۱۳۹۳ (مـورد تحلیـل قـرار میگیـرد. دادههای آماری کشورهای طرف تجاری، نظر به این که دارای کماظهاری و بداظهاری گمرکی نیست، قابل استنادتر میباشد، هر چند در زمینه قاچاق کالاهای مصرفی (با تعرفههای گمرکی بالا)، اطلاعات قابل استنادی در دسترس نیست. در سال ۲۰۱۴ میلادی کل صادرات ایران ۶۶ .۹ میلیارد دلار و کل واردات ۶۷میلیارد دلار گزارش شده است. کل نظر به تحولات سیاست خارجی، تغییرات الگوهای وارداتی به سوی کالاهای مصرفی ارزانقیمت، سودجویی گروههای رانتجو، بسیاری مسائل جنبی دیگر و در نهایت وقوع تحریمها، تجارت خارجی ایران ضمن تغییر جهت از سمت اقتصادهای پیشرفته و توسعهیافته به سوی کشورهای آسیایی نوظهور چین، آماراتمتحدهعربی، ترکیه و هند، دچار تحولات ساختاری جدی و شدیدی شد که تا کنون نیز تداوم و تشدید یافته است. شماره هفدهم اردیبهشت1395 63 صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به ۲۰۱۱ (پیش از تحریمها) ۴۲ .۷درصد و کل واردات ۹ درصد کاهش را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، به رغم این که اعمال تحریمها صادرات ایران را به شدت کاهش داد، بر روی واردات ایران چندان تاثیر قابل ملاحظهای بر جای نگذاشت. در دوره سه- سـاله ۱۴-۲۰۱۱ صـادرات اتحادیـه اروپـا و ژاپـن بـه ایـران بـا ۴۶ درصد تنـزل و در همیـن حـال صـادرات کشـورهای چیـن، هنـد و ترکیـه بـه ایـران بـا ۵۷ درصـد رشـد روبـرو گردیـد. از کل مبادلات تجاری خارجی ۱۳۴ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۱۴ ،بیش از نیمی از آن متعلق به چین (۵۱ .۹ میلیارد دلار و سهم ۳۸ .۷ درصد) و هند (۱۵ .۷ میلیارد دلار و سهم ۱۱ .۷ درصد) بوده است. کشورهای آمارات و ترکیه سهم ۲۰ درصدی (۲۶ .۴ میلیارد دلار) را به خود اختصاص دادند و در این میان اتحادیه اروپا و ژاپن با میزان ۱۶ .۵ میلیارد دلار، ۱۲ .۳ درصد سهم بردهاند. در سال ۲۰۱۴ ،به ترتیب کشورهای چین، هند، ترکیه، آمارات و اتحادیه اروپا رتبههای اول تا پنجم بازرگانی خارجی ایران را دارا هستند. در همین سال، نزدیک به سه چهارم صادرات ایران (نفت و مواد خام و اولیه) به سه کشور چین (۲۷ .۵ میلیارد دلار و سهم ۴۱ .۱ درصد)، هند (۱۱ .۲ میلیارد دلار و سهم ۱۶ .۸ درصد) و ترکیه (۹ .۸ میلیارد دلار و سهم (۱۴ .۷ درصد) و۶۰درصدواردات ایران از سهکشور چین (۲۴ . ۳ میلیارد دلار و سهم ۳۶ .۳ درصد)، آمارات (۱۱ .۵ میلیارد دلار و سهم ۱۷ .۱ درصد) و هند (۴ .۴ میلیارد دلار و سهم ۶ .۶ درصد)، صورت گرفته است. در سال ۲۰۱۴ ،برآوردها حاکی از این میباشد که بیش از ۹۵ درصد صادرات ایران مواد خام و اولیه و بیش از ۶۰ درصد واردات (شامل قاچاق) کالاهای مصرفی بوده است. با وجود کاهش صادرات، بخش مهمی از منابع مالی افزایش واردات از کشورهای چین، هند و ترکیه، از محل پولهای بلوکه شده ایران نزد این کشورها تامین گردید. متاسفانه رشد شدید واردات کالاهای مصرفی از کشورهای فوقالذکر عمدتاً شامل کالاهای ارزان قیمت با افزایش ارزش بیش از ۲ برابر بوده است. بنابرایـن از نظـر حجـم واردات، ملاحظـه میشـود کـه بـه رغـم بـروز تحریمهـا، حجـم واردات کالاهـای مصرفـی شـدت گرفـت. بـا افزایـش واردات کالاهـای مصرفـی از کشـورهای چیـن، هنـد و ترکیـه و کسـب درآمدهـای ریالـی وارداتـی بود کـه هزینههای حفـظ و اسـتمرار ابعـاد دولت بـزرگ و ناکارآمد و اداره کشـور تـدارک شـد. هـر چندکـهدولت توانسـت در دو سـال اخیر امور روزمره کشور را 64 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اقتصادکلان بخش مــــولد خصوصی واقعــــی را تحدید و تضعیف و کسـب و کــــار و معیشـت عامـه مـردم را دچـار معضـلات جـدی کـرد. تغییر مسیر تجاری که به میزان زیادی به واردات کالاهای مصرفی از چین وابسته شده، چندان ساده نخواهد بود. در سال گذشته واردات از چین، نیمی از کل واردات ایران را پوشش داده و شاید کمتر کشوری در جهان تا این حد به چین وابستگی تجاری پیدا کرده باشد. صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ۱۳۹۲ لغایت دی ۱۳۹۳ (با ۲۷ برابر افزایش نسبت به سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ (به ۲۴ . ۳ میلیارد دلار بالغ گردید. با در نظر گرفتن حجم تجارت غیرمستقیم و قاچاق، مجموع واردات ایران از چین، بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ تخمین زده میشود. در شرایطی در دوره ۹۳-۱۳۸۰ ،واردات کالای چینی (با توجه به واردات غیرمستقیم و قاچاق) بیش از ۳۰ برابر گردید که صادرات جهانی این کشور ۹ برابر شد و حجم کل واردات ایران کمتر از ۴ برابر و تولید ناخالص داخلی فقط ۱ .۶ برابر افزایش یافت. برآوردها حاکی از این است که کالای مصرفی ۶۳ درصد، مواد اولیه صنعتی ۲۲ درصد و کالای سرمایهای ۱۵ درصد از کل صادرات چین به کشور را تشکیل داده و صادرات ایران به چین شامل ۷۷ درصد نفت خام و ۲۳ درصد مواد خام و اولیه صنعتی (عمدتاً سنگ آهن و پتروشیمی) در سال ۱۳۹۳ بوده است. باید توجه داشت که به علت بهای نازل کالاهای چینی نسبت به اروپایی، واردات ۱۵۰ میلیارد دلاری از چین در کل دوره ۹۳-۱۳۸۴ معادل حجم در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کالا از کشورهای اروپایی است. هـم اکنـون کـه نظـام تحریمهـای اقتصـادی بـر علیه ایـران درهـم شکسـتهاسـت و تجدیـدروابـط تجـاری بـا کشـورهای توسـعهیافته، نویـد آغـاز فصـل جدیـد روابـط پربـار اقتصادی با آنهـا را میدهـد، امید میرود بـا تعدیـل روابـط بازرگانـی خارجـی ایـران، از شـدت و حـدت هجوم کالاهـای مصرفـی ( ً معمـولا ارزانقیمت، کمکیفیت و تقلبی) از کشـورهای آسـیایی کاسـته شـده و بـا واردات کالاهای سـرمایهای و مـواد اولیهواحدهای صنعتـی از کشـورهای صنعتـی جایگزیـن گـردد و از سـوی دیگـر بـا سـرمایهگذاریها و همکاریهـای مشـترک صنعتـی و تجـاری، زمینـه صـادرات کالاهای نهایـی بـا ایجاد ارزش افزوده و اشـتغال بـالا (و نه فقط مـواد خـام و اولیـه) بـه آنهـا فراهم شـود. فقـط بچرخانـد، امـا از چهار مسـیر نابودکننـده و ویرانگر (۱ (افزایـش واردات کالاهای مصرفـی جهت کسـب درآمدهـای ارزی، (۲ (افزایـش هزینههای تولیدکننـدگان اعم از نهادههـای تولیـدتـا مالیات وهزینههــــای دولتی، (۳ (ســــرکوب بهـای تولیدکننده داخلــــی بـا واردات گسـترده کالاهـای ارزانقیمـت از کشــــورهای آسـیایی و (۴ ( تـداوم و تعمیــــق رکـود (بیشتــــر بـه زیـان بخـش خصــــوصی واقعـی و مردم)، شماره هفدهم اردیبهشت1395 65 ماهنامه آینده نگر نوشت: طی میزگردی با حضور پرویزعقیلی کرمانی، مسعود نیلی،علینقی مشایخی، احمد عزیزی و احمد دوست حسینی در مورد الزامات کاهش نرخ بهره بانکی و طرح انتشار اوراق بدهی بهموضوع بحران اقتصادایران پرداخته شده است. محمد عدلی: نرخ تورم روند نزولی خود راطی دو سال اخیربا سرعتبالاییطیکردتا جاییکه این شاخص از سطح ٤٥ درصد در میانه سال ٩٢ به حدود١٤درصدرسیدهاست. نرخ سودبانکیاما هنوزنتوانسته خودرا باکاهشنرخ تورمهماهنگ کند. نرخ سود سپردههایبانکیبه طوررسمی٢٠ درصداستو برخی موسسات پولی ارقامبالاتری را نیز برای آن در نظر میگیرند. عدم کاهش نرخ سود بانکی را بهعنوان یکی از دلایل رکود وکندبودن رشداقتصادیمیشناسند. تحلیلگران اقتصادی از افزایش تقاضا در بازار پول نسبت به عرضه آن بهعنوان اصلیترین دلیل عدم کاهش نرخبهرهبانکییادمیکنند. دراینشرایطپیشنهاد انتظار اوراق قرضهو اوراق بدهی در اقتصادمطرح شده است. طراحان این پیشنهاد معتقدند که از این طریق میتوان بنگاههای بزرگ اقتصادی را به بازار اوراق هدایت کرد و تقاضا در بازار پول را کاهش داد تا زمینه برای نزول نرخ بهره بانکی فراهم شود. پرویز عقیلی کرمانی از کارشناسان و مدیران با سابقهبانکی از این طرح دفاع میکندو آن را راهگشا میداند. عقیلی در میزگرد آینده نگر به دفاع از این طرح پرداخته است و اقتصاددانان دیگر یعنی مسعود نیلی، علینقی مشایخی، احمد عزیزیواحمددوستحسینیبهبررسیوتحلیل این پیشنهاد پرداختهاند. متن کامل این گفت و شنودرا میخوانید. ؟ بالا ماندن نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته به یک مسئلهای اساسی در اقتصاد ایران بدل شده است. این موضوع اختلاف نظرهایی را به دنبال داشته است. ریشه این موضوع در تقاضای بالا از بانکها عنوان میشود. آقای عقیلی کرمانی طرحی را در مورد انتشار اوراق مرابحه مطرح ساختهاند و آن را راهحلی برای کاهش تقاضا از بانکها و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی میدانند. اگر امکان دارد ایشان نکات مورد نظر خود را در این زمینه بفرمایند و بعد نظرات دیگر مطرحشود. عقیلی کرمانی: باید شرایطی ایجاد شودکه نرخ سود بانکی به طور واقعی و نه دستوری کاهش یابد. عدم کاهش نرخ سود بانکی به موازات کاهش نرخ تورم یکی از نشانههای بروز پدیده کسادی در اقتصاد است. مسئله اینجاست که فشار بالا بر سیستم بانکی بهعنواناصلیترینمنبع تامینمالیدراقتصاد موجب شده تا در شرایطی که اوضاع بانکها از نظر منابع به دلایل مختلف مناسب نیست، تقاضای بالایی وجود داشته باشد و نرخ بهره کاهشنرخسودبانکیازطریقانتشاراوراقدهی راهبردهاینیلی،عقیلیومشایخیبرایاقتصادایران 66 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اقتصادکلان پایین نیاید. حل مشکلات اقتصاد کشور از طریق تامین منابع از محل منابع سیستم بانکیامکانپذیرنیست. سیستم بانکیقادربه تامین توامان کسری بودجه دولت و نیازهای مالی بخش خصوصی نیست. وضعیتسیستم بانکی در کشور وخیم است. حجم مطالبات معوق بسیار بالا است. پرداخت اعتبارات دچار تغییر مفهوم شده و در عمل به جای تامین سرمایهدرگردش تبدیل بهتامین منابع دائمی و سرمایه شده است کهاتفاق بسیار خطرناکی است. در این شرایط انتشار اوراق استقراضی برای برداشتن بخشی از بار از روی دوش سیستم بانکی و کمک گرفتن از بازار سرمایه مورد نظر است. این پدیده در جهان به کار گرفته شده است. کشور چین کهتا سال ٢٠٠٠ اوراق قرضه منتشر نمیکرد، در مدت ١٣ سال با سرعت قابل توجهی در این مسیر گام برداشت. طی ١٣ سال و در سال ٢٠١٤ اوراق قرضهمنتشر شدهدر این کشور به٣٠تریلیون یوان معادل ٤ .٣ تریلیون دلار رسید تا رتبه سومرادر این زمینهداشتهباشد. آمریکا و ژاپن نیز به ترتیب برابر با ٢٥ و ١٣ تریلیون دلار اوراق قرضهمنتشرکردهاندکهبالاترین سطح در جهان محسوبمیشود. برهمین اساس در تئوریهایمالی، تامین مالی از طریق دولتها با ریسک صفر انجام میشود اما در ایران به دلیل عملکرد بددولتو بی اعتمادی در روابط مالی، کسی حاضر نیست با دولت طرف شود. بانکها به مشتری میگویند، وثیقه ارائه بده و پول بگیر اما ما با دولت طرف نمیشویم چراکه معلوم نیست چه زمانی و چقدر از آن را میدهد. ریسک کشوری به همین دلیل در ایران بالا است. براین اساس پیشنهادیدو سال پیش بهآقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی دادم. آن زمان بدهیهای دولت ٢٤٠ هزار میلیارد تومان بود. در شرایطی کهمنابع دولت از مالیات و فروش نفت است، رکن بعدی که میتواند مطرح شود، موضوع استقراض است. تا امروز دولت یا مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی استقرضکردهاستدر حالیکهدرکشورهایی نظیرآمریکاکسربودجهدولتارتباطی بامنابع بانک مرکزی ندارد بلکه با انتشار اوراق قرضه و دریافت وام از مردم امریکا یا دیگر اقتصادها کسری بودجه را تامین میکند. برای این کار نیاز به سیستم خزانه داری منظم است تا با سر رسید بدهی، به موقع پرداخت انجام شود. و اگر دولت پول ندارد، قبل از آن اوراق جدید میفروشد و سر موقع دین سررسید شده خود را پرداختمیکند. ؟ نرخ بهره بانکی در شرایط منطقی چگونه باید تعیین شود؟ عقیلی کرمانی: فرمول نرخ بهره که فیشر آن را طرح کرده میگوید که نرخ بهره اسمی برابر است با نرخ بهره واقعی به اضافه نرخ تورم به اضافه عامل ریسک. نرخ واقعی بهره در فرهنگهای مختلف، متفاوت است. در کشورهایی کهمصرفی نامیده میشوند، بالاتر از کشورهایی است که بیشتر پس اندازکننده هستند. به طور میانگین این نرخ در دنیا بین یک تا سه درصد است. در کشورهایی مثل ژاپن یا مثل کشورهای اروپای غربی کهانتظار تورمی وجود ندارد، این نرخ یک تا یک و نیم درصد است. وقتی دولت آمریکا٣٠ ساله پول قرض میکند، نرخ بهرهاش کمی بالاتر از ٣ درصد میایستد. دلیلش این است که در این کشور توانستندتورمرا با سیاست پولی درست از بین ببرند. در دهه ١٩٨٠ طی دو سال این کار راکردند. ؟ در حال حاضر بدهی دولت در ایران چقدر است آیا میتوان با انتشار اوراق بدهی این مسئله رادراقتصاد حل کرد؟ عقیلی کرمانی: مجموع بدهی دولت حدود ٣٢٠ هزار میلیارد تومان برآورد میوشد. ١٤٠ تا ١٥٠ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است. حدود ٤٠ تا ٥٠ هزار میلیارد تومان بهپیمانکاران بدهی دارد و مابقی راهم بهتامین اجتماعی و سازمانهای دیگربدهکار است. اگر ابزاری درست کنیم که بتوان این بدهیها را از طریق فروش اوراق پرداخت کرد، بار بزرگی از روی دوش سیستم بانکی برداشته خواهد شد. عموم بدهیهای دولت داخلی است. کل رقمی کهبهعنوان بدهیهای خارجی ایران ثبت شده ٦ تا ٩ میلیارد دلار است که بسیار کم است. بدهی ما به ریال و داخلی است. باید اوراق بدهی مدتدار یعنی از ٣ ماهه تا ١٢ ساله برای آن منتشر شود. زمان سررسید این اوراق بستگی به سازمانها و شرکتهای طلبکار دارد. سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای اینچنینی میتوانند قسمت آخر اوراق را بگیرند و قسمت اولش یعنیاوراقبا سررسیدکوتاهمدترا پیمانکاران یا بخشهایی کهمنابع کوتاه مدت لازمدارند، دریافت کنند. اگر٣٢٠هزار میلیارد تومان را با نرخ ٣ هزار تومانی دلار رسمی محاسبه کنیم میشود ١٠٧ میلیارد دلار. این رقم نسبت به ٤٢٥ میلیارد دلار که تولید ناخالص داخلی ایران است میشود حدود ٢٥ درصد آن. کل بدهیهای دولت ٢٥ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. در حالی کهژاپن بدهیاش ٢٣٠ درصد تولید ناخالص داخلیاش است. این رقم در ایتالیا ١٣٠ درصد؛ در کره جنوبی ٣٤ درصد و در ترکیه ٣٦ درصد است. اگر بدهیهای دولت را به سه دسته تقسیم کنیم میتوان برای آن اوراق با سررسیدکوتاه مدت ٣ ماه تا ١٨ ماه؛ میان مدت که ٤٠ درصد آن است ٢ تا٦ و نیم سال و دراز مدت از٧ تا١٢ سالهمنتشر شود. ؟ چه نرخیباید برای این اوراقدرنظر گرفت؟ نکتهمهم همین است. مدت زمان تا سررسید اوراق در تعیین نرخ مهم است. هرچه مدت زمان تا سررسیدکوتاهترباشد، نرخ کمتراست و آن را شکل نرمال میگویند اما سال ١٣٦٧ بانک مرکزی اشتباهی کرد که باید در این راه از آن درس گرفت. معمولا نرخ بدهکاری بانکها به بانک مرکزی تنها نرخی است که بانک مرکزی میتواند تعیین کند. در ایران سال ٦٧وقتی نرخ تورمبالا بود و شرکتهای مضاربهای در حال تشکیل برای خارج کردن پول ازبانکها بودند، بانکمرکزیمیخواست با تورم مقابله کند به همین دلیل نرخ بهره کوتاه مدت بالاتر از نرخ درازمدت شده بود. اوراق قرضهیک سالهوپنج سالهرا با یک نرخ دادهایم که اصلا معنی ندارد. بانک مرکزی به جای اینکه در تعیین نرخ دخالت نکند و فقط عرضه و تقاضا را تعیین کند، تغییر مهمی در این زمینه صورت داد. با این کار تورم را در اقتصاد نهادینهکردهایم. با تعیین نرخ هم برای شماره هفدهم اردیبهشت1395 67 کوتاه مدت وهم برای بلندمدت کهیکی را٨ دیگری را١٤ درصد تعیین کردند، عملا تورم در فرمول نرخ بهره نهادینه شد. برای تعیین نرخ اوراق باید به انتظار بازار توجه شود. وقتی میخواهیم نرخ تورمتک رقمی ودر حدود٤یا ٥ درصد شود، بایداوراق بدهی دولت با نرخ ٢ تا٣درصدبالاتر از نرخ تورم انتشار یابد. یعنی اگر تورم ٥ درصد باشد. نرخ بهره اوراق بلند مدت ١٢ سالهباید٨درصدباشد. ؟ فشاری که اشاره کردید بر سیستم بانکی قرار دارد و مانع کاهش نرخ سود میشودرا بیشتر تشریحمیکنید؟ عقیلی کرمانی: در حال حاضر میزان تسهیلاتی که بانکها پرداخت کردهاند و در سیستم حسابداری بهعنوان بدهیهای تسهیلاتی آورده میشود حدود ٧٨٠ هزار میلیارد تومان است. یعنی بانکها این میزان تسهیلات دادهاند. در این مقطع با توجه به نقدینگی ٨٧٠ هزار میلیاررد تومانی میتوان برآورد کرد که نسبت تسهیلات پرداختی به نقدینگی حدود ٩٠ درصد است که نشان میدهدوضعیت در این زمینهبهتر شده است. زمانی جمع تسهیلات نسبتبهنقدینگی ١٠٧ درصد بوده است اما امسال به نظر میرسد حدود ٩٠ درصد است. در این شرایط سوال این است که چرا نرخ بهره پایین نمیآید. علت این است که تقاضای همه بخشها در سیستم بانکی جمع شده است. انتظار داریم بانکها هم بخش خصوصی را کمک دهند، هم کمبودهای دولترا جبران کنندوهم بقیه هزینههای بانکها را پوشش دهد. اگر فشار را از سیستم بانکی کم کنیم نرخ بهره پایین میآید. انتشار اوراق بدهی بخشی از بار تامین مالی را روی دوش بازار سرمایه میاندازد. با تشویق بنگاههای بزرگ به سمت تامین مالی از بازار سرمایه که از طریق تخفیف مالیاتی و نرخ سود پایینتری که اوراق نسبت به وام بانکی دارند، انجام میشود، فشار از سیستم بانکیکاستهمیشودونرخ بهرهمیتواندپایین بیاید. در مقطعی از زمان ٤ بانک خصوصی با نرخ سود ٣٠ درصد تسهیلات میدادند در حالی که با نرخ ١٤ درصد سپرده جمع میکردند. طولی نکشید که به خاطر رقابت و پولی که در بانکها جمع شده بود، فاصله١٦ درصدی به٤درصدرسید. نرخ سود تسهیلات در آن مقطع به٢٣ونیم رسیدونرخ سپردهنیز ١٨ شد. رقابت باعث شداین فاصلهکم شود. اقتصادایرانبانکمحوراست. کشورآلمانهم اینگونه است اما با انتشار اوراق قرضه در بازار سرمایه دائما نسبت اوراق به تسهیلات بانکی را افزایش دادند. در کشور آمریکا حجم اوراق قرضه بیش از ٤ برابر کل تسهیلات بانکی است. این نسبت در ایران کمتر از یک است. ؟ آیا ظرفیت افزایش سهم اوراق قرضه نسبت به تسهیلات بانکی در اقتصادایران وجوددارد؟ عقیلی کرمانی: برای ارزیابی توان تحمل و پذیرش اوراق قرضه دربازار باید از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. این نسبت در کشور آلمان ٩٠ درصد است. نسبت نقدینگی بهتولیدناخالص داخلی در ترکیه و آمریکا از ٥٦ درصد و ٨٥ درصد در سال ٢٠١٠ به ٦٠ و ٩٠ درصد در سال ٢٠١٤ رسید. در ایران هم در سال ٢٠١٠ این نسبت٦١ .٥درصـدبوده امادر سال ٩٤به٦٥ درصدرسیــده است. با تـوجهبهاین شاخص به اندازه کافی نقدینگی وجود دارد و به نظر میرسد توان پذیرش اوراق در کشور مناسب است. ؟ اگر امکان دارد مثالی عینی در این زمینه ذکر کنیدتابه زبانسادهتر موضوع روشن شود؟ عقیلی کرمانی: اگر یک شرکت بزرگ در بازار استقراضی اوراق با نرخ بهره ٢٥ درصد بفروشد، در شرایطی که نرخ سود بانکی ٢٠ درصد است، منطق سرمایهگذاری حکم میکند به سمت بازاری حرکت شود که سود بیشتری میدهد. پس مردمبه جای آنکهپول خود را بهعنوان سپرده به بانک بسپارند، آن را بهبازار استقراضمیآورندو اوراق شرکتهای بزرگ را خریداری میکنند. نظر من بر این است که این اوراق همراه با تضمین بانکی عرضه شود. علت تضمین بانک این است که نظامرتبهبندی و اعتبارسنجی در اقتصاد وجود ندارد. البته این شرط هم وجود دارد که هیچ بانکینمیتواندبیشاز سقفاعتباریکهبرای یک شرکت مثل ایران خودرو یا فولاد مبارکه تعیین کرده، رقم بالاتری را تضمین کند. در این شرایط پول سپرده گذار در بانک از حساب سپرده مشتری به حساب اوراق که حساب جاری شرکتناشراست، منتقل میشود بدون آنکه پولی از سیستم بانکی خارج شود. به عبارتی شرکت ناشر اوراق، پول دریافتی را در سیستم بانکی و حساب جاری، سپرده گذاری کرده و خریدکالا و دیگرهزینههای خود را از آن طریقانجاممیدهد. عملاپولیاز سییستم بانکی خارج نمیشود اما هزینه پول برای بانک از٢٠درصد (سود سپرده سرمایهگذاری) به صفر ( سود سپرده جاری) تقلیل مییابد. شرکت بزرگ هم با این عملیات به تولید میرسد و با بازگشت منابع به سیستم بانکی فضا برای دسترسی بهتر بنگاههای کوچک و متوسط به منابع بانکی فراهم میشود. از این طریق نرخ سود در سیستم بانکی کاهش مییابد و علاوه بر آن تامین مالی بنگاههای بزرگ از طریق بازار بدهی انجام میشود تا از بار سنگین تامین مالی بر دوش بانکها نیز کاسته شود. در نتیجههمهاز جملهدولت، نظام بانکی، بنگاههایاقتصادیومردم سود خواهند برد. لازمهتحققاهدافاینطرح استمرارروند کاهشی نرخ تورماست. ؟ بنگاههای بزرگ که در حال حاضر از بانکها تسهیلات دریافت میکنند و در این راه موفق هم هستند، چگونه به سمت انتشار اوراق و تغییر مسیر در تامین مالیسوق پیدا خواهند کرد؟ عقیلیکرمانی: بایدبنگاهها برایانتشاراین اوراق تشویق شوند. بنگاههایی که اظهارنامه مالیاتی دادهاند و عملکرد مالی درستی دارند، بستهبهگردش موجودی انبار میتوانندمعادل ٥٠ درصد رقم فروش خود اوراق منتشر کنند. دراینشرایطشفافیتهم افزایشپیدامیکند. میتوان برای بنگاهها تشویق مالیاتی در نظر گرفت که این تخفیف در قالب کسر درصدی از مالیات پایان سال مالی متناسب با نرخ بهره فروش اوراق باشد. البته بعد از کاهش هزینه پول دیگر تشویق مالیاتی ضروری نخواهد بود. راهحل منطقی کاهش نرخ بهره بانکی 68 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اقتصادکلان این است کهاین اتفاق از طریق مکانیسم بازار رخ دهد و این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی و یا بدهی متشکل است. اگر این بازاردر ابعادکلان راهاندازیشودوهر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خود به خود زمینه لازم فراهم میوشدتا در بازار استقراضی کهرقابتی هم هست، نرخ سودکاهشیابد. بانکمرکزی در صورت نیاز میتواند اوراق بخرد و بفروشد که از این طریق نرخ را نیز میتواند افزایش یا کاهش دهد و در نهایت بر منحنی نرخ بازده اثر بگذارد. در واقع بدون دخالت دستوری و تعیین نرخ بهره، بانک مرکزی امکان مدیریت نوسانات نرخ بهره را خواهدداشت. ؟ آقای عزیزی اگر امکان دارد شما نظرتان را در این مورد بفرمایید. آیا مسئله فعلیاقتصادبا این طرح قابل حل است؟ عزیزی: در حال حاضر با بحران اعتماد عمومی مواجه هستیم. به هم ریختگی ساختاری و مشکلات عظیم نیز در اقتصاد وجود دارد. این مسائل که ذکر شد، جایگزین راهحل برای آن مشکلات نیست. جایگزین مشکلات بخش مالی و بانکی هم نیست. در این شرایط هر ابزار یاهر نهاد مقرراتی معرفی کنیم، مشکلات دیگری داریم که در حل مسائل اصلی و ساختاری ناکارآمد است. در حال حاضر اشتهایی در بخش خصوصی برای خرید اوراق نیست. در دنیا هم سرمایهگذاران نهادی و شرکتها اوراق را میخرند نه افراد. وقتی بحران اعتماد داریم و کسی به حرف کسی اعتماد نمیکند. در این شرایط ابزارهای خرد و کلان هم معرفی کنیم کمک بزرگی به ما نخواهد کرد. با نهایت احترام، کاملا با دیدگاه آقای عقیلی مخالفم که این اوراق را سیستم بانکی تضمین کند. خریداوراق توسط مردموبا تضمین بانکها با فرضکاهشفشار بر سیستم بانکیدرتضادمتضاداست. تضمین بانکبرایدریافتوامازدیگران باریازدوش نظام بانکی بر نمیدارد و در این صورت عملا خودش، خودش را خنثی میکند. تئوریهای نرخ بهره در اقتصاد وجود دارد اما تکاپوی دولتو بانک مرکزی این استکهدر میدان عمل چه باید بکنند. اگر بانک مرکزی اختیار نداشته باشد که تاکنون نداشته است، پاسخگو هم نباید باشد. اگر بانک مرکزی اختیار داشته باشد و نتواند یک محدودهای را به مانند نرخ ارز برای نرخ بهره ایجاد کند و این محدوده بتواند کف و سقف را با عرضه و تقاضای پول پرقدرت و غیرپرقدرت تنظیم بکند، نمیتوانیم سیاست پولی موثر داشته باشیم. اصلاحات ساختاری اولین ِ اقدام لازم است که نمیتوانیم خود را از آن فارغ کنیم. آخرین اقدام هم این است که باید دامنهای از نرخ بهرهقابلقبول را برایاقتصادتعیینکنیم و بگوییم در این دامنه رشد و اشتغال و ثبات سیستم پولی تامین میشود. اگر نتوانستیم آن دامنهرا ایجادکنیم دیگر حرفی باقی نمیماند. در شرایط فعلی از بانک مرکزی نمیتوان انتظار بالایی داشت چراکه طی ٣٠ -٤٠ سال گذشته اختیاری به آن ندادهایم. ترازنامه کل سیستم بانکی تخریب شده است. یک سری موارد کیفی و غیرکمی هم هست که باید در اقتصاد حلشود. اگرمسائلکمیهم حلشود چون مسائل کیفی همچنان پابرجاست، اتفاقی رخ نمیدهد. ؟ آقای دکتر نیلی نظر شما در مورد کارکرد پیشنهادی که آقای دکتر عقیلی مطرحکردند، چیست؟ نیلی: برداشت من از مطلبی که آقای دکتر عقیلی ذکر کردند این است که بنگاههای بزرگاز طریقبازار سرمایهتامینمالیشوندو بنگاههای کوچک و متوسط از سیستم بانکی. این جهت گیری درست است و باید بر همین اساس عمل شود. اگر بخواهیم بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایهتامین مالی شوند، یک راه رایج این است که اوراق بدهی منتشر شود. این کار در حال حاضر یک چالشی دارد که البته یک پیشنهاد ابتکاری هم ایشان ذکر کردند. ابتکارشان این است که انگیزه مالیاتی داده شود که اینجا مشکلی به نام مقاومت وزارت امور اقتصادی و دارایی مانع است. یک چالشی هم در این مسیر وجود دارد که من هم با نظر آقای عزیزی موافقم که تضمین بانکی برای این اوراق مسئله ساز است. در حال حاضر در جلسات تصمیمگیری بر روی این موضوع بحثهایی صورت میگیرد. راجع به اینکه اگر اوراق بدهیها را بخواهیم برای بنگاهها ترویج کنیم، رتبهبندی نداریم و بلافاصلهاینمسئلهمطرح میشودکهبانکها تضمین بدهندمعلومنیست با چهمنطقی این نتیجه گیری صورت میگیرد. اگر فرضا دولت و بنگاههای بزرگ. بهعنوان دو نهاد اصلی که در کشور باید محور توسعه باشند نتوانند لوازم اعتماد بخش برای اوراق خود فراهم کنند. با چه پشتوانهای بانک باید این اوراق را تضمین کندازاینجهتچالشیپیشمیآیدوپیشنهاد تضمین این اوراق توسط بانکها قابل دفاع به نظر نمیرسد و در حال حاضر در جلسات با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده است. این موضوع اگر در این بخش حل نشود، دیگر مسئله پیش نمیرود و متوقف میشود. انتقال ریسک بنگاهها از طریق تضمین بانک به بانکها میتواند ضربه شدیدتری باشدبهبدنه نظامبانکی کشور. ؟ یعنی طرحی که بدهیهای دولت را ساماندهیکند، نمیتواند کارسازباشد؟ نیلی: در شرایط موجود این موضوع یک بهبودیایجاد خواهدکرداما اینگونهنیستکه بگوییم تحولی بزرگدر نرخ بهرهایجاد خواهد کرد. قبول دارم که اگر تقاضای بنگاههای بزرگ از بانکها به بازار سرمایه شیفت بکند، موضوع تخصیص منابع را اصلاح میکند اما بهنظرممشکل نرخ بهره اینجا نیست. مشکل نرخ بهره ریشهاش به این برمی گردد که نقدینگی قفل شده است. یک نفر از من سوال میکرد: «اینکهمیگویندپولها از بانک خارج شدهو جایی قفل شده، چهمعنی میدهد؟