تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
دیکشنرینساجی ص 5

Retrogravure printing    چاپ با غلتک گراور شده
Stenciling    چاپ با کاغذ استنسیل
Block printing    چاپ باسمه ای - چاپ مهری - چاپ قالبی - چاپ قلمکار
Letter press    چاپ برجسته
Relief print    چاپ برجسته
Relief printing    چاپ برجسته - چاپ با غلتک طرح بر جسته
Discharge print    چاپ برداشت
Discharge style    چاپ برداشت
Extract print    چاپ برداشت
Discharge printing    چاپ برداشت - چاپ پارچه به روش برداشت رنگ
Colour dischage style    چاپ برداشت رنگ - چاپ پارچه با طریقه برداشت رنگی
IIIuminanted discharge style    چاپ به طریقه برداشت رنگی
Blowing print    چاپ بیندر پفکی
Cloth printing    چاپ پارچه
Hand blocked    چاپ پارچه به وسیله قالب دستی - چاپ قلمکار
Nacreprint    چاپ پارچه مرطوب
After print resist    چاپ پس مقاوم
Cotton print    چاپ پنبه - پارچه چیت - پارچه پنبه ای چاپ شده
Pre print resist    چاپ پیش مقاوم
Pigment printing    چاپ پیگمنتی
Transfer printing    چاپ ترانسفر - چاپ انتقالی
Blotch    چاپ تمام سطح پارچه  ( در مقابل چاپ خطوط و نوارهای باریک ) - لکه- دارای رمگ مات - رنگ محو - رنگ تار
Calico printing    چاپ چلوار یا چاپ پارچه ساده
Selvadge printing    چاپ حاشیه - ماشین چاپ حاشیه
Dapple    چاپ خال خال پارچه - خال خال نمودن منسوج با ایجاد نقاط رنگی در آن - خال - لکه - نقش و طرح ابری - نقش
Paste print    چاپ خمیری برجسته
Hand screen printing    چاپ دستی اسکرین
Tone on tone print    چاپ دو تن مختلف یک رنگ روی پارچه - پارچه ای که با زمینه های مختلف از یک رنگ چاپ شده باشد
Two phase printing    چاپ دو مرحله ای
Duplex printing    چاپ دورو - چاپ پشت و روی پارچه با یک رنگ مخصوص جهت پارچه پیراهنی
Dyed style    چاپ رنگ شده - روشی در چاپ که ابتدا مواد تعاونی بر روی پارچه چاپ می شود و سپس رنگرزی می گردد که در نتیجه رنگ درمواضع چاپ شده تثبیت شده و بقیه نقاط پاچه با شستشو پاک می شود - مدل رنگی
Intermitent rotary printing    چاپ روتاری متناوب
Zincography    چاپ زینک
Hectograph    چاپ ژلاتین
Surface printing    چاپ سطحی
Burning out    چاپ سوخت
Burn out print    چاپ سوخت
Caustic soda print    چاپ سود سوزآور جهت تهیه پارچه چروک
Screen print    چاپ شابلون
Silk screen printing    چاپ شابلون ابریشمی - چاپ سیلک اسکرین
Rotary screen    چاپ شابلون غلتکی - چاپ شابلون دوار- چاپ روتاری
Screen printing    چاپ شابلونی  - چاپ اسکرین - چاپ توری
Flat screen printing    چاپ شابلونی مسطح
Planographic printing    چاپ صاف ( مثل چاپ زینک )
Golden print    چاپ طلائی
Roller printing    چاپ غلتکی
Engraved roller printing    چاپ غلتکی حکاکی شده
Etched rotary screen    چاپ غلتکی گراوری
Melange printing    چاپ فتیله پشم ( به صورتی که پس از ریسندگی رنگ یک نواختی بدست آید ) - چاپ کردن فتیله فا ستونی برای تهیه نخ شال برفی
Vigoureux print    چاپ فتیله شانه شده پشم - چاپ ویگوره
Plain flocking    چاپ فلاک ساده ( پوشش کامل سطح پارچه با الیاف )
Figured flocking    چاپ فلاک طرح دار
Flock printing    چاپ فلوک - نوعی چاپ پارچه با بکار بردن الیاف کوتاه یا موادی نظیر آن که بوسیله به روی یسطح پارچه می چسبد
Flexographic printing    چاپ فلکسوگرافی ( چاپ با غلتکهای انعطاف پذیر لاستیکی )
Tjap printing    چاپ قالب
Hand blok printing    چاپ قلمکار - چاپ قالبی دستی
Printer    چاپ گر - ماشین چاپ
Gravure printing    چاپ گراور
Gravure    چاپ گراور - چاپ گود
Lacquer print    چاپ لاک ( طرح چاپی که از لاکهای شفاف برای به وجود آوردن آن بر روی پارچه استفاده می شود ) - چاپ لعاب متالیک - نخ کشی شدن - در رفتگی نخ
Lithographic printing    چاپ لیتوگرافی
Matt print    چاپ مات
machine pleating    چاپ ماشینی پارچه
Application printing    چاپ مستقیم
Contact print    چاپ مستقیم
Direct print    چاپ مستقیم
Direct style    چاپ مستقیم
Direct printing    چاپ مستقیم - چاپی که در آن رنگ و مواد تعاونی بصورت خمیر روی پارچه قرار می گیرد و سپس توسط بخار تثبیت می شود
Falt screen printing    چاپ مسطح
Resist print    چاپ مقاوم
Resist printing    چاپ مقاوم
Alkaline discharge resist print    چاپ مقاوم در برابر برداشت قلیایی
Batic print    چاپ مقاوم مومی  - چاپ باتیک
Batic printing    چاپ مقاوم مومی  - چاپ باتیک
Batik print    چاپ مقاوم مومی  - چاپ باتیک
Batik printing    چاپ مقاوم مومی  - چاپ باتیک
Textile printing    چاپ منسوجات - چاپ در نساجی
waxing printing    چاپ مومی
Silver print    چاپ نقره ای
Halftone print    چاپ هاف تن
Bleeder style print    چاپ هاله ای
Blotch print    چاپ وسیع ( چاپی که بخش وسیعی از سطح پارچه را فراگیرد )
Vigoreux printing    چاپ ویگوره - چاپ فتیله فاستونی
Vigoureaux printing    چاپ ویگوره - چاپ فتیله فاستونی
One phase printing    چاپ یک مرحله ای
Continuous printing    چاپ یکنواخت - چاپ مداوم
Paper for transfer printing    چاپ کاغذ ترانسفر - کاغذ چاپ انتقالی
Print to    چاپ کردن - قلم کار کردن
Foam print    چاپ کف - چاپ پفکی
Hank printing    چاپ کلاف نخ
Conversion printing    چاپ کنورسیون
Tent fabric    چادر - پارچه خیمه ای
Mote knive    چاقو (در ماشین کارد)
Fustian knife    چاقوی برش کرک پارچه مخمل نخی با دست
Mote knife    چاقوی کثافات (در کاردینگ)
Slit    چاک - سوراخ رشته ساز- روزنه - دریچه
Slot    چاک - شیار - شکاف
Back detail    چاک پشت لباس
Lease    چپ راست چله - اجاره - کرایه
Head lease    چپ و راست سر چله
Jute    چتائی - کنف
Sack cloth    چتایی - کرباس - پارچه ویژه دوخت کیسه و گونی
Parachute    چتر نجات
Additional root    چذر - ریشه دوم
Signal lamp    چراغ راهنما
Adipose    چرب - روغنی شده
Preparing    چرب کردن الیاف
Fibre lubrication    چرب کردن لیف
Lipid    چربی
Lipide    چربی
Fat    چربی - چرب
Grease    چربی - گریس
Free fat    چربی آزاد
Acid wax    چربی اسید دار
Tallow    چربی حیوانی - پیه - پی
Lard    چربی خوک
Lipophile    چربی دوست
Lipophilia    چربی دوست
Lipophilic    چربی دوست
Organophilic    چربی دوست
Lipophilicty    چربی دوست ( حلالیت در لیپوئید )
Degreasing    چربی زدائی - رقیق نمودن
Vapour degreasing    چربی زدایی با بخار - رفع پربی با بخار
Oil and condition    چربی و رطوبت موجود در فتیله پشم
Shirley delivery wheel    چرخ انتقال الیاف اضافی شرلی ( در شوت فید )
Twist rim    چرخ تاب در ماشین میول
Spike wheel    چرخ خاردار - چرخ میخ دار
Sewing machine    چرخ خیاطی
Gear wheel    چرخ دنده
Crown bevel wheel    چرخ دنده بزرگ مخروطی یکی از دو محور مایل
Crown wheel    چرخ دنده تاجی - چرخ دنده مخروطی بزرگتر
Change gear    چرخ دنده تعویض
Sleeve gear    چرخ دنده روی استوانه تو خالی
Sleeve sprocket    چرخ دنده زنجیری روی استوانه تو خالی
Knock off gear    چرخ دنده قاطع - چرخ دنده متوقف کننده ماشین
Cogwheel    چرخ دنده لبه دار
Spiral gear    چرخ دنده مارپیچ
Carriage wheel    چرخ دنده محرک
Spiral bevel gear    چرخ دنده مخروطی مارپیچ
Skew bevel gear    چرخ دنده مخروطی مورب
Tape travel pawl    چرخ دنده نوار سرماکویی ( در ماشین بافندگی بدون ماکوی سومت )
Carrier wheel    چرخ دنده واسطه
Tumbler gear    چرخ دنده واسطه - چرخ دنده هرز گرد
Lay gear    چرخ دهنده میز
Colour wheel    چرخ رنگ
Spinning weel    چرخ ریسندگی - دوک نخ ریسی
Saxony wheel    چرخ ریسندگی ساکسون
brunswick wheel    چرخ ریسندگی - چرخ نخ ریسی ابتدایی
Hand spinning whell    چرخ ریسندگی دستی
Chain drive sprocket    چرخ زنجیر
Chain wheel    چرخ زنجیر
Shirley wheel    چرخ شرلی
wash wheel    چرخ شستشو ( ماشینی آزمایشگاهی به منظور ارزیابی ثبات رنگ در برابر شستشو)
Hand whell    چرخ فرمان - چرخ دستی
Fly wheel    چرخ لنگر ( برای سکنواخت کردن حرکت دورانی لنگر )
Great wheel    چرخ نخ ریسی دستی قدیمی معمولی
Swivel    چرخان - حلقه قلاب دار چرخان
Clockwise    چرخش در جهت عقربه های ساعت
Swung    چرخیدن - تاب خوردن - تاب - نوسان
Swing    چرخیدن - تاب دادن - تاب خوردن - تاب - نوسان
Swinging    چرخیدن - تاب دادن - تاب خوردن - تاب - نوسان
Squalid    چرک - آلوده - کثیف
Soil    چرک - چرک شدن - کثیف شدن - خاک - خاکی شدن
Leather    چرم
Suede    چرم - جیر - چرم مخمل نما - پارچه معمولی یا کشباف چرم نما شده
Alligator leather    چرم تمساح
Seal    چرم خوک آبی - بتونه کاری - بستن با طناب
Tanning    چرم سازی - دباغی ( عمل آوردن چرم از پوست ) - پیرایش
Buffed leather    چرم ساییده و رنگرزی شده
Chamois    چرم شبرو
Glace kid    چرم شورو
Rubbing leather    چرم مالشی - چرم مالش دهنده
Cellular leather    چرم متخلخل
Leather cloth    چرم مصنوعی
Imitation    چرم مصنوعی
Imitation leather    چرم مصنوعی
Artificial leather    چرم مصنوعی  - پارچه ای که با مواد پلاستیکی پوشش یافته و چرم نما شده است
Mountain leather    چرم کوهی - نوعی پنبه نسوز که به صورت نمد در آمده است
Leathern    چرمی
Shrivel    چرو ک شدن - چین خوردن - خشک شدن
Shrinkable    چروک شدنی - جمع شدنی - آب رفتنی
Shrinker    چروک شونده - جمع شونده - آب رونده
Seam to    چروک کردن
Pucker    چروک - چین - جمع شدگی
Opening rail    چروک باز کن
Crinkle    چروک دار - چروکیده - نخ کرپ - نخ پرتاب - پیچاندن - تاب دادن - مضرس - زیگزاگ - دندانه دندانه
Cockling    چروک شدگی - چین خوردگی
Pucker to    چروک شدن
Mill rig    چروک شدن بر اثر والک - چروک شدن بر اثر نمدی شدن
washer marks    چروک شدن در اثر شستشو - چین و چروک های  ناشی از شستشو در پارچه
Crease to    چروک کردن - چروک شدن
Corrugate    چروک کردن - چین دادن
Crushing    چروک کردن - عمل خرد کردن یا له کردن و خارج کردننا خالصی های گیاهی پیم پس از کربونیزاژ
Pus    چرک
Dirt    چرک - آلودگی - کثیف
Filth    چرک - کثافت - آلودگی
Dirty    چرک - کثیف
Crock meter    چرک سنج
Binder    چسب - بیندر - اهرم جعبه ماکو - الیاف پشم بهم پیوسته تشکیل دهنده نخ پشمی
Glue    چسب - چسباندن - سریشم
Cohesive    چسب - چسبناک - چسبنده
Bonding agent    چسب - ماده چسبنده - عامل پیوند - عامل اتصال
Adhesive    چسب - ماده چسبی - چسبنده - چسب آهار
Solvent based adhesive    چسب با پایه حلال - چسب حلال دار
Hot melt adhesive    چسب ترموپلاست
Dispersing adhesive    چسب تعلیقی
Flock print adhesive    چسب چاپ فلوک
Mixed adhesive    چسب دو قلو
Two compound adhesive    چسب دوقلو
Adhesive plaster    چسب زخم - پانسمان چسبنده
Light glue    چسب سبک
Gliadin    چسب نشاسته - قسمت لزج و چسبناک گلوتن
Casein glue    چسب کازئین
Cementing    چسباندن
Paste to    چسباندن
Endring glueing    چسباندن اندرینگ
Gumming    چسباندن پارچه به میز چاپ
Melting lamination    چسباندن پند لایه به یکدیگر توسط ذوب
Gummy    چسبناک
Tack    چسبندگی
Bonding    چسبندگی - پیوستگی - متصل نمودن - اتصال
Gumminess    چسبندگی - لزجت
Gummosity    چسبندگی - لزجت
Adhesion    چسبندگی - کشش سطحی - قدرت چسبندگی -  نیروی جاذبه بین مولکولی - پیوستگی
Specific adhesion    چسبندگی ویژه - جذب مخصوص
Cling    چسبندگی یا اصطکاک الیاف پنبه
Coherent    چسبنده
To adhere    چسبیدن
Adhere    چسبیدن - پیوستن - جور بودن
Stick    چسبیدن - چسباندن - چسبناک - چسب - فرو کردن - رنده کردن - چوب - عصا - چماق - الوار - تکه - تیر
Needle eye    چشم سوزن
Unaided eye    چشم غیرمسلح
Shuttle eye    چشم ماکو
Heald eye    چشم میل میلک
Head    چشمه خروجی - کانال ورودی بالشچه در ماشین شانه - کلاف نخ کتانی و کنفی - واحد صنعتی - واحد عملیاتی در صنعت
Deliveries breaker    چشمه های ماشین فتیله اول
Deliveries finisher    چشمه های ماشین فتیله دوم
Eye    چشمه ورد ( در بافندگی )
Bulk density    چگالی ظاهری
Apparent density    چگالی ظاهری - دانسیته ظاهری - جرم مخصوص ظاهری
Squeezing    چلاندن - فشردن
Warping frame    چلتون در بافندگی - ماشین چله پیچی
Warping    چله - چله کشی ( عبور دادن نخهای تار از میل میلکهای ورد ) - تاب خوردگی - پیچ و تاب - باز شدن از طرف سر - چله پیچی
wraps    چله - نخ های تار
Spun warp    چله با نخ ریسیده
Large warp    چله با نخ ضخیم
Flat sheet warp    چله بدون چپ و راست
Flat warp    چله بدون چپ و راست
Gaiter    چله بند - چله گذار
Oversizing    چله پر آهار
Heavy  set warp    چله پر تراکم
Sectional warping    چله پیچی بخشی
Section warping    چله پیچی بخشی - اسنو پیچی
Beaming    چله پیچی - نورد پیچی - پیچیدن نخ تار به دور اسنو
Tape warping    چله پیچی بخشی
Pattern warping    چله پیچی بخشی
Beaming off    چله پیچی بخشی - چله پیچی از روی نورد بخشی
Ball warping    چله پیچی توپی
Indirect  warping    چله پیچی غیر مستقیم
Direct beaming    چله پیچی مستقیم
Direct warping    چله پیچی مستقیم
Run out warp    چله تمام شده روی ماشین بافندگی
Pattern warp    چله رنگی - چله رنگارنگ - چله بخشی
Foundation warp    چله زمینه
Float warp    چله زمینه در فرش بافی
Pattern beam    چله طرح
wrap threads    چله قالی
Direct warp beam    چله مستقیم
Warp beam    چله نخ تار - غلتک حاوی نخ تار
Drawn in    چله نخ کشی شده - چله طراحی شده
Soft warp    چله نرم - چله کم آهار
Heavy sley set    چله یا پارچه با تراکم تاری زیاد
Pile warp    چله کرکی - چله خاب دار
Warpage    چله کشی
warping winder    چله کشی
Heald    چله کشی - میل میلک - ورد - میل میلک ژاکارد
Market bkeach    چلوار - پارچه های سفید بدون رنگ و چاپ
Calico    چلوار - نام تجاری بافت تافته - بافت ساده پنبه ای با آهار زیاد - پارچه چیت
Trunk    چمدان - خرطوم - لوله
Multilobal    چند پره  ای
Multiple    چند تایی
Polychromatic    چند رنگی
Pleochroism    چند رنگی - رنگارنگی - بستگی داشتن مقدار جذب نور مونوکروماتیک به جهت تابش
Multichain    چند زنجیری
Polyfunctional    چند عاملی
Multi filament    چند فیلامنتی
Laminated    چند لایه ای
Mixed filling arrangement    چند ماکوئی کارکردن پود ساده یا یک رنگ
Loop warp    چند نخ خاب حلقه ای - چله ایجاد کننده حلقه نخ در پارچه مثل حوله
Chain of faults    چند نوع عیب پشت سر هم در نخ که بیشتر ناشی از گرد الیاف می باشد که در زمان ریسندگی در ساختار نخ قرار می گیرد
Multi head    چند واحدی
Ply to    چندلا تابیدن
Gilling    چندلا کردن و کش دادن
Drawing    چندلا کنی فتیله - کشش - کشیدن - کش دادن - رسم فنی - نقشه - شکل - ترسیم - طرح - هنر طراحی - کشیدگی