پول که همیشه در بانک است. کسی هم که خانه خریداری میکند پول را به حساب فروشنده واریز میکندو پول عملا از حسابی به حسابی دیگررفتهواز بانک خارج نشده استاما اینکه میگویند پول از بانک خارج شده و مثلا در بخش ساختمان قفل شده چهمفهومی دارد؟» در جواب باید گفت که اسم این بیماری که در حوزه مالی اقتصاد با آن مواجه است، عدم نقد شوندگی دارایی بانکها است. یعنی آن پولی که باید بهصورت برگشت تسهیلات به بانک برگردد، بهعنوان سپرده به بانک میآید شماره هفدهم اردیبهشت1395 69 در نتیجه بانک برای نگهداری این پول باید هزینه پرداخت کند و به آن سود بدهد. در نتیجه نرخ سود سپرده در فرایند جمعآوری سپرده، بالا میرود. وقتی وامی گرفته شده و بهبانکبازپرداختنشدهاست، بهعنوانسپرده و با سود بالای ٢٠ درصد به بانک بازمیگردد در حالی که باید با هزینه صفر به بانک بازمیگشت. بنابراین برداشت من این است که مسئله مطالبات معوق، بدهیهای دولت و سرمایهگذاری که بانکها در بخشهایی مثل ساختمان انجام دادهاند بیشترین تاثیر را در مسئله نرخ بهره گذاشته است. در حال حاضرکاهش نرخ مستقلاتپایین آمده ارزش دارایی بانکها با کاهش مواجه شده که اثر بدی گذاشته است. باید این موضوع را حل کنیم. طرح آقای دکتر عقیلی از این جهت که جابجایی منابع از بنگاههای بزرگ و بنگاههای کوچک و متوسط را بهعنوان یکی از موانع از پیشپاینرخ بهرهبرمیدارد، قابلقبول است اما تحولی در مسئله نرخ بهره ایجاد نمیکند. برای این موضوع باید مسئله بدهیها را حل و فصل کرد. چالش دیگری کهوجود دارد این استکهبازار اوراق در اقتصاد باید درست شود بازار بدهی هم باید درست شود اما باید مراقب بود آن بلایی کهبر سر سیستم بانکی دردهه٨٠آمد، این بار حادث نشود. آن زمان حجم تسهیلات بدون آن که ظرفیت آن در بانکها ایجاد شود، به یکباره رشد کرد. باید زیرساختها و چارچوبهای لازم برای این کار ایجاد شود بعد ابزار آن به راه بیفتد. در دهه٨٠ بدون ان که نظام کنترلی درستی وجود داشته باشد، در حجم بالایی تسهیلات پرداخت شدو در حال حاضر مسئله مطالبات معوق را بوجود آورده است. ؟ بازار سرمایه ظرفیت کافی و زیرساخت لازم برای این فرایند رادارد؟ نیلی: اگر بخواهیم در بازار سرمایه به طور قاعده مند در جهت گسترش بازار بدهی حرکت کنیم، سرعت این حرکت از یک میزانی نمیتواند بیشتر باشد. شاید نشود در مقایسی که آقای دکتر عقیلی از آن صحبت میکنندبازار اوراق بدهی رادر محدوده١٠٠تا ١٥٠ هزار میلیارد تومان راهاندازی کرد. چنین ظرفیتی وجود ندارد که چنین حجمی از اوراق در اقتصاد ایران باشد. آقایدکترعقیلیبامقایسهارقامبدهیبا حجم نقدینگی و تولیدناخالص داخلی، نتیجهگیری کردند که انتشار این حجم اوراق مشکلی بوجود نمیآورد. نمیدانم چه عددی در ذهن ایشان است اما اگر از ارقامی در حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان برای این بازار صحبت میکنیم، شاید در ظرف اقتصاد ایران برای سال ٩٥ و ٩٦ نگنجد. با این موضوع موافقم کهموانع قانونیموجودبر سرراهگسترش بازار بدهی باید رفع شود تا این بازار بزرگ شود. این بزرگ شدن به نسبت بازار سرمایه بزرگ است اما به نسبت اندازه اقتصاد ایران چندان نمیتواندبزرگ باشددر نتیجهاصلاحات نظام بانکی بر هر چیز دیگر در اقتصاد ایران مقدم است. وابستگی بالای اقتصاد ایران بهبانکها ایجاب میکند که به بهبود شرایط بانکی پرداخته شود. ؟ آیا این عملیات میتواند به سیستم تامین مالی نظم بدهد و بنگاههای بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق دهد تا فقط بنگاههای کوچک سراغ بانکها بیایند؟ نیلی:گزارشیرا سالگذشتهپژوهشکدهپولی وبانکیمهیاکردهبودراجع بهاینکهتسهیلات بانکی چقدر به بنگاههای بزرگ و چقدر به بنگاههای کوچک اختصاص یافته است که نشان میداد بنگاههای بزرگ سهم بالایی دارد. پیشنهاد دکتر عقیلی برای ایجاد انگیزه در بنگاههای بزرگ از طریق تخفیف مالیاتی برای تامین مالی از بازار سرمایه میتواند این انگیزه را تا حدودی ایجاد کند اما نکته این است که طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بانکها هم انگیزه ندارند به بنگاههای کوچک و متوسط وامبدهند. بهدلایل مختلف ترجیح میدهند به بنگاههای بزرگ وام بدهند. برای این موضوع هم باید چارهای اندیشید. وقتی خود بانک تمایل دارد به جای وام دهی بهیک هزار بنگاه کوچک بهیک بنگاه بزرگ وام بدهد تا برای گرفتن وثیقه، ارزش گذاری و سایر مقدمات با چالش کمتری مواجه باشد، این موضوع با چالش مواجه خواهد شد. عقیلی کرمانی: وقتی تقاضایی از سوی بنگاههای بزرگ نباشد و منابع در اختیار بانک باشد، چارهای ندارند که به بنگاههای کوچک تسهیلاتبدهند. مشایخی: نبایداینگونهفکرکنیم کهبا یک پیشنهاد قرار است همه مسائل کشور از جمله ساختار بانکی حل شود. همه قبول داریم که باید بازار سرمایه توسعه پیدا کند و ابزارهای جدید در آن متولد شود که این پیشنهاد میتواند قدمی در این جهت باشد. بنابراین نبایدبهدنبال حل همهمسائل از طریق انتشار اوراق بدهی بود. اینکهمکانیزمی گذاشته شود که بنگاهای بزرگ بتوانند با نرخی کمتر از تسهیلات بانکی از بازار سرمایه تامین مالی کنند و در این راه انگیزههای تخفیف مالیاتی هم داشتهباشند، جوابگو خواهدبود سرعتآن هم هرچقدر میتواند باشد لازم نیست همه مسائل را حل کند همین که این باب را باز کند خوب است. نیلی: آقای عقیلی این پیشنهاد را بهعنوان موضوعی کههمهمسائل را میتواند حل کند، مطرح کردند. مشایخی: ایشان گفتند در جهت کاهش نرخ بهره عمل میکند که به نظرم درست است و این مکانیزمکار میکند. اما چند سوال در این زمینه وجود دارد. بنگاههای بزرگ نظیر یک خودروساز با در اختیار گرفتن پول، چقدر بهرهوری واقعی خواهد داشت؟ چراکه این ریسک قرار است اینگونه منتقل شود. فرض کنید، پول در اختیار خودروساز باشد اما خودرویی که تولید میکند زیان ده باشد، ریسک آن به بازار سرمایه منتقل میشود. تاکنون این ریسک به بانکها منتقل شده و در شرایط جدید قرار است به بازار سرمایه شیفت شود وممکن است اعتبار آن را کاهش دهد اما اگر بنگاهها از نظر بهرهوری، بازدهی داشته باشند و حتی بانکها با پشتوانه دولت بتوانند آنها را تضمین بکنند تا این فرایند راه بیفتد، نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید پیشنهادها را در محدودهای که قرار است مسائلی را حل کنند، مورد بررسی قرارداد. در شرایطفعلیهیچ پیشنهادینیست که بتواند همه مسائل کشور از جمله فساد و 70 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اقتصادکلان ساختار بانکها را حل و فصل کند. در این راه اما مسئله بازدهی بنگاهها باید مورد توجه قرار گیرد و با انتخابهای مشخص در این راه قدم برداریم. عقیلی کرمانی: وقتی شهر دوبی این برنامه را به اجرا گذشته و اوراق ٣٠ ساله منتشر میکند، نشان میدهدکه چنین فرایندییعنی انتشار اوراق با بهره متغیر شدنی است. وقتی از اوراق دولتی صحبتمیکنیم منظور این است که ِ دولت بدهکار به طلبکارانش اوراق میدهد و این اوراق وارد بازار میشود. سر رسید این اوراق متغیر است و در بازار با سررسیدهای متفاوت اوراق وجود خواهد داشت. کسانی که دلشان میخواهد این اوراق را بفروشند، چرخه خریدوفروش درستمیکنندو رفتهرفتهاین فرایند و فرمول ایجاد میشود. چون قدم اول را دولت برداشته است، مطالباتی که امروز از دولتمیرود را با آن میپردازد. نکتهاین است که باید خزانه داری منظمی وجود داشته باشد تاهر سررسیدیکهمیرسد، اوراق کوتاه مدت یا دراز مدت را بستهبهنیاز بازار، بفروشدکهاز آن بهبعدبدهیهایشرامرتببپردازد. الگوی انضباط آغاز شود تا دولت در زمان سررسید بدهیاش را بپردازد. اگر درآمدمالیات یا درآمد نفت ندارد، تنها کاری که میتواند بکند این است که اوراق جدید منتشر کند و بدهی را بدهد. بورس هم این آمادگی را دارد که به اصلاح اینفرایندبپردازند. خریداران اوراققرضه حتما ابنگاهها خواهند بود. شرایطی دیدهایم که از طریق شعب بانکها عملیات خرید و فروش انجام شود اما بانکها موظند عملیات را در فرابورس ثبتکنند. بایدوسایل این کار فراهم شود. فراموش نشود که چین در مدت ١٠ تا ١٢ سال چنین بازاری را ساخت و ارزش آن ٤ تریلیون است. اینکه از روز اول آیه یاس بخوانیم که ما گرفتاری زیاد داریم و نباید کاریانجامدهیم،درستنیست. بایدکارهایی را انجامدهیم تا حرکتی ایجاد شود و بعد سراغ کارهای بعدی رفت. بهعنوان مثال قانون ورشکستگی که یک موضوع ساده است را نداریم. تاریخچه شرکت صنایع فلزی بسیار عجیب است. این شرکت ٥٠ سال قبل ورشکسته میشود اما هنوز این روند ادامه دارد. منظور این است که باید اقدامات زیادی انجام شود اما از جایی باید شروع کنیم. یکیازابزارهاییکهدولتاستفادهنکردهاست، انتشار اوراق بدهی است چراکه ممکن است درآمد نفت و مالیات کاهش یابد و پرداخت بدهیها متوقف شود. برخی کشورهای عربی اینگونهاندوقتی قیمت نفت بالا میرود حقوق پرداخت میکنند و زمانی که قیمت پایین میآید آن را متوقف میکنند. با این سیستم نمیتوان بهپرداختبدهیهای دولتدر زمان بی پولی امیدوار بود به همین دلیل باید ابزار جدید در بازار ایجاد شود. وقتی موضوع اوراق مشارکت و اوراق قرضه مطرح میشود به این دلیل است که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد کشورهای پیشرفته سوق پیدا کند. اینکه اگر دولتپول داشتبدهدووقتیپول ندارد، ندهد کههمیشهامکان پذیراست. دولتهامیتوانند بدهی داشته باشند اما باید انضباطی در کار باشد. اوراق بفروشدوبدهی یاکسریبودجهرا از طریق صحیح تامین کند. عزیزی: اینکه گفته میشود دولت با بدهی صفر خوب نیست و دولت میتواند بدهکار باشد، موضوع درستی نیست. دولت با بدهی صفر خوب است. اگر رونق بود پس انداز کند و وقتی رکود بود هزینه کند. این اصل ثبات اقتصادیاست. عقیلی کرمانی: این حرف کاملا صحیح است اما در کتابها است در عمل شدنی نیست. ما زمانی که پول داریم، ولخرجی میکنیم وعملا اینجا شدنی نیست. ؟ نکتهای در مورد تعادل در بازارها مطرح است. درصورتی که سایر بازارها در تعادل نباشد و منابع به سمت بازاری دیگر شیفت پیدا کند، چنین ابزاری جوابگو خواهد بود؟ عقیلی کرمانی: خیلی از بازارها در تعادل نیستند. من هم قبول دارم. یکی از مشکلات اساسی ما این است که ببینیم نرخ تورم از ٤٥ به ١٠ رسیده است اما نرخ بهره بانکی تکان نمیخورد. خلاصه بحث من این است که محدودیتی داریم که در آن گیر افتادهایم. تنها یک سیستم بانکی داریم که میخواهد هم کسری بودجه دولت را تامین کند، هم به شرکتها رسیدگی کند و هم هزینههای خود را پوششدهد. صحبتمنایناستکهگزینه دیگری را فعال کنیم تا آپشنها زیادتر شود و نرخ بهره پایین بیاید. وقتی تقاضا با صف مواجه است، قانون ورشکستگی هم ندارم و بانک حدود٢٨ درصد به سپرده بهره میدهد، نمیتوان کاری انجام داد. چه بازاری هست که چنین بازدهی داشته باشد. چون قانون ورشکستگی نداریم، بانک با سپردهای که میگیرد تنها وضعیت خود را نگه میدارد. اگر قانون ورشکستگی وجود داشت، بعداز سهماه زیان دهیبایدبانکتعطیلشوداما اینامکان را نداریم. کمبودهایمان زیاد استبنابراین باید رفتهرفتهکارهایی را انجامدهیم. آلترناتیوهای مختلفی باید تعریف کنیم تا نرخ بهره پایین بیاید. ؟ آقای دکتر عزیزی به مشکلات بنیادی نظیر بحران اعتماد و مسائل زیرساختی بانکی اشاره کردند و گفتند که این موضوع نمیتواند این مشکلات را حل کند. آقای دکتر عقیلی! نظر شما چیست؟ عقیلیکرمانی:وجودمشکلاتساختاریرا نفینمیکنمامامیگویمنبایدآیهیاسبخوانیم. باید هر کدام به اندازهای سعی کنیم و قدمی برداریم. مشکلات سیستم بانکی واقعا قابل توجه است. وقتی میبینیم در برخی کشورها چه انضباط و شرایطی فراهم است و ما اینجا درگیر چه مسائلی هستیم، تاسف میخوریم اما چه میتوان کرد. شرایط اینگونه است. اگر بتوانیم فشار را از سیستم بانکی برداریم شاید بتوانیم بهتر اصلاحات را انجام دهیم. در حال حاضرهمهبه سیستم بانکیفشارمیآورندوبه دنبالتسهیلاتهستند. وضعیتبانکها بسیار بداست. بانکها نباید سرمایهگذاری میکردند اما کارخانه زده اند، نیروگاه دارند و در سیستم تسهیلات دهی شان عملیاتی انجامدادهاندکه وضعیترادشوارترکرده است. عزیزی: برای بازار بدهی دولت نه سازمان و نهکنترل کنندهایداریم. عقیلی:منمیگویم کهاین٣٢٠هزارمیلیارد تومانی کهبهعنوان بدهی دولتمطرح استرا شماره هفدهم اردیبهشت1395 71 تعیین تکلیف کنیم و برای آن هر سیستمی که لازم است راه بیاندازیم و برای آن فرمول تعریفکنیم. عزیزی: بلایی که سر سیستم بانکی آوردیم، میخواهیم سر بدهی دولت هم بیاوریم. فقط صحبت میشود که باید اوراق منتشر شود و روی ابزار آن بحث میشود اما نظر من این است که با انتشار این ابزار نه در بخش دولتی و نهدر بخش خصوصی مشکلی حل نمیشود بلکهممکن استمشکلی هم اضافه شود. عقیلی کرمانی: ما باید کاری بکنیم که برای دولت اعتبار بخریم تا در برابر پرداخت بدهی شرمنده نباشد. دولتهایی وجود دارند که ده برابر ما بدهی دارند و بدون درآمد نفت توانستهاندآن را بهموقع بدهند. عزیزی: خلاصه حرفمن این استکهنباید تاکیدبرانتشار باشد. عقیلی: تاکید من بر انتشار نیست. حرف من این است که بدهیهای فعلی را چاره اندیشی کنیم وسامانی بدهیم تا از این بعد به طور مرتبپرداختشود. ؟ آقای دوست حسینی اگر امکان دارد شمادیدگاهتانرادرموردبحثهاییکه صورتگرفتبفرمایید. دوست حسینی: امیدوارهستیم کهبهیک روشی کاربردی برای حل مسئلهتنگنای مالی در کشور برسیم چراکه بنگاههای اقتصادی به طور جدی با این مسئله مواجه هستند و از این نظر تحت فشار قرار دارند. آقای دکتر عقیلی پیشنهاد دادند که روشهایی به کار گرفته شود که بنگاههای بزرگ تشویق شوند تا برای تامین مالی بهبازار سرمایهرجوع کنند تا بانکها منابع خود را بهبنگاههای کوچک و متوسط اختصاص دهند. اگراین اتفاق رخ دهد قطعا کار بخش خصوصی آسانتر خواهد شد و دسترسی بنگاهها به منابع وضعیت بهتری خواهد داشت. نکته بعدی این است که با این اقدام فشار تقاضا از روی سیستم بانکی برداشته میشود و این موضوع به کاهش نرخ بهره بانکی کمک خواهد کرد. البته این مسیر با چالشهایی نیز مواجه خواهد بود. ممکن است دولت نیز متحمل هزینه شود چراکهباید تخفیف مالیاتی برای بنگاههای بزرگ در نظر بگیرد. با این وجود به نظر میرسد آنچه مهم است بایدگاماول را برداشت. عزیزی: نکته اساسی این است که اگر ساختارهاغلط باشد،هرچهابزارهای اینچنینی تعریفشودنتیجهمعکوس میدهد. عقیلی کرمانی: چین طی ٢٥ سال متوالی نرخ رشد اقتصادی بالای ١٠ درصد داشته است. یک دلیل عمده آن این است که اصول را رعایت کرده است. در مقطعی تعدادی کارشناس از خارج کشورشان آوردند و بدون اینکه ذخایر و موقعیت ایران را داشته باشند، موفق شدند. ما الان میگوییم در اقتصاد ایران رشد بالای ٨ درصد نمیتوان داشت. اگر ما نمیتوانیم این ضعفرا پوشش دهیم، از خارج کشور افرادیرا بیاوریم تاکمک کنندوراهحل نشان دهند. انتشار اوراق بدهی چیزیاستکه چیندر١٢ سالبهرتبهسومدرانتشارآنرسید. نیلی: این موضوع را در دولت دنبال کردهایم و پیش هم رفته است اما با دو مشکل مواجه شده است. مسئلهتضمین بانکها مورد چالش است. همچنین باید وزارت اقتصاد را متقاعد کنیم تا به تخفیف مالیات تن دهد. این دو موضوع اگر حل شود، این راهمثبتخواهدبود. ؟ آیا وزارت اقتصاد به دلیل آنکه سوددهی این اوراق موجب رکود بازار سهام و بورس نشود، با این طرح مخالفتنمیکند؟ نیلی: این پیشنهاد را خود بازار سرمایهایها مطرح کردهاند و با آن موافقند. مشکل همان دو مسئلهاست. اول تضمین بانکهاکهبانک مرکزی مخالف است و دوم مسئله تخفیف مالیاتکهوزارتاقتصادبا آنمخالفتمیکند. دوست حسینی: بایدروشن شودکهاین دو مسئله چگونه قابل حل است. روشن است که اگر بانکها را بیشتر از این درگیر نکنیم بهتر است. مسئله مالیات هم باید روشن شود. باید درموردمیزان تخفیفمالیاتی نیزبحثشودتا بتوان برآوردیاز نوع تشویق بنگاههایبزرگ، ارائهداد. عقیلی کرمانی: در مورد تضمین بانک باید بگویم. هدف ما این نیست که فقط ابزاری درست شود و فقط آن را تماشا کنیم. بازار عادت کرده است که اوراق با تضمین بانکی ارائه شود. این در حالی است که در شرایط عادی الزامی وجود ندارد اما چون نظام رتبهبندی شرکتها در ایران وجود ندارد این موضوع مطرح شده است. در محیطی کهنظام رتبهبندی وجود دارد، میتوان تضمین بانکی را در مورد یک نوع اوراق ارائه داد و در موارد دیگر تضمین بانکی ارائه نداد. الزامی در این زمینهنیست. منظورمن این استکهبرایسه سال که بانکها میتوانند تضمین دهند، این کار را انجامدهندتا نظامرتبهبندیدر ایران راه بیفتد. برای تضمین بانکی هم حدودی تعیین شده تا بانکها از سطح مشخصی بالاترنروند. دوست حسینی: تا این جا به نظرم ابعاد پیشنهاد و شعاع اثربخشی آن به خوبی روشن شد. اینکه لااقل در این جمع کسی ادعا ندارد کهپیشنهاد ارائه شده طرحی است جامع کهبا اجرای آن تنگنای مالی اقتصاد رفع میشود و تمام مشکلات بانکی کشور برطرف میگردد، بلکه اگر نواقص آن رفع شود میتواند در حد خود گامی برای رفع برخی از تنگناها به شمار آید. دوایراداساسینیزبراینپیشنهادوارد شده است، یکی تضمین اوراق بدهی توسطسیستم بانکی است واشکال آن این است که مشکل را نمیتوان یا نباید با ایجاد مشکل دیگر حل کردمگراینکهاطمینانحاصلشودکهمشکل بعدی به میزان قابل توجهی کوچکتر وکم اهمیتتر از مشکل اول است تا این جای بحثها چنیننتیجهاینیزبهدستنیامدوحتی بعضی بر این نظر بودندکهانتقال این ریسک میتواند مشکلی با ابعاد وسیعتر برای نظام بانکی بهبار آورد. مسئلهدیگر حصول اطمینان از اثر بخشی مشوق مالیاتی پیشنهادی برای رونق دادن به بخش واقعی اقتصاد است به گونهایکهاعتبار یا تخفیفمالیاتیپیشنهادی عاملی برای رفع تنگنای مالی و رشد تولید و سودآوریبیشترآن در سالهایپیش رو شود و تخفیفدرصدی از مالیات با افزایش بازدهی تولیدوزیاد شدنسودودرنتیجهمالیاتمتعلقه جبران گردد. بنا بر این اگر موافق باشید در نشست دیگری این دو چالش و اشکال مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل و تبادل نظر قرار گیرد و اگرامکانپذیرباشدراهی