Fork    چنگال - دوشاخه
Side filling fork    چنگال کناری کنترل پود بافندگی
Center filling fork    چنگال میانی کنترل پود
Harrow rack    چنگال همزن
Filling fork    چنگال کنترل پود
Tetrad    چهار ظرفیتی
Tetra functional    چهار فعاله - دارای چهار گروه فعال
Quadruple    چهاربرابر
Quaternary    چهارتایی - نوع چهارم
Casing    چهارچوب - محفظه - سینی زیر - آبکش زیر کاردینگ
Heald frame    چهارچوب ورد - ورد
Mixed check    چهارخانه رنگی خال نقشه ای
N    چهاردهمین حرف لاتین
D    چهارمین حرف لاتین
Phellem    چوب پنبه
Beech    چوب جنگلی
Sycamore    چوب چنار
Bemboo wood    چوب خیزران - چوب بامبو
Dyestick    چوب رنگرزی
Young fustic    چوب زرد ، از گیاهان رنگ دار آمریکایی
Yellow wood    چوب زرد از گیاهان رنگینه دار آمریکای جنوبی با شماره کالرایندکس رنگ زرد طبیعی شماره 11
Black wood    چوب ساج
Teak wood    چوب ساج
Asp wood    چوب سپیدار
Box wood    چوب شمشاد
Almug    چوب صندل
Picker stick    چوب ضربه - چوب مضراب
Aloes wood    چوب عود
Lug strap    چوب مضراب - رکابی
Cork    چوپ پنبه
Chips    چیپس - قطعات پلیمری
Chintz    چیت - پارچه ساده ظریف و نرم پنبه ای چاپ شده
Chintz fabric    چیت ( پارچه پنبه ای چاپ شده و یا یکرنگ با جلای زیاد )
Calum jouree    چیت گلداری از هند شرقی
machine clipping    چیدن با ماشین
Shealing    چیدن پشم کوتاه پشت گوسفند زنده ( که طول آن از نیم اینچ تجاورز نمی کند )
Fleece    چیدن پشم گوسفند -  پشمی که یکبار از گوسفند چیده می شود - خاب پارچه یا قالی
Shear    چیدن پشم گوسفند - پشم چینی - برش - پرز گیری از سطح پارچه - بر طرف کردن نپ
Hand clipping    چیدن دستی
Frill    چین - حاشیه چین دار
Furbelow    چین - حاشیه چین دار
Crispness    چین - فر و موج
Corrugation    چین خوردگی
Folding    چین خوردگی - تا خوردگی - طاقچه پیچی ( پیچیدن پارچه و متراژ نمودن آن ) - تا شدن - تا خوردن
Cokle    چین خوردگی های مصنوعی که به منظور ایجاد طرح های متنوع در پارچه با هم شکل کردن آنها بوجود می آید
Cockle    چین خوردگی های مصنوعی که به منظور ایجاد طرح های متنوع در پارچه با همشکل کردن آنها بوجود می آورند
Ruck to    چین خوردن - چروک شدن
Frounce    چین خوردن - فر و موج دادن
Permanent crease    چین دائمی
Tuck    چین دادن - جمع کردن - حلقه نیم بافت در بافندگی حلقوی - حلقه قلاب زده و کامل نشده در بافندگی حلقوی
Shirr    چین دادن - کوک زدن پارچه به هم
Crimping    چین دادن - موج دار کردن
Creasy    چین دار
Crease    چین و چروک - تاخوردگی - تاخوردن
Ruck    چین و چروک - توده - پارچه
Creases    چین و چروک در پارچه
Cheque    چک - حواله -  برات
Transferer    چکش ماسوره عوض کنی ماشین بافندگی
Septum    حاجز - دیواره - پره- قسمتی در دستگاه ریسندگی الیاف مصنوعی قبل از رشته ساز
Fringe    حاشیه - طوق - کناره - چین - لبه
Margin    حاشیه - لبه - اندک - هزینه متفرقه یا پیش بینی نشده
Lip    حاشیه - لبه - کناره
List    حاشیه پارچه پشمی
Turned in hem    حاشیه دوخته دوبل
Colour fringing    حاشیه رنگی
Braided hem    حاشیه گلابتون دوزی شده پارچه -لبه گلابتون دوزی شده پارچه  - لبه سوزن دوزی شده پارچه
Name selvedge    حاشیه نوشته دار
Solubility product    حاصلضرب انحلال
Stand by under writing    حاضر و آماده
Retention    حافظه - ضبط - ابقاء - نگهداری ( در خود جای دادن ) - نگاه داری
Polymorphism    حالات مختلف یک ماده
Resilience    حالت ارتجاعی- برگشت پذیری- جهندگی - خاصیت ارتجاعی
Ground state    حالت اصلی - حالت پایه - حالت عادی
Excited state    حالت برانگیخته
Second order transition    حالت تبدیل شیشه ای
Tumefaction    حالت تورم - باد کردگی
Damping    حالت دادن - تنظیم رطوبت - مرطوب کردن نسبی کالای پشمی
Dewing    حالت دادن - تنظیم رطوبت - مرطوب کردن و زمان دادن به پارچه پشمی یا فاستونی جهت جذب یکنواخت رطوبت توسط آن از راههای مختلف
Setting of wool    حالت دادن پشم - تثبیت پشم - فرم دادن پشم
Cylindrolit    حالت سیلندری - حالت استوانه ای در ساختار پلیمر لیفی
Glassy state    حالت شیشه ای
Between confort and disconfort    حالت قابل قبول
Flat form    حالت مسطح - فرم قرار گیری مولکولهای لیف پنبه
Metastable state    حالت نیمه پایدار
Steady state    حالت یکنواخت - حالت پایدار
Allotropy    حالتهای جامد متفاوت یک عنصر
Split harness    حالتی در بافندگی ژاکارد که قلاب و یک سوزن . چند نخ تار با چند میل میلک در زمینه پارچه حرکت دهد
Close wind    حالتی در بوبین پیچی که روی بوبین حلقه های نخ به صورت موازی و بدون فاصله روی هم پیچیده شده باشند
Carrier    حامل - کریر - ماده تعاونی برای رنگرزی پلی استر در دمای جوش
Bobbin carriage    حامل بوبین - حمل کننده بوبین
Carcinogen carrier    حامل سرطان زا - کریر سرطان زا
Content    حاوی - محتوی - شامل - ظرفیت - گنجایش - مضمون
Bubble    حباب هوا - جوشاندن - جوشیدن
Catching in    حبس شدن ماکو در وسط تارها
Volume    حجم - گنجایش
Volumetry    حجم سنجی
Specific volume    حجم مخصوص
Voluminous    حجیم - دارای حجم
Limiting oxygen index    حد اکسیژن - مقدار اکسیژن لازم در مخلوط اکسیژن ازت که سبب اشتعال می شود
Shrinkage limit    حد جمع شدگی
Base wang rate    حد شروع پاداش
Tolerance limit    حد مجاز - حد رواداری
Shrinkage allowance    حد مجاز آب رفتگی - حد مجاز جمع شدگی - حد مجاز انقباض
Tolorance    حد مجاز تغییر - حد رواداری
The saturation concentration    حداکثر اشباع شوندگی لیف
Die    حدیده - قالب سر اکسترودر ( در ریسندگی الیاف مصنوعی)
Elastic limit    حدکشسانی - حد ارتجاعیت
Carbonising    حذف مواد سلولزی از پشم - کربونیزه کردن
Delete    حذف کردن - محو کردن - از بین بردن
Sale    حراج - فروش
The differential heat of sorption    حرارت جزئی جذب الیاف
Dry heat    حرارت خشک - گرمای خشک
Dry heat setting    حرارت خشک تثبیت - تثبیت حرارتی خشک
Heat of wetting    حرارت خیس شدن - حرارت  تر شدن
Curing    حرارت دادن زیاد پارچه جهت تثبیت رنگ چاپ - پخت
Heat of sorption    حرارت ناشی از جذب - حرارت جذب
Integral heat of sorption    حرارت کلی جذب - حرارت مجموع جذب
Shogging motion    حرکت افقی میله راهنما
Silk lap    حرکت لیپنگ ابریشم - حرکت حلقه ای ابریشم
Sinker bar motion    حرکت میله سینکر
Steady motion    حرکت یکنواخت
Harami    حرمی - فرش های بزرگ مسجد ی بافته شده درپاکستان و هند
Damask    حریر - بافت اطلس ابریشمی - بافت سرژه پنبه ای یا کتانی
Ballistic movement    حرکات آزاد ( بذون قید و بند )
Brownian movement    حرکات نا منظم ذرات در محلول کلوئیدی
Motion    حرکت - عمل - وسیله - دسنگاه - مکانیزم
Automatic let off motion    حرکت اتوماتیک تغذیه نخ
Over lap    حرکت افقی شانه در جلو قلاب سوزن در بافندگی حلقوی
Lateral movement of guide bar    حرکت افقی میله راهنما
Cam motion    حرکت بادامکی - سیستم بادامکی تشکیل دهانه تار
Intermolecular  force    حرکت بین مولکولی
Mobility    حرکت ذره - حرکت ذره ای
Chaining lap    حرکت زنجیری
Cam drive    حرکت سیستم بادامکی
Decelerated motion    حرکت شتابدار منفی یا کاهنده
Lapping movement    حرکت لیپینگ - حرکت میله راهنما جهت تشکیل حلقه
Capilarity    حرکت محلول داخل لوله موئین
Ease up motion    حرکت مختصر قسمت رونده ماشین میول - عمل جلو آمدن محدود قسمت رونده ماشین میول برای جمع شدگی نخ در اثر تابیده شدن
Easer up motion    حرکت مختصر قسمت رونده ماشین میول - عمل جلو آمدن محدود قسمت رونده ماشین میول برای جمع شدگی نخ در اثر تابیده شدن
Cotton lap    حرکت معروف به حلقه پنبه ای در ماشین بافندگی میلانژ
Let off motion    حرکت نخ ده نورد
Oscillating motion    حرکت نوسانی
Swinging motion    حرکت نوسانی
Harmonic motion    حرکت هارمونیک - حرکت هماهنگ
Pressure sensor    حس گر فشاری
Yarn break detector    حس کننده پارگی نخ
weft feeler    حس کننده پود
Auditor    حسابرس
Sensitve    حساس -  اثر پذیر
Photo active    حساس به نور
Photosensitive    حساس به نور
Sensitiser    حساس کننده
Fidelity    حساسیت
Sensitvity    حساسیت
Elasticity of supply    حساسیت - عرضه کالا
Salt sensitivity    حساسیت به نمک در رنگرزی - قابلیت رنگ باختگی پارچه چاپ شده در محلول الکترولیت خنثی
Frost sensitivity    حساسیت در برابر سرما
Insecta    حشرات - حشره ها
Insect    حشره
House moth    حشره بید
Moth    حشره بید - بید لباس - بید پارچه
Coccus cacti    حشره قرمز دانه
Grass rug    حصیر
Lacebark    حصیر
Mat    حصیر - بافت پاناما
Lacewood    حصیر - حصیری
Padder board    حصیر افقی زیر جعبه توزین الیاف
Mat weaving    حصیر بافی
Feed latice    حصیر تغذیه ( ریسندگی )
Basket filling stitch    حصیر دوزی - حصیر بافی
Lattice apron    حصیر متحرک - نوار نقاله حصیری در حلاجی
Reed maker    حصیرباف - شانه
Mat plaiting    حصیربافی
Elevating apron    حصیری بالا رونه خاردار ( ماشین عدل شکن )
Bottom apron    حصیری افقی ( ماشین عدل شکن )
Needle guard    حفاظ سوزن
Knif guard    حفاظ کارد
Noise protection    حفاظت از صدا
Fibre protection    حفاظت الیاف
Air pocket    حفره هوا -چاه هوایی - کیسه هوایی
Appearance retention    حفظ ظاهر
Salaried    حقوق بگیر - روزمزد
Customs duty    حقوق گمرکی
Real    حقیقی - واقعی - درست
Dissoluble    حل شدنی - تجزیه پذیر - قابل حل - جدا شدنی
Dissolved    حل شده - محلول
Solve    حل کردن
Irresolvable    حل نشدنی - تجزیه نشدنی - جدا نشدنی
Indissoluble    حل نشو - غیر قابل حل - حل نشدنی - پایدار - تجزیه نشدنی
Dissolve to    حل کردن
Dissolving    حل کردن - انحلال
Dissolve    حل کردن - حل شدن
Pre carding opening    حلاجی قبل از کارد
Scutching    حلاجی کردن - جدا سازی الیاف ساقه ای از ساقه گیاه
Double scutcher    حلاجی مضاعف
Scutching and blowing    حلاجی و پنبه زنی
Beating    حلاجی کردن - دسته نخ پیوندی
Dissolvent    حلال
Solvent    حلال - ماده حل کننده
Stoddard solvent    حلال استودارد
Good solvent    حلال خوب - حلال مناسب
Poor solvent    حلال ضعیف
Volatile solvent    حلال فرار - حلال بخار شونده
Petroleum spirit    حلال نفتی
Solubility of wool    حلالیت پشم
water solubility    حلالیت در آب
The alkali solubility of wool    حلالیت قلیایی پشم - حلالیت پشم در قلیا
Toroid    حلقه - چمبره - نوعی کویل یا مبدل
Loop    حلقه - حلقه در کشباف و موکت
Fibre hook    حلقه الیاف ( حین انتقال الیاف از سیلندر دافر خمیدگی هایی در الیاف ایجاد می شود که به حلقه الیاف مشهور است )
Open lap    حلقه باز
Open loop    حلقه باز (در بافندگی حلقوی)
Knitted loop    حلقه بافت ( در حلقوی پودی )
Closed lap    حلقه بسته
Looped pile    حلقه پرز شده - حلقه پرزدار شده
Back loop    حلقه پشت ( در کشباف )
Pural stitch    حلقه پیوستگی راه های افقی پشت پارچه کشباف پودی
Knit stitch    حلقه پیوستگی راههای عمودی روی پارچه کشباف پودی
Loopping in    حلقه تا خورده و آویخته پود به لبه حاشیه
Snarl    حلقه تاب خورده نخ - یک توده فتیله - عمامه بستن نیمچه نخ - شال بستن نیمچه نخ
Set hook    حلقه تنظیم - طوقه تنظیم
Trailing hook    حلقه ته لیف - الیاف با انتهای خمیده ( در فتیله کارد )
Pile loop    حلقه خاب
Annulus    حلقه دایره - سطح بین دو دایره متحدالمرکز
Leading hook    حلقه در سر لیف
Spindle whorl    حلقه دوک - پیچ دوک - مارپیچ دوک - پیلی
Plian    حلقه رو یا ساده ( در کشباف )
Plain knitting    حلقه ساده ( در کشباف ساده پودی دستی یا ماشینی )
Sinker loop    حلقه سینکر ( در کشباف )
Looping    حلقه شدن نخ در سطح پارچه یا لبه حاشیه - حلقه انداختن نخ
Bulging ring    حلقه شکم داده در بوبین - حلقه شل و سفت در بوبین
Looper    حلقه گیر - وسیله ای در نوع ماشین تولید منسوج بی بافت
Close loop    حلقه متراکم - حلقه بسته ( در بافندگی حلقوی )
Loop distortion    حلقه معیوب - خرابی حلقه
Cyclic dimer    حلقه مولکولی دو تایی - دیمر حلقوی
Doup slip    حلقه میل میلکهای توربافی
Heterocyclic ring    حلقه نا همگن
Miss    حلقه نبافت در کشباف - حلقه ساکن که نخ بدون تشکیل حلقه در کشبافت قرار می گیرد
Held stitch    حلقه نگهداشته شده - حلقه کشیده
Tuck stitch    حلقه نیم بافت ( در تریکو )
Knock off lap    حلقه نیم بافت در بافندگی حلقوی
Soft and hard yarn rings    حلقه های شل و سفت در بوبین حلقه های شکم داده در بوبین
Controlling rings    حلقه های ضد بالن (در ماشین رینگ)
Isocyclic ring    حلقه همگن - حلقه مولکولی همگن
Needle loop    حلقه کشبافی - حلقه سوزن (در کشباف)
Ballon control ring    حلقه کنترل بالن در ریسندگی رینگ
Annular    حلقوی
Cyclic    حلقوی - حلقه ای - گردشی - دوری
Cyclization    حلقوی شدن
Aromatisation    حلقوی شدن - آروماتیک شدن
Size bath    حمام آهار
Standard bath    حمام استاندار - حمامی که طی عملیات متعدد رنگرزی با افزودن مقداری محلول رنگ و مواد تعاونی حجم و غلظت ثابتی داشته باشد
Acid bath    حمام اسیدی
Acid glaubersalt bath    حمام اسیدی سولفات سدیم متبلور
Coagulating bath    حمام انعقاد
Bath coagulation    حمام انعقاد ( مرحله ای از تولید الیاف مصنوعی )
Coagolation bath    حمام انعقاد در ریسندگی الیاف مصنوعی
Initial bath    حمام اولیه
Stock vat    حمام اولیه احیاء رنگینه خمی - احیاء رنگینه خمی خارج از حمام رنگرزی - احیاء غلیظ رنگینه خمی
Satrting bath    حمام اولیه رنگرزی - حمام آغازی رنگرزی ( در رنگرزی متوالی )
Vaporarium    حمام بخار
Vapour bath    حمام بخار
Bath    حمام رنگ - خم رنگ - پاتیل رنگ
Dye bath    حمام رنگ - محلول رنگ
Open beck    حمام رنگ روباز
Spinning bath    حمام ریسندگی
Developing bath    حمام ظاهر سازی رنگ
Chrome batch    حمام کروم - حمام کرومینه سازی
Colloidal electrolyte    حمام کلوئیدی - محلول کلوئیدی
Blank vat    حمام کور ( حاوی فقط قلیا و احیا کننده )
Partial shipment    حمل چند مرحله ای
Shipper    حمل کننده کالا با کشتی - محموله کشتی
Electrophilic attack    حمله الکترون دوستی
Nucleophilic attack    حمله هسته دوستی
Vacaun    حنا - حنایی رنگ
Russet    حنائی رنگ
Fallow    حنایی رنگ
Bir    حوضچه - مخزن آهار زدایی پارچه به صورت طنابی
Towel    حوله
Engraving    حک کردن - حکاکی
Chsced    حکاکی شده - شیار دار
Chased    حکاکی شده - شیاردار - عاجدار
Raising    خاب دار کردن پارچه - خار زنی - بلند کردن الیاف سطح پارچه
Khabbikutah    خاب کوتاه - فرش ایرانی دارای گره کوتاه
Teazle    خار -  ماشین خارزنی - خارزدن پارچه
Thorn    خار - تیغ