منطقی برای پاسخگوئی بهآنها و برونرفتاز آن جستجو شود. 72 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اقتصادکلان آدامس، آدامس، سری به نشانه نفی تکان دادم. کسی دیگر دسته گلی را پیشکش کرد. آن سوتر روی پیاده رو بساطی پهن بود، از اسباب بازی تا جوراب و کارد میوه خوری. همه وارداتی. با قیمتهای ارزان. مارک in made china روی اغلب شان خودنمایی میکرد و برخی دیگر نیز چنان دم دستی بودند که حتی چینیها هم حوصله حک آرم شان بر آن را نیافته بودند. قرقره، سوزن، دستبندهای بدلی، ساعتهای یک بار مصرف، جوراب و. . . شاید اگر اینها ایرانی بودند و این سوی مرز، نزدیک خودمان تولید شده بودند لشکر فروشندگانش اندکی آب میرفت چون بخشی از آنها سر کار تولید بودند و نه فروش. لابه لای خودروها کودکان و چند تنی از مردان راه میرفتند و به رانندگان دستمالهایی که استثنائا ایرانی بود را نشان میدادند. بادکنک بزرگی از میان ترافیک عصرگاهی آزادی سر برآورده بود، نزدیکیهای وزارت کار، قرار بود درباره همین آدمهایی که هر روز در کوچه و خیابان میبینیم و بدتر از آن دیدن شان برایمان عادی شده است باحسن طایی، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت کنم. نماینده بیکاران در دولت تدبیر و امید است. هر چند اسم معاونتی که ادارهاش بر عهده وی است معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال است اما بیش از هر معاونت دیگری با بیکاران سر و کار دارد. اگر از همسایگانش بپرسید، خاطرات جذابی از مراوده وی با بیکاران تعریف میکنند. درست روی همان صندلی که ما نشستیم تا مصاحبهمان در باب بیکاری و بحرانهای پیش رو را انجام دهیم، پیش از ما بیکارانی نیز نشسته بودند، آنها که به دنبال کار راهی این اتاق شده بودند و فرصت یافته بودند تا یک فنجان چای با معاون وزیری بنوشند که خود را بیشتر از یک کارشناس دانشگاهی میداند. تعریف میکردند یکی از کسانی که آمده بود، میخواست درگیر شود، عصبی و ناراحت بود و در نهایت وعده داده بود که میروم عضو داعش میشوم و بعد میآیم شما را میکشم و البته مسوول این دفتر را. وقتی این خاطرات را برایش تعریف میکنیم تا صحت و سقمش را جویا شویم سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: درست است، گاهی میآیند، از دست من چه کاری برمی آید جز اینکه بنشینم و حرف شان را بشنوم و به آنها احترام بگذارم؟ حسن طایی، در پاسخ به این سوال که اگر از این موضوع آشفته اید، چطور برخی از این بیکاران را علاف خطاب کرده بودید؟ گفت: از این موضوع بسیار ناراحتم. من چنین لفظی را به کار نبردم. درباره کسانی صحبت کردم که نه در حال آموزش مهارت شغلی هستند، نه به دنبال کار و نه در حال تحصیل، در انگلیسی به این گروه neet میگویند و من درباره این گروه توضیح دادم اما برداشت خبرنگار این بود و متاسفانه چنین مسالهای طرح شد. عصر یکی از روزهایی که گرمای تابستان خود را در بهار نمایش داده بود، در دفترش با ما به گفت وگو نشست. ساعت کاری پایان یافته بود، وقتی ما وارد ساختمان عریض و طویل وزارت کار شدیم، کارکنان گروه گروه در حال خروج بودند، هنوز کمی آن سوتر از ساختمان وزارت کار، هم دستفروشان غوغایی راه انداخته بودند و هم فروشندگان مترو وهم آنها که در اتوبوسهای «بی آر تی» دستفروشی میکردند. دادههای بازار کار از سال ١٣٨٤ تاکنون هیچ تغییر و تحول خاصی را نشان نمیدهد. از سال ٨٤ تا پایان ٩٣ یعنی ١٠سال، عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر خاصی نکرده است. آمار مرکز آمار ایران را ببینید. واقعا میشود باور کرد در طول ١٠ سال عرضه نیروی کار هنوز درحد ٢٣ ،٢٤ میلیون نفر باقی مانده است و تقاضا هم در حدود ٢١ ،٢٢ میلیون ثابت مانده. خب این شکل تهیه آمار اتفاقا یکی از مشکلات بازار کار است دولت یازدهم با بحرانهای فراوانی در حوزه اشتغال و بیکاری روبه رو است، فکر میکنید سیاستهایی که در دستور کار این دولت قرار گرفته است، بر بهبود شرایط در این حوزه موثر واقع شده است؟ منظورتان این است که این سیاستها بر کاهش نرخ بیکاری تاثیر گذاشته باشد؟ دقیقا. منظورم این است که آیا سیاستهای دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار از یک سو و کاهش نرخ بیکاری را از سوی دیگر به همراه داشته است. خب بحث روشن شد. ما درباره اشتغال و بیکاری صحبت میکنیم. ببینید، اگر واقع بین باشیم باید بپذیریم که اجرای یک سیاست خاص در یک دوره زمانی کوتاه نمیتواند نرخ بیکاری را متاثر کند. بالاخره اشتغال محصول نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه است و تمام کارگزاران اقتصادی که شامل خانوادهها، بنگاهها، دولت و. . . است بر این بازار تاثیر دارند، در ضمن تعامل همه اینها، یعنی تعامل کشور با بخش خارجی نیز مهم است. در این میان نمیتوان نقش بازیگران اجتماعی یعنی احزاب سیاسی، انجمنهای صنفی، تشکلهای علمی - تخصصی، رسانهها اعم از نشریات، روزنامهها، صدا و سیما و. . . را نادیده گرفت. اینها وقتی از ابزارهای خودشان استفاده کنند، میتوانند تاثیرات مثبت و منفی روی بحث بیکاری از خود به جا بگذارند. وقتی رسانههای جمعی کشور تصمیم بگیرند که کمتر نقاط ضعف جامعه را به رخ بکشند و تلاش کنند بحرانبیکاریدرگفتوگوىمفصلباحسنطایى: آیندهآنقدرهمهولناکنیست شماره هفدهم اردیبهشت1395 73 نقاط مثبت و توانمندیهای جامعه را بیشتر بگویند، کم کم فضای امید به آینده تغییر میکند و افزایش امید میتواند موجب رشد و رونق سرمایهگذاری در کشور شود. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد آنان که سرمایههای مادی دارند سرمایههای خود را و آنها که ابداعات و اختراعات دارند خلاقیت و نیروی درونی خود را عرضه میکنند و در جهت پویایی جامعه فعالیت میکنند. همه رسانهها از جمله روزنامه شما میتوانند نوع نگاه مردم و سرمایه داران را تغییر دهند. به هر روی ما میخواهیم درباره وضعیت اشتغال در شرایط کنونی صحبت کنیم. در حال حاضر اشتغال در ایران تفاوتی نسبت به دو سال قبل تجربه کرده است؟ بله، این اتفاق افتاده. سالهای ١٣٩١و١٣٩٢ سالهایی بودند که اقتصاد رشد منفی داشت، در نتیجه اشتغال نیز وضعیت مساعدی نداشت. اما حالا اوضاع تغییر کرده. به همان اندازهای که وضعیت اقتصاد بهبود یافته، وضعیت اشتغال نیز بهتر شده است. ما وقتی از اشتغال صحبت میکنیم باید در نظر داشته باشیم که اشتغال به تبع تولید ایجاد میشود. یعنی هر چقدر سطح تولید یا نرخ رشد جامعه بالا برود، اوضاع بهتر خواهد شد. هر چه تلاش در یک جامعه بیشتر باشد، وضعیت مناسبتر است. اما گویا بررسیها و برآوردهای جدید نشان میدهد دیگر ارتباط چندانی بین رشد اقتصادی و میزان اشتغال نیست. مرکز پژوهشهای مجلس در بررسیای اعلام کرده بود حتی اگر رشد اقتصادی مثبت هشت درصد باشد نیز با لشکر پنج میلیونی بیکاران در سال ١٤٠٠ روبه رو هستیم و از سوی دیگر خود شما نیز در یک سخنرانی به این مساله، یعنی رشد اقتصادی بدون ایجاد اشتغال اشاره کرده بودید. گویا نگرانیها در این حوزه جدی است چون کشورهای پیشرفته نیز با این مساله روبه رو شدهاند. درست است، در دنیای کنونی هر چقدر علم و تکنولوژی بیشتر پیشرفت کند، تولید از شیوههای پیشرفتهتری استفاده میکند. به این شیوهها، «کاراندوز» میگویند. لذا ممکن است همین رشدامروزی ما کهبه طور طبیعی اشتغال را تحت تاثیر قرار میدهد در آینده این تاثیر را به جا نگذارد. هر چه سطح جامعه بالاتر باشد، این مولفه بیشتر خود را نشان میدهد. من و شما درباره بیکاری در ایران با هم گفت وگو میکنیم اما در واقع مساله «بیکاری» از این منظر یک چالش جهانی است. بیکاری بیماری عصر ما است. بیایید نگاهی به این وضعیت در جهان بیندازیم. کل تولید در جهان ارزشی ٧٥ تریلیون دلاری دارد. یعنی ٧٥ هزار هزار میلیارد دلار. در کل کره زمین سه میلیارد آدم شاغلند. بررسیها نشان میدهد ٢٥ میلیون نفر نیز در ایران بیکارند. حالا نکته مهم چیست؟ نکته مهم این است که به سختی بتوان این ٧٥ هزار هزار میلیارد دلار را رشد داد، آن هم رشد فراگیر. رشد فراگیر چند مشخصه دارد. توزیع درآمد، ایجاد اشتغال مولد، تخریب کمتر محیط زیست، شنیدن و دیدن وضعیت همگان، منظورم از گزاره آخر این است که این رشد باید همه اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار بدهد. در واقع رشدی که تنها دهکهای متمول و بالا را تحت تاثیر قرار دهد امروز بهعنوان دغدغه مطرح نیست. امروزه باید صدای همه قومها، فرهنگها شنیده شود. در سطح جهان هم تمام مکاتب فکری میدانند که صرف رشد GDP رشد نیست. یکی از مولفههای همان رشد فراگیر، ایجاد اشتغال هم است. ببینید وقتی ما به این نتیجه میرسیم که اقتصاد ٧٥ تریلیون دلاری جهان در آینده رشد چندانی نمیکند و رشد آن نیز ممکن است اشتغالزا نباشد. چه نتیجهای میگیریم؟ اینکه بیکاری بحران عصر ما است. بالاخره استفاده از شیوههای نوین کار اندوز چنین نتیجهای را به دنبال داشته است. در ضمن پاشنه آشیل اقتصادهای جهانی نظامهای مالی گسترده است، بسیاری از اقتصادهای کاغذی تحت تاثیر همین موضوع هستند. و اما ایران؟ در مورد ایران هم همین موضوعات صدق میکند. وقتی بهعملکرد بانکهای بزرگ نگاه میکنیم، میبینیم این بانکها کمتر به بنگاههای خرد که اشتغالزا هستند، توجه میکنند. پس با وجود پیشرفت در نظامهای پولی و بانکی، دسترسی نظامهای خرد به منابع مالی افزایش نیافته است. از سوی دیگرفرهنگ کار در همه جای جهان یکسان نیست. فرهنگ کار و استخدام نیروی کار در کشورهای درحال توسعه خیلی مهم است. بیایید اقتصاد ایران را در نظر بگیریم. حجم تولید در اقتصاد ایران حدود ٥٠٠ میلیارد دلار است. این اقتصاد ٥٠٠ میلیون دلاری ٢٢ میلیون شاغل را به خود جذب کرده است. در سالهای ١٣٩٠ تا ١٤٠٠ به اندازه نیمی از این جمعیت، نیروی بالقوه وارد بازار کار خواهد شد. پس وضعیت ما در این حوزه نرمال نیست. حالا قبل از اینکه ما وارد راهکارهای مد نظر برای برونرفت از این بحران برویم، ترجیح میدهم کمی فضا را مورد کاوش قرار دهیم. به نظر شما کدام یک از نظامهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران به دلیل بحران در خود سبب ایجاد فضایی اینچنین در بازار کار ایران شده است؟ سوال بسیار خوبی است اما پاسخ به این سوال خیلی سخت است. ببینید وقتی ما درباره اشتغال صحبت میکنیم یعنی در خصوص نظام اقتصادی کشور حرف میزنیم. حالا شما به من بگویید آیا تحریم که یک تصمیم سیاسی است در نظام اقتصادی ایران تاثیر نمیگذارد یا به عبارت بهتر تاثیر نگذاشته است؟ اینجا کمی پیچیدگی وجود دارد. از سوی دیگر نظام فرهنگی در ارتباطی مستقیم و ویژه با نظام اقتصادی است. خیلی مهم است که نگاه یک جامعه به پدیده «کار» چه باشد. برخی نظامهای فرهنگی «کاردوست» هستند، در مقابل نظامهای فرهنگیای وجود دارند که «کارگریز» تلقی میشوند. حالا همین نظام فرهنگی را در ایران بررسی کنید تا به جواب برسید. این روزها افراد جویای کار، هر شغلی را نمیپذیرند، ممکن است ترجیح بدهند بسیاری از کارها را انجام ندهند. وقتی بسیاری از کارها را پیشنهاد میدهیم پاسخ میدهند این کار خوب نیست، در حالی که ما میگوییم کار خوب معنا ندارد. فرد با تلاش میتواند کار خوب را بسازد. این طور نیست که از همان روز اول شغلی شغل خوب با درآمد مکفی و امکانات ویژه باشد. اینها در طول کار بهدست میآید، تلاش فرد سرعت رسیدن به این هدف را تعیین میکند. این تصور اشتباهی است که بعضی در انتظار شغل خوب میمانند و صبر میکنند تا پیشنهاد بهتری داشته باشند یا کار مناسبی پیدا کنند. وقتی از من میخواهند برای شان یک کار خوب پیدا کنم میگویم شما باید بروید سر کار تا مهارتهای مورد نیاز را کسب، نظر کارفرما را 74 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اقتصادکلان جلب و موقعیت تان را تثبیت آن وقت مطمئن باشید بعد از مدتی وضع تان خوب میشود. کارجوی ایرانی باید این را بداند که بسته پیشنهادی به بیکاران در هیچ کجای جهان کاملا مطابق میل کارجویان نیست. متاسفانه کارجوی ایرانی هر شغلی را نمیپذیرد. بالاخره شما میتوانید با تلاش و پیشرفت در یک شغل، آن را برای خودتان جذاب کنید. به نکته مهمی رسیدیم. به اینکه کارجوی ایرانی نیز بههر حال بههر کاری تن نمیدهدوهمین مساله بحران بیکاری را تشدید میکند. غالبا ایرانیها دوست دارند چه شغلی داشته باشند؟ بیکاران به چه رسته شغلی علاقه مندند؟ جوانهای ما دوست دارند در کارخانههای متوسط و بزرگ کار کنند، طبیعتا این امکان در حال حاضر نیست. دل شان میخواهد در شهرهای بزرگ باشند. خصوصا در تهران. کسی حاضر نیست در مناطق دورافتاده کار کند، کسی اولویت کاریاش یافتن شغلی در فلان شهرستان نیست. همه دنبال یک کار اداری اتوکشیده در شهرهای بزرگ هستند. یعنی معتقدید ذایقه کار ایرانیها تغییر کرده است؟ بله. خوب این تغییر در اثر چه پدیدهای رخ داده است؟ در واقع تحصیلکرده شدن بدون برنامه جمعیت ایرانی است که مسبب بروز مشکلات است یا عوامل دیگری جز این در بروز این پدیده موثر است؟ کلا ترکیب جمعیتی ایران در سالهای اخیر تغییر کرده است. جمعیت ایران شهرنشین شده است، سطح رفاه افزایش یافته است. تغییرات اجتماعی نیز به همان اندازه تحصیل در این تغییر ذایقه موثر است. من فکر میکنم پدیده دیگری نیز در این میان قابل بررسی است، شاید کم بودن دستمزد نیز دلیل موثری برای عدم پذیرش هر شغلی باشد. وقتی یک جویای کار با شغلی روبهروست کهدستمزد اندک دارد و در منطقهای دور افتاده است و اتفاقا مورد علاقهاش هم نیست، طبیعتا ترجیح میدهد که این شغل را نپذیرد چون هیچ کدام از خواستههایش را تامین نمیکند. این را قبول دارم که سطح کلی دستمزدها در ایران بالا نیست اما به هر حال نمیشود از روز اول دستمزد بالا انتظار داشت. باید اندکی صبر داشت. هر چه کار بهتری از سوی فرد شاغل ارایه شود، احتمال افزایش دستمزد هم بالاتر میرود. بالاخره باید دستمزد نیز به اندازه کافی اغواگر باشد اما در ایران این اتفاق نمیافتد و دستمزد آنقدر جذاب نیست، از این رو بسیاری از جوانانی که تحت حمایت خانوادههای شان قرار دارند، میگویند وقتی حقوقم از پول توجیبی ام بالاتر نیست، چرا سر کار بروم؟ اینکه سطح دستمزد قابل قبول نیست کاملا درست است. اینکه جوان بگوید من همین پولی که از پدر و مادرم میگیرم کافی است اصلا قابل قبول نیست. این فرهنگ یعنی دامن زدن به بیکاری. این فرهنگ بایدتغییر کند. جوان ایرانی بدانددر ماههای اول حقوقش اندک است و وقتی سر کار میرود به تدریج حقوقش بالا میرود. حالا اینجا همان نکتهای که درباره نظامهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و... پرسیده بودید دوباره مورد اشاره قرار میگیرد، اینکه فرهنگ جامعه چگونه باشد، فرهنگ کار به هر حال در این میان مهم است. به نظر میرسد برای رفع مشکل لازم است فرهنگ کار در شماره هفدهم اردیبهشت1395 75 کشور تغییر کند. فکر کنم خود شما آماری ارایه کرده بودید از کسانی که در بازار کار نیستند و برخی از قول شما این گروه را علاف لقب داده بودند. من به شدت ناراحت میشوم وقتی این لفظ را میشنوم. من هیچ وقت این لفظی را که شما به کار بردید نگفتم. من ترجمهای از عبارت nightder in employment انگلیسی به را، nor in education and planning کار برده ام. جمعیتی که نه تحصیل میکنند، نه شاغلند و نه در حال آموزش. این جمعیت که در انگلیسی به آن neet میگویند، بعضیها معادل این واژه انگلیسی را دورماندگان معنی کردهاند. این برداشت خبرنگاری بود که در این خصوص از من سوال کرده بود. شما همان «نیت ها» بنویسید، همان که معنیاش دورماندگان است. این واژهای که شما گفتید تعبیری برخورندهای دارد. این جمعیت به دنبال کار خیلی خوب میگردد ولی پیدا نکرده. تعداد نفرات این جمعیت هم روز به روز اضافه میشود. جمعیت نیتها (NEET (چقدر است؟ من در مورد این موضوع توضیح میدهم. واژه neet نخستین بار در سال ١٩٩٩ رسما در سطح سیاسی بریتانیا مطرح شد. واژههای معادل neet دورماندگان، پرخاشگران و آسیب پذیرهاست اما تعبیر من همان دورماندگان است. جمعیت neet شامل گروههای مختلفی است. یکی از این گروهها بیکاران هستند که خود شامل بیکاران کوتاه مدت و بلندمدت میشوند. این گروه بزرگترین گروه فرعی هستند. از سوی دیگر جوانانی که مسوولیت خانوادگی، آنها را از ورود به بازار کار و تحصیل بازداشته است نیز در این گروه میگنجند. مثلا کسانی که نگهداری از سالمند یا کودک را به عهده دارند. جوانان بیمار و معلول و کسانی که مشکل مالی نداشته و در جست وجوی فرصت خاص هستند در این گروه قرار میگیرند. این گروه اخیر به طور فعال به دنبال کار یا بهبود مهارتهای خود بوده اما هر فرصت شغلی را نمیپذیرند. گروهی نیز تحت عنوان neetهای داوطلب وجود دارند که درگیر فعالیتهای هنری و خلاقانه نظیر موسیقی و جهانگردی، نقاشی و. . . هستند. گروهی نیز تحت عنوان «بی قید و بندها» در این جمعیت هستند که شامل جوانانی میشود که به دلایل فردی و خانوادگی در جست وجوی شغل یا مهارت و دانش نیستند. حالا با این توضیح میشود برآورد کرد چه جمعیتی از اینها در ایران وجود دارد. بررسیها نشان میدهد در ایران حداقل چهار میلیون neet و حداکثر ١٠ میلیون neet وجود دارد. دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است. شما، با توجه به پست تان، یعنی معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی، در حقیقت نماینده بیکاران در دولت تدبیر و امیدهستید، در این دو سال به مخاطبان تان، یعنی به کسانی که منتظر بودند شغلی برای شان ایجاد شود بگوییدکه چهکردهاید؟ ببینیدهر فردی بخواهد جذب بازار کار بشود باید وارد یکی از بنگاههای اقتصادی شود، حالا چه بزرگ، چه متوسط، چه کوچک و خرد. نکته اینجاست که ما دلمان میخواهد اشتغال در سطوح بالا ایجاد شود، در بنگاههای بزرگ و متوسط. اما اقتصاد ایران فاقد منابع لازم برای سرمایهگذاری در این حوزه هاست. ما باید بر واحدهای خرد و کوچک متمرکز شویم چرا که چارهای جز این نداریم. اما در اینجا با یک پارادوکس روبهروهستیم. اینکه طول عمر بنگاههای کوچک، پایین است و آسیب پذیری آنها نیز بسیار بیشتر از بنگاههای بزرگ و متوسط است. هر چهبه سراغ بنگاههای بزرگ برویم طول عمرشان بیشتر میشود؛ هر چه به سمت کسب و کارهای کوچک و خرد برویم عمرشان کمتر میشود. این یک دوگانگی است که پیش روی ما قرار دارد. از یک طرف دلمان میخواهد در این وادی اشتغال ایجاد کنیم اما سرمایه کافی نداریم و از سوی دیگر مجبوریم برای نبود سرمایه تن به ایجاد اشتغال در بنگاههایی با عمر کمتر بدهیم. حالا شما درباره عملکرد ما سوال میکنید من هم میگویم با همه این تناقضها ما در وزارتخانه متبوع میگوییم راهبرد ما اشتغال بزرگ در بنگاه کوچک است. این سیاست تدوین شده، در دستور کار دولت قرار دارد؟ بله، درست است. شما پیش از آنکهدر این اتاق بنشینید،کارشناس این حوزه بودید، حالا در مقام یک مسوول از تجربه دو سال فعالیت دولت در حوزه اشتغال راضی بودهاید؟ فکر میکنید توانسته اید کار مناسبی انجام دهید؟ اقدام عملی تان برای پیشبرد همین سیاستی که بدان اشاره کردید، چه بوده است؟ ما در این دو سال امکانات بسیار اندکی داشتیم. منابع مالی ما از دو محل تامین میشود یکی از طریق بودجه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین میشود و دیگری از طریق تسهیلات بانکی که در اختیار smeها قرار میگیرد. هر دوی این منابع بسیار اندک بوده. بی اغراق میگویم که ما از حداقلها هم برخوردار نبودیم. نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در دو سال اخیر با تولید سازگار نبود. در سال ٩٤ با تغییر سیاستهای پولی و بانکی امیدواریم بتوانیم میزان بهرهمندی sme ها و بنگاههای خرد و خانگی را از تسهیلات بانکی بیشتر کنیم. البته ما در حوزه تزریق منابع مالی به بنگاههای کوچک یاهمان طرح تسهیلات زودبازده تجربه تلخی داشتیم. چرا تجربه تلخ؟ خوب شما بگویید چرا شیرین. استناد شما برای تلخ بودن این تجربه چیست؟ من به آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران استناد میکنم. قبل و بعد از اجرای این طرح من تفاوت خاصی در آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران نمیبینم. مشکل در این طرح نیست. مشکل اصلی دادههای بازار کار ما است. دادههای بازار کار از سال ١٣٨٤ تاکنون هیچ تغییر و تحول خاصی را نشان نمیدهد. از سال ٨٤تا پایان ٩٣ یعنی ١٠ سال، عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر خاصی نکرده است. آمار مرکز آمار ایران را ببینید. واقعا میشود باور کرد در طول ١٠ سال عرضه نیروی کار هنوز در حد ٢٣ ،٢٤ میلیون نفر باقی مانده است و تقاضا هم در حدود ٢١، ٢٢میلیون ثابت مانده. خب این شکل آمار اتفاقا یکی از دشواریهای بازار کار است. یعنی در قالب این طرح بیش از آنچه آمار نشان میدهد اشتغال ایجاد شده است؟ بنا بر اسناد و مدارک ما در حد نرم سیاستهای اقتصادی که در ایران به کار گرفته میشود قابل قبول بود. اما اگر قرار باشدبهعنوان یک شهروندیا کارشناس نقد شما به بازار کار را مورد بررسی قرار دهم این است که به این سیاست نیز مانند سیاستهای دیگر نقد وارد است. اما اگر این طرح موفق نبوده آیا باید این طرح را متوقف کنیم؟ چون تورم در سال ١٣٩٢ به ٣٥ درصد رسید دیگر نباید سیاست پولی و بانکی اتخاذ کنیم. چون در سیاستهای مالیاتی موفق نبودیم باید سیاستهای مالیاتی را کنار بگذاریم؟ حمایتهای فنی، مالی و اعتباری همیشه یکی از سیاستهای تراز اول بازار کار بوده است. ما 76 شماره هفدهم اردیبهشت1395 اقتصادکلان باید از اشتباهات گذشته پند بگیریم و با تجربه به سیاستهای بهتری بپردازیم. در ضمن شما من را متولی ایجاد اشتغال در کشور عنوان کردید اما من باید توضیح بدهم به طورکلی مسوول و متولی ایجاد اشتغال، شورای عالی اشتغال است که بیش از ٢٠ عضو دارد که آنها متولی ایجاد شغلند. شورای عالی اشتغال کانون هماهنگی سیاستهای اقتصادی موثر در بازار کار است. همه این اعضا مسوول ایجاد اشتغال در کشور هستند. اشتغال مشکل فرابخشی و فراقوهای است. افزایش سطح قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه میتواند بر این بحث تاثیرگذار باشند. شورای اشتغال نماینده قوه مجریه است. حالا بررسیها نشان میدهد متاسفانه در سال ١٣٩٢ شغلی ایجاد نشد. علت نیز رشد منفی اقتصاد ایران بود. وقتی رشد اقتصادی منفی باشد طبیعتا اشتغالی ایجاد نمیشود. وضعیت اما در سال ١٣٩٣ تغییر کرد. آمارها نشان میدهد در سال ١٣٩٣ حدود ٤٠٠ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که بر اساس رشد تولید ناخالص ملی و سطح سرمایهگذاری و اعتبارات پرداختی از صندوقهای توسعهای و همین طور تعداد و آمار مراکز کاریابی میدهندتنظیم شده است. در این آمار اد بیمه شدگان جدید در سازمان تامین اجتماعی هم لحاظ شده است. برگردیم به تصویر هولناکی که از آینده پیش روست، میگویند هر چه کنیم و حتی اگر رشد اقتصادی هشت درصد هم شود، در سال ١٤٠٠ ایران با جمعیت پنج میلیونی بیکاران روبه رو خواهد شد. این طور نیست. اینکه بازار کار به چه سمتی حرکت کند به بازار کار بستگی دارد. همان طور که اشاره شد الان افراد فراوانی در بازار کار حضور ندارند ولی وقتی رشد بالا برود این افراد وارد بازار کار خواهند شد. به نظر میرسد اگر رشد اقتصادی ما سالانه بین چهار تا پنج درصد باشد آینده به هولناکیای که میگویید نیست. شما به دادههای مرکز آمار ایران اشاره کردید، آیا با توجه به اینکه دادهها در ١٠ سال تغییر نکرده است، تعداد بیکاران را در حد همان ٥/٢تا ٣میلیون نفر اعلامی از سوی وزارت کار میدانید؟ نکته مهمی است. وقتی راجع به بیکاران صحبت میکنیم تعابیر متفاوتی پیش روی ما است. بیکار کسی است که در طول یک هفته گذشته حتی یک ساعت هم کار نکرده است. این تعریف مضیق بیکاری است. بر اساس تعریف حاد، کسی که ١٥ ساعت در هفته کار کرده، بیکار محسوب نمیشود اما اگر استاندارد کار را بین ٤٠ تا ٥٠ ساعت در هفته در نظر بگیریم، باید قبول کنیم این فرد بخش مهمی از وقتش را بیکار بوده است. حالا اگر مبنای ما تعریف مضیق بیکاری باشد باید بگوییم که بر اساس تعریف مضیق ٥/٢ میلیون بیکار در کشور وجود دارد اما هر چه دایره را وسیعتر کنیم و مثلا به کسانی که ١٠ ساعت یا ١٥ ساعت کار میکنند هم لقب بیکار بدهیم این جمعیت افزایش مییابد. برخی آمارهای غیررسمی جمعیت بیکاران را در حدود شش میلیون نفر برآورد میکند. این شش میلیون نفر ممکن است در هفته چند ساعتی را سر کار باشند اما در کل شاغل نیستند. در ضمن کسانی که در بازار کار بودند اما از جست وجو خسته شدهاند و رفتهاند خانه نشستهاند تا فضای بهتری ایجاد شود همسایگان دور و نزدیک بیکاران هستند. در این دو سالی که در اینجا حضور دارید، چقدر با بیکاران سر و کار داشتهاید؟ منظور من خود بیکاران هستند نه پدیده بیکاری. ما اینجاهر روز با بیکاران کلنجار میرویم. در واقع اینجا معاونت ایجاد شغل برای بیکاران است. کسانی که شما را میشناسند چقدر از شما درخواست شغل داشتهاند؟ تقریبا تمام آنها که من را میشناسند یا به من رجوع میکنند چنین درخواستی دارند. انبوهی نامه به من میرسد که در آن از من خواسته شده برای شان شغل پیدا کنم. به طور متوسط روزانه چند نامه و درخواست دریافت میکنید؟ نمیتوانم عدد بگویم. من همه درخواستها را به ادارات کاریابی ارجاع میدهم. عدد گفتن در این حوزه فایده چندانی ندارد. بالاخره شما دبیرخانهای دارید که تقاضاها و نامهها را ثبت میکند. بله، طبق آمار و بر اساس ثبت دبیرخانه در سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ حدود یک میلیون و ١٠٠ هزار نفر به ادارات کاریابی ارجاع شدهاند. منبع: اعتماد قابل توجه اعضاى محترم انجمن صنایع نساجى ایران نظر به اینکه دبیرخانه انجمنصنایع نساجىایرانوب سایت خبرى خود را روزانه بهروزرسانىمىکند و اطلاعیهها و اخبار و مکاتبات مربوط به اعضا، اعم از بخشنامهها و قوانینو مقررات را در وب سایت خود قرار مىدهد. لذا با توجه محدودیت صفحات مجله در درج اینموارد، خواهشمند است سایت www.aiti.ir و www.nasajinews.com نشانى انجمنبه راملاحظه و موارد فوق را در صورت نیاز دانلود فرمایید.

گالری تصاویر

دیدار

........ تکسچرایزینگ

........ دانلود مقالات علمی

........ رنگرزی مصنوعی

........ تکمیل کالای نساجی

........ کارخانه های نساجی

........ آز شیمی عمومی

........ کنترل کیفیت

........ الیاف مصنوعی

........ الیاف طبیعی

........ تکنولوژی تولید الیاف

........ شیمی تجزیه

........ نظرسنجی

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق به گیل تکس می باشد
طراحی و اجرا:گیل تکس