Thistle    خار - سوزن
Teazel    خار - ماشین خارزنی - خارزدن پارچه
Key on to    خار زدن
Raw cloth raising    خار زدن پارچه خام
Vegetable teasel    خار گیاهی مخصوص خارزنی پارچه
Bur    خار و خاشاک - تخم خار دار گیاهان - زبر و خشن
Eccentric    خارج از مرکز
Deaged    خارج کردن پارچه پشمی از حالت تثبیت
Decaboxylation    خارج کردن دی اکسیدکربن از محیط یا جسم
De burring    خارج کردن ناخالصی های گیاهی از پشم
Exterior    خارجی- بیرونی
External    خارجی- بیرونی
Gigging    خارزدن - پرزدار کردن پارچه با عبور آن از غلتکهای خاردار
Teaseling    خارزدن پارچه
Napping    خارزنی - برس زدن - تکمیلی به منظور بلند کردن الیاف آزاد سطح پارچه فاستونی - ایجاد طرح روی پارچه به کمک ماشین خارزنی
Tease    خارزنی ( پارچه )
Single action raising    خارزنی از نوع تک - خارزنی پارچه با خارهای هم جهت با حرکت پارچه
Double action raising    خارزنی از نوع دو لبه
Glove    خارزنی پارچه - دستکش
Back to back    خارهای پشت به پشت ( در ماشین کارد )
Capacitor    خازن
Estate    خاصیت
Property    خاصیت - کیفیت
Hydrophilicity    خاصیت آب دوستی - خصلت آب دوستی
Silkiness    خاصیت ابریشمی - نرمی - لطافت
Elastic Property    خاصیت الاستیکی
Basic property    خاصیت بازی - خاصیت قلیایی
Recovery behavior    خاصیت برگشت پذیری
Paraffinic    خاصیت پارافینی
Build up    خاصیت پوشانندگی رنگ
Building up property    خاصیت تمایل رنگینه نسبت به جذب در لیف - قابلیت زیاد نفوذ رنگینه در لیف
Fastness property    خاصیت ثبات - خاصیت مقاومتی - خاصیت پایداری
Chesion    خاصیت جذب الیاف بهم که از پراکندگی جلوگیری می کند
Cohision    خاصیت جذب الیاف توسط هم
Cohesion    خاصیت چسبندگی - جاذبه بین مولکولی - اصطکاک بین الیاف در نخ
Fibre cohision & twist    خاصیت چسبندگی و تاب الیاف
Oil repellency    خاصیت دفع روغن
Dual character    خاصیت دوگانه
Dyeing property    خاصیت رنگرزی
Drape    خاصیت ریخت پارچه - افتادن پارچه - حالتی که موجب خوش قوارگی و زیبایی ظاهر پارچه می شود
Burning quality    خاصیت سوختگی - نحوه سوختن - کیفیت سوختن
Vitreous electricity    خاصیت شیشه ای
Anomalous property    خاصیت غیر عادی
Anolalous property    خاصیت غیر عادی - خاصیت غیر طبیعی
Alkalescence    خاصیت قلیایی
Alkalescency    خاصیت قلیایی
Colorant characteristic    خاصیت ماده رنگزا  - ویژگی ماده رنگزا
Migrating    خاصیت مهاجرت رنگ
Capillarity    خاصیت موئینگی ( خاصیتی که موجب گسترش رطوبت و مایعات در الیاف و منسوجات می شود )
Diffusion property    خاصیت نفوذی - خاصیت انتشاری
Hysteresis    خاصیت هیسترزیس الیاف - پسماند ( تفاوت تابع با افزایش و کاهش متغییر )
Viscoelasticity    خاصیت ویسکوالاستیکی (حالتی بین خاصیت الاستیک و خاصیت ویسکوزی در الیاف )
Viscoelastic behaviour    خاصیت ویسکوالاستیکی (خاصیتی بین ویسکوزی والاستیکی)
Equaliing    خاصیت یکنواخت رنگ
Colloide    خاصیت کلوئیدی
Genuine    خالص - ناب
Pure    خالص - ناب - بدون ناخالصی
web purifier    خالص تار عنکبوتی
Protein purification    خالص سازی پروتئین
Purified    خالص شده - تصفیه شده
Free of charge    خالی - رایگان
Empty    خالی - لغتی مترادف روشن - بیرنگ - کمرنگ در رنگرزی
Crude    خام
Raw    خام
Kham    خام - پارچه متقال ساده بدون تکمیل بافته شده ( در هند و ترکیه )
Grey    خام - خاکستری - طوسی
Greige    خام - خاکستری رنگ
Shot    خامه - پود قالی - خامه رنگی قالی
Extinguish    خاموش کردن آتش
Ocher clay    خاک اخرا - گل اخرا
Caolin    خاک چینی
China clay    خاک چینی - سیلیکات آلومینیوم هیدراته - ماده وزن دهنده به آهار پارچه
Clay    خاک رس
Fuller's earth    خاک رس نمدسازی
Ash    خاکستر- درخت زبان گنجشک - جسد مرده
Gray    خاکستری - کالای نساجی خام و با رنگ طبیعی - طوسی - تیره - سفید - خام
Pure grey    خاکستری خالص
Ashen    خاکستری رنگ
Grizzle    خاکستری رنگ - تیره
Light gray    خاکستری روشن
Light grey    خاکستری روشن
Midgrey    خاکستری متوسط
Khaki    خاکی رنگ
Service    خدمات - سرویس - سرویس دهی
Heavy duty    خدمات سنگین
Serve    خدمت کردن
Dud    خراب - نوعی پارچه پشمی
Scratching    خراش - خراشیدن - صدمه دیدن غلتک چاپ
Scratch    خراشیدن  - خراش
Abrasive    خراشیدن - پاک کردن - ساییدن
Abrade    خراشیدن_پاک کردن_ساییدن
Shredding    خرد شدن - خرد کردن - خرد کردن ورقه های  چوب برای تهیه خمیر سلولز
Crumble    خرد کردن
Chop    خرد کردن - بریدن فیلامنت های مصنوعی به اندازه دلخواه جهت مخلوط کردن با الیاف طبیعی
Noil    خرده پشم - مواد ناخالص پشم یا ابریشم - ضایعات ماشین شانه - نویل
Linter    خرده پنبه - ماشین پنبه دانه کنی ( جهت جداسازی خرده های پنبه از دانه قبل از روغن کشی - گرد پنبه - خمیر کاغذ یا چوب - لینتر
Khersek    خرسک - فرش سنگین با پرز بلند ایرانی
Bridge rod    خرک دو طرف ورد شل کننده
Rabbit    خز - خرگوش
Furred    خز پوش - تهیه شده با خز
Furring    خز دوزی
Momentary creep    خزس آنی
Delayed elasticity    خزش - کریپ
Retardation    خزش ( ازدیاد طول تحت نیروی ثابت که تابعی از زمان باشد )
Primary creep    خزش اولیه
Creep under constant load    خزش تحت بار ثابت
Secondary creep    خزش ثانویه
Moss    خزه
Algae    خزه - گیاه خزه
Hooper    خزینه - محفظه خوراک دستگاه - دستگاه تعویض اتوماتیکی ماسوره پود - قیف تغذیه
Mote    خس و خاشک - پنبه دانه پرزدار- گلوله الیاف پیچیده بدور ضایعات چوبی - نا خالصی جدا شده توسط چاقوها در ماشین کارد
Hoop strees    خستگی جدار حلقه
Hoop tension    خستگی کششی جدار حلقه
Magazine    خشاب - مخزن
Battery type    خشاب تک پود
Cell type    خشاب چند خانه ای برای چهار نوع پود در ماشین بافندگی
Creeling bobbins    خشاب زدن ماسوره های نخ دار (در اتوکنز )
Battery hands    خشاب زن - خشاب پرکن - کارگر پر کننده خشاب ماشین بافندگی از ماسوره پر
Sticking in    خشک شدن خمیر چاپ درشیارهای حکاکی شده غلتک چاپ
Spin dry    خشک کردن چرخشی - خشک کردن
Suction drum dryer    خشک کن سیلندری مکشی
Harsh    خشن - زبر
Coarse    خشن - سفت - ضخیم
Dry    خشک
Calcined    خشک - بدون آب - نمک معدنی که در اثر حرارت دادن آب کریستالهای آن گرفته شده باشد
Aneroid    خشک - بی آب
Dry spinning    خشک ریسی
Dried    خشک شده
Dry cleaning    خشک شویی - شستشوی کالاهای نساجی توسط پودر شوینده
Dry to    خشک کردن
Drying    خشک کردن
Air dried    خشک کردن با هوا
Over drying    خشک کردن بیش از حد
Overdryein    خشک کردن بیش از حد - خشک شدن بیش از حد
Intermediate drying    خشک کردن میانی
Desiccative    خشک کن - خشک کننده
Drier    خشک کن - خشک کننده
Dryer    خشک کن - ماشین خشک کن
Tenter    خشک کن ( دستگاه پارچه خشک کنی ) - استنتر - دستگاه اتو و تثبیت ابعادی پارچه
Infra red heater    خشک کن اشعه مادون قرمز
Tensionless dryer    خشک کن بدون کشش
Tumbler dryer    خشک کن بشکه ای
Hot flue drying    خشک کن توسط خشک کن هوای گرم - خشک کردن به طریقه مخازنی که دارای هوای گرم هستند
Tunnel dryer    خشک کن تونلی
Drying cylinder    خشک کن غلتکی - سیلندر خشک کن
High frequency dryer    خشک کن فرکانس بالا
Hot flue    خشک کن هوای داغ
Desiccator    خشک کننده - دسیکاتور ( دستگاه خشک کن )
Vacuum desicator    خشک کننده خلاءای
Desiccation    خشکاندن - آبگیری
Desicate    خشکاندن - خشک کردن
Nip point    خط تماس غلتکهای کشش
Distribution line    خط توزیع الیاف ( در شوت فید )
Assembly line    خط تولید - خط منتاژ
wrap line    خط چله
Opening & clearing line    خط حلا جی
Opening line    خط حلا جی
Opening range    خط حلا جی
Openning line    خط حلا جی
Blow room machinery    خط حلاجی
Blendamatic    خط حلاجی بدون متکاپیچی - شوت فید
Start up mark    خط راه اندازی
Continuous dyeing line    خط رنگرزی مداوم
Scouring line    خط شستشو کالای نساجی چرک و کثیف - خط چرک شویی - ماشین شستشو کالای چرک و کثیف
Stop mark    خط عرضی لکه آهار در چله
Slide rule    خط کش محاسبه
Harness drop    خط لنکه - اثر لنگه افتادگی نخ در پارچه
Blending line    خط ماشین مخلوط کننده
Diagonal line    خط مورب - خط مایل
Straight edge    خط کش
Yardage counter    خط کش چوبی - یارد چوبی
Waist line    خط کمر
Measuring error    خطای اندازه گیری
Danger    خطر
Bad reed    خطشانه در پارچه - عیب پارچه ناشی از خرابی شانه
Linear    خطی - طولی
Anaerobic    خلا - محیط بدون هوا - محیط بدون اکسیژن
Lacuna    خلاء
Vacuum    خلاء - مکش
Summary of procedure    خلاصه روش
Porose    خلل و فرج دار - متخلخل - سوراخدار - جاذب رطوبت
Extraction    خلوص - استخراج - بیرون آوردن
Purity    خلوص - خلوص نور - نور خالص - خالصی - صافی
Chromaticness    خلوص رنگ
Chroma    خلوص رنگ - فام
Munsell chroma    خلوص مانسل
Flexure    خم - خمشی
Vat    خم رنگرزی - حمام رنگرزی - ظرف ویژه رنگرزی - ظرف مخصوص عمل کردن رنگهای خمی عملیات احیاء و محلول نمودن رنگ خمی جهت رنگرزی
Flexible    خم شونده - نرم - تا شو
kier    خمره - پاتیل - حمام - پاتیل مخصوص سفید گری پارچه - دیگ پخت - ماشین پخت تحت فشار ( کی یر ) - ماشین شستشو و سفیدگری پارچه پنبه ای
Flection    خمش
Flexion    خمش
Bond bending    خمش پیوند - تغیر حالت پیوند
Chain folding    خمیدگی زنجیر مولکولی لیف پنبه
Dough    خمیر
Resist paste    خمیر اسیدی چاپ که نمک نفتل را خنثی می کند - خمیر مقارم (چاپ)
Spread coating paste    خمیر پوشش کامل
Discharge paste    خمیر چاپ برداشت
Textile print paste    خمیر چاپ پارچه
Paste    خمیر- چسب - سریش - خمیری شکل - چسباندن
Pulping    خمیر سازی ( جهت استخراج سولز ) - تحصیل سلولز
Pulp    خمیر سلولز ( جهت تهیه ویسکوز ریون و کاغذ ) - خمیر کاغد - خمیر
Smooth paste    خمیر یکنواخت - خمیر صاف شده - خمیر یکنواخت و همگن شده
Paper mache    خمیر کاغذ
Paper pulp    خمیر کاغذ
Paper stock    خمیر کاغذ
Pasting up    خمیر کردن
Smooth paste    خمیر یکنواخت - خمیر صاف شده - خمیر یکنواخت و همگن شده
Pasty    خمیری - خمیر مانند - چسبانک
Isoelectric    خنثی - ایزوالکتریک
Neutral    خنثی - بی اثر
Ampholite    خنثی - بی تفاوت
Souring    خنثی سازی خاصیت قلیایی- خنثی کردن قلیائیت
Deactivation    خنثی سازی - بی اثرسازی - غیر فعال نمودن
Ablation cooling    خنک ماندن توسط برداشت
Matunning    خواباندن در محلول - زمان دادن
Acidic properties    خواص اسیدی
Chemical properties    خواص شیمیایی
Tactile properties    خواص لامسه ای
Staining property    خواص لکه پذیری ( منسوج )
Temperature range properties    خواص محدوده دمایی - ویژگیهای دمایی یک رنگ در یک سیستم رنگرزی
Tensile properties    خواص مقاومتی کششی - خواص کششی
Mechanical properties    خواص مکانیکی
Fastness propertis    خواص و مختصات ثبات رنگ
Imbue    خوب رنگ گرفتن - رنگ جذب نمودن - نفوذ خوب رنگ در کالا - آغشتن
Self crimping    خود به خود فر و موجدار شونده
Self bulking    خود حجیم شونده
Self condensation    خود متراکم شونده - دارای قابلیت خود متراکم شوندگی
Self vulcanizing    خود محکم شونده - خود جوش خورنده
Self levelling    خود یکنواخت شوندگی رنگ
Autoscopy    خودآزمایی
Autogenous    خودبخود - به طور خودبخودی - خودکار - اتوماتیک
Automation    خودکار کردن - اتوماتیک سازی -  مجهز نمودن به وسایل خودکار
Scotch feed    خوراک دهنده میانی مداوم اسکاتلندی
Intermediate feed    خوراک دهنده میانی- تغذیه میانی
Over loading    خوراک زیاد دادن - سنگین کردن تغذیه ماشین کار
Etching    خوردگی
Corrosion    خوردگی - خورده شدن فلزات در اثر ترکیب با اکسیژن - زنگ زدن - اکسید شدن
Corrosive sulphur    خوردگی در اثر ایجاد اسید (اسید سولفوریک)
Corrosive    خورنده - فاسد کننده - ماده خورنده (رنگ ) - عوامل شیمیایی که سبب پوسیدن و فاسد شدن کالای پنبه ای و کتانی می شود
Pleasant smell    خوشبو
Deodorising    خوشبو کننده
Air freshener    خوشبو کننده هوا
Soggy    خیس - تر - مرطوب
Soppy    خیس - مرطوب - تر
Douse    خیس نمودن فرو بردن جسم در آب یا هر مایع دیگر - آب ریختن بر روی چیزی
Towetout    خیس کردن - خیساندن
Leaching    خیساندن
Steep    خیساندن
Drench    خیساندن - تر کردن - آب دادن
Soak    خیساندن - خیسیدن - خیس خوردن
Ret    خیساندن - خیساندن ساقه جهت گرفتن الیاف ازآن
Macerate    خیساندن - نرم کردن با قرار دادن در آب یا سود
Steeping press    خیسانیدن ورقه های چوب در سود کستیک و پرس کردن آن ( تهیه خمیر سلولز )
Extra matt    خیلی مات
Overdried    خیلی خشک
Rough    خیلی زبر - خشن - تقریبی
Lily white    خیلی سفید
Deorlin    دئورلین ( نام تجاری رنگهای بازیک مخصوص الیاف اکریلیک )
Permanent    دائمی - همیشگی - با ثبات - پیوسته - با دوام - ماندگار - پایدار
Dobby head    دابی - قسمتی مربوط به تشکیل دهانه  در ماشین بافندگی
Dobby    دابی - قسمتی مربوط به تشکیل دهانه تار در ماشین بافندگی
Dobby loom motion    دابی - قسمتی مربوط به تشکیل دهانه تار در ماشین بافندگی
Lever dobby    دابی اهرمی
Gear dobby    دابی چرخ دنده ای
Leaming dobby    دابی چرخ دنده ای برای پارچه های پشمی ، فاستونی ، سنگین و با نخ کرکدار
Positive dobby    دابی مثبت
Duchester    داچستر - نوعی مخمل از بریتانیای کبیر
Trapping    داخل جعبه رفتن ماکو
Instinct    دارا - پرشده
Color fast    دارای رنگ ثابت - رنگ نرو
Tinct    دارای رنگ کم - رنگی - دارای ته رنگ - رنگ جزئی
uniformly accelerated    دارای شتاب یکنواخت
Single feeder    دارای یک واحد خوراک دهنده - دارای یک خط تغذیه
wealth    دارایی - ثروت
Asset    دارایی - امتیاز - سرمایه - مال - ثروت
De acetylation    داستیله کردن - کندن و جداسازی گروههای استات
Hot    داغ
Deodorant    دافع بو - بوگیر - بو زدا
Stain repellent    دافع لکه - ضد لکه
Shower proof    دافع موقت آب
Compound damask    داماسک مرکب - پارچه گلدار ژاکارد باف
Skirt    دامن زنانه - لبه دامن - لبه کت
Amplitude    دامنه - دامنه نوسان
wave amplitude    دامنه موج
Optical density    دانسته نوری - چگالی نوری
Linear density    دانسیته خطی - چگالی خطی - وزن مخصوص خطی - نمره نخ - سنگینی طول
Densitometer    دانسیته سنج
Specific liner density    دانسیته ویژه خطی - چگالی ویژه خطی - سنگینی ویژه طولی
Knowledge    دانش - علم - آگاهی
Technical knowledge    دانش فنی
Grain    دانه
Graininess    دانه بندی
Granulated    دانه بندی شده
Granulate    دانه بندی کردن
Resin grains    دانه های رزین
Business cycle    دایره تجاری
Colour circle    دایره رنگ
Depilation    دباغی
Liming    دباغی
Tannage    دباغی
Dewooling    دباغی - روش موگیری از روی پوست به وسیله آهک و سایر مواد شیمیایی در صنعت چرم
Oxidative depilation    دباغی اکسیداسیونی
Tawing    دباغی سفید
Bark tanning    دباغی گیاهی
Chrome tannage    دباغی کرومی
Percaline    دبیت نخی - آستری
Interanational  wool secretariate(I.W.S)    دبیر خانه بین المللی جهت بهبود و تحقیقات در مورد پشم
Depolymerization    دپلیمره کردن - شکستن پلیمر - تجزیه پلیمر - کم کردن یا کوتاه کردن طول زنجیره های مولکولی
Sinistrally    در جهت چپ
Dextrally    در جهت راست
At the boid    در جوش
In fact    در حقیقت
Snapping    در رفتگی نخ
Snapping    در رفتگی نخ
Laddering    در رفتگی نخ در کشباف
Relaxed condition    در شرایط آزاد
In service    در عمل - جاری
At sight    در محل
Exposure to weather    در معرض هوا قرار دادن
Interlace    در هم بافتن
Interlace to    در هم بافتن
Disturbed knot zone    در هم شدگی نخ در محل گره - گوریدگی نخ در محل گره
Raveled out    در هم گیر کردن نخ ها در پارچه
Drum    درام - چرخ نورد - غلتک - سیلندر بزرگ - کارد - نورد - طبلک - استوانه - استوانه بزرگ چله پیچی بخشی - بشکه - غلتک شیردار راهنما در بوبین پیچی
Stripping door    درب برس زن سیلندر کاردینگ
Pannel door    درب جعبه آشغال زیر سیلندر کاردینگ
Cup    درپوش
Damper    درپوش - نم زن - مرطوب کننده - عایق - ضایع کننده  - صدا گیر
Step    درجه - مرحله
Degree    درجه ( واحد زاویه و میزان حرارت )
Seconds    درجه 2
Degree of orientation    درجه آرایش یافتگی
Degree of ethoxylation    درجه اتوکسیل شدن
Degree of substitution    درجه استخلاف - درجه جایگزینی
Dye saturation value    درجه اشباع شویندگی رنگینه
pervasiveness    درجه انتشار - درجه نفوذ
Degree of opening    درجه بازشدگی پنبه - ریسندگی
Graduation    درجه بندی - مدرج کردن
Calibration    درجه بندی - کالیبراسیون - مدرج سازی
Bench sorting    درجه بندی پشم روی میز توسط یک نفر
Trap sorting    درجه بندی پشم روی نوار بوسیله تیم چهار نفری
Classing    درجه بندی نمودن از نظر کیفی
Baume    درجه بومه - غلظت سنج بومه - بومه
Degree of polymerization    درجه پلیمری شدن - درجه پلیمریزاسیون
Number average degree of polymerization    درجه پلیمریزاسیون متوسط
Degree of polymerisation    درجه پلیمریزلسیون
Cotton grade    درجه پنبه
Degree of cross linking    درجه پیوند بین زنجیره ای
Degree of setting    درجه تثبیت
Degree of crimp    درجه تجعد
Degree of dispersion    درجه تعلیق
Dispersity    درجه تعلیق
Twaddell    درجه توآدل
Depth of tone    درجه تیرگی یا روشنی رنگ
Fastness grading    درجه ثبات رنگ کالا - عدد ثبات رنگ کالا
Degree of absorption    درجه جذب
Temperature scale    درجه حرارت
Temperature    درجه حرارت - دما
Critical temperature    درجه حرارت بحرانی
Colour temperature    درجه حرارت رنگ - درجه حرارت معادل رنگ در جسم سیاه
Correlated colour temperature    درجه حرارت رنگ همبسته
Aromaticity    درجه حلقوی بودن - درجه آروماتیکی - خصلت حلقوی - خصلت آروماتیکی
Degree of purity    درجه خلوص
Maturity count    درجه رسیدگی الیاف پنبه
Ripeness No    درجه رسیدگی الیاف پنبه ای
Degree of maturity    درجه رسیدگی پنبه
Peaumur    درجه رومر ( که در آن بین دو نقطه انجماد و جوش آب را به 80 قسمت مساوی تقسیم نموده اند )
Centigrade degree    درجه سانتی گراد
Centigrade    درجه سانتیگراد
Celsius    درجه سانتیگراد - درجه سلسیوس
Vigidity    درجه سختی - مقاومت انحناء
Hardness scale    درجه سختی آب
PPM    درجه سختی آب
Degree of whiteness    درجه سفیدی
Salinity    درجه شوری
Tone    درجه عمق رنگ - تن رنگ - شدت رنگ - فام
Fahrenheit    درجه فارنهایت
Fahrenheit degree    درجه فارنهایت
Tint    درجه فام - ته رنگ - حداقل مقدار رنگ مورد نیاز جهت رنگرزی جزئی یک منسوج
Copression ratio    درجه فشرده شدن
Grade    درجه مرغوبیت پنبه
Immaturity ratio    درجه نارسی - میزان نارسی
Brilliance    درجه نورانیت - درخشندگی - تلالو- جلاء
First older    درجه یک
Degree of crystalinity    درجه کریستالی
Degree of crystallinity    درجه کریستالی
Crystalinity    درجه کریستالی شدن
Draw ratio    درجه کشش
Birch    درخت صنوبر
Luminous    درخشان - براق - نورانی
Luminansence    درخشش -  روشنایی - پخش نور از یک جسم
Scientillation    درخشش - براقیت
Sheen    درخشش - براقیت - جلا
Shiner    درخشش نخ پود در پارچه - کلاوه ابریشمی
Brilliancy    درخشندگی - تلالو- جلاء
Lustre    درخشندگی - جلا - درخشنده
Seam    درز - بخیه - فاصله - لبه
underneath    درزیر-پایین
Macromolecule    درشت مولکول - بزرگ مولکول - ماکرو مولکول
Percent    درصد
Percentage    درصد - پورسانتاژ - بر حسب درصد - درصدی
Size percentage    درصد آهار
Extension percent    درصد افزایش
Easy staretch    درصد افزایش طول ( که در اثر وزن دو پوند بر روی یک نوار پارچه به عرض 1 اینچ وطول پنج اینچ ایجاد می شود
Breaking extension percent    درصد افزایش طول در اثر بار پاره کننده ( بسبت به طول اولیه نمونه )
Percentage retraction    درصد جمع شدگی
Residual shrinking    درصد جمع شدگی بعدی
Percentage yarn shrinkage    درصد جمع شدگی نخ - درصد کاهش طول نخ
Ash content    درصد خاکستر
Pore percentage    درصد منافذ بین الیاف پارچه - درصد هوای محبوس در منسوجات
Pulver    درصد یک ماده رنگی
Breaking extention    درصد کشیدگی تا حد پارگی
U%    درصدضریب نایکنواختی فتیله که توسط اوسترتعیین می گردد
Awl    درفش
Clinging    درگیر شدن و گیر کردن نخ به نخ مجاور یا چیز دیگری
Mechanical interlocking    درهم رفتگی مکانیکی
Grate    دروازه چنگال - صفحه زیر قلابهای ژاکارد
Fork grate    دروازه چنگال بافندگی
Enter    درون - روش قرار دادن کالای نساجی به خصوص کلاف در حمام رنگرزی
Inner    درونی - داخلی
Latent    درونی - داخلی - نهانی
Stem trap    دریچه بخار - تله بخار
Trap door    دریچه خروجی مقطع
Suits    دست لباس - کت و شلوار
Hand woven    دستباف - بافته شده توسط دست
Hand made    دستباف - دست ساز - دست دوز
Frame    دستگاه - ماشین - وسیله
C.R.E    دستگاه CRE - دستگاه آزمایش الیاف که با نرخ ثابت ازدیاد طول کار می کند
C.R.L    دستگاه CRL - دستگاهی جهت آزمایش الیاف که با نخ ثابت ازدیاد نیرو کار می کند
Constant rate of travers    دستگاه CRT - دستگاهی جهت آزمایش الیاف که با نرخ ثابت ازدیاد فاصله بین فکها کار می کند
Ballistic tester    دستگاه آزمایش قدرت با فشار یکباره ای
Lap regularity testing machine    دستگاه آزمایشی یکنواختی متکا
Automatic draft control    دستگاه اتوماتیک کنترل کشش
Speek and sedgewick    دستگاه اسپیک و سجویک ( قسمتی در دستگاه ریسندگی اپن اند )
Stenter    دستگاه استنتر - دستگاهی جهت صاف ، اتو و تثبیت ابعادی نمودن پارچه
Pattern motion    دستگاه انتخاب پود
weft selector    دستگاه انتخاب پود
Direct colour selector    دستگاه انتخاب رنگ ( پود )
Colour selector    دستگاه انتخاب رنگ پود
Refractomer    دستگاه انداره گیری قابلیت جذب نور
Measuringinstrument    دستگاه اندازه گیری
Inclined-plain strength tester    دستگاه اندازه گیری  قدرت الیاف بوسیله صفحه شیب دار
Pressley fiber sterngth tester    دستگاه اندازه گیری قدرت الیاف با صفحه شیب دار متغیر پریسلی
Ultrasonic instrument    دستگاه ایجادامواج مافوق صوت - دستگاه ماوراءصوت
under cam motion    دستگاه بادامک زیری(درماشین بافندگی)
Braker device    دستگاه بارکر ( قسمتی در دستگاه ریسندگی اپن اند )
Scoutcher    دستگاه بازکننده طناب پارچه در قسمت تکمیل
Belt driven loom    دستگاه بافندگی تسمه ای
Jet loom    دستگاه بافندگی جت
Hand loom    دستگاه بافندگی دستی
Motor drive loom    دستگاه بافندگی موتوری
Steam ager    دستگاه بخار تثبیت کننده رنگ در پارچه چاپ شده
Ager    دستگاه بخار دهنده ( دستگاه تثبیت رنگ روی پارچه رنگ شده یا چاپ شده با بخار گرم و مرطوب یا بخار آمونیاک )
Vaporimeter    دستگاه بخار سنج - بخارسنج
Strip cutting    دستگاه برش پارچه با تیغه گردان
Spring top motion    دستگاه برگرداننده ورد در بالای ماشین بافندگی
Self realization    دستگاه پاک کننده خود کار سیلندر سوزنی
Pendulum tester    دستگاه پاندولی آزمایش استحکام الیاف
Pad mangle    دستگاه پد - ماشین اتوکشی
Perkins    دستگاه پرکینز
Gain mechanism    دستگاه پس یا پیش پیچ نخ
Over pick motion    دستگاه پود گذاری فوقانی
Crankshaft pick motion    دستگاه پود گذاری میل لنگی (برای پارچه های خیلی عریض و سنگین)
weft insertion device    دستگاه پودگذاری
under pickmotion    دستگاه پودگذاری تحتانی
Cone pick at - will    دستگاه پودگذاری دلخواه مخروطی
Inclined pick    دستگاه پودگذاری مایل
Piano feed regulating    دستگاه پیانوئی تنظیم خوراک ماشین بالش
Splicer    دستگاه پیوند نخ
Scray    دستگاه تا کننده پارچه
Pick cramming device    دستگاه تامین تراکم پود در پارچه
Yarn conditioner    دستگاه تثبیت تاب نخ
Shirley analyser    دستگاه تجزیه شرلی
Shirley analyzer    دستگاه تجزیه شرلی
Dyeing block    دستگاه تحت فشار بوبین رنگ کنی
Checking motion    دستگاه ترمز و توقف ماکو در جعبه
Shedding harness    دستگاه تشکیل دهانه نخ تار - دستگاه ایجاد دهنه
Dispersing equipment    دستگاه تعلیق ساز
Rising or box motion    دستگاه تعویض جعبه ماکو - عمل تعویض جعبه ماکو
Feeler filling changing device    دستگاه تعویض ماسوره
weft replenishing motion    دستگاه تعویض ماسوره پود
Fibrograph    دستگاه تعیین درصد طول الیاف به وسیله چشم فتوالکتریک
Power supply    دستگاه تغذیه
Broad band feed    دستگاه تغذیه میانی باز ( نوعی دستگاه تغذیه میانی کاردهای پشم که لایه های تار عنکبوت را به طور عمودی روی هم می گذارد )
Dual automatic hopper feed    دستگاه تغذیه کننده دوتایی خودکار الیاف به کاردینگ های پشم ( که در امتداد هم قرار دارند و مناسب تهیه نخ قالی و پتو و نخ های ضخیم هستند )
Single ring doffer condense    دستگاه تقسیم کننده تار عنکبوت با یک دافر دارای حلقه های خاردار
Series tape condenser    دستگاه تقسیم کننده تار عنکبوت چند نواری مجزا
Continuous stripper    دستگاه تمیز کننده مداوم
Tell tale    دستگاه تنظیم - دستگاه کنترل
Air condition    دستگاه تهویه
Stop motion    دستگاه توقف ماشین - سیستم توقف اتوماتیک ( در ماشین فتیله )
Pinning frame    دستگاه تیغه مجازی لامل چینی
weft mixing motion    دستگاه جعبه تعویض ماکوی دوماکویی
Drop box motion    دستگاه جعبه ماکوی تعویض عمودی - دستگاه جعبه تعویض ماکوی عمودی
Circular box motion    دستگاه جعبه ماکوی مدور
Thin place preventer    دستگاه جلو گیری از ایجاد کم پودی در پارچه
Trains of gears    دستگاه چرخ دنده
Semi positive let off motion    دستگاه چله بازکن نیمه مثبت
Let-back motion    دستگاه چله بازکن
Muliti bale opener    دستگاه چند عدل باز کن
Side weft fork motion    دستگاه چنگال کنترل پود کناری
Center weft fork motion    دستگاه چنگال کنترل پود میانی
Center weft stop motion    دستگاه چنگال کنترل پود میانی
Opener    دستگاه حلا جی - باز کننده- (زننده)
Auto leveller gill box    دستگاه خودکار یکنواخت کننده فیتیله پشم - گیل باکس یکنواخت کننده اتوماتیک فیتیله پشم
Traveller blower    دستگاه دمنده سیار
Fusing equipment    دستگاه دوخت گرمائی
Jack in the box    دستگاه دیفرانسیل ماشین نیمتاب
Bunch builder    دستگاه رزرو ساز - دستگاه رزرو کننده
Bunching motion    دستگاه رزرو گذاری روی ماسوره رینگ جهت پود
Shirley regain indicator    دستگاه رطوبت سنج شرلی
Dyeing apparatus    دستگاه رنگرزی
Hussong    دستگاه رنگرزی  هوسانگ - دستگاه رنگرزی کلاف
Dye beck    دستگاه رنگرزی پارچه
pegg    دستگاه رنگرزی وینچ حرارت بالا - وینچ تحت فشار - وینچ سر بسته
Leather tape condenser    دستگاه روینگ مالشی با نوار چرمی
Thrastle    دستگاه ریسندگی
Open end spun yarn    دستگاه ریسندگی تمام تاب اپن اند
Warp fringe device    دستگاه ریشه دادن ( فرش یا پارچه )
Draw loom    دستگاه زری بافی
Jacquard    دستگاه ژاکارد
Jacquard head    دستگاه ژاکارد
Double acting jacquard    دستگاه ژاکارد با دو بلند کننده
Name jacquarette    دستگاه ژاکارد لاتین کناره
Combination builder    دستگاه سازنده مرکب ( در ماسوره پیچی ریسندگی رینگ )
Hardness test    دستگاه سختی سنج  آب
Hardness tester    دستگاه سختی سنج  آب
Ring wear tester    دستگاه سنجش مقاومت پارچه در مقابل سایش
uniformity tester    دستگاه سنجش یکنواختی
Flat grinder    دستگاه سنگزنی فلت کارد
Reading in machine    دستگاه سوزن های نقشه خوانی دابی
Ready to open position    دستگاه سوزن های نقشه خوانی دابی
Soxhlet apparatus    دستگاه سوکسله
Comb sorter    دستگاه شانه اندازه گیری طول الیاف پشم
Square motion comb    دستگاه شانه با حرکت چهار گوش
High pressure kier    دستگاه شتشوی کی یر تحت فشار
Gobaur's kier    دستگاه شستشوی کی یر تحت فشار دو جداره
Horizontal kier    دستگاه شستشوی کی یر افقی
Closed kier    دستگاه شستشوی کی یر سر بسته - کی یر تحت فشار
Open kier    دستگاه شستشوی کی یرباز
Schwarz microtome    دستگاه شوارتز میکروتوم جهت مقطع گیری از الیاف
Lathe mounting tool    دستگاه شیار تراش و نوار پیچ استوانه ای اره ای کاردینگ
Side cam motion    دستگاه صفحه بادامک کناری تشکیل دهانه تار
Mallard    دستگاه عرق گیر یپشم با دوش آب سرد
Signalling mechanism    دستگاه علامت دهی - مکانیزم علامت دهی - مکانیزم اخطار دهی ( ماشینهای نساجی )
Churn    دستگاه عمل آوری گزانتات سلولز
Rolling head    دستگاه غلتک پیچ کردن پارچه - ذستگاه پیچنده پارچه روی غلتک
Shuttle smash protector    دستگاه فاق و زبانه بافندگی
Final draw box    دستگاه فتیله آخرین
Intersector gill box    دستگاه فتیله پشم با شانه های فوقانی و تحتانی درهم
Roller reversing motion    دستگاه قرقره بالای وردها ( برای حرکت برگشت وردها ) - حرکت قرقره بالای وردها
Cage collecting unit    دستگاه قفس تراکم
Semi - continental set    دستگاه کارد نیمه اروپائی
Scottish set    دستگاه کاردینگ اسکاتلندی
Selvage motion    دستگاه کناره بافی مجزا - عمل کناره بافی - دستگاه گرد باف
Traveller knotter    دستگاه گره زن متحرک
Mahlo textometer    دستگاه مالو
Fast reed warp    دستگاه محافظ تار با شانه  ثابت

